intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 110

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
74
lượt xem
12
download

Lục mạch thần kiếm - tập 110

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 110', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 110

  1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Håi thø mét tr¨m m−êi §¹i n¸o ThiÕu L©m Tù Mäi ng−êi võa ra ®Õn cöa s¬n m«n, mét nhµ s− ch¹y ®Õn b¸o tin: - Bän m«n ®å ph¸i Tinh Tó cã ®Õn d− ngµn ng−êi, ®ang ë l−ng chõng nói, bao v©y bän Mé Dung c«ng tö vµ ®ang chiÕn ®Êu kÞch liÖt. HuyÒn Tõ gËt ®Çu ch¹y l¹i ®øng trªn mét tÊm th¹ch bµn cói nh×n th× chØ thÊy ®Çu ng−êi lè nhè ®en ngßm cã ®Õn d− ngµn. TiÕng reo hß dËy ®Êt theo chiÒu giã ®−a lªn: - B÷a nay Tinh Tó l·o tiªn th©n hµnh ®èc chiÕn th× ®¸nh ®©u mµ ch¼ng ®−îc? Bän ng−¬i ch¼ng qua lµ mÊy tªn yªu ma, tiÓu quû mµ d¸m c¶ gan ngang b−íng chèng ®èi th× to gan thiÖt! - Tinh Tó l·o tiªn b÷a nay lªn nói ThiÕu ThÊt, chØ phãng ®Çu ngãn tay ót ra còng ®ñ lµm cho chïa ThiÕu L©m ph¶i sôp ®æ. §ã lµ bän thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó, mçi tªn nãi mét ®iÒu. Chóng ch−a häc vâ ®· häc lèi siÓm nÞnh s− phô tr−íc. H¬n ngµn con ng−êi xæ ra bao c©u ton hãt. Nói ThiÕu ThÊt t−ëng chõng nh− vang lªn nh÷ng bµi ca x−ng tông c«ng ®øc. Chïa ThiÕu L©m x©y dùng hµng mÊy tr¨m n¨m nay, nh÷ng c©u niÖm "Nam M« A Di §µ PhËt" tr−íc PhËt t−îng c¶ ngµn n¨m còng ch−a cã bao giê rÇm ré, ån µo b»ng lóc nµy hä ca tông §inh Xu©n Thu. §inh Xu©n Thu vuèt chßm r©u b¹c ra chiÒu ®¾c ý. CÆp m¾t lim dim, tùa hå chuÕnh cho¸ng h¬i men. HuyÒn Sinh vËn ch©n khÝ vµo huyÖt ®an ®iÒn, cÊt tiÕng ra lÖnh: - QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m h·y kÕt thµnh La H¸n ®¹i trËn! N¨m tr¨m nhµ s− ®ång thanh h−ëng øng: - Bµy La H¸n ®¹i trËn! Råi ¸o ®á phÊt ph¬, bãng ®en chuyÓn ®éng. N¨m tr¨m nhµ s− chïa ThiÕu L©m, ®éi nµy kÐo vÒ phÝa ®«ng, ®éi kia ch¹y qua ng¶ t©y, t¶n m¹n ra kh¾p mét vïng nói. QuÇn hïng tõng nghe danh La H¸n ®¹i trËn cña ph¸i ThiÕu L©m nh−ng tõ h¬n tr¨m n¨m nay ph¸i nµy ch−a cã chuyÖn g× ph¶i thi thè víi ng−êi ngoµi nªn chØ cã c¸c nhµ s− b¶n ph¸i lµ biÕt, cßn ng−êi ngoµi ch¼ng mét ai hay. Lóc