intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn thạc sỹ - Ứng dụng kỹ thuật tải cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#

Chia sẻ: Nguyễn Ngọc Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

487
lượt xem
154
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#” được thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý thuyết kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn và áp dụng để triển khai việc dò tìm và cải tiến mã xấu (lỗi cấu trúc) trong các chương trình hiện đại và phổ biến hiện nay (C#). Toàn bộ nội dung của luận văn bao gồm các chương: Chương 1: Kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn (refectoring), Chương 2: Mã xấu (bad smells) và giải pháp cải tiến dựa trên refactoring, Chương 3: Nền tảng .NET và ngôn ngữ lập trình C#, Chương 4: Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để dò tìm và cải thiện mã xấu trong các chương trình C#, Chương 5: Kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sỹ - Ứng dụng kỹ thuật tải cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chương trình C#

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG   BÁO CÁO LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH TÊN ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ TRIỂN KHAI DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# Họ tên HV : NHIÊU LẬP HÒA Họ tên CBHD : TS.NGUYỄN THANH BÌNH ĐÀ NẴNG, 11/2008
 2. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn "Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đọan mã xấu trong chƣơng trình C# ", dƣới sự hƣớng dẫn của TS. Nguyễn Thanh Bình, là công trình do tôi trực tiếp nghiên cứu. Tôi xin cam đoan các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố trong bất cứ công trình nào trƣớc đây. Tác giả Nhiêu Lập Hòa Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 2
 3. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................................ 2 MỤC LỤC ........................................................................................................................... 3 DANH MỤC HÌNH ẢNH ................................................................................................... 5 MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 6 CHƢƠNG I: KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN (REFACTORING) .............. 7 I.1 ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ................................ 7 I.1.1 Ví dụ minh họa................................................................................................. 7 I.1.2 Định nghĩa kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn ................................................... 19 I.2 HIỆU QUẢ CỦA TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ................................................ 20 I.2.1 Refactoring cải thiện thiết kế phần mềm ....................................................... 20 I.2.2 Refactoring làm mã nguồn phần mềm dễ hiểu .............................................. 20 I.2.3 Refactoring giúp phát hiện và hạn chế lỗi ..................................................... 21 I.2.4 Refactoring giúp đấy nhanh quá trình phát triển phần mềm ......................... 21 I.3 KHI NÀO THỰC HIỆN TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ..................................... 22 I.3.1 Refactor khi thêm chức năng ......................................................................... 22 I.3.2 Refactor khi cần sửa lỗi ................................................................................ 22 I.3.3 Refactor khi thực hiện duyệt chƣơng trình ................................................... 23 I.4 CÁC KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN .............................................. 23 I.4.1 Danh mục các kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn ............................................... 23 I.5 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN ................................................................................ 