intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2

Chia sẻ: Asd Avfssdg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

213
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tháng 11/1995 Burgess cùng một nhóm các nhà nghiên cứu bệnh cây Việt Nam đã phát hiện ra hai loại vi sinh vật cùng đồng thời có mặt trong bó mạch cây cà chua là Fusarium oxysporum và vi khuẩn Pseudomonas solanacearum. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thiết rằng cả hai loài vi sinh vật này cùng đồng thời gây ra triệu chứng héo trên cây. Burges đã phân lập và giám định sự có mặt của Fusarium oxysporum trên đất trồng ngô trường Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội và đất cỏ tại Viện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn : Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh part 2

  1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A Th¸ng 11/1995 Burgess cïng mét nhãm c¸c nhµ nghiªn cøu bÖnh c©y ViÖt Nam ®· ph¸t hiÖn ra hai lo¹i vi sinh vËt cïng ®ång thêi cã mÆt trong bã m¹ch c©y cµ chua lµ Fusarium oxysporum vµ vi khuÈn Pseudomonas solanacearum. C¸c nhµ khoa häc ®· ®­a ra gi¶ thiÕt r»ng c¶ hai loµi vi sinh vËt nµy cïng ®ång thêi g©y ra triÖu chøng hÐo trªn c©y. Burges ®· ph©n lËp vµ gi¸m ®Þnh sù cã mÆt cña Fusarium oxysporum trªn ®Êt trång ng« tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp I – Hµ Néi vµ ®Êt cá t¹i ViÖn nghiªn cøu ng« trung ­¬ng. MÆc dï c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ®· ®¹t ®­îc vÒ loµi nÊm Fusarium oxysporum ë n­íc ta ch­a nhiÒu, ch­a ®¹i diÖn, cßn h¹n chÕ song ®ã l¹i lµ tiÒn ®Ò cho viÖc nghiªn cøu ®Æc tÝnh sinh vËt häc cña nÊm Fusarium oxysporum còng nh­ nh÷ng nghiªn cøu vÒ lo¹i nÊm nµy ®· vµ ®ang ®­îc chó träng ë ViÖt Nam. 11
  2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A PHÇN 2 VËT LIÖU - NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU I. §IÒU KIÖN NGHI£N CøU 1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu §Ò tµi cña chóng t«i ®­îc thùc hiÖn ë c¸c c¬ së sau - Phßng nghiªn cøu nÊm khuÈn – Bé m«n BÖnh c©y – N«ng d­îc – Khoa N«ng häc – Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp I – Gia L©m - Hµ Néi. - Trung t©m nghiªn cøu søc khoÎ c©y trång vËt nu«i - Tr­êng §¹i häc N«ng nghiÖp I – Gia L©m – Hµ Néi - Mét sè x· thuéc huyÖn Gia L©m – Hµ Néi. - Thêi gian thùc tËp tõ ngµy 10/7/2007 – 30/12/2007. - C©y trång nghiªn cøu lµ mét sè c©y trång c¹n nh­ cµ chua, ®Ëu ®ç vô hÌ thu n¨m 2007 ë vïng Gia L©m – Hµ Néi 2. §èi t­îng nghiªn cøu BÖnh hÐo vµng do nÊm Fusarium oxysporum. II. VËT LIÖU 1. C¸c dông cô cÇn thiÕt trong phßng thÝ nghiÖm - Tñ ®Þnh «n - Nåi hÊp - Tñ l¹nh - Buång cÊy nÊm - KÝnh hiÓn vi chôp ¶nh - Gi¸ nu«i cÊy nÊm - C©n ®iÖn tö - B×nh b¬m, nåi hÊp , xoong 12