nµy hä thÊy quÇn t¨ng, y phôc bÊt ®ång, kÎ ®en ng−êi ®á, kÎ vµng ng−êi x¸m. KhÝ giíi còng kh«ng gièng nhau. Nµo ®ao, nµo kiÕm, nµo tr−îng, nµo mãc. Ng−êi nµo còng ch¹y nh− bay. ChØ trong chíp m¾t ®· v©y bän ng−êi ph¸i Tinh Tó vµo gi÷a. KÓ vÒ nh©n sè th× ph¸i Tinh Tó ®«ng h¬n t¨ng l÷ chïa ThiÕu L©m, nh−ng sè nhiÒu lµ ng−êi míi ra nhËp thµnh mét to¸n qu©n « hîp, chiÕn ®©u ®¬n ®éc, m¹nh ai nÊy ®¸nh. NÕu Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung lËp thµnh mÆt trËn hîp lùc tÊn c«ng th× bän chóng ch©n tay lÝnh quýnh, ch¼ng biÕt ®−êng nµo mµ hµnh ®éng. B©y giê tiÕng ca tông l·o tiªn gi¶m bít ®i nhiÒu. HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng cÊt tiÕng nãi: - §inh tiªn sinh ph¸i Tinh Tó gi¸ l©m nói ThiÕu ThÊt chØ lµ cõu ®Þch víi ph¸i ThiÕu L©m mµ th«i. VËy c¸c lé anh hïng xin ®øng bµng quan ®Ó coi vâ thuËt Trung Nguyªn kh¸ng cù víi cao nh©n miÒn T©y xem thÕ nµo, nªn ch¨ng? Anh hïng c¸c lé Hµ Sãc, Giang Nam, Xuyªn ThiÓm, Hå Qu¶ng ®Òu la ã: - Tinh Tó l·o qu¸i lµm h¹i vâ l©m. Chóng ta ®· lµ chç nghÜa khÝ th× ph¶i coi h¾n lµ kÎ thï chung, tru diÖt bÌ lò mäi rî cña h¾n ®i. QuÇn hïng ®Òu rót binh khÝ ra muèn chung l−ng ®Êu cËt víi ph¸i ThiÕu L©m ®Ó kh¸ng ®Þch. Bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®· giÕt ®−îc h¬n hai m−¬i tªn m«n ®å ph¸i Tinh Tó. B©y giê hä cã ngo¹i viÖn ®Õn, ®Òu t¹m thêi dõng tay kh«ng chiÕn ®Êu n÷a. §¸m thuéc h¹ ph¸i Tinh Tó còng kh«ng tiÕn lªn ®uæi ®¸nh n÷a. §oµn Dù hÕt chuån qua bªn ®«ng l¹i x«ng sang mÐ t©y vµ ®· t×m ®Õn ®óng bªn V−¬ng Ngäc YÕn, chµng nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! NÕu t×nh thÕ mµ gÆp nguy hiÓm th× t¹i h¹ l¹i câng c« n−¬ng ra ®i. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn ®¸p: - Ta ch−a bÞ th−¬ng mµ còng kh«ng bÞ ®iÓm huyÖt... tù m×nh ta ®i còng ®−îc. Nµng quay sang nh×n Mé Dung Phôc råi nãi tiÕp: - BiÓu ca ta vâ nghÖ cao c−êng, thõa søc b¶o vÖ cho ta. §oµn c«ng tö! C«ng tö cã thÓ tuú tiÖn ®i ®©u th× ®i. §oµn Dù nghe nµng nãi nh− vËy kh«ng khái buån tñi, nghÜ thÇm: - Ta cã vâ c«ng g× ®©u, lµm sao s¸nh víi biÓu ca nµng ®−îc? Nh−ng b¶o chµng bá ra ®i th× chµng còng kh«ng thÓ nµo døt t×nh ®−îc. Chµng ng−îng ngïng nãi: - C¸i ®ã... µ! V−¬ng c« n−¬ng! Gia gia t¹i h¹ còng ®· ®Õn ®©y, hiÖn ë ngoµi kia. V−¬ng Ngäc YÕn ®· tr¶i bao phen cïng §oµn Dù qua c¬n ho¹n n¹n, ®· ®i cïng chµng trªn nh÷ng qu·ng ®−êng dµi. Thêi gian hai ng−êi kÒ cËn nhau kh«ng ph¶i lµ Ýt. Song tr−íc nay §oµn Dù kh«ng bao giê ®Ò cËp ®Õn chuyÖn gia ®×nh tr−íc mÆt nµng mµ chµng còng ch−a tõng nãi ®Õn th©n thÕ m×nh bao giê. Tr−íc mÆt §oµn Dù, V−¬ng Ngäc YÕn lµ mét vÞ thiªn tiªn, cßn chµng tù coi m×nh nh− kÎ phµm tôc d−íi trÇn gian. VËy trong con m¾t mét thiªn tiªn th× v−¬ng t«n c«ng tö hay thø d©n còng vËy th«i, nµo cã ph©n biÖt g×? Chµng cho lµ dï m×nh cã kÓ ®Õn b¸ phô hiÖn lµm hoµng ®Õ n−íc §¹i Lý vµ phô th©n chµng lµ hoµng th¸i ®Ö TrÊn Nam V−¬ng th× còng chØ lµ mét c¸ch khoa tr−¬ng gia thÕ hßng mü nh©n ®Ó m¾t tíi. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung §oµn Dù cßn biÕt râ V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó hÕt t×nh ý vµo Mé Dung Phôc. PhÇn m×nh chØ thØnh tho¶ng ®−îc nghe mét vµi c©u kh¸ch s¸o, nh×n mét c¸i chau mµy hay mét nô c−êi còng lµ ph−íc lín tµy ®×nh råi nªn tuy chµng hÕt lßng ¸i mé nµng mµ ch¼ng bao giê chµng d¸m nghÜ ®Õn chuyÖn kÕt duyªn TÇn TÊn. HoÆc gi¶ cã ra ch¨ng n÷a th× chØ ë trong giÊc m¬. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy §oµn Dù ®· mÊy phen hi sinh ®Ó cøu m×nh, nµng còng biÕt râ chµng rÊt thµnh t©m víi m×nh nªn ®em lßng c¶m kÝch. Cßn vÒ con ng−êi chµng th× ch¼ng bao giê nµng ®Ó vµo lßng. Cã khi bµn ®Õn vâ c«ng th× §oµn Dù l¹i ch¼ng hiÓu g×. Nµng biÕt râ chµng chØ lµ mét con mät s¸ch vµ hiÓu ®−îc mét bé ph¸p x¶o diÖu mµ th«i. B©y giê, nµng nghe chµng nãi ®Õn gia gia chµng ®· tíi n¬i còng h¬i ®éng tÝnh hiÕu kú, liÒn hái: - Ph¶i ch¨ng lÖnh t«n tõ n−íc §¹i Lý qua ®©y? Cha con c«ng tö gÆp mÆt nhau råi ph¶i kh«ng? §oµn Dù c¶ mõng ®¸p: - §óng ®ã! V−¬ng c« n−¬ng! T¹i h¹ muèn dÉn c« n−¬ng ®Õn yÕt kiÕn gia phô ®−îc kh«ng? Gia phô ®−îc thÊy c« n−¬ng ch¾c ng−êi hµi lßng l¾m. V−¬ng Ngäc YÕn hai m¸ öng hång ®¸p: - Ta kh«ng ®i. §oµn Dù hái: - T¹i sao c« n−¬ng kh«ng muèn yÕt kiÕn gia phô? Chµng kh«ng thÊy nµng tr¶ lêi, liÒn nãi thªm: - V−¬ng c« n−¬ng! B¸i huynh t¹i h¹ lµ H− Tróc còng ë ®©y. HiÖn y ®ang lµm hoµ th−îng. T¹i