26 CHƢƠNG II: LỖI CẤU TRÚC (BAD SMELLS) TRONG MÃ NGUỒN ................... 27 II.1 KHÁI NIỆM VỀ LỖI CẤU TRÚC (BAD SMELLS) ........................................ 27 II.2 LỖI CẤU TRÚC VÀ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN ..................................................... 27 II.2.1 Duplicated Code - Trùng lặp mã ................................................................. 27 II.2.2 Long Method – Phƣơng thức phức tạp ......................................................... 28 II.2.3 Large Class – Qui mô lớp lớn...................................................................... 30 II.2.4 Long Parameter List - Danh sách tham số quá dài ....................................... 31 II.2.5 Divergent Change – Cấu trúc lớp ít có tính khả biến .................................. 32 II.2.6 Shotgun Surgery – Lớp đƣợc thiết kế không hợp lý và bị phân rã ............ 32 II.2.7 Feature Envy – Phân bố phƣơng thức giữa các lớp không hợp lý .............. 33 II.2.8 Data Clumps – Gôm cụm dữ liệu ................................................................ 34 II.2.9 Primitive Obsession – Khả năng thể hiện dữ liệu của lớp bị hạn chế ......... 34 II.2.10 Switch Statements – Khối lệnh điều kiện rẽ hƣớng không hợp lý ........... 36 II.2.11 Lazy Class – Lớp đƣợc định nghĩa không cần thiết .................................. 38 II.2.12 Speculative Generality – Cấu trúc bị thiết kế dƣ thừa............................... 38 II.2.13 Temporary Field – Lạm dụng thuộc tính tạm thời .................................... 39 II.2.14 Message Chains –Chuỗi phƣơng thức liên hoàn khó kiểm soát............... 39 II.2.15 Middle Man – Quan hệ ủy quyền không hợp lý/logic............................... 39 II.2.16 Inapproprite Intimacy - Cấu trúc thành phần riêng không hợp lý ............ 41 II.2.17 Alternative Classes with Different Interfaces - Đặc tả lớp không rõ ràng 41 II.2.18 Incomplete Library Class – Sử dụng thƣ viện lớp chƣa đƣợc hòan chỉnh 41 II.2.19 Data Class – Lớp dữ liệu độc lập ............................................................. 42 II.2.20 Refused Bequest – Quan hệ kế thừa không hợp lý/logic ......................... 43 Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 3
 4. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 II.2.21 Comments – Chú thích không cần thiết .................................................... 43 II.3 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN .............................................................................. 44 CHƢƠNG III: NỀN TẢNG .NET VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# ............................ 45 III.1 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG .NET .............................................................. 45 III.1.1 Định nghĩa .NET ........................................................................................ 45 III.1.2 Mục tiêu của .NET ..................................................................................... 45 III.1.3 Dịch vụ của .NET ....................................................................................... 45 III.1.4 Kiến trúc của .NET .................................................................................... 46 III.2 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C# .......................................................................... 47 III.2.1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# ......................................................... 47 III.2.2 Đặc trƣng của các ngôn ngữ lập trình C#................................................... 47 III.3 MÔI TRƢỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VISUAL STUDIO .NET .......... 48 CHƢƠNG IV: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C# ......... 49 IV.1 GIẢI PHÁP VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ REFACTOR .......................................... 49 IV.1.1 Đặc tả giải pháp triển khai ......................................................................... 49 IV.1.2 Một số công cụ và tiện ích hỗ trợ việc dò tìm và cải tiến mã xấu ............. 