Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 110

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

81
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 110', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 110

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m m−êi §¹i n¸o ThiÕu L©m Tù Mäi ng−êi võa ra ®Õn cöa s¬n m«n, mét nhµ s− ch¹y ®Õn b¸o tin: - Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó cã ®Õn d− ngµn ng−êi, ®ang ë l−ng chõng nói, bao v©y bän Mé Dung c«ng tö vµ ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt. HuyÒn Tõ gËt ®Çu ch¹y l¹i ®øng trªn mét tÊm th¹ch bµn cói nh×n th× chØ thÊy ®Çu ng−êi lè nhè ®en ngßm cã ®Õn d− ngµn. TiÕng reo hß dËy ®Êt theo chiÒu giã ®−a lªn: - B÷a nay Tinh Tó l·o tiªn th©n hµnh ®èc chiÕn th× ®¸nh ®©u mµ ch¼ng ®−îc? Bän ng−¬i ch¼ng qua lµ mÊy tªn yªu ma, tiÓu quû mµ d¸m c¶ gan ngang b−íng chèng ®èi th× to gan thiÖt! - Tinh Tó l·o tiªn b÷a nay lªn nói ThiÕu ThÊt, chØ phãng ®Çu ngãn tay ót ra còng ®ñ lµm cho chïa ThiÕu L©m ph¶i sôp ®æ. §ã lµ bän thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó, mçi tªn nãi mét ®iÒu. Chóng ch−a häc vâ ®· häc lèi siÓm nÞnh s− phô tr−íc. H¬n ngµn con ng−êi xæ ra bao c©u ton hãt. Nói ThiÕu ThÊt t−ëng chõng nh− vang lªn nh÷ng bµi ca x−ng tông c«ng ®øc. Chïa ThiÕu L©m x©y dùng hµng mÊy tr¨m n¨m nay, nh÷ng c©u niÖm "Nam M« A Di §µ PhËt" tr−íc PhËt t−îng c¶ ngµn n¨m còng ch−a cã bao giê rÇm ré, ån µo b»ng lóc nµy hä ca tông §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu vuèt chßm r©u b¹c ra chiÒu ®¾c ý. CÆp m¾t lim dim, tùa hå chuÕnh cho¸ng h¬i men. HuyÒn Sinh vËn ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, cÊt tiÕng ra lÖnh: - QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m h·y kÕt thµnh La H¸n ®¹i trËn! N¨m tr¨m nhµ s− ®ång thanh h−ëng øng: - Bµy La H¸n ®¹i trËn! Råi ¸o ®á phÊt ph¬, bãng ®en chuyÓn ®éng. N¨m tr¨m nhµ s− chïa ThiÕu L©m, ®éi nµy kÐo vÒ phÝa ®«ng, ®éi kia ch¹y qua ng¶ t©y, t¶n m¹n ra kh¾p mét vïng nói. QuÇn hïng tõng nghe danh La H¸n ®¹i trËn cña ph¸i ThiÕu L©m nh−ng tõ h¬n tr¨m n¨m nay ph¸i nµy ch−a cã chuyÖn g× ph¶i thi thè víi ng−êi ngoµi nªn chØ cã c¸c nhµ s− b¶n ph¸i lµ biÕt, cßn ng−êi ngoµi ch¼ng mét ai hay. Lóc nµy hä thÊy quÇn t¨ng, y phôc bÊt ®ång, kÎ ®en ng−êi ®á, kÎ vµng ng−êi x¸m. KhÝ giíi còng kh«ng gièng nhau. Nµo ®ao, nµo kiÕm, nµo tr−îng, nµo mãc. Ng−êi nµo còng ch¹y nh− bay. ChØ trong chíp m¾t ®· v©y bän ng−êi ph¸i Tinh Tó vµo gi÷a. KÓ vÒ nh©n sè th× ph¸i Tinh Tó ®«ng h¬n t¨ng l÷ chïa ThiÕu L©m, nh−ng sè nhiÒu lµ ng−êi míi ra nhËp thµnh mét to¸n qu©n « hîp, chiÕn ®©u ®¬n ®éc, m¹nh ai nÊy ®¸nh. NÕu Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung lËp thµnh mÆt trËn hîp lùc tÊn c«ng th× bän chóng ch©n tay lÝnh quýnh, ch¼ng biÕt ®−êng nµo mµ hµnh ®éng. B©y giê tiÕng ca tông l·o tiªn gi¶m bít ®i nhiÒu. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng cÊt tiÕng nãi: - §inh tiªn sinh ph¸i Tinh Tó gi¸ l©m nói ThiÕu ThÊt chØ lµ cõu ®Þch víi ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. VËy c¸c lé anh hïng xin ®øng bµng quan ®Ó coi vâ thuËt Trung Nguyªn kh¸ng cù víi cao nh©n miÒn T©y xem thÕ nµo, nªn ch¨ng? Anh hïng c¸c lé Hµ Sãc, Giang Nam, Xuyªn ThiÓm, Hå Qu¶ng ®Òu la ã: - Tinh Tó l·o qu¸i lµm h¹i vâ l©m. Chóng ta ®· lµ chç nghÜa khÝ th× ph¶i coi h¾n lµ kÎ thï chung, tru diÖt bÌ lò mäi rî cña h¾n ®i. QuÇn hïng ®Òu rót binh khÝ ra muèn chung l−ng ®Êu cËt víi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó kh¸ng ®Þch. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®· giÕt ®−îc h¬n hai m−¬i tªn m«n ®å ph¸i Tinh Tó. B©y giê hä cã ngo¹i viÖn ®Õn, ®Òu t¹m thêi dõng tay kh«ng chiÕn ®Êu n÷a. §¸m thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó còng kh«ng tiÕn lªn ®uæi ®¸nh n÷a. §oµn Dù hÕt chuån qua bªn ®«ng l¹i x«ng sang mÐ t©y vµ ®· t×m ®Õn ®óng bªn V−¬ng Ngäc YÕn, chµng nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! NÕu t×nh thÕ mµ gÆp nguy hiÓm th× t¹i h¹ l¹i câng c« n−¬ng ra ®i. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn ®¸p: - Ta ch−a bÞ th−¬ng mµ còng kh«ng bÞ ®iÓm huyÖt... tù m×nh ta ®i còng ®−îc. Nµng quay sang nh×n Mé Dung Phôc råi nãi tiÕp: - BiÓu ca ta vâ nghÖ cao c−êng, thõa søc b¶o vÖ cho ta. §oµn c«ng tö! C«ng tö cã thÓ tuú tiÖn ®i ®©u th× ®i. §oµn Dù nghe nµng nãi nh− vËy kh«ng khái buån tñi, nghÜ thÇm: - Ta cã vâ c«ng g× ®©u, lµm sao s¸nh víi biÓu ca nµng ®−îc? Nh−ng b¶o chµng bá ra ®i th× chµng còng kh«ng thÓ nµo døt t×nh ®−îc. Chµng ng−îng ngïng nãi: - C¸i ®ã... µ! V−¬ng c« n−¬ng! Gia gia t¹i h¹ còng ®· ®Õn ®©y, hiÖn ë ngoµi kia. V−¬ng Ngäc YÕn ®· tr¶i bao phen cïng §oµn Dù qua c¬n ho¹n n¹n, ®· ®i cïng chµng trªn nh÷ng qu·ng ®−êng dµi. Thêi gian hai ng−êi kÒ cËn nhau kh«ng ph¶i lµ Ýt. Song tr−íc nay §oµn Dù kh«ng bao giê ®Ò cËp ®Õn chuyÖn gia ®×nh tr−íc mÆt nµng mµ chµng còng ch−a tõng nãi ®Õn th©n thÕ m×nh bao giê. Tr−íc mÆt §oµn Dù, V−¬ng Ngäc YÕn lµ mét vÞ thiªn tiªn, cßn chµng tù coi m×nh nh− kÎ phµm tôc d−íi trÇn gian. VËy trong con m¾t mét thiªn tiªn th× v−¬ng t«n c«ng tö hay thø d©n còng vËy th«i, nµo cã ph©n biÖt g×? Chµng cho lµ dï m×nh cã kÓ ®Õn b¸ phô hiÖn lµm hoµng ®Õ n−íc §¹i Lý vµ phô th©n chµng lµ hoµng th¸i ®Ö TrÊn Nam V−¬ng th× còng chØ lµ mét c¸ch khoa tr−¬ng gia thÕ hßng mü nh©n ®Ó m¾t