h¹ cßn cã mét tªn ®å ®Ö n÷a. ThiÖt lµ mét dÞp n¸o nhiÖt ®¸o ®Ó. V−¬ng Ngäc YÕn gi−¬ng cÆp m¾t trong nh− n−íc hå thu ra chiÒu kinh ng¹c. Nµng tù hái: - Ng−¬i ®· kh«ng biÕt vâ c«ng cßn thu ®å ®Ö c¸i g×? Ch¼ng lÏ thu ®å ®Ö ®Ó d¹y ngò kinh ch¨ng? Råi nµng kh«ng khái mØm c−êi. §oµn Dù thÊy V−¬ng Ngäc YÕn mØm c−êi th× trong lßng sung s−íng v« cïng. Chµng nãi tiÕp: - V−¬ng c« n−¬ng! §å ®Ö t¹i h¹ lµ Nam H¶i Ng¹c ThÇn. H¾n cßn cã c¸i ngo¹i hiÖu lµ Hung ThÇn ¸c S¸t. Vâ c«ng h¾n còng vµo bËc kh¸. V−¬ng Ngäc YÕn tñm tØm c−êi hái: - Ng−êi v¨n nho g× mµ l¹i cã c¸i ngo¹i hiÖu khã nghe thÕ? Nguyªn nµng t−ëng §oµn Dù lµ chµng th− sinh th× ®å ®Ö chµng còng ph¶i lµ mét g· thiÕu niªn ham häc. §oµn Dù c−êi ®¸p: - V¨n nho ®©u mµ v¨n nho? H¾n ch¼ng v¨n nho chót nµo! Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Tuy chµng hiÖn ë gi÷a vßng v©y ph¸i Tinh Tó, nh−ng ®−îc nghe V−¬ng Ngäc YÕn c−êi nãi dÞu dµng th× dï lµ viÖc tµy trêi chµng còng kh«ng ®Ó ý ®Õn. QuÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m ®· xuÊt ®éng vµ ®· bµy xong La H¸n ®¹i trËn rÊt oai hïng. T¶ h÷u n−¬ng tùa nhau, mÆt tr−íc mÆt sau liªn l¹c víi nhau dÔ dµng. MÊy tªn ®å ®Ö ph¸i Tinh Tó tõ phÝa T©y x«ng vµo. Chóng míi giao phong trong chíp m¾t ®· bÞ th−¬ng tíi tÊp. §inh Xu©n Thu nãi: - C¸c ng−¬i h·y t¹m ®×nh kh«ng ®−îc väng ®éng. Råi l·o cÊt cao thanh ©m lªn nãi: - HuyÒn Tõ ph−¬ng tr−îng! Ph¸i ThiÕu L©m c¸c vÞ tù x−ng lµ thñ l·nh vâ l©m Trung Nguyªn, nh−ng ta xem ra kh«ng chÞu næi mét trËn. Bän ®Ö tö còng phô ho¹ lu«n: - Ph¶i råi! Tinh Tó l·o tiªn ®· tíi ®©y th× bän s− m« chïa ThiÕu L©m sÏ chÕt hÕt kh«ng cßn chç mµ ch«n. - Vâ l©m thiªn h¹ ®Òu do ë ph¸i Tinh Tó mµ ra. ChØ cã vâ c«ng ph¸i Tinh Tó míi ®¸ng lµ ng«i chÝnh thèng, cßn ngoµi ra ®Òu lµ tµ ma ngo¹i ®¹o. - C¸c ng−¬i kh«ng häc vâ c«ng ph¸i Tinh Tó th× toµn lµ h¹ng tµ ma quû qu¸i vµ ph¶i ho¹ vong th©n. §ét nhiªn cã ng−êi kÐo g©n cæ lªn nãi: - Tinh Tó l·o tiªn ®øc ngang trêi ®Êt, oai vang bèn bÓ, cæ kim kh«ng ai b× kÞp. Hµng ngµn ng−êi nhao lªn phô ho¹. ThËm chÝ cã kÎ khua chiªng ®¸nh trèng. Cã ng−êi thæi tiªu thæi ®Þch, thËt lµ rÇm ré. QuÇn hïng sè ®«ng ch−a ®−îc gÆp phong c¶nh ph¸i Tinh Tó kÕt thµnh ®oµn, nªn ai còng