intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

1.052
lượt xem
287
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường nhằm hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình, vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn văn thạc sĩ kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường

 1. Company NGUYỄN THỊ HẬU Hoàn thiện công tác LUẬN VĂN LOGO TẾ THẠC SỸ KINH quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công E d i t y o u r s l o g a n h e r e trình tại Tập đoàn Nam Cường Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn For Outdoor Advertising Contact: 0949 46 46 46
 2. Sự cần thiết của đề tài Company LOGO  Do đặc thù của ngành xây dựng nên đa số các công trình xây dựng đều có quy mô lớn, chi phí lớn, thời gian xây dựng và khai thác dài. Nguồn vốn dành cho xây dựng thường chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hàng năm của Nhà nước cũng như kế hoạch vốn hàng năm của doanh nghiệp. Chi phí xây dựng là một trong bốn mục tiêu hàng đầu của một dự án. Vì vậy công tác quản lý chi phí trong các dự án xây dựng luôn được Nhà nước và Chủ đầu tư quan tâm.  Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay và trước những thay đổi chính sách vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng, Tập đoàn Nam Cường cũng cần có những điều chỉnh về chiến lược sản xuất kinh doanh và công tác quản lý để phù hợp với tình hình. Cũng như đại đa số các doanh nghiệp xây dựng khác, quản lý chi phí trong các dự án xây dựng trong môi trường ngày càng cạnh tranh và khó khăn hiện nay đang là vấn đề mà Tập đoàn quan tâm.
 3. Mục tiêu của luận văn Company LOGO  Hệ thống lý thuyết về quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình.  Vận dụng lý thuyết để đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.
 4. Đối tượng và phạm vi Company LOGO  Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường.  Phạm vi nghiên cứu Các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường
 5. Nội dung luận văn Company LOGO Tổng quan về quản lý chi phí dự án đầu tư xây 1 dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Thực trạng công tác quản lý chi phí dự án đầu 2 tư xây dựng công trình tại Tập đoàn Nam Cường Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại 3 Tập đoàn Nam Cường
 6. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ Chương I: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Company LOGO  Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản phẩm xây dựng công trình  Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây dựng công trình  Những nhân tố ảnh hưởng đến giá sản phẩm xây dựng và công tác quản lý chi phí
 7. Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả Chương I: sản phẩm xây dựng công trình Company LOGO • Đặc điểm của thị trường xây dựng, sản phẩm xây dựng, quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng và công nghệ xây dựng: §éc quyÒn ThÞ tr­êng x©y dùng 1 Nhµ n­íc lµ Chñ ®Çu t­ lín nhÊt Tu©n theo quy luËt kinh tÕ §éc nhÊt, ®¬n chiÕc Quy m« lín S¶n phÈm x©y dùng 2 Kü thuËt phøc t¹p ChÞu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng ... §Æc ®iÓm Thêi gian x©y dùng dµi Vèn lín S¶n xuÊt x©y dùng 3 ChÞu ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng tù nhiªn Tæ chøc x©y dùng phøc t¹p Kh«ng æn ®Þnh,... Sö dông nhiÒu c«ng nghÖ C«ng nghÖ x©y dùng 4 C«ng nghÖ thay ®æi nhanh Lao ®éng cã tr×nh ®é cao
 8. Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả Chương I: sản phẩm xây dựng công trình Company LOGO • Đặc điểm của giá cả sản phẩm xây dựng Mang tÝnh c¸ biÖt H×nh thµnh tr­íc khi s¶n phÈm ra ®êi §Æc ®iÓm gi¸ s¶n phÈm x©y dùng H×nh thµnh dÇn trong qu¸ tr×nh ®Çu t­ H×nh thµnh chñ yÕu th«ng qua ®Êu thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ
 9. Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản Chương I: phẩm xây dựng công trình Company LOGO • Chi phí xây dựng – Chi phí xây dựng công trình có thể hiểu là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ lao động quá khứ và lao động sống tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm xây dựng. – Chi phí xây dựng chính là giá trị của các nguồn lực tiêu hao để tạo thành sản phẩm xây dựng. Các nguồn lực này bao gồm: các nguồn lực hữu hình và các nguồn lực vô hình.
 10. Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả sản Chương I: phẩm xây dựng công trình Company LOGO • Giá cả sản phẩm xây dựng – Giá sản phẩm xây dựng của dự án đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới, xây dựng lại hay trang bị lại kỹ thuật cho công trình. – Giá xây dựng của công trình được biểu thị bằng các tên gọi khác nhau (các chỉ tiêu giá khác nhau) và được xác định chính xác dần theo từng giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình.