tíi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù cßn biÕt râ V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó hÕt t×nh ý vµo Mé Dung Phôc. PhÇn m×nh chØ thØnh tho¶ng ®−îc nghe mét vµi c©u kh¸ch s¸o, nh×n mét c¸i chau mµy hay mét nô c−êi còng lµ ph−íc lín tµy ®×nh råi nªn tuy chµng hÕt lßng ¸i mé nµng mµ ch¼ng bao giê chµng d¸m nghÜ ®Õn chuyÖn kÕt duyªn TÇn TÊn. HoÆc gi¶ cã ra ch¨ng n÷a th× chØ ë trong giÊc m¬. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù ®· mÊy phen hi sinh ®Ó cøu m×nh, nµng còng biÕt râ chµng rÊt thµnh t©m víi m×nh nªn ®em lßng c¶m kÝch. Cßn vÒ con ng−êi chµng th× ch¼ng bao giê nµng ®Ó vµo lßng. Cã khi bµn ®Õn vâ c«ng th× §oµn Dù l¹i ch¼ng hiÓu g×. Nµng biÕt râ chµng chØ lµ mét con mät s¸ch vµ hiÓu ®−îc mét bé ph¸p x¶o diÖu mµ th«i. B©y giê, nµng nghe chµng nãi ®Õn gia gia chµng ®· tíi n¬i còng h¬i ®éng tÝnh hiÕu kú, liÒn hái: - Ph¶i ch¨ng lÖnh t«n tõ n−íc §¹i Lý qua ®©y? Cha con c«ng tö gÆp mÆt nhau råi ph¶i kh«ng? §oµn Dù c¶ mõng ®¸p: - §óng ®ã! V−¬ng c« n−¬ng! T¹i h¹ muèn dÉn c« n−¬ng ®Õn yÕt kiÕn gia phô ®−îc kh«ng? Gia phô ®−îc thÊy c« n−¬ng ch¾c ng−êi hµi lßng l¾m. V−¬ng Ngäc YÕn hai m¸ öng hång ®¸p: - Ta kh«ng ®i. §oµn Dù hái: - T¹i sao c« n−¬ng kh«ng muèn yÕt kiÕn gia phô? Chµng kh«ng thÊy nµng tr¶ lêi, liÒn nãi thªm: - V−¬ng c« n−¬ng! B¸i huynh t¹i h¹ lµ H− Tróc còng ë ®©y. HiÖn y ®ang lµm hoµ th−îng. T¹i h¹ cßn cã mét tªn ®å ®Ö n÷a. ThiÖt lµ mét dÞp n¸o nhiÖt ®¸o ®Ó. V−¬ng Ngäc YÕn gi−¬ng cÆp m¾t trong nh− n−íc hå thu ra chiÒu kinh ng¹c. Nµng tù hái: - Ng−¬i ®· kh«ng biÕt vâ c«ng cßn thu ®å ®Ö c¸i g×? Ch¼ng lÏ thu ®å ®Ö ®Ó d¹y ngò kinh ch¨ng? Råi nµng kh«ng khái mØm c−êi. §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn mØm c−êi th× trong lßng sung s−íng v« cïng. Chµng nãi tiÕp: - V−¬ng c« n−¬ng! §å ®Ö t¹i h¹ lµ Nam H¶i Ng¹c ThÇn. H¾n cßn cã c¸i ngo¹i hiÖu lµ Hung ThÇn ¸c S¸t. Vâ c«ng h¾n còng vµo bËc kh¸. V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi hái: - Ng−êi v¨n nho g× mµ l¹i cã c¸i ngo¹i hiÖu khã nghe thÕ? Nguyªn nµng t−ëng §oµn Dù lµ chµng th− sinh th× ®å ®Ö chµng còng ph¶i lµ mét g· thiÕu niªn ham häc. §oµn Dù c−êi ®¸p: - V¨n nho ®©u mµ v¨n nho? H¾n ch¼ng v¨n nho chót nµo! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tuy chµng hiÖn ë gi÷a vßng v©y ph¸i Tinh Tó, nh−ng ®−îc nghe V−¬ng Ngäc YÕn c−êi nãi dÞu dµng th× dï lµ viÖc tµy trêi chµng còng kh«ng ®Ó ý ®Õn. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®· xuÊt ®éng vµ ®· bµy xong La H¸n ®¹i trËn rÊt oai hïng. T¶ h÷u n−¬ng tùa nhau, mÆt tr−íc mÆt sau liªn l¹c víi nhau dÔ dµng. MÊy tªn ®å ®Ö ph¸i Tinh Tó tõ phÝa T©y x«ng vµo. Chóng míi giao phong trong chíp m¾t ®· bÞ th−¬ng tíi tÊp. §inh Xu©n Thu nãi: - C¸c ng−¬i h·y t¹m ®×nh kh«ng ®−îc väng ®éng. Råi l·o cÊt cao thanh ©m lªn nãi: - HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng! Ph¸i ThiÕu L©m c¸c vÞ tù x−ng lµ thñ l·nh vâ l©m Trung Nguyªn, nh−ng ta xem ra kh«ng chÞu næi mét trËn. Bän ®Ö tö còng phô ho¹ lu«n: - Ph¶i råi! Tinh Tó l·o tiªn ®· tíi ®©y th× bän s− m« chïa ThiÕu L©m sÏ chÕt hÕt kh«ng cßn chç mµ ch«n. - Vâ l©m thiªn h¹ ®Òu do ë ph¸i Tinh Tó mµ ra. ChØ cã vâ c«ng ph¸i Tinh Tó míi ®¸ng lµ ng«i chÝnh thèng, cßn ngoµi ra ®Òu lµ tµ ma ngo¹i ®¹o. - C¸c ng−¬i kh«ng häc vâ c«ng ph¸i Tinh Tó th× toµn lµ h¹ng tµ ma quû qu¸i vµ ph¶i ho¹ vong th©n. §ét nhiªn cã ng−êi kÐo g©n cæ lªn nãi: - Tinh Tó l·o tiªn ®øc ngang trêi ®Êt, oai vang bèn bÓ, cæ kim kh«ng ai b× kÞp. Hµng ngµn ng−êi nhao lªn phô ho¹. ThËm chÝ cã kÎ khua chiªng ®¸nh trèng. Cã ng−êi thæi tiªu thæi ®Þch, thËt lµ rÇm ré. QuÇn hïng sè ®«ng ch−a ®−îc gÆp phong c¶nh ph¸i Tinh Tó kÕt thµnh ®oµn, nªn ai còng kinh h·i mµ l¹i bËt c−êi. TiÕng chiªng trèng, ®ång la, hoµ lÉn víi tiÕng tiªu, ®Þch ®ang nhén nhÞp, bçng tõ d−íi ch©n nói cã tiÕng ng−êi ngùa väng l¹i. TiÕng vã ngùa mçi lóc mét râ h¬n vµ chØ trong chíp m¾t ®· thÊy bèn l¸ cê vµng tõ s−ên nói ®i ra. Bèn con ngùa ch¹y tíi. Ng−êi c−ìi ngùa cÇm cê tung bay tr−íc giã. Hai l¸ cê bªn tr¸i ®Ò s¸u ch÷: "C¸i Bang tæng bang chóa V−¬ng" Hai l¸ bªn ph¶i viÕt s¸u ch÷: "Cùc L¹c ph¸i ch−ëng m«n V−¬ng" Bèn con ngùa ®i lªn s−ên nói råi gß c−¬ng ®øng l¹i. G· kþ m· xuèng ngùa sót lÊy bèn c©y cê, t×m chç ®Êt cao nhÊt trªn s−ên nói ®Ó leo lªn. C¶ bèn kþ m· nµy ®Òu ¨n mÆc theo kiÓu bang chóng C¸i Bang, l−ng ®eo tói v¶i, tay cÇm cê hiÖu kh«ng nãi c©u g×. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung QuÇn hïng la lªn: - C¸i Bang bang chóa V−¬ng Tinh Thiªn ®· ®Õn! V−¬ng Tinh Thiªn lµ nh©n vËt thÕ nµo trõ bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh, §inh Xu©n Thu, Mé Dung Phôc mÊy ng−êi cßn ngoµi ra kh«ng ai thÊy mÆt. ViÖc y tiÕp nhiÖm ng«i bang chóa C¸i Bang vµ Cùc L¹c lµ ph¸i nµo kh«ng ai biÕt c¶ nªn ai còng cã c¶m gi¸c kinh h·i. Cê vµng võa dùng lªn xong, mét ®oµn ngùa theo s−ên nói ®i lªn. §i ®Çu lµ h¬n tr¨m tªn ®Ö tö s¸u tói, theo sau ba bèn chôc tªn b¶y tói, m−êi tªn t¸m tói. Bän C¸i Bang ®Òu lÆng lÏ kh«ng ai nãi g×, tung m×nh nh¶y xuèng ngùa, chia lµm hai hµng ®øng thÞ lËp. Bçng l¹i nghe tiÕng vã ngùa lép cép. Hai con tuÊn m· s¾c xanh, sãng hµng ®i lªn. Con mÐ t¶ do mét thiÕu n÷ ¸o tÝa c−ìi. ThiÕu n÷ ng−êi rÊt xinh ®Ñp nh−ng cÆp m¾t lê mê kh«ng ¸nh s¸ng. NguyÔn Tinh Tróc võa tr«ng thÊy ®· buét miÖng cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mô