kinh h·i mµ l¹i bËt c−êi. TiÕng chiªng trèng, ®ång la, hoµ lÉn víi tiÕng tiªu, ®Þch ®ang nhén nhÞp, bçng tõ d−íi ch©n nói cã tiÕng ng−êi ngùa väng l¹i. TiÕng vã ngùa mçi lóc mét râ h¬n vµ chØ trong chíp m¾t ®· thÊy bèn l¸ cê vµng tõ s−ên nói ®i ra. Bèn con ngùa ch¹y tíi. Ng−êi c−ìi ngùa cÇm cê tung bay tr−íc giã. Hai l¸ cê bªn tr¸i ®Ò s¸u ch÷: "C¸i Bang tæng bang chóa V−¬ng" Hai l¸ bªn ph¶i viÕt s¸u ch÷: "Cùc L¹c ph¸i ch−ëng m«n V−¬ng" Bèn con ngùa ®i lªn s−ên nói råi gß c−¬ng ®øng l¹i. G· kþ m· xuèng ngùa sót lÊy bèn c©y cê, t×m chç ®Êt cao nhÊt trªn s−ên nói ®Ó leo lªn. C¶ bèn kþ m· nµy ®Òu ¨n mÆc theo kiÓu bang chóng C¸i Bang, l−ng ®eo tói v¶i, tay cÇm cê hiÖu kh«ng nãi c©u g×. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung QuÇn hïng la lªn: - C¸i Bang bang chóa V−¬ng Tinh Thiªn ®· ®Õn! V−¬ng Tinh Thiªn lµ nh©n vËt thÕ nµo trõ bän C−u Ma TrÝ, TriÕt La Tinh, §inh Xu©n Thu, Mé Dung Phôc mÊy ng−êi cßn ngoµi ra kh«ng ai thÊy mÆt. ViÖc y tiÕp nhiÖm ng«i bang chóa C¸i Bang vµ Cùc L¹c lµ ph¸i nµo kh«ng ai biÕt c¶ nªn ai còng cã c¶m gi¸c kinh h·i. Cê vµng võa dùng lªn xong, mét ®oµn ngùa theo s−ên nói ®i lªn. §i ®Çu lµ h¬n tr¨m tªn ®Ö tö s¸u tói, theo sau ba bèn chôc tªn b¶y tói, m−êi tªn t¸m tói. Bän C¸i Bang ®Òu lÆng lÏ kh«ng ai nãi g×, tung m×nh nh¶y xuèng ngùa, chia lµm hai hµng ®øng thÞ lËp. Bçng l¹i nghe tiÕng vã ngùa lép cép. Hai con tuÊn m· s¾c xanh, sãng hµng ®i lªn. Con mÐ t¶ do mét thiÕu n÷ ¸o tÝa c−ìi. ThiÕu n÷ ng−êi rÊt xinh ®Ñp nh−ng cÆp m¾t lê mê kh«ng ¸nh s¸ng. NguyÔn Tinh Tróc võa tr«ng thÊy ®· buét miÖng cÊt tiÕng gäi: - A Tö! Mô l¹i quªn m×nh ®· c¶i d¹ng nam trang nªn thanh ©m vÉn ®Ó nguyªn giäng ®µn bµ. Ng−êi c−ìi ngùa mÐ h÷u m×nh mÆc ¸o cÈm bµo, nÐt mÆt tr¬ nh− x¸c chÕt. Nh÷ng tay biÕt nhiÒu hiÓu réng trong quÇn hïng võa nh×n thÊy ®· hiÓu ngay g· ®eo mÆt n¹, kh«ng muèn ®Ó ai nh×n râ ch©n t−íng m×nh. Song ch¼ng ai hiÓu v× lÏ g× g· l¹i dÊu b¶n t−íng. Cã ng−êi ®o¸n: - Xem ra g· lµ mét nh©n vËt næi tiÕng trong vâ l©m mµ cè ý ®æi tªn lµ V−¬ng Tinh Thiªn, g· sî lé diÖn mäi ng−êi biÕt râ ngän ngµnh. §· lµm ®Õn bang chóa C¸i Bang th× cã lý ®©u l¹i lµ h¹ng v« danh tÇm th−êng ®−îc? Cã kÎ ®o¸n: - Ch¾c g· sî kh«ng