  3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A - C¸c dông cô nhá: c©n kü thuËt, b×nh ®ùng møc, b×nh tam gi¸c, ®òa thuû tinh, bÕp ®iÖn, v¶i mµn läc, hép lång Petri, que cÊy nÊm, ®Ìn cån, khay ®ùng, b«ng, dao, kÐo, panh, chËu nhùa, kÝnh hiÓn vi, kÝnh lóp… 2. M«i tr­êng ho¸ chÊt dïng ®Ó nu«i cÊy vµ ph©n lËp nÊm 2.1. M«i tr­êng WA (Water Agar medium) Thµnh phÇn m«i tr­êng: - N­íc cÊt : 1000 ml - Agar : 20g Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ : Th¹ch ®­îc hoµ tan trong n­íc ®un s«i vµ hÊp v« trïng trong ®iÒu kiÖn 1210C (1,5atm) trong thêi gian 45 phót. M«i tr­êng sau khi hÊp xong ®Ó nguéi dÇn kho¶ng 600C råi ®æ vµo c¸c ®Üa petri 5ml/®Üa (®Üa cã ®­êng kÝnh 90mm) víi l­îng m«i tr­êng nµy thao t¸c c¾t mét bµo tö sÏ dÔ dµng h¬n. M«i tr­êng nµy dïng ®Ó ph©n lËp nÊm ban ®Çu, Ýt bÞ lÉn t¹p do nghÌo dinh d­ìng vµ ®Ó nu«i cÊy ®¬n bµo tö. 2.2. M«i tr­êng PGA (Potato – Glucose – Agar) §©y lµ m«i tr­êng giµu dinh d­ìng dïng ®Ó nu«i cÊy lµm thuÇn nÊm ®Ó quan s¸t c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i, mµu s¾c, ®o kÝch th­íc sîi nÊm, s¾c tè t¶n nÊm sinh ra trªn m«i tr­êng lµ c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n lo¹i nÊm. Thµnh phÇn m«i tr­êng: - Khoai t©y : 200g - Agar : 20g - §­êng Glucose : 20g - N­íc cÊt : 1lit (1000ml) Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: Chän nh÷ng cñ khoai t©y kh«ng bÞ bÖnh, cßn nguyªn vÑn, gät s¹ch vá, c¾t thµnh tõng miÕng nhá. Cho khoai t©y trªn vµo n­íc cÊt víi liÒu l­îng ®· ®Þnh s½n, ®un s«i 15 – 20 phót, sau ®ã läc s¹ch b»ng v¶i mµn, bá b· khoai t©y, chØ lÊy dÞch trong, bæ sung thªm n­íc cÊt cho ®ñ liÒu l­îng råi ®un s«i trë l¹i dÞch khoai t©y. TiÕp ®ã cho ®­êng glucose vµ agar ®· c©n ®ñ l­îng vµo, khuÊy ®Òu cho tan hÕt. Sau ®ã cho vµo b×nh tam gi¸c, phñ giÊy b¹c råi khö trïng trong nåi hÊp ë ®iÒu kiÖn 1210C (1,5atm) 13
  4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A trong thêi gian 45 phót. Sau khi hÊp xong lÊy ra ®Ó nguéi m«i tr­êng ®Õn nhiÖt ®é 600C (®Ó tr¸nh t¹p khuÈn, cho thªm thuèc kh¸ng sinh Penicillin hoÆc Steptomycin víi liÒu l­îng 10mg/100ml m«i tr­êng). Sau ®ã l¾c ®Òu råi ®æ ra c¸c ®Üa Petri (®· ®­îc khö trïng vµ sÊy kh« tõ tr­íc). L­îng m«i tr­êng tõ 10 – 15ml/®Üa Petri. Sau khi m«i tr­êng ®«ng cøng cã thÓ tiÕn hµnh ph©n lËp vµ nu«i cÊy nÊm. 2.3. M«i tr­êng PPA (Pepton PCNB Agar medium) §©y lµ m«i tr­êng ®­îc sö dông ®Ó ph©n lËp nÊm Fusarium oxysporum g©y bÖnh tõ m« c©y. Trong thµnh phÇn m«i tr­êng cã 2 chÊt kh¸ng sinh lµ Steptomicin sulfate vµ Neomycin sulfate cã t¸c dông h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña vi khuÈn trªn m«i tr­êng. Thµnh phÇn m«i tr­êng : - Peptone : 15g - Agar : 20g - KH2PO4 : 1g - MgSO4.7H2O : 0,5g - Steptomycin sulfate : 1g - Tetrachlor : 1g - Neomycin sulfate : 0,12g - N­íc cÊt : 1lit (1000ml) Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: Dung dÞch agar, peptone, KH2PO4, MgSO4.7H2O, Tettrachlor trong 100ml n­íc ®un s«i, khuÊy cho tan ®Òu, sau ®ã hÊp v« trïng, t­¬ng tù m«i tr­êng PGA. Sau khi hÊp xong ®Ó ngu«i tíi 550C, cho tiÕp vµo m«i tr­êng Steptomicin sulfate vµ Neomycin sulfate theo l­îng ®· ®Þnh s½n, l¾c ®Òu råi ®æ vµo c¸c ®Üa Petri (®· ®­îc khö trïng vµ lµm kh«). §Ó ®«ng cøng kh« bÒ mÆt vµ sö dông cho viÖc ph©n lËp nÊm. 14
