intTypePromotion=1

Lựa chọn điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
16
lượt xem
0
download

Lựa chọn điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều trị ung thư cổ tử cung tiến xa tại chỗ-tại vùng gần đây có nhiều thay đổi. Chúng tôi hồi cứu y văn về các phác đồ điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ-tại vùng, xét khả năng áp dụng các phác đồ này trong điều kiện thực tế, đặc biệt là với phác đồ hoá xạ đồng thời được xem là phác đồ tiêu chuẩn hiện nay. Hồi cứu 8 trường hợp thực hiện hoá xạ đồng thời tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM từ 5/2001 đến 4/2004, chúng tôi ghi nhận đáp ứng hoàn toàn là 6/8 trường hợp, các độc tính của điều trị chủ yếu là giảm bạch cầu (4/8 trường hợp), trong đó chỉ có 1 trường hợp độ 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lựa chọn điều trị ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến xa tại chỗ tại vùng

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> LÖÏA CHOÏN ÑIEÀU TRÒ UNG THÖ COÅ TÖÛ CUNG<br /> GIAI ÑOAÏN TIEÁN XA TAÏI CHOÃ-TAÏI VUØNG<br /> Traàn Ñaëng Ngoïc Linh*, Nguyeãn Vieát Ñaït*, Leâ Phuùc Thònh*, Leâ Hoaøng Minh*,<br /> Nguyeãn Chaán Huøng*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñieàu trò ung thö coå töû cung tieán xa taïi choã-taïi vuøng gaàn ñaây coù nhieàu thay ñoåi. Chuùng toâi hoài cöùu y<br /> vaên veà caùc phaùc ñoà ñieàu trò ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa taïi choã-taïi vuøng, xeùt khaû naêng aùp duïng<br /> caùc phaùc ñoà naøy trong ñieàu kieän thöïc teá, ñaëc bieät laø vôùi phaùc ñoà hoaù xaï ñoàng thôøi ñöôïc xem laø phaùc ñoà<br /> tieâu chuaån hieän nay.<br /> Hoài cöùu 8 tröôøng hôïp thöïc hieän hoaù xaï ñoàng thôøi taïi beänh vieän Ung Böôùu TPHCM töø 5/2001 ñeán<br /> 4/2004, chuùng toâi ghi nhaän ñaùp öùng hoaøn toaøn laø 6/8 tröôøng hôïp, caùc ñoäc tính cuûa ñieàu trò chuû yeáu laø giaûm<br /> baïch caàu (4/8 tröôøng hôïp), trong ñoù chæ coù 1 tröôøng hôïp ñoä 3. Do hoaù trò lieàu khoâng cao trong thôøi gian ngaén<br /> neân beänh nhaân coù theå hoaøn taát ñieàu trò trong thôøi gian döï kieán, khoâng taêng nhieàu chi phí ñieàu trò.<br /> <br /> SUMMARY<br /> TREATMENT OPTIONS IN LOCALLY ADVANCED CERVICAL CARCINOMA<br /> Tran Dang Ngoc Anh, Nguyen Viet Dat, Le Phuc Thinh, Le Hoang Minh, Nguyen Chan Hung<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 179 – 188<br /> <br /> There have been many changes in treatment of locally advanced cervical carcinoma in recent years.<br /> We systematically reviewed protocols used in treating locally advanced cervical carcinoma in order to<br /> reveal the most appropriate protocol in our clinical practice.<br /> In Hoà Chí Minh city cancer center, we treated 8 locally advanced cervical carcinoma patients by<br /> concurrent chemoradiation from 05/2001 to 04/2004. The complete response rate is 75%. The most<br /> common acute toxicity is leukopenia (4/8 cases), grade 1-2: 3 cases, grade 3: 1 case. All of the patients are<br /> well tolerated with the treatment. The overall treatment time is not prolonged. Total cost of treatment<br /> doesn’t increase so much.