n¾m ®−îc phÇn th¾ng. NÕu cã bÞ thua vÒ tay quÇn t¨ng chïa ThiÕu L©m th× g· che mÆt rót lui khái bÏ bµng. Cã ng−êi l¹i ®o¸n: - Hay g· lµ KiÒu Phong, tr−íc ®· lµm bang chóa C¸i Bang, b©y giê trë l¹i n¾m quyÒn ®iÒu hµnh muèn ®Õn g©y sù víi ph¸i ThiÕu L©m cïng quÇn hïng nªn ph¶i che dÊu ch©n t−íng? Bän C−u Ma TrÝ mÊy ng−êi tuy ®· biÕt ch©n t−íng g·, nh−ng lóc nµy thÊy g· ngåi trªn yªn ngùa, khÝ ®é hiªn ngang, oai phong lÉm liÖt. CÆp m¾t ®· cã tinh thÇn kh«ng ra chiÒu khiÕp nh−îc nh− mÊy th¸ng tr−íc th× trong lßng còng lÊy lµm kú. §inh Xu©n Thu ®· bÞ b¹i vÒ tay g· nªn l¹i cµng ngÊm ngÇm ®Ò phßng. ChuyÕn nµy h¾n ®Õn chïa ThiÕu L©m ®· d¾t s½n hai thø ph¸p b¶o cùc kú lîi h¹i cña ph¸i Tinh Tó, ®îi chê cho ®Õn lóc V−¬ng Tinh Thiªn cïng quÇn t¨ng ThiÕu L©m chiÕn ®Êu kÞch liÖt sÏ ®ét nhiªn ®¸nh lÐn trong khi bÊt ý ®Ó trõ mét tªn ®¹i ®Þch. §inh Xu©n Thu ®Þnh chê ë trªn s−ên nói ®Ó V−¬ng Tinh Thiªn vµ ph¸i ThiÕu L©m ®¸nh nhau tr−íc råi míi nh¶y ra thñ lîi. Kh«ng ngê l¹i gÆp ph¶i bän Mé Dung Phôc, Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Phong Ba ¸c x«ng trËn khiªu chiÕn ngay. KÕ ®Õn quÇn t¨ng ph¸i ThiÕu L©m kÐo ra. Sau cïng V−¬ng Tinh Thiªn míi ®Õn, råi chÝnh h¾n l©m vµo thÕ k×nh ®Þch víi ph¸i ThiÕu L©m tr−íc tiªn. A Tö nghe tiÕng mÉu th©n h« ho¸n nh−ng lóc nµy nµng ®ang cã viÖc quan träng trong m×nh ch−a muèn héi diÖn víi mÉu th©n ®Ó ph¶i nãi chuyÖn d«ng dµi vÒ gia ®×nh. Nµng liÒn gi¶ vê kh«ng nghe tiÕng vµ b¶o V−¬ng Tinh Thiªn: - Tinh Thiªn ca! Chç nµy ®«ng ng−êi l¾m nhØ? TiÓu muéi nghe hä la c¸i g× Tinh Tó l·o tiªn, ®øc ngang trêi ®Êt, oai vang bèn bÓ... cã ph¶i th»ng nh·i §inh Xu©n Thu dÉn ®¸m qu©n t«m tÐp cña h¾n ®Õn ®©y råi kh«ng? Du Th¶n Chi ®¸p: - §óng ®ã! Bän m«n h¹ cña h¾n qu¶ ®«ng thËt. A Tö vç tay c−êi nãi: - ThÕ th× hay l¾m! Ta ®ì ®−îc mét phen ph¶i gian nan lÆn léi hµng ngµn dÆm ®Ó t×m ®Õn ph¸i Tinh Tó. Lóc nµy bang chóng C¸i Bang ®i bé ®ang cËp rËp ch¹y lªn nói, toµn lµ h¹ng ®Ö tö ba tói ®Õn n¨m tói. Chóng bµy thµnh ®éi ngò ®øng ë phÝa sau Du Th¶n Chi cïng A Tö. A Tö gi¬ bµn tay nhá nh¾n vÒ phÝa sau vÉy mét c¸i. Hai tªn ®Ö tö C¸i Bang ®Òu mãc trong bäc ra mét cuén g× s¾c tÝa tung ra tr−íc giã. Nguyªn lµ hai l¸ cê