50 IV.1.3 Thử nghiệm minh họa các công cụ hỗ trợ refactor trong VS.Net.............. 57 IV.1.4 Nhận xét và đánh giá .................................................................................. 80 IV.2 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN ĐỂ DÒ TÌM VÀ CẢI TIẾN CÁC ĐOẠN MÃ XẤU TRONG CHƢƠNG TRÌNH C#.......................... 81 IV.2.1 Thực hiện kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn trên chƣơng trình thực tế......... 82 IV.2.2 Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện .................................................... 94 IV.3 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN ............................................................................ 95 CHƢƠNG V: KẾT LUẬN ............................................................... 96 V.1 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI ............................................................... 96 V.2 PHẠM VI ỨNG DỤNG .................................................................................... 96 V.3 HƢỚNG PHÁT TRIỂN ...................................................................................... 97 V.3.1 Triển khai áp dụng trên các ngôn ngữ khác ................................................ 97 V.3.2 Thử nghiệm xây dựng một refactoring tool tích hợp vào VS.NET ........... 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 98 Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 4
 5. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 DANH MỤC HÌNH ẢNH Tên hình ảnh Trang H.3.1: Kiến trúc nền tảng .NET 46 H.3.2: Môi trường phát triển ứng dụng VS.NET 48 H.4.1: Đặc tả kịch bản giải pháp triển khai 49 H.4.2: Trình chức năng refactor tích hợp trong VS.NET 50 H.4.3: Trình chức năng refactor của Visual Assit X for VS.NET 51 H.4.4: Trình chức năng refactor của C# Refactory for VS.NET 52 H.4.5: Trình chức năng refactor của .NET Refactor for .NET 53 H.4.6: Trình chức năng refactor của CodeIT.Once for .NET 54 H.4.7: Trình chức năng refactor của JetBrances ReShape 55 H.4.8: Trình chức năng refactor của DevExpress Refactor!™ Pro 56 H.4.9: Minh họa kỹ thuật Change Signature trong JetBrains ReSharper 58 H.4.10: Kết quả minh họa kỹ thuật Change Signature 58 H.4.11: Minh họa kỹ thuật Convert Method to Property của CodeIT.Once 60 H.4.12: Minh họa kỹ thuật Convert Method to Property của ReSharper 61 H.4.13: Kết quả kỹ thuật Convert Method to Property 61 H.4.14: Minh họa kỹ thuật Decompose/Simplify Conditional 63 H.4.15: Kết quả kỹ thuật Decompose/Simplify Conditional 63 H.4.16: Minh họa kỹ thuật Encapsulate Field của Refactor trong VS.NET 65 H.4.17: Minh họa kỹ thuật Encapsulate Field của Visual Assit X for .NET 66 H.4.18: Kết quả kỹ thuật Encapsulate Field 66 H.4.19: Minh họa kỹ thuật Extract Interface của Refactor trong VS.NET 68 H.4.20: Minh họa kỹ thuật Extract Interface của CodeIT.Once 69 H.4.21: Kết quả kỹ thuật Extract Interface 69 H.4.22: Minh họa kỹ thuật Extract Method của Refactor trong VS.NET 71 H.4.23: Kết quả kỹ thuật Extract Method 71 H.4.24: Minh họa kỹ thuật Inline Variable của CodeIT.Once for .NET 73 H.4.25: Kết quả kỹ thuật Inline Variable 73 H.4.26: Minh họa kỹ thuật Promote Local Variable to Parameter của VS.NET 75 H.4.27: Minh họa kỹ thuật Promote Local Variable to Parameter của CodeIT.Once 75 H.4.28: Minh họa kỹ thuật Promote Local Variable to Parameter của ReSharper 76 H.4.29: Kết quả kỹ thuật Promote Local Variable to Parameter 76 H.4.30: Minh họa kỹ thuật Rename Variables của Refactor trong VS.NET 78 H.4.31: Minh họa kỹ thuật Rename Variables của Visual Assit X 79 H.4.32: Kết quả kỹ thuật Rename Variables 79 H.4.33: Sơ đồ lớp của chương trình khi chưa refactoring 82 H.4.34: Màn hình kết quả chạy chương trình khi chưa refactoring 84 H.4.35: Sơ đồ lớp của chương trình sau khi refactoring 91 H.4.36: Màn hình kết quả chạy chương trình sau khi refactoring 93 Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 5