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Ung thö coå töû cung laø moät trong nhöõng ung thö<br /> thöôøng gaëp nhaát ôû phuï nöõ tính chung treân toaøn theá<br /> giôùi.<br /> Theo ghi nhaän ung thö quaàn theå taïi TPHCM<br /> 1997, ung thö coå töû cung laø ung thö thöôøng gaëp nhaát<br /> ôû phuï nöõ, chieám ñeán 26,8% toång soá caùc ung thö ôû nöõ<br /> giôùi vôùi xuaát ñoä chuaån tuoåi laø 28/100 000(3). Moãi naêm,<br /> beänh vieän Ung Böôùu TPHCM nhaän ñieàu trò treân 1000<br /> tröôøng hôïp ung thö coå töû cung môùi ñöôïc chaån ñoaùn,<br /> phaân nöõa soá naøy ôû giai ñoaïn IIB-IVB. Phaân nöõa coøn laïi<br /> <br /> ôû giai ñoaïn IB-IIA, 1/3 soá naøy coù sang thöông to (lôùn<br /> hôn 4cm) (2,4). Caùc tröôøng hôïp ung thö coå töû cung<br /> giai ñoaïn IB2, IIA sang thöông to, IIB-IVB ñöôïc xeáp laø<br /> giai ñoaïn tieán xa taïi choã-taïi vuøng.<br /> Xaï trò laø moâ thöùc chính ñieàu trò ung thö coå töû<br /> cung tieán xa taïi choã, taïi vuøng. Keát quaû soáng coøn 5<br /> naêm giai ñoaïn II: 50 –65%, giai ñoaïn III: 25 –35% ñoái<br /> vôùi xaï trò quy öôùc(11,16).<br /> Ñeå caûi thieän hôn nöõa keát quaû ñieàu trò, ngöôøi ta<br /> nghieân cöùu theo 2 höôùng: ruùt ngaén thôøi gian ñieàu trò<br /> vaø phoái hôïp vôùi hoùa trò.<br /> <br /> * BV. Ung Böôùu TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> 179<br /> <br /> MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU<br /> Muïc tieâu toång quaùt<br /> Phaân tích caùc phaùc ñoà ñieàu trò ung thö coå töû cung<br /> giai ñoaïn tieán xa taïi choã-taïi vuøng töø ñoù xem xeùt tính<br /> khaû thi cuûa caùc phaùc phaùc ñoà trong ñieàu kieän hieän taïi.<br /> Muïc tieâu chuyeân bieät<br /> Phaân tích phaùc ñoà xaï trò quy öôùc.<br /> Phaân tích phaùc ñoà xaï trò ña phaân lieàu.<br /> Phaân tích phaùc ñoà xaï trò phoái hôïp vôùi hoaù trò<br /> Caùc cô sôû ñeå coù theå löïa choïn caùc phaùc ñoà trong<br /> ñieàu kieän thöïc teá.<br /> Neâu keát quaû böôùc ñaàu veà taùc duïng phuï vaø ñaùp öùng<br /> ñieàu trò vôùi phaùc ñoà hoaù xaï ñoàng thôøi taïi beänh vieän<br /> Ung Böôùu TP Hoà Chí Minh.<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Tham khaûo y vaên ñeå ñaùnh giaù caùc phaùc ñoà hieän<br /> taïi. Hoài cöùu 8 tröôøng hôïp ung thö coå töû cung ñöôïc<br /> ñieàu trò baèng phaùc ñoà hoaù xaï ñoàng thôøi taïi beänh vieän<br /> Ung Böôùu töø 05/2001 ñeán 04/2004.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ VAØ BAØN LUAÄN<br /> Caùc phaùc ñoà hieän taïi:<br /> Xaï trò quy öôùc ung thö coå töû cung<br /> Xaï trò ung thö coå töû cung goàm phoái hôïp xaï trò<br /> ngoaøi vaø xaï trò trong. Keát quaû ñieàu trò phuï thuoäc chuû<br /> yeáu vaøo:<br /> Toång lieàu xaï trò<br /> Toång thôøi gian ñieàu trò<br /> Xaï trò ngoaøi vuøng chaäu toaøn phaàn muïc ñích(26):<br /> -Giaûm kích thöôùc böôùu, phuïc hoài tö theá giaûi phaãu<br /> hoïc bình thöôøng cuûa töû cung taïo ñieàu kieän thuaän lôïi<br /> cho xaï trò trong.<br /> -Ñöa ñuû lieàu xaï vaøo chu cung vaø haïch chaäu.