  5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A 2.4. M«i tr­êng CLA (Carnation Leaf piece Agar medium) Thµnh phÇn m«i tr­êng: - Agar : 20g - Carnation Leaf piece (mÈu hay m¶ng l¸ cÈm ch­íng) : 4 – 5 mÈu - N­íc cÊt : 1lit (1000ml) Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ: L¸ cÈm ch­íng ®­îc lÊy tõ c©y cÈm ch­íng s¹ch bÖnh, c¾t thµnh tõng mÈu 5 – 8mm vµ sÊy ë nhiÖt ®é 300C trong 3 – 9 giê (®Õn khi kh« gißn). Nh÷ng mÈu l¸ nµy sau khi cÊy ®­îc ®ùng trong hép nhùa, xö lý khö trïng b»ng tia gamma (2,5 megarads), sau ®ã ®­îc b¶o qu¶n trong ®iÒu kiÖn l¹nh 2 – 50C tr­íc khi sö dông. Dung dÞch th¹ch 2% sau ®ã ®­îc khö trïng trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 1210C (1,5atm) thêi gian 45 phót. M«i tr­êng ®­îc khö trïng ®Ó nguéi dÇn ®Õn 60 – 700C råi ®æ ra c¸c ®Üa petri nhá (®­êng kÝnh 6cm) ®· cã chøa s½n 5 – 6 mÈu l¸ cÈm ch­íng, bè trÝ mçi ®Üa sao cho l¸ cÈm ch­íng dån vµo xung quanh ®Üa vµ næi lªn trªn bÒ mÆt th¹ch. Do trªn m«i tr­êng CLA, bµo tö lín cã h×nh d¹ng ®ång ®Òu h¬n trªn m«i tr­êng PGA vµ hÇu hÕt bµo tö ®­îc h×nh thµnh trªn l¸ cÈm ch­íng. KÝch th­íc, h×nh d¹ng bµo tö lín h×nh thµnh trªn l¸ cÈm ch­íng ®ång ®Òu h¬n trªn bÒ mÆt th¹ch. M«i tr­êng CLA cßn dïng ®Ó nu«i cÊy nÊm, s¶n xuÊt nguån bµo tö cho viÖc cÊy ®¬n bµo tö ®Ó tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm l©y bÖnh nh©n t¹o. 2.5. M«i tr­êng th« (trÊu c¸m) C«ng dông: Dïng nh©n nÊm ®Ó l©y bÖnh nh©n t¹o. Thµnh phÇn m«i tr­êng: - TrÊu c¸m :40g - N­íc cÊt v« trïng : 24ml Ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ : TiÕn hµnh c©n trÊu, c¸m sau ®ã trén ®Òu vµo nhau, cho dñ l­îng n­íc cÊt, ®ùng vµo tói nilong sau ®ã ®em hÊp 2 lÇn ë ®iÒu kiÖn 1210C (1,5atm) trong thêi gian 45 phót. HÊp xong ®Ó nguéi cÊy nÊm vµo m«i tr­êng céng víi 6ml n­íc cÊt v« trïng cho 25g m«i tr­êng. §Ó 15
  6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A m«i tr­êng ®· cÊy nÊm ë ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é 250C cho ®Õn khi h×nh thµnh nhiÒu bµo tö råi ®Õm l©y bÖnh nh©n t¹o. 3. C¸c thuèc trõ nÊm trong thÝ nghiÖm 1) Daconil 72 WP 2) Zineb 80 WP 3) Topsin M75 WP 4) Ricide 72 WP III. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 1. C¸c thÝ nghiÖm ngoµi ®ång 1.1. ¶nh h­ëng cña gièng cµ chua kh¸c nhau tíi bÖnh hÐo vµng do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. 1) C«ng thøc 1: Gièng NhËt HP5 2) C«ng thøc 2: Gièng Ba Lan tr¾ng 3) C«ng thøc 3: Gièng Mü VL2200 1.2. ThÝ nghiÖm ¶nh h­ëng cña mËt ®é trång ®Õn bÖnh hÐo vµng do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 3 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: Trång dµy (mËt ®é 3.5 – 4.5 c©y/m2) 2) C«ng thøc 2: Trång trung b×nh (mËt ®é 3.5 c©y/m2) 3) C«ng thøc 3: Trång th­a (mËt ®é 1.5 – 2 c©y/m2) ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn gièng cµ chua Balan tr¾ng, trång t¹i x· §Æng X¸ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2. 1.3. §iÒu tra ¶nh h­ëng cña ch©n ®Êt kh¸c nhau tíi bÖnh hÐo vµng ®Ëu t­¬ng do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 2 c«ng thøc: 16