l¹i quªn m×nh ®· c¶i d¹ng nam trang nªn thanh ©m vÉn ®Ó nguyªn giäng ®µn bµ. Ng−êi c−ìi ngùa mÐ h÷u m×nh mÆc ¸o cÈm bµo, nÐt mÆt tr¬ nh− x¸c chÕt. Nh÷ng tay biÕt nhiÒu hiÓu réng trong quÇn hïng võa nh×n thÊy ®· hiÓu ngay g· ®eo mÆt n¹, kh«ng muèn ®Ó ai nh×n râ ch©n t−íng m×nh. Song ch¼ng ai hiÓu v× lÏ g× g· l¹i dÊu b¶n t−íng. Cã ng−êi ®o¸n: - Xem ra g· lµ mét nh©n vËt næi tiÕng trong vâ l©m mµ cè ý ®æi tªn lµ V−¬ng Tinh Thiªn, g· sî lé diÖn mäi ng−êi biÕt râ ngän ngµnh. §· lµm ®Õn bang chóa C¸i Bang th× cã lý ®©u l¹i lµ h¹ng v« danh tÇm th−êng ®−îc? Cã kÎ ®o¸n: - Ch¾c g· sî kh«ng n¾m ®−îc phÇn th¾ng. NÕu cã bÞ thua vÒ tay quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m th× g· che mÆt rót lui khái bÏ bµng. Cã ng−êi l¹i ®o¸n: - Hay g· lµ KiÒu Phong, tr−íc ®· lµm bang chóa C¸i Bang, b©y giê trë l¹i n¾m quyÒn ®iÒu hµnh muèn ®Õn g©y sù víi ph¸i ThiÕu L©m cïng quÇn hïng nªn ph¶i che dÊu ch©n t−íng? Bän C−u Ma TrÝ mÊy ng−êi tuy ®· biÕt ch©n t−íng g·, nh−ng lóc nµy thÊy g· ngåi trªn yªn ngùa, khÝ ®é hiªn ngang, oai phong lÉm liÖt. CÆp m¾t ®· cã tinh thÇn kh«ng ra chiÒu khiÕp nh−îc nh− mÊy th¸ng tr−íc th× trong lßng còng lÊy lµm kú. §inh Xu©n Thu ®· bÞ b¹i vÒ tay g· nªn l¹i cµng ngÊm ngÇm ®Ò phßng. ChuyÕn nµy h¾n ®Õn chïa ThiÕu L©m ®· d¾t s½n hai thø ph¸p b¶o cùc kú lîi h¹i cña ph¸i Tinh Tó, ®îi chê cho ®Õn lóc V−¬ng Tinh Thiªn cïng quÇn t¨ng ThiÕu L©m chiÕn ®Êu kÞch liÖt sÏ ®ét nhiªn ®¸nh lÐn trong khi bÊt ý ®Ó trõ mét tªn ®¹i ®Þch. §inh Xu©n Thu ®Þnh chê ë trªn s−ên nói ®Ó V−¬ng Tinh Thiªn vµ ph¸i ThiÕu L©m ®¸nh nhau tr−íc råi míi nh¶y ra thñ lîi. Kh«ng ngê l¹i gÆp ph¶i bän Mé Dung Phôc, Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Phong Ba ¸c x«ng trËn khiªu chiÕn ngay. KÕ ®Õn quÇn t¨ng ph¸i ThiÕu L©m kÐo ra. Sau cïng V−¬ng Tinh Thiªn míi ®Õn, råi chÝnh h¾n l©m vµo thÕ k×nh ®Þch víi ph¸i ThiÕu L©m tr−íc tiªn. A Tö nghe tiÕng mÉu th©n h« ho¸n nh−ng lóc nµy nµng ®ang cã viÖc quan träng trong m×nh ch−a muèn héi diÖn víi mÉu th©n ®Ó ph¶i nãi chuyÖn d«ng dµi vÒ gia ®×nh. Nµng liÒn gi¶ vê kh«ng nghe tiÕng vµ b¶o V−¬ng Tinh Thiªn: - Tinh Thiªn ca! Chç nµy ®«ng ng−êi l¾m nhØ? TiÓu muéi nghe hä la c¸i g× Tinh Tó l·o tiªn, ®øc ngang trêi ®Êt, oai vang bèn bÓ... cã ph¶i th»ng nh·i §inh Xu©n Thu dÉn ®¸m qu©n t«m tÐp cña h¾n ®Õn ®©y råi kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng ®ã! Bän m«n h¹ cña h¾n qu¶ ®«ng thËt. A Tö vç tay c−êi nãi: - ThÕ th× hay l¾m! Ta ®ì ®−îc mét phen ph¶i gian nan lÆn léi hµng ngµn dÆm ®Ó t×m ®Õn ph¸i Tinh Tó. Lóc nµy bang chóng C¸i Bang ®i bé ®ang cËp rËp ch¹y lªn nói, toµn lµ h¹ng ®Ö tö ba tói ®Õn n¨m tói. Chóng bµy thµnh ®éi