<br /> -Giaûm hieän töôïng chaûy maùu hay nhieãm truøng.<br /> Toång lieàu xaï trò ngoaøi vaøo haïch chaäu ñoái vôùi giai<br /> ñoaïn treã töø 50-60Gy. Lieàu vaøo töû cung thay ñoåi töø 2050 Gy(16,26).<br /> <br /> 180<br /> <br /> Xaï trò trong boå sung cho ñuû lieàu vaøo vuøng trung<br /> taâm. Toång lieàu vaøo coå töû cung töø 80-85 Gy ñoái vôùi giai<br /> ñoaïn treã(16,26). Toång lieàu vaøo haïch chaäu treân 60 Gy.<br /> Lieàu ôû baøng quang vaø tröïc traøng döôùi 70 Gy (hay döôùi<br /> 80% lieàu taïi böôùu).<br /> Lieàu xaï trò cao hôn khoâng taêng keát quaû ñieàu trò<br /> nhöng seõ taêng ñaùng keå caùc bieán chöùng.<br /> Xaï trò ngoaøi coù theå duøng maùy Cobalt hay gia toác, 2<br /> hay 4 tröôøng chieáu. Vôùi caùc beänh nhaân coù beà daày<br /> buïng khoâng quaù lôùn (döôùi 17 cm), xaï trò ngoaøi duøng<br /> maùy Cobalt vôùi 2 tröôøng chieáu tröôùc sau cuõng khoâng<br /> taêng bieán chöùng so vôùi duøng maùy gia toác naêng löôïng<br /> cao(26). Taïi Vieät Nam, trung bình chieàu daày cuûa caùc<br /> beänh nhaân ung thö coå töû cung töø 15 ñeán 18 cm neân<br /> maùy Cobalt vaãn coù theå xaï trò ngoaøi toát cho beänh nhaân.<br /> Xaï trò trong coù theå duøng suaát lieàu thaáp hay suaát<br /> lieàu cao. Xaï trò trong suaát lieàu thaáp phuø hôïp vôùi sinh<br /> hoïc cuûa ñieàu trò. Tuy nhieân, xaï trò trong suaát lieàu cao<br /> khi duøng nhieàu phaân lieàu nhoû cuõng traùnh ñöôïc caùc<br /> bieán chöùng vaø thoaûi maùi hôn cho beänh nhaân. Xaï trò<br /> trong suaát lieàu cao giuùp giaûi quyeát ñieàu trò cho soá<br /> löôïng lôùn beänh nhaân vôùi ñoä chính xaùc cao.<br /> Ferrigno(13) toång keát xaï trò ñôn thuaàn 190 beänh<br /> nhaân ung thö coå töû cung baèng maùy Cobalt vaø xaï trò<br /> trong suaát lieàu thaáp nguoàn Cesium töø naêm 1989 ñeán<br /> 1995, toång lieàu xaï trò vaøo ñieåm A laø 78- 80 Gy, soáng<br /> coøn khoâng beänh ñoái vôùi giai ñoaïn II, III laàn löôït laø<br /> 82,4% vaø 48,8%. Bieán chöùng muoän leân tröïc traøng laø<br /> 15,3% vaø baøng quang laø 6,8%.Nhoùm nghieân cöùu ung<br /> thö coå töû cung taïi Phaùp treân 1875 beänh nhaân ung thö<br /> coå töû cung xaï trò ñôn thuaàn töø naêm 1970 ñeán 1993<br /> keát hôïp xaï trò ngoaøi vaø xaï trò trong suaát lieàu thaáp cho<br /> keát quaû soáng coøn khoâng beänh 5 naêm ñoái vôùi giai ñoaïn<br /> IIB laø 71%, IIIA laø 65% vaø IIIB laø 59%(5).<br /> Wong(40) ôû Hoàng Koâng duøng xaï trò ngoaøi keát hôïp<br /> vôùi xaï trò trong suaát lieàu cao trong ñieàu trò ung thö coå<br /> töû cung cho thaáy soáng coøn khoâng beänh 5 naêm ñoái vôùi<br /> giai ñoaïn IIB, IIIA, IIIB laàn löôït laø 67,8%, 46,9% vaø<br /> 44,8%. Kim(22) so saùnh giöõa xaï trò trong suaát lieàu thaáp<br /> vaø xaï trò trong suaát lieàu cao trong ñieàu trò ung thö coå<br /> töû cung thaáy soáng coøn toaøn boä cuûa caùc beänh nhaân<br /> ñöôïc xaï trò trong suaát lieàu thaáp ôû caùc giai ñoaïn I,II,III<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> laàn löôït laø 72,9%, 61,9% vaø 35,7% so vôùi xaï trò trong<br /> suaát lieàu cao laø 87,1, 58,3 vaø 43,8 (p> 0,05). Caùc bieán<br /> chöùng muoän ôû beänh nhaân giai ñoaïn II, III nhoùm xaï trò<br /> trong suaát lieàu thaáp laø 16,7 vaø 12,5% so vôùi xaï trò<br /> trong suaát lieàu cao laø 31,6 vaø 37,3% (p>0,05).