  7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A 1) C«ng thøc 1: Trªn ch©n ®Êt cao 2) C«ng thøc 2: Trªn ch©n ®Êt tròng ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn gièng ®Ëu t­¬ng DT 84, trång t¹i x· Phó Thuþ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2. 1.4. ThÝ nghiÖm ¶nh h­ëng cña viÖc lu©n canh ®Õn bÖnh hÐo vµng cµ chua do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 3 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: Lóa - cµ chua - lóa 2) C«ng thøc 2: Lóa - hµnh ta – cµ chua 3) C«ng thøc 3: Lóa – cµ tÝm – cµ chua ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn c©y cµ chua, trång t¹i x· §Æng X¸ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2. 1.5. ThÝ nghiÖm thö hiÖu lùc cña thuèc ho¸ häc ®Õn bÖnh hÐo vµng cµ chua do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 4 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: Ridomil MZ 71WP nång ®é 0.1% 2) C«ng thøc 2: Rovral 50WP nång ®é 0.1% 3) C«ng thøc 3: Tilt super nång ®é 0.1% 4) C«ng thøc 4: §èi chøng ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn gièng cµ chua NhËt HP5, trång t¹i x· D­¬ng X¸ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2. Cµ chua trång ngµy 2/8/2007, thêi gian ®iÒu tra tõ ngµy 23/9/2007 (C¸c TN 1-5: Mçi c«ng thøc thÝ nghiÖm cã 3 lÇn nh¾c l¹i. DiÖn tÝch mçi lÇn nh¾c l¹i lµ 30m2. Bè trÝ theo khèi ngÉu nhiªn ®Çy ®ñ (RCBD)). 17
  8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A 1.6. ThÝ nghiÖm thö hiÖu lùc cña nÊm ®èi kh¸ng Trichoderma viride dèi víi bÖnh hÐo vµng cµ chua do nÊm Fusarium oxysporum g©y ra. 1.6.1. ThÝ nghiÖm so s¸nh hiÖu qu¶ phßng trõ cña chÕ phÈm nÊm ®èi kh¸ng Trichoderma viride vµ thuèc hãa häc. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 4 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: (§èi chøng). ChØ xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum khi c©y 2 l¸ mÇm. 2) C«ng thøc 2: Xö lý Trichoderma viride vµo ®Êt tr­íc khi trång 10 ngµy. Khi c©y cã 2 l¸ mÇm xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 3) C«ng thøc 3: Xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum khi c©y cã 2 . l¸ mÇm, khi c©y cã 3 l¸ thËt phun thuèc Rovral 50 WP nång ®é 0.1%. 4) C«ng thøc 4: Xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum khi c©y cã 2 l¸ mÇm, khi c©y cã 3 l¸ thËt phun Trichoderma viride. ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn gièng cµ chua Mü VL2200, trång t¹i x· §Æng X¸ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2. 1.6.2. ThÝ nghiÖm t×m hiÓu liÒu l­îng chÕ phÈm Trichoderma viride xö lý ®Êt tr­íc khi trång cµ chua. (ChÕ phÈm cã 108 – 109 bµo tö T.viride/1g chÕ phÈm). ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 4 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: (§èi chøng), chØ xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum khi c©y cã 2 l¸ mÇm. 2) C«ng thøc 2: Xö lý Trichoderma viride (1g/1000g ph©n chuång ) tr­íc khi gieo. Khi c©y cã 2 l¸ mÇm xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 3) C«ng thøc 3: Xö lý Trichoderma viride (3g/1000g ph©n chuång) tr­íc khi gieo. Khi c©y cã 2 l¸ mÇm xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 4) C«ng thøc 4: Xö lý Trichoderma viride (5g/1000g ph©n chuång ) 18