 6. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 MỞ ĐẦU Trong qui trình phát triển phần mềm hiện nay, một thực tế đang tồn tại ở các công ty sản xuất phần mềm là các lập trình viên thƣờng xem nhẹ việc tinh chỉnh mã nguồn và kiểm thử. Ngoài lý do đơn giản vì đó là một công việc nhàm chán, khó đƣợc chấp nhận đối với việc quản lý vì sự tốn kém và mất thời gian, còn một nguyên nhân khác là chúng ta không có những phƣơng pháp và tiện ích tốt hỗ trợ cho những việc này. Điều này dẫn đến việc phần lớn các phần mềm không đƣợc kiểm thử đầy đủ và phát hành với các nguy cơ lỗi tiềm ẩn. Phƣơng thức phát triển phần mềm linh hoạt[15] bắt đầu xuất hiện vào đầu những năm 90 với mục tiêu là phần mềm phải có khả năng biến đổi, phát triển và tiến hóa theo thời gian mà không cần phải làm lại từ đầu. Phƣơng thức này đƣợc thực hiện dựa trên hai kỹ thuật chính là tái cấu trúc mã nguồn (refactoring) và kiểm thử (developer testing). Vì thế việc nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn nhằm tối ƣu hóa mã nguồn và nâng cao hiệu quả kiểm thử là một nhu cầu cần thiết trong quá trình thực hiện và phát triển phần mềm. Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để triển khai dò tìm và cải tiến các đoạn mã xấu trong chƣơng trình C#” đƣợc thực hiện với mục đích nghiên cứu cơ sở lý thuyết kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn và áp dụng để triển khai việc dò tìm và cải tiến mã xấu (lỗi cấu trúc) trong các chƣơng trình hiện đại và phổ biến hiện nay (C#). Toàn bộ nội dung của luận văn bao gồm các chƣơng: Chƣơng 1: Kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn (refectoring) Chƣơng 2: Mã xấu (bad smells) và giải pháp cải tiến dựa trên refactoring Chƣơng 3: Nền tảng .NET và ngôn ngữ lập trình C# Chƣơng 4: Ứng dụng kỹ thuật tái cấu trúc mã nguồn để dò tìm và cải thiện mã xấu trong các chƣơng trình C# Chƣơng 5: Kết luận Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 6
 7. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 CHƢƠNG I: KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN (REFACTORING) I.1 ĐỊNH NGHĨA KỸ THUẬT TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN I.1.1 Ví dụ minh họa Phƣơng thức tiếp cận và tìm hiểu hiệu quả nhất với một khái niệm hay một kỹ thuật mới trong tin học là thông qua các ví dụ minh họa [11]. Với ví dụ dƣới đây, chúng ta sẽ hiểu refactoring là gì cũng nhƣ cách thực hiện và hiệu quả của nó trong qui trình công nghệ phát triển phần mềm. Bài toán ví dụ: Chương trình trả lại kết quả danh sách các số nguyên tố. (Bài toán này sử dụng thuật toán Eratosthenes) Nội dung thuật toán Eratosthenes: - Viết một danh sách các số từ 2 tới maxNumbers mà ta cần tìm. Gọi là list A. - Viết số 2, số nguyên tố đầu tiên, vào một list kết quả. Gọi là list B. - Xóa bỏ 2 và bội của 2 khỏi list A. - Số đầu tiên còn lại trong list A là số nguyên tố. Viết số này sang list B. - Xóa bỏ số đó và tất cả bội của nó khỏi list A. - Lặp lại các bƣớc 4 and 5 cho tới khi không còn số nào trong list A. Chƣơng trình khởi đầu: public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber){ this.maxNumber = maxNumber; } public int[] GetPrimeNumbers() { // Use Eratosthenes's sieve bool[] numbers = new bool[maxNumber + 1]; for (int i = 0; i < numbers.Length; ++i){ umbers[i] = true; } int j = 2; while (j
 8. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 List l = new List(); for (int k = 2; k
 9. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 bool[] numbers = new bool[maxNumber + 1]; for (int i = 0; i < numbers.Length; ++i){ numbers[i] = true; } Ta nên trích xuất nó thành một phƣơng thức khác, sử dụng “Extract Method”. public int[] GetPrimeNumbers() { bool[] numbers = InitialNumbers(); // Other codes. } private bool[] InitialNumbers(){ bool[] numbers = new bool[maxNumber + 1]; for (int i = 0; i < numbers.Length; ++i){ numbers[i] = true; } return numbers; } Sau khi thực hiện việc refactoring nhƣ trên, chúng ta nên nhớ rằng phải thực hiện chạy lại chƣơng trình kiểm thử để đảm báo rằng việc refactoring không làm thay đổi tính đúng đắn của chƣơng trình. Tƣơng tự với đoạn mã nguồn thực hiện xuất ra danh sách kết quả chứa các số nguyên tố (list B) List l = new List(); for (int k = 2; k