<br /> Petereit(28) so saùnh ñieàu trò ung thö coå töû cung baèng<br /> xaï trò ngoaøi keát hôïp xaï trò trong suaát lieàu thaáp (191<br /> beänh nhaân) vaø keát hôïp xaï trò trong suaát lieàu cao (173<br /> beänh nhaân). Vôùi cuøng moät toång lieàu taïi ñieåm A khoâng<br /> döôùi 80Gy, keát quaû khoâng khaùc bieät veà tæ leä soáng coøn<br /> toaøn boä, soáng coøn khoâng beänh, kieåm soaùt vuøng chaäu,<br /> di caên xa.<br /> Nhö vaäy, vôùi maùy xaï trò ngoaøi Cobalt vaø maùy xaï trò<br /> trong suaát lieàu thaáp trong ñaïi ña soá caùc tröôøng hôïp<br /> cuõng ñieàu trò toát ung thö coå töû cung. Maùy gia toác giuùp<br /> giaûm lieàu leân moâ laønh ôû beänh nhaân coù beà daày buïng<br /> lôùn. Maùy xaï trò trong suaát lieàu cao giuùp giaûi quyeát ñöôïc<br /> soá löôïng lôùn beänh nhaân.<br /> Xaï trò ña phaân lieàu<br /> Toång thôøi gian ñieàu trò aûnh höôûng raát lôùn leân keát<br /> quaû xaï trò ung thö coå töû cung. Toång thôøi gian ñieàu trò<br /> khoâng neân quaù 8 tuaàn. Khi toång thôøi gian ñieàu trò keùo<br /> daøi hôn 60 ngaøy thì keát quaû ñieàu trò seõ giaûm roõ reät.<br /> Nhìn chung, keùo daøi thôøi gian ñieàu trò theâm 1 ngaøy sau<br /> 60 ngaøy thì tæ leä kieåm soaùt böôùu ôû vuøng chaäu giaûm töø<br /> 0,4% ñeán 1%(8,16,27,29). Moät soá taùc giaû nghieân cöùu aùp<br /> duïng xaï trò ña phaân lieàu ñeå giaûm toång thôøi gian ñieàu trò<br /> coøn khoaûng 6 tuaàn vaø hy voïng taêng keát quaû ñieàu trò.<br /> Chun(9), khaûo saùt 31 tröôøng hôïp ung thö coå töû<br /> cung kích thöôùc lôùn (giai ñoaïn I, böôùu lôùn hôn 5cm,<br /> giai ñoaïn II-III böôùu lôùn hôn 4 cm), duøng xaï trò ña<br /> phaân lieàu töø tuaàn thöù 3: moãi ngaøy 2 phaân lieàu, moãi<br /> phaân lieàu 1,5 Gy. Keát quaû 61,3% caùc tröôøng hôïp coù<br /> toång thôøi gian ñieàu trò döôùi 7 tuaàn vaø 90,3% ñöôïc ñieàu<br /> trò trong voøng 8 tuaàn so vôùi xaï trò quy öôùc laø 19,4% vaø<br /> 71%. Vôùi toång lieàu nhö xaï trò quy öôùc thaáy böôùu co<br /> nhoû kích thöôùc toát hôn. Bieán chöùng caáp vaø muoän<br /> cuõng töông töï nhö xaï trò quy öôùc, trong ñoù vieâm tröïc<br /> traøng xuaát huyeát khoaûng 15%. Tæ leä taùi phaùt taïi choå<br /> sau 2 naêm laø 16%, töông töï nhö xaï trò quy öôùc laø 13%.<br /> Wang(6) duøng xaï trò ña phaân lieàu ôû 38 beänh nhaân<br /> ung thö coå töû cung (moãi ngaøy 2 phaân lieàu, moãi phaân<br /> <br /> lieàu 1,5 Gy), ghi nhaän böôùu co nhoû nhanh vaø khoâng<br /> gia taêng bieán chöùng caáp tính leân ruoät non.<br /> Varghese(6) so saùnh xaï trò ña phaân lieàu vaø xaï trò quy<br /> öôùc ñieàu trò ung thö coå töû cung giai ñoaïn IIB vaø IIIB. 15<br /> beänh nhaân ñöôïc xaï trò quy öôùc phaân lieàu 2 Gy/ngaøy. 