ngò ®øng ë phÝa sau Du Th¶n Chi cïng A Tö. A Tö gi¬ bµn tay nhá nh¾n vÒ phÝa sau vÉy mét c¸i. Hai tªn ®Ö tö C¸i Bang ®Òu mãc trong bäc ra mét cuén g× s¾c tÝa tung ra tr−íc giã. Nguyªn lµ hai l¸ cê lín b»ng ®o¹n tÝa. Hai g· cÇm cê néi lùc rÊt th©m hËu. Tay vung ra, hai l¸ cê lín më tung ra th¼ng b¨ng trªn kh«ng tùa nh− cã c¸n. Trªn mçi l¸ cê ®Òu thªu s¸u ch÷ ®á nh− m¸u: "Tinh Tó ph¸i, ch−ëng m«n §oµn". Hai l¸ cê võa më ra, bän thñ h¹ ph¸i Tinh Tó nhèn nh¸o c¶ lªn. Bän m«n ®å §inh Xu©n Thu thi nhau la ã: - Ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó lµ §inh l·o tiªn, tø h¶i vang danh. Sao l¹i cßn hä §oµn nµo lµm ch−ëng m«n ®−îc? - Bän nµy gi¶ m¹o kh«ng biÕt gi¬ mÆt! - Chøc vÞ ch−ëng m«n cã lý nµo tù phong lªn ®−îc? - Con tiÓu yªu nµy d¸m tù x−ng lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i? Sao kh«ng b¨m v»m nã ra? C¸c t¨ng l÷ còng nh− quÇn hïng thÊy thªm mét vÞ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó n÷a xuÊt hiÖn th× võa kinh h·i võa mõng thÇm. Ai nÊy cho lµ bän tµ ma ph¶n ®èi nhau, khuynh nhau cßn g× hay b»ng. A Tö vç tay ba c¸i råi dâng d¹c nãi: - C¸c ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nghe ®©y! Theo lÒ luËt cña b¶n ph¸i nh©n vËt nµo cã vâ c«ng cao c−êng ®−îc lªn lµm ch−ëng m«n. Trong b¶n ph¸i ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng võa lµ tæ s− võa lµ ch−ëng m«n. Nöa n¨m tr−íc ®©y, §inh Xu©n Thu cïng ta tû ®Êu. H¾n ®· bÞ ta ®¸nh cho xiÓng liÓng vµ ph¶i quú xuèng ®Êt dËp ®Çu l¹y ta m−êi t¸m l¹y, t«n ta lªn lµm s− phô råi hai tay d©ng chøc ch−ëng m«n nh©n cho ta mét c¸ch rÊt cung kÝnh. Ch¼ng lÏ h¾n Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ch−a th«ng b¸o cho c¸c ng−¬i hay sao? §inh Xu©n Thu! Mi thËt lµ lín mËt! §· lµ ®¹i ®Ö tö b¶n ph¸i ®¸ng lý mi ph¶i nªu g−¬ng cho bän s− ®Ö, sao l¹i d¸m lµm viÖc khi s−, diÖt tæ, lõa dèi bän ®µn em? Thanh ©m nµng trong trÎo nh−ng rÊt râ rµng, ai còng nghe râ tõng ch÷ mét. Mäi ng−êi nghe nµng nãi ®Òu rÊt lÊy lµm kú. Coi ng−êi nµng chØ lµ c« bÐ ®ui mï mµ sao l¹i lµm ch−ëng m«n ®−îc? §oµn ChÝnh ThuÇn vµ NguyÔn Tinh Tróc nh×n nhau kinh h·i. Hai ng−êi ®Òu biÕt c« con g¸i m×nh lµ m«n h¹ §inh Xu©n Thu ph¸i Tinh Tó, tÝnh nÕt cùc kú cæ qu¸i ®iªu ngoa, song vâ c«ng còng tÇm th−êng th«i. Hai ng−êi kh«ng hiÓu sao nµng d¸m ph¶n thÇy lªn lµm s− phô. Nµng ®· vuèt r©u hïm th× vô nµy khã lßng thu l¹i ®−îc. HiÖn giê n−íc §¹i Lý vÎn vÑn chØ cã mÊy ng−êi ®Õn nói ThiÕu ThÊt th× kh¸ng cù l¹i víi ph¸i Tinh Tó lµm sao ®−îc ®Ó cøu nµng tho¸t hiÓm? §inh Xu©n Thu l¹i lµ tay nham hiÓm th©m ®éc. S− huynh vµ s− phô h¾n còng mÊt m¹ng vÒ tay h¾n. Ngµy nä Du Th¶n Chi ®¸nh nhau víi h¾n bÞ thua. Sau