 10. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Bây giờ chúng ta sẽ tinh chỉnh ở phần mã nguồn còn lại, đó là vòng lặp while int j = 2; while (j
 11. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Với đoạn mã nguồn for (int i = 2; i * j
 12. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Khi đó lớp PrimeNumbersGetter public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; } public int[] GetPrimeNumbers() { bool[] numbers = InitialNumbers(); // Other codes. } // Other codes private bool[] InitialNumbers() { bool[] numbers = new bool[maxNumber + 1]; for (int i = 0; i < numbers.Length; ++i) { numbers[i] = true; } return numbers; } } Sẽ đƣợc chỉnh sửa thành public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; private bool[] numbers; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; this.numbers = new bool[maxNumber + 1]; for (int i = 0; i < numbers.Length; ++i) { numbers[i] = true; } } public int[] GetPrimeNumbers() { // Other codes. } // Other codes, Method InitialNumbers() is nomore available. } Việc sử dụng biến numbers theo kiểu bool[] đã đƣợc định nghĩa sẵn trong Thƣ viện System.Collections, đó là kiểu BitArray. Do đó, ta nên chuyển khai báo của biến numbers thành kiểu BitArray. Nhƣ vậy, ta sẽ loại bỏ đƣợc việc khởi tạo giá trị cho biến mảng numbers, bởi BitArray đã thực hiện điều đó. Chúng ta cần lƣu ý rằng biến mảng numbers lúc này chỉ đánh số từ 2 cho đến maxNumber, do đó, nó chỉ có (maxNumber - 1) phần tử, và nếu số duyệt là j thì vị trí của nó là numbers[j - 2] Sau khi sửa, ta có đoạn mã nguồn sau: Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 12
 13. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; private BitArray numbers; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; this.numbers = new BitArray(maxNumber - 1, true); } public int[] GetPrimeNumbers() { for (int j = 2; j
 14. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Tƣơng tự nhƣ vậy, khi duyệt để lấy ra phần tử trong list nếu để là numbers[number - 2] thì khó đọc. Do đó có thể chuyển thành phƣơng thức và đặt tên cho nó. Ta viết đƣợc phƣơng thức nhƣ sau: private bool Remains(int number) { return numbers[number - 2]; } Thay trong chƣơng trình, ta có hình ảnh của mã nguồn: public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; private BitArray numbers; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber){ this.maxNumber = maxNumber; this.numbers = new BitArray(maxNumber - 1, true); } public int[] GetPrimeNumbers() { // Use Eratosthenes's sieve for (int j = 2; j
 15. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Ở trong bài toán này , ta có thể tạo ra một lớp internal chứa dữ liệu liên quan đến danh sách các số, và các xử lý trên danh sách đó. Chuyển các phƣơng thức Remains(), RemoveNubmer(), GetPrimeNumberArray() sang lớp mới. Kết quả nhƣ sau: public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; } public int[] GetPrimeNumbers() { Sieve sieve = new Sieve(maxNumber); // Use Eratosthenes's sieve for (int j = 2; j
 16. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Ta thấy rằng phƣơng thức GetPrimeNumbers() mục đích chính là trả lại danh sách các số nguyên tố cần tìm. Để có đƣợc danh sách các số nguyên tố, có thể có rất nhiều thuật toán. Mặt khác, phƣơng thức này lại cài đặt bên trong nó thuật toán Eratosthenes's sieve. Ta nên tách riêng nó thành một lớp khác, để phƣơng thức GetPrimeNumbers() chỉ cần có giá trị trả về theo một thuật toán nào đó.(Ở đây là thuật toán Eratosthenes). Kết quả nhƣ sau: public class PrimeNumbersGetter { private int maxNumber; public PrimeNumbersGetter(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; } public int[] GetPrimeNumbers() { return new Eratosthenes(maxNumber).GetPrimeNumbers(); } } internal class Eratosthenes { private int maxNumber; internal Eratosthenes(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; } public int[] GetPrimeNumbers(){ Sieve sieve = new Sieve(maxNumber); for (int j = 2; j