15<br /> beänh nhaân ñöôïc xaï trò ña phaân lieàu moãi ngaøy 2 phaân<br /> lieàu, moãi phaân lieàu 1,2 Gy. Taát caû caùc beänh nhaân ñeàu<br /> ñöôïc keát hôïp vôùi xaï trò trong. Bieán chöùng caáp taêng<br /> ñaùng keå ôû nhoùm xaï trò ña phaân lieàu, trong ñoù 4/15 beänh<br /> nhaân phaûi giaùn ñoaïn ñieàu trò. Taát caû caùc bieán chöùng<br /> caáp ñeàu töï giôùi haïn trong thôøi gian 8 tuaàn. Bieán chöùng<br /> muoän töông töï nhö nhau ôû caû 2 nhoùm. Tæ leä ñaùp öùng<br /> cuûa böôùu töông töï nhau ôû caû 2 nhoùm.<br /> Serkies(36) ruùt ngaén thôøi gian ñieàu trò baèng caùch<br /> aùp duïng xaï trò lieân tuïc 7 phaân lieàu trong 1 tuaàn, moãi<br /> phaân lieàu 1,6-1,8Gy. Sau ñoù xaï trò trong suaát lieàu thaáp<br /> ñeán toång lieàu 80 Gy taïi ñieåm A. Toång coäng coù 30<br /> beänh nhaân giai ñoaïn IIB-IIIB. Keát quaû thaáy ñoäc tính<br /> taêng ñaùng keå, 80% beänh nhaân coù ñoäc tính caáp leân<br /> ñöôøng tieâu hoaù trong ñoù ñoä 3-4 laø 40%. 30% beänh<br /> nhaân coù giaûm Hb/ maùu ñoä 1-2. Theo doõi töø 8-25<br /> thaùng, 50% beänh nhaân töû vong do ung thö trong ñoù<br /> 20% do taùi phaùt taïi choã, 23,3% do di caên xa vaø 6,7 %<br /> vöøa taùi phaùt taïi choã vöøa di caên xa. Trung vò thôøi gian<br /> soáng coøn laø 17 thaùng.<br /> Chöa nghieân cöùu naøo cho thaáy taêng tæ leä ñieàu trò<br /> khoûi ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa baèng xaï trò ña<br /> phaân lieàu. Hieän taïi ít taùc giaû uûng hoä xaï trò ña phaân lieàu<br /> trong ung thö coå töû cung. ÖÙng duïng thöïc teá coøn khoù<br /> khaên hôn ñoái vôùi caùc quoác gia phöông tieän xaï trò coøn<br /> chöa ñuû ñaùp öùng nhu caàu xaï trò.<br /> Xaï trò phoái hôïp vôùi hoùa trò<br /> Gaàn ñaây ngaøy caøng coù nhieàu nghieân cöùu nhaèm<br /> ñaùnh giaù vai troø hoaù trò phoái hôïp vôùi xaï trò trong ñieàu trò<br /> ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa taïi choã-taïi vuøng.<br /> Hoùa trò ñöôïc keát hôïp vôùi xaï trò theo hai caùch: hoùa<br /> trò tröôùc khi xaï trò vaø hoùa trò ñoàng thôøi vôùi xaï trò. Hoùa<br /> trò sau xaï trò khoâng ñöôïc uûng hoä vì sau xaï trò seõ giaûm<br /> töôùi maùu vuøng chaäu do xô hoaù maïch maùu, döï tröõ tuyû<br /> bò aûnh höôûng do moät phaàn tuyû ôû caùnh chaäu bò xaï,<br /> chöùc naêng thaän coù theå bò aûnh höôûng do xô hoaù vuøng<br /> chaäu cheøn eùp nieäu quaûn. Nhöõng lyù do naøy laøm cho<br /> <br /> 181<br /> <br /> hoùa trò sau xaï trò seõ keùm hieäu quaû vaø nguy cô bieán<br /> chöùng cao(17).<br /> Hoùa trò tröôùc xaï trò (hoùa trò taân hoã trôï)<br /> <br /> Muïc ñích laøm co nhoû böôùu vaø tieâu dieät caùc oå di<br /> caên xa vi theå neáu coù tröôùc khi xaï trò. Vôùi caùc ña hoùa trò<br /> döïa treân Cisplatin, tæ leä ñaùp öùng chung laø 70 –100%,<br /> trong ñoù ñaùp öùng hoaøn toaøn laø 22 – 44%(11,16).<br /> Coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu so saùnh giöõa hoùa<br /> trò taân hoã trôï + xaï trò vôùi xaï trò ñôn thuaàn trong ñieàu<br /> trò ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa taïi choã-taïi<br /> vuøng. Panici vaø coäng söï ghi nhaän 75 beänh nhaân giai<br /> ñoaïn I, II, III böôùu lôùn hôn 4 cm coù hoùa trò Cisplatin,<br /> Bleomycin, Methotrexate tröôùc phaãu thuaät hay xaï trò.<br /> Tæ leä soáng coøn khoâng trieäu chöùng sau 3 naêm khaù cao<br /> laàn löôït laø 100%, 81% vaø 66%(16).