  9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A tr­íc khi gieo. Khi c©y cã 2 l¸ mÇm xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. ThÝ nghiÖm ®­îc nh¾c l¹i 3 lÇn trªn gièng cµ chua Ba Lan tr¾ng, trång t¹i x· §Æng X¸ - Gia L©m – Hµ Néi. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm (1 lÇn nh¾c l¹i) b»ng 30 m2 1.7. ThÝ nghiÖm trong chËu, v¹i. 1.7.1. ¶nh h­ëng cña thêi gian xö lý chÕ phÈm nÊm Trichodermavirride vµo ®Êt phßng chèng bÖnh hÐo vµng. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 5 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: (§èi chøng), xö lý nÊm bÖnh F usarium oxysporum. 2) C«ng thøc 2: Xö lý nÊm Trichoderma viride vµo ®Êt råi gieo h¹t ngay. 3) C«ng thøc 3: Xö lý nÊm Trichoderma viride vµo ®Êt sau 3 ngµy gieo h¹t. 4) C«ng thøc 4: Xö lý nÊm Trichoderma viride vµo ®Êt sau 5 ngµy gieo h¹t. 5) C«ng thøc 5: Xö lý nÊm Trichoderma viride vµo ®Êt sau 10 ngµy gieo h¹t. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trªn gièng ®Ëu t­¬ng DT84 1.7.2. HiÖu qu¶ phßng trõ cña nÊm ®èi kh¸ng Trichoderma viride ®èi víi bÖnh hÐo vµng trong nhµ l­íi. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh víi 6 c«ng thøc: 1) C«ng thøc 1: (§èi chøng) kh«ng xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 2) C«ng thøc 2: Xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 3) C«ng thøc 3: Xö lý nÊm bÖnh Trichoderma viride. 4) C«ng thøc 4: Xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum tr­íc 24h, sau ®ã xö lý Trichoderma viride 19
  10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV 49A 5) C«ng thøc 5: Xö lý Trichoderma viride tr­íc 24h, sau ®ã xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum. 6) C«ng thøc 6: Xö lý nÊm bÖnh Fusarium oxysporum vµ Trichoderma viride ®ång thêi. ThÝ nghiÖm ®­îc tiÕn hµnh trªn gièng cµ chua Mü VL2200. 2. C¸c thÝ nghiÖm trong phßng 2.1. Thu thËp mÉu vµ ph­¬ng ph¸p ph©n lËp mÉu g©y bÖnh. Thu thËp: Chóng t«i thu thËp mÉu dùa trªn triÖu chøng cña bÖnh. Do c©y bÖnh th­êng bÞ h¹i ë vïng rÔ, gèc th©n vµ nguån nÊm tån t¹i trong ®Êt nªn ®èi víi c©y bÖnh do nÊm Fusarium g©y ra th× lÊy mÉu c¶ c©y. Sau ®ã ®Ó Èm, m¸t vµ ®­îc gi÷ trong tói giÊy, khi lÊy mÉu xong ph¶i gi÷ mÉu t­¬ i vµ ®em ®i gi¸m ®Þnh. Quan s¸t mµu s¾c vµ c¸c ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña nÊm d­íi kÝnh hiÓn vi. Ph©n lËp: Chän mÉu bÖnh cã triÖu chøng ®Æc tr­ng t­¬i míi cña ®èi t­îng nghiªn cøu. MÉu bÖnh ë c¸c bé phËn cña c© y bÞ bÖnh ®Òu ®­îc b¶o qu¶n ë n¬i tho¸ng m¸t. Lo¹i bá c¸c m« bÖnh ®· bÞ chÕt ho¹i hoÆc cò v× trªn ®ã cã nhiÒu lo¹i vi sinh vËt ho¹i sinh, lo¹i bá m« bÖnh ®· bÞ c«n trïng, chuét ¨n hoÆc bÞ vÕt th­¬ng c¬ giíi v× c¸c m« bÖnh nµy còng tån t¹i nhiÒu vi sinh vËt ho¹i sinh lÉn t¹p. MÉu lý t­ëng nhÊt lµ c¸c m« míi bÞ bÖnh. §èi víi mÉu bÖnh hÐo vµng: Do ®Æc tÝnh cña nÊm Fusarium oxysporum th­êng g©y h¹i ë bã m¹ch vµ vá rÔ nªn chóng t«i tiÕn hµnh lÊy mÉu t¹i th©n hoÆc cµnh, rÔ. §Ó tr¸nh sù nhiÔm t¹p khi ph©n lËp, tr­íc khi tiÕn hµnh ph©n lËp, c¸c mÉu bÖnh ®­îc röa s¹ch b»ng n­íc m¸y, sau ®ã dïng giÊy thÊm kh« bÒ mÆt, khö trïng bÒ mÆt b»ng cån 960, sau ®ã t¸ch bá líp vá ngoµi cïng hoÆc toµn bé vá rÔ. C¾t m« bÖnh thµnh tõng l¸t máng 1 – 2 mm ®Ó cÊy trªn m«i tr­êng nghÌo dinh d­ìng WA (Ýt bÞ lÉn t¹p) sau 3 – 4 ngµy, chän t¶n nÊm ph¸t triÓn tèt (®ã lµ nh÷ng t¶n nÊm Fusarium), cÊy truyÒn sang m«i 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2