 11. Một số vấn đề chung về chi phí và giá cả Chương I: sản phẩm xây dựng công trình Company LOGO Các bước trong quá trình đầu tư Thiết kế 1 Thiết kế 2 Thiết kế 3 Chỉ tiêu giá bước bước bước Bảng 1-1: Các chỉ tiêu giá sản phẩm xây dựng v à các bước thiết Chuẩn bị Báo cáo đầu tư xây Thiết kế sơ bộ S ơ bộ tổng mức đầu tư đầu tư dựng Báo cáo kinh tế – kỹ Thiết kế Tổng mức đầu tư/ Dự toán kế theo các giai đoạn của quá trình đầu tư thuật BVTC XDCT Dự án đầu tư Thiết kế cơ sở Thiết kế CS Tổng mức đầu tư Thực hiện Thiết kế Thiết kế Thiết kế KT Dự toán XDCT /Dự toán BVTC chi phí xây dựng đầu tư Thiết kế BVTC Lập kế hoạch đấu Giá gói thầu thầu Lập hồ sơ dự thầu Giá dự thầu Đánh giá, lựa chọn - Giá đánh giá nhà thầu - Giá đề nghị trúng thầu - Giá trúng thầu - Giá ký kết hợp đồng Thi công xây dựng - Dự toán thi công công trình - Giá thanh toán - Giá quyết toán hợp đồng Kết thúc - Giá quyết toán vốn đầu tư xây dựng,
 12. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Khái niệm quản lý chi phí Quản lý chi phí là một trong các nội dung cơ bản của quản lý dự án, bao gồm: quản lý phạm vi, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, và quản lý thời gian. Các lĩnh vực quản lý này luôn có quan hệ tương tác và ảnh hưởng đến mục tiêu thành công của dự án Quản lý chi phí dự án được định nghĩa như sau: “Quản lý chi phí dự án là tập hợp các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân sách được duyệt.”
 13. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Vai trò của công tác quản lý chi phí Mục tiêu cụ thể: - Xác định và đảm bảo chi phí thực hiện dự án không vượt quá khoản chi phí dự tính. - Giúp giảm thiểu các thất thoát, lãng phí, tiêu hao các nguồn lực một các có hiệu quả nhất và cũng cho phép nâng cao giá trị của sản phẩm tạo ra hoặc các khoản thu từ dự án. - Cung cấp các cơ sở dữ liệu giúp nhà quản lý dự báo và đưa ra các quyết định quản lý Mục tiêu bao trùm: Thành công của dự án với việc thực hiện được mục tiêu chung của dự án.
 14. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO Mối quan hệ giữa các mục tiêu của dự án Mục tiêu dự án Chi phí Tiến độ Chất An toàn lượng công trình
 15. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Nguyên tắc quản lý chi phí – Nguyên tắc 1: Quản lý chi phí dự án đầu tư phải đảm bảo mục tiêu và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng – Nguyên tắc 2: Quản lý chi phí dự án đầu tư theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của nhà nước. – Nguyên tắc 3: Cơ chế quản lý chi phí xây dựng phải thích hợp với sự biến động của giá cả xây dựng. – Nguyên tắc 4: Công tác quản lý chi phí xây dựng phải nắm vững đặc điểm của giá cả xây dựng. – Nguyên tắc 5: Giá cả phải đảm bảo tính đúng, đủ, hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực tế của thị trường. – Nguyên tắc 6: Nhà nước có vai trò kép trong quản lý chi phí xây dựng, bao gồm vai trò quản lý nhà nước và vai trò chủ đầu tư (người bỏ vốn). Trong quản lý chi phí xây dựng cần phân biệt rõ hai vai trò này.
 16. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Nội dung của công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý chi phí bao gồm các nội dung sau: – Dự toán chi phí – Lập kế hoạch chi phí – Kiểm soát chi phí Quy trình quản lý chi phí Kế hoạch chi Dự toán chi phí Kiểm soát phí chi phí Hình 1-2: Quy trình quản lý chi phí
 17. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Dự toán chi phí – Dự toán chi phí là việc tính toán trước các chi phí dự kiến để thực hiện dự án. – Đối với hoạt động xây dựng, dự toán chi phí chính là việc xác định các chỉ tiêu giá trong quá trình đầu tư. • Vai trò của dự toán chi phí Công tác dự toán có vai trò rất quan trọng đối với Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý có thẩm quyền trong việc quản lý và kiểm soát chi phí trong hoạt động xây dựng
 18. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Dự toán chi phí Đầu vào Phương pháp/ công Bản vẽ thiết kế cụ Dựa vào bản vẽ thiết Bảng khối lượng kế và định mức (WBS) Đầu ra Dựa vào chỉ tiêu Định mức kinh tế – công suất hoặc năng kỹ thuật lực khai thác Độ dài thời gian xây Dự toán dựng Dựa vào dự án tương tự Giá của yếu tố đầu vào Dựa vào mô hình toán học Số liệu thống kê Phần mềm dự toán Rủi ro Hình 1-3: Quá trình dự toán
 19. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Lập kế hoạch chi phí Kế hoạch chi phí là bảng thể hiện phân bổ chi phí cho từng thành phần chi phí hoặc theo từng giai đoạn xây dựng. – Kế hoạch chi phí theo thành phần chi phí bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí dự phòng. – Đối với chi phí xây dựng còn được phân bổ theo từng hạng mục, bộ phận công trình • Vai trò của kế hoạch chi phí Làm căn cứ để kiểm soát chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
 20. Quản lý chi phí trong các dự án đầu tư xây Chương I: dựng công trình Company LOGO • Lập kế hoạch chi phí Đầu vào Dự toán Đầu ra Phương pháp/ công cụ Bảng khối lượng Kế hoạch chi (WBS) Phần mềm phí máy tính Đường giới hạn chi phí Tiến độ xây dựng Khả năng huy động nguồn lực Hình 1-7: Quá trình lập kế hoạch chi phí
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2