<br /> Moät soá coâng trình khaùc laïi khoâng cho thaáy caûi<br /> thieän soáng coøn moät caùch roõ reät. Souhami vaø coäng söï<br /> so saùnh 107 beänh nhaân giai ñoaïn IIIB ñöôïc hoùa trò taân<br /> hoã trôï Bleomycin,Vincristin, Mitomycin C vaø<br /> Cisplatin (BOMP) + xaï trò vôùi xaï trò ñôn thuaàn. Nhoùm<br /> coù hoùa trò taân hoã trôï coù tæ leä soáng coøn khoâng beänh sau<br /> 5 naêm thaáp hôn nhoùm xaï trò ñôn thuaàn (23% so vôùi<br /> 39%; p= 0,02). Tattersall, Chauvergne laïi khoâng thaáy<br /> khaùc bieät giöõa 2 nhoùm hoaù trò taân hoã trôï + xaï trò so<br /> vôùi xaï trò ñôn thuaàn(24).<br /> Baûng 1: Caùc thöû nghieäm laâm saøng ngaãu nhieân so<br /> saùnh hoùa trò taân hoã trôï+ xaï trò vôùi xaï trò ñôn thuaàn<br /> trong ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa(30).<br /> Taùc giaû<br /> <br /> G ñoaïn Soá bn Phaùc ñoà Soáng coøn 5 naêm (%)<br /> HT+XT XTñôn thuaàn<br /> Souhami & cs IIIB<br /> 107<br /> BOMP<br /> 23<br /> 39Ï<br /> Chauvergne& cs IIB,III 151 POMCh<br /> 40<br /> 35<br /> Caùrdenas& cs IIB<br /> 28<br /> PEC<br /> 56<br /> 62<br /> Tattersall & cs IIB-IVA 71<br /> PVB<br /> 47<br /> 43<br /> Kumar & cs IIB-IVA 184<br /> BID<br /> 38<br /> 43<br /> Tattersall & cs IIB-IVA 260<br /> Sundfor & cs IIB-IVA 94<br /> <br /> P/Ep<br /> PF<br /> <br /> 58<br /> 38<br /> <br /> 70Ï<br /> 40<br /> <br /> Leborgne & cs IB2IVA<br /> Sardi & cs<br /> III<br /> <br /> 96<br /> <br /> PVB<br /> <br /> 38<br /> <br /> 49<br /> <br /> 108<br /> <br /> PVB<br /> <br /> 53<br /> <br /> 37Ï<br /> <br /> Ï: khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ. B: Bleomycin, O:<br /> Vincristine, M: Mitomycin, P: Cisplatin, Ch: Chlorambucil, I:<br /> Ifosfamide, V: Etoposide, F: 5 Fluorouracil, C:<br /> Cyclophosphamide, Ep: Epirubicin, E: Vindesine.<br /> <br /> 182<br /> <br /> Moät phaùc ñoà phoái hôïp khaùc laø keát hôïp hoaù trò taân<br /> hoã trôï + phaãu thuaät hay hoaù trò ñoäng maïch nhöng<br /> cuõng khoâng caûi thieän tieân löôïng so vôùi xaï trò ñôn<br /> thuaàn(19,32,32).<br /> Nhìn chung, hoùa trò taân hoã trôï khoâng taêng<br /> ñöôïc soáng coøn. Coù coâng trình coøn cho thaáy xaï trò<br /> ñôn thuaàn toát hôn coù hoùa trò taân hoã trôï. Caùc taùc giaû lyù<br /> giaûi raèng do hoùa trò taân hoã trôï laøm trì hoaõn xaï trò.<br /> Chính xaï trò môùi ñoùng vai troø quyeát ñònh trong ñieàu<br /> trò, söï trì hoaõn hay keùo daøi thôøi gian xaï trò ñeàu aûnh<br /> höôûng khoâng toát leân keát quaû ñieàu trò. Hôn nöõa, hoùa trò<br /> taân hoã trôï coøn laøm taêng chi phí vaø bieán chöùng.<br /> Hoùa<br /> xaï<br /> ñoàng<br /> chemoradiation)<br /> <br /> thôøi<br /> <br /> (concurrent<br /> <br /> Ngaøy caøng coù nhieàu nghieân cöùu cho thaáy hoùa xaï<br /> ñoàng thôøi laøm taêng ñaùp öùng, giaûm taùi phaùt vaø di caên,<br /> taêng soáng coøn ôû nhöõng beänh nhaân giai ñoaïn tieán xa<br /> taïi choã-taïi vuøng.<br /> Cô cheá töông taùc giöõa hoùa trò vaø xaï trò khi ñieàu trò<br /> phoái hôïp ñoàng thôøi(34):<br /> +Thuoác vaø xaï trò nhaèm vaøo nhöõng nhoùm teá baøo<br /> khaùc nhau cuûa böôùu.