 17. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 GetRemainNumbers() phải đƣợc cài đặt interface IEnumerable và sử dụng câu lệnh yield return. Kết quả nhƣ sau: public int[] GetPrimeNumbers() { Sieve sieve = new Sieve(maxNumber); foreach (int i in GetRemainNumbers(sieve)){ RemoveMultiple(sieve, i); } return sieve.GetPrimeNumbersArray(); } private IEnumerable GetRemainNumbers(Sieve sieve) { for (int i = 2; i
 18. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 Ta nên đặt lại tên tham số truyền vào, biến j thành biến number private void RemoveMultiple(Sieve sieve, int number) { for (int i = 2; i * number
 19. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 private int maxNumber; private BitArray numbers; internal Sieve(int maxNumber) { this.maxNumber = maxNumber; this.numbers = new BitArray(maxNumber - 1, true); } internal bool Remains(int number) { return numbers[number - 2]; } internal void RemoveNumber(int number) { numbers[number - 2] = false; } internal int[] GetPrimeNumbersArray(){ return new List(GetRemainNumbers()).ToArray(); } private IEnumerable GetRemainNumbers() { for (int i = 2; i
 20. Luận văn tốt nghiệp cao học – Khóa 2005 - 2008 giữa refactoring và việc tối ƣu hiệu năng xử lý. Cũng giống nhƣ refactoring, tối ƣu hiệu năng xử lý không làm thay đổi hành vi của các thành phần nghĩa là chỉ thay đổi cấu trúc bên trong. Tuy nhiên mục tiêu chúng khác nhau. Tối ƣu vận hành thƣờng làm cho đoạn chƣơng trình khó hiểu hơn, nhƣng chúng ta cần phải thực hiện nó để tăng tốc độ chúng ta cần. Mục tiêu kế tiếp mà chúng ta cần lƣu ý đó là refactoring không làm thay đổi ứng xử bên ngoài của phần mềm. Phần mềm sẽ thực thi và xử lý các chức năng nhƣ trƣớc. Bất kỳ ngƣời dùng nào, kể cả ngƣời dùng cuối hay ngƣời lập trình không thể cảm nhận về những sự thay đổi này. I.2 HIỆU QUẢ CỦA TÁI CẤU TRÚC MÃ NGUỒN I.2.1 Refactoring cải thiện thiết kế phần mềm Thiết kế chƣơng trình luôn tìm ẩn nhiều rủi ro và dễ bị hƣ tổn. Khi có sự thay đổi chƣơng trình (thay đổi hiện thực hóa mục tiêu ngắn hạn hay sự thay đổi không đƣợc hiểu thấu đáo thiết kế chƣơng trình) thì khả năng chƣơng trình bị mất cấu trúc là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi việc mất cấu trúc chƣơng trình sẽ có tác động làm cho ngƣời phát triển khó nhìn thấy thiết kế chƣơng trình, càng khó bảo trì và nhanh chóng bị hƣ tổn. Trong quá trình thiết kế phầm mềm, nếu chúng ta áp dụng refactoring sẽ là một giải pháp hiệu quả vì refactoring sẽ làm gọn chƣơng trình. Công việc này đƣợc thực hiện nhằm mục đích chuyển đổi những gì thực sự không đúng chỗ về đúng vị trí. Đoạn chƣơng trình đƣợc thiết kế hợp lý thƣờng chiếm nhiều dòng mã nguồn và khả năng trùng lặp mã nguồn. Nhƣ vậy khía cạnh quan trọng của cải tiến thiết kế là loại bỏ những mã nguồn lặp. Điều quan trọng của vấn đề này nằm ở những thay đổi tƣơng lai đoạn mã nguồn. Bằng việc loại bỏ sự trùng lắp, đảm bảo rằng đoạn chƣơng trình chỉ làm một lần và chỉ một là điều thiết yếu của thiết kế tốt. Khi đó phần mềm sẽ trở nên dễ hiểu và đảm bảo những hạn chế thấp nhất trong quá trình phát triển và cập nhật. Refactoring giúp nâng cao khả năng tinh gọn và cải biến của chƣơng trình. I.2.2 Refactoring làm mã nguồn phần mềm dễ hiểu Lập trình là sự đối thoại và giao tiếp theo nhiều cách với máy tính. Chúng ta viết mã lệnh để yêu cầu máy tính cần làm những gì và phản hồi chính xác những gì chúng ta bảo nó thực hiện. Trong chu kỳ sống của phầm mềm sẽ có nhiều ngƣời cùng tham gia vào việc phát triển và bảo trì. Khi đó yếu tố cần thiết ở đây là qui chuẩn về lập trình (coding). Việc áp dụng refactoring (thông qua việc sửa đổi định danh, từ ngữ, cách đặt tên cho các thành phần trong mã nguồn) giúp làm cho đoạn mã nguồn tuân theo qui chuẩn để có khả năng đọc đƣợc và chƣơng trình dễ hiểu hơn. Khi chƣa refactoring, đoạn mã nguồn của chúng ta có thể chạy nhƣng chƣa đƣợc cấu trúc hoàn chỉnh. Việc refactoring tuy chiếm một ít thời gian nhƣng có thể làm cho đoạn mã nguồn có cấu trúc rõ ràng và dễ hiểu. Học viên thực hiện: Nhiêu Lập Hòa 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2