g· lét c¸i ®Çu s¾t ra, m¸u thÞt bÇy nhÇy ai tr«ng còng ph¶i khiÕp sî råi g· tù x−ng lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c. §inh Xu©n Thu t−ëng g· lµ s− tr−ëng tªn ®Çu s¾t Du Th¶n Chi. Lóc nµy §inh Xu©n Thu l¹i ch¹m tr¸n g· trªn nói ThiÕu ThÊt, hµng ngµn hµng v¹n con m¾t tr«ng vµo, mµ A Tö ngang nhiªn mang cê hiÖu ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó tr−ng ra th× h¾n kh«ng cßn nhÞn lµm sao ®−îc. NÕu h¾n kh«ng cïng V−¬ng Tinh Thiªn quyÕt mét trËn tö chiÕn th× tÊt h¾n kh«ng cßn chç nµo mµ dung th©n n÷a. §inh Xu©n Thu giËn nh− ®iªn lªn nh−ng ngoµi mÆt vÉn c−êi ha h¶ ra vÎ «n hoµ nãi: - TiÓu A Tö! Ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i ai giái lµ ®−îc gi÷. C©u ®ã qu¶ ®· kh«ng sai. Ng−¬i muèn rßm rá ng«i ch−ëng m«n tÊt cã b¶n l·nh ghª gím l¾m! VËy h·y tíi ®©y tiÕp ta ba chiªu ®−îc kh«ng? §ét nhiªn tr−íc m¾t h¾n hoa lªn, c¸ch chõng ba th−íc ®· xuÊt hiÖn mét ng−êi, chÝnh lµ Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi xuÊt hiÖn ®ét ngét, §inh Xu©n Thu m¾t tinh lµ thÕ mµ còng kh«ng nh×n râ g· ®Õn tõ lóc nµo? H¾n giËt m×nh kinh h·i, lïi l¹i mét b−íc dµi, xa ®Õn n¨m th−íc mµ vÉn thÊy Du Th¶n Chi chØ c¸ch m×nh ba b−íc. Nh−ng kú ë chç lµ h¾n cÊt b−íc tr−íc mµ sao ®èi ph−¬ng l¹i ®Õn tr−íc h¾n vµ kh«ng lé h×nh tÝch g×. ThÕ th× vâ c«ng h¾n ghª gím v« cïng khiÕn ai còng ph¶i khiÕp sî. §inh Xu©n Thu ®· tõng bÞ g· ®¸nh thua, trong lßng vèn ®· khiÕp sî, b©y giê h¾n thÊy m×nh mÆc ¸o vµng bay phÊt phíi vµ bé mÆt x¸c chÕt ®−a ra, h¾n kh«ng kÞp më miÖng chÊt vÊn: - Ta muèn cïng A Tö tû thÝ. Sao ng−¬i l¹i chen vµo? H¾n xoay tay n¾m mét tªn ®Ö tö liÖng tíi. Du Th¶n Chi øng biÕn thÇn tèc. LËp tøc g· còng xoay tay chôp lÊy mét tªn ®Ö tö C¸i Bang vµo hµng n¨m tói ®øng c¸ch g· chõng mét tr−îng. Du Th¶n Chi chôp ë trªn kh«ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung mµ ®ét nhiªn tªn ®Ö tö kia ph¶i vät lªn kh«ng råi g· l¹i d¬ tay ®Èy tªn ®ã vÒ phÝa tr−íc. Tªn ®Ö tö n¨m tói nµy biÕn thµnh thø ¸m khÝ khæng lå vät l¹i tr−íc mÆt §inh Xu©n Thu. Tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó do §inh Xu©n Thu liÖng tíi cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× ®ông vµo tªn ®Ö tö C¸i Bang ®¸nh "binh" mét tiÕng. Ng−êi ®øng ngoµi xem thÊy hai luång k×nh lùc m¹nh ghª gím ®Òu nghÜ thÇm: - Hai tªn ®Ö tö nµy ®ông nhau tÊt ph¶i g·y x−¬ng n¸t thÞt mµ chÕt. Ngê ®©u hai tªn võa ch¹m nhau bçng nghe cã tiÕng vï vï råi tiÕp theo trong mòi mäi ng−êi ®Òu ngöi thÊy mïi khÐt lÑt, buån n«n. QuÇn hïng nÝn thë lïi l¹i, cã ng−êi d¬ tay lªn bÞt mòi, cã ng−êi uèng thuèc gi¶i vµ ®Òu biÕt §inh Xu©n Thu cïng V−¬ng Tinh Thiªn ®Òu dïng chÊt ©m ®éc phãng vµo m×nh tªn ®Ö tö. Hai tªn ®Ö tö võa ch¹m vµo nhau ®· nhñn ra tÐ l¨n xuèng ®Êt kh«ng nhóc nhÝch v× chóng bÞ chÕt c¶ råi. §inh Xu©n Thu vµ Du Th¶n Chi trao ®æi chiªu nµy kh«ng ph©n cao thÊp vµ trong lßng ®Òu ngÊm ngÇm sî h·i lïi l¹i ba th−íc. C¶ hai bªn l¹i x«ng vµo n¾m mét tªn ®Ö tö liÖng ra. Hai tªn nµy ®ông nhau trªn kh«ng còng ph¸t ra mïi tanh lÌ vµ chÕt mÊt m¹ng. Nguyªn c¶ hai tay ®Þch thñ ®Òu sö m«n "Hñ thi ®éc", mét m«n vâ c«ng ©m ®éc cña ph¸i Tinh Tó. Tuy hä n¾m lÊy ng−êi sèng ®Ó liÖng ra, nh−ng kú thùc lóc tay hä võa n¾m lÊy, tªn ®Ö tö ®ã ph¶i chÕt ngay vµ chÊt ®éc ®· ch¹y kh¾p th©n thÓ x¸c chÕt. NÕu ®èi ph−¬ng dïng tay ®Ó g¹t tÊt nhiÔm ph¶i "thi ®éc". Dï lÊy khÝ giíi ®Ó g¹t, chÊt "thi ®éc" còng qua binh khÝ ®Ó truyÒn vµo tay ng−êi. ThËm chÝ ®èi ph−¬ng cã muèn nÐ tr¸nh hay phãng ch−ëng c¸ch kh«ng còng khã lßng tr¸nh ®−îc ®éc khÝ x©m nhËp vµo m×nh. Du Th¶n Chi tõ ngµy theo A Tö tËp vâ c«ng ph¸i Tinh Tó g· tiÕn bé rÊt mau. G· nghÜ thÇm: - NÕu muèn A Tö x−ng hïng mµ m×nh kh«ng cã mét b¶n l·nh phi th−êng th× tÊt cã mét ngµy kia sÏ bÞ lé hµnh tung. G· liÒn dÉn nµng ®Õn mét n¬i hoang v¾ng, yªu cÇu nµng tr×nh diÔn vâ c«ng b¶n m«n cho g· xem. Nµng tr×nh diÔn tõng m«n vµ t−êng thuËt c¸ch rÌn luyÖn. Ngoµi miÖng Du Th¶n Chi nãi lµ ®Ó ch÷a nh÷ng chç sai lÇm cho A Tö mµ thùc ra chÝnh A Tö lµ s− phô g·. G· häc lÐn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ®ång thêi häc c¶ m«n "Hñ thi ®éc" nµy. A Tö tuy lµ mét c« g¸i tinh ranh nh−ng hai m¾t ®ui mï, kh«ng nh×n râ nÐt mÆt Du Th¶n Chi. H¬n n÷a, chÝnh tai nµng nghe thÊy V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c ®· ®¸nh b¹i ®−îc §inh Xu©n Thu. Dï nµng cã th«ng minh tuyÖt ®Ønh còng kh«ng thÓ biÕt ®−îc V−¬ng c«ng tö kia cã vâ c«ng qu¸n thÕ l¹i chÝnh lµ Du Th¶n Chi ®· häc lÐn ®−îc vâ nghÖ cña m×nh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Lóc tr×nh diÔn A Tö nãi ra chiªu nµo, Du Th¶n Chi l¹i theo ®óng phÐp mµ diÔn thö. V× trong ng−êi g· ®· cã chÊt hµn ®éc cña con b¨ng t»m, l¹i biÕt néi c«ng cña "DÞch C©n kinh". §ång thêi g· kiªm tinh nh÷ng m«n së tr−êng c¶ hai ph¸i chÝnh tµ. Néi lùc g· ®· phi th−êng th× chiªu thøc nµo do y häc ®−îc phãng ra còng m¹nh ®Õn g·y c©y, vì ®¸, oai lùc v« cïng! A Tö m¾t kh«ng nh×n thÊy, chØ nghe b»ng tai vµ rÊt kh©m phôc g·. Du Th¶n Chi còng truyÒn thô cho nµng mét Ýt phÐp vÒ tu luyÖn néi c«ng trong "DÞch C©n kinh" vµ b¶o ®ã lµ c«ng phu nhËp m«n cña ph¸i Cùc L¹c. A Tö theo g· luyÖn tËp, tuy kh«ng tiÕn bé nhiÒu nh−ng còng thÊy th©n thÓ nhÑ nhµng, g©n cèt linh ho¹t. Nµng cho lµ gÆp dÞp rçi r·i tËp thªm sÏ cã thÇn hiÖu. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2