<br /> +Hoùa trò ngaên caûn söï söûa chöõa toån thöông döôùi<br /> möùc gaây cheát cuûa xaï trò.<br /> +Hoùa trò laøm giaûm söï taùi taïo daân soá teá baøo sau xaï<br /> trò.<br /> +Caùc teá baøo giai ñoaïn Go vaøo chu trình nhieàu<br /> hôn→ taêng ñaùp öùng ñieàu trò.<br /> + Gia taêng söï ñoàng boä chu trình teá baøo.<br /> + Taêng töôùi oxy teá baøo böôùu sau xaï seõ taêng hieäu<br /> quaû cuûa thuoác vaø xaï trò.<br /> + Thuoác ngaám vaøo böôùu nhieàu hôn khi böôùu co<br /> nhoû do xaï trò.<br /> + Tieâu dieät sôùm caùc teá baøo böôùu seõ ngaên ngöøa<br /> bôùt ñöôïc hieän töôïng khaùng thuoác vaø\ hoaëc khaùng tia.<br /> Caùc phaùc ñoà ñieàu trò chuû yeáu döïa treân Cisplatin. Coù<br /> 2 caùch ñieàu trò thöôøng duøng nhaát laø: hoùa trò Cisplatin<br /> moãi tuaàn 1 ngaøy trong 5-6 tuaàn hoaëc ña hoùa trò<br /> Cisplatin + 5FU chu kyø 3 – 5 /ngaøy x 2 -3 chu kyø caùch<br /> nhau moãi 3–4 tuaàn sao cho toång thôøi gian hoùa trò<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> töông öùng toång thôøi gian xaï trò (khoâng quaù 6 – 8 tuaàn).<br /> Vôùi phaùc ñoà Cisplatin moãi tuaàn, ñaõ coù nhieàu lieàu<br /> ñöôïc thöû nghieäm töø 25 mg/m2 (tæ leä ñaùp öùng 55%(32))<br /> ñeán 90 mg/m2 (tæ leä ñaùp öùng 75 – 100%(10)).<br /> Vôùi phaùc ñoà Cisplatin+ 5 FU, Cispaltin 50–75<br /> mg/m2/ngaøy 1, 5FU 750–1000 mg/m2/ngaøy truyeàn<br /> lieân tuïc 3–5 ngaøy, coù theå duøng 2 chu kyø caùch nhau 4<br /> tuaàn, hoaëc 3 chu kyø caùch nhau moãi 3 tuaàn. Kim vaø<br /> coäng söï ñaùnh giaù söï co nhoû cuûa böôùu thaáy hoùa xaï<br /> ñoàng thôøi laøm böôùu co nhoû nhieàu hôn roõ reät so vôùi xaï<br /> trò ñôn thuaàn(21).<br /> Cuoái naêm 1999, Vieän ung thö quoác gia Hoa Kyø<br /> coâng boá keát quaû cuûa 5 thöû nghieäm laâm saøng ngaãu<br /> nhieân treân soá löôïng lôùn beänh nhaân cho thaáy hoaù xaï<br /> ñoàng thôøi giaûm taùi phaùt 30-50%, taêng tæ leä soáng coøn ôû<br /> nhöõng beänh nhaân ung thö coå töû cung giai ñoaïn tieán<br /> xa taïi choå-taïi vuøng(11). Vieän ung thö quoác gia Hoa Kyø<br /> khuyeán caùo neân duøng hoaù xaï ñoàng thôøi ñieàu trò ung<br /> thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa. Coâng trình cuûa Vieän<br /> ung thö quoác gia Canada coâng boá naêm 2000 laïi<br /> khoâng thaáy söï khaùc bieät giöõa hoaù xaï ñoàng thôøi vaø xaï<br /> trò ñôn thuaàn.<br /> Baûng 2: Caùc thöû nghieäm laâm saøng ngaãu nhieân so<br /> saùnh hoùa xaï ñoàng thôøi vôùi xaï trò ñôn thuaàn trong ung<br /> thö coå töû cung giai ñoaïn tieán xa(12,20,23,31,39).<br /> Taùc giaû<br /> <br /> Giai ñoaïn<br /> <br /> Soá Phaùc Tgian Ng cô töông ñoái<br /> bn ñoà theo (nhoùmHoaù+Xaï)<br /> doõi<br /> Tphaùt Tvong<br /> tbình<br /> Whitney& cs IIB-IVA 368 PF 8,7 y 0,79<br /> 0,72<br /> Morris& cs IIB2>5cm 368 PF<br /> 43<br /> 0,48<br /> 0,52<br /> IIB-IVA<br /> Rose& cs<br /> IIB-IVA 526 P<br /> 35<br /> 0,57<br /> 0,61<br /> Keys& cs<br /> IB2<br /> 369 P<br /> 36<br /> 0,51<br /> 0,54<br /> Peter & cs I-IIAsau moå 243 PF<br /> 43<br /> 0,50<br /> 0,50<br /> N+,dieän caét+<br /> Pearcey& cs<br /> IB2-IIB 253 P<br /> 65<br /> NS<br /> NS<br /> <br /> NS: khaùc bieät khoâng yù nghóa thoáng keâ, caùc coâng trình<br /> coøn laïi khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ. Thôøi gian theo<br /> doõi tính baèng thaùng, tröø coâng trình cuûa Whitney tính<br /> baèng naêm. P: Cisplatin, F: 5 Fluorouracil.<br /> <br /> Töø ñoù ñeán nay, ngaøy caøng coù nhieàu coâng trình<br /> treân khaép theá giôùi ñaõ ñöôïc thöïc hieän vaø cho thaáy coù<br /> caûi thieän soáng coøn toaøn boä cuõng nhö soáng coøn khoâng<br /> <br /> beänh(12,14,15,25,33,38,41). Tính chung trung bình soáng coøn<br /> toaøn boä vaø soáng coøn khoâng beänh ñöôïc caûi thieän 16%<br /> vaø 12%.<br /> Ñoäc tính, khaû naêng dung naïp:<br /> Xaï vuøng chaäu gaây kích thích ñöôøng tieâu hoùa<br /> nhieàu, aûnh höôûng ñeán tuûy xöông gaây giaûm döï tröõ tuûy,<br /> caùc giai ñoaïn treã beänh nhaân coù theå suy thaän. Vôùi caùc<br /> phaùc ñoà coù Cisplatin, 5FU, ñoäc tính 5FU gaây toån<br /> thöông nieâm maïc ñöôøng tieâu hoùa, Cisplatin gaây noân<br /> maïnh, ñoäc thaän, Cisplatin vaø 5FU gaây öùc cheá tuûy<br /> xöông, ñaëc bieät khi duøng phoái hôïp. Khi phoái hôïp hoùa<br /> xaï ñoàng thôøi seõ taêng nguy cô gaây ñoäc leân ñöôøng tieâu<br /> hoùa, tuûy xöông vaø thaän. Tuy nhieân thöïc teá lieàu hoùa trò<br /> khoâng cao, laïi chæ duøng trong moät thôøi gian ngaén neân<br /> ña phaàn beänh nhaân ñeàu dung naïp ñöôïc, hieám khi<br /> ñieàu trò bò giaùn ñoaïn. Bieán chöùng caáp tính thöôøng gaëp<br /> nhaát laø giaûm baïch caàu ñoä 1, 2 khoaûng 35% sau tuaàn leã<br /> thöù 4,5 thöôøng khoâng caàn ñieàu trò ñaëc hieäu. Bieán<br /> chöùng muoän ñoä 3,4 leân baøng quang vaø tröïc traøng<br /> cuõng töông töï nhö xaï trò ñôn thuaàn (töø 1520%)(12,14,15).<br /> Hieän nay, ñaïi ña soá caùc taùc giaû ñeàu cho raèng hoaù<br /> xaï ñoàng thôøi laø ñieàu trò tieâu chuaån cho ung thö coå töû<br /> cung giai ñoaïn tieán xa vaø ñöôïc aùp duïng raát roäng raõi ôû<br /> nhieàu trung taâm ñieàu trò ung thö ôû nhieàu quoác gia.<br /> Theo Vieän Ung thö quoác gia Hoa Kyø naêm 2004, phaùc<br /> ñoà tieâu chuaån ñieàu trò ung thö coå töû cung giai ñoaïn<br /> tieán xa laø hoaù xaï ñoàng thôøi.<br /> Löïa choïn caùc phöông phaùp trong ñieàu<br /> kieän thöïc tieãn.<br /> Phaùc ñoà xaï trò ñôn thuaàn ung thö coå töû cung ñaõ<br /> ñöôïc tieâu chuaån hoaù. Trong ñieàu kieän thöïc teá vôùi maùy<br /> xaï trò ngoaøi Cobalt vaø maùy xaï trò trong naïp nguoàn sau<br /> suaát lieàu thaáp cuõng coù theå xaï trò ñuùng möùc. Maùy gia<br /> toác thuaän lôïi hôn trong tröôøng hôïp beänh nhaân quaù<br /> maäp ñeå giaûm bieán chöùng do xaï trò ngoaøi. Maùy xaï trò<br /> trong suaát lieàu cao tieân<br /> ï lôïi hôn cho beänh nhaân khoâng<br /> phaûi naèm laâu khi xaï trò trong vaø giuùp giaûi quyeát ñöôïc<br /> soá löôïng lôùn beänh nhaân nhöng chæ coù hieäu quaû veà giaù<br /> thaønh khi coù ñoâng beänh nhaân.<br /> Xaï trò ña phaân lieàu khoâng cho thaáy coù caûi thieän<br /> tieân löôïng nhöng ñoøi hoûi maùy xaï trò ngoaøi phaûi ñuû ñeå<br /> <br /> 183<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2