lín b»ng ®o¹n tÝa. Hai g· cÇm cê néi lùc rÊt th©m hËu. Tay vung ra, hai l¸ cê lín më tung ra th¼ng b¨ng trªn kh«ng tùa nh− cã c¸n. Trªn mçi l¸ cê ®Òu thªu s¸u ch÷ ®á nh− m¸u: "Tinh Tó ph¸i, ch−ëng m«n §oµn". Hai l¸ cê võa më ra, bän thñ h¹ ph¸i Tinh Tó nhèn nh¸o c¶ lªn. Bän m«n ®å §inh Xu©n Thu thi nhau la ã: - Ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó lµ §inh l·o tiªn, tø h¶i vang danh. Sao l¹i cßn hä §oµn nµo lµm ch−ëng m«n ®−îc? - Bän nµy gi¶ m¹o kh«ng biÕt gi¬ mÆt! - Chøc vÞ ch−ëng m«n cã lý nµo tù phong lªn ®−îc? - Con tiÓu yªu nµy d¸m tù x−ng lµ ch−ëng m«n b¶n ph¸i? Sao kh«ng b¨m v»m nã ra? C¸c t¨ng l÷ còng nh− quÇn hïng thÊy thªm mét vÞ ch−ëng m«n nh©n ph¸i Tinh Tó n÷a xuÊt hiÖn th× võa kinh h·i võa mõng thÇm. Ai nÊy cho lµ bän tµ ma ph¶n ®èi nhau, khuynh nhau cßn g× hay b»ng. A Tö vç tay ba c¸i råi dâng d¹c nãi: - C¸c ®Ö tö ph¸i Tinh Tó nghe ®©y! Theo lÒ luËt cña b¶n ph¸i nh©n vËt nµo cã vâ c«ng cao c−êng ®−îc lªn lµm ch−ëng m«n. Trong b¶n ph¸i ng−êi cã vâ c«ng cao c−êng võa lµ tæ s− võa lµ ch−ëng m«n. Nöa n¨m tr−íc ®©y, §inh Xu©n Thu cïng ta tû ®Êu. H¾n ®· bÞ ta ®¸nh cho xiÓng liÓng vµ ph¶i quú xuèng ®Êt dËp ®Çu l¹y ta m−êi t¸m l¹y, t«n ta lªn lµm s− phô råi hai tay d©ng chøc ch−ëng m«n nh©n cho ta mét c¸ch rÊt cung kÝnh. Ch¼ng lÏ h¾n Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung ch−a th«ng b¸o cho c¸c ng−¬i hay sao? §inh Xu©n Thu! Mi thËt lµ lín mËt! §· lµ ®¹i ®Ö tö b¶n ph¸i ®¸ng lý mi ph¶i nªu g−¬ng cho bän s− ®Ö, sao l¹i d¸m lµm viÖc khi s−, diÖt tæ, lõa dèi bän ®µn em? Thanh ©m nµng trong trÎo nh−ng rÊt râ rµng, ai còng nghe râ tõng ch÷ mét. Mäi ng−êi nghe nµng nãi ®Òu rÊt lÊy lµm kú. Coi ng−êi nµng chØ lµ c« bÐ ®ui mï mµ sao l¹i lµm ch−ëng m«n ®−îc? §oµn ChÝnh ThuÇn vµ NguyÔn Tinh Tróc nh×n nhau kinh h·i. Hai ng−êi ®Òu biÕt c« con g¸i m×nh lµ m«n h¹ §inh Xu©n Thu ph¸i Tinh Tó, tÝnh nÕt cùc kú cæ qu¸i ®iªu ngoa, song vâ c«ng còng tÇm th−êng th«i. Hai ng−êi kh«ng hiÓu sao nµng d¸m ph¶n thÇy lªn lµm s− phô. Nµng ®· vuèt r©u hïm th× vô nµy khã lßng thu l¹i ®−îc. HiÖn giê n−íc §¹i Lý vÎn vÑn chØ cã mÊy ng−êi ®Õn nói ThiÕu ThÊt th× kh¸ng cù l¹i víi ph¸i Tinh Tó lµm sao ®−îc ®Ó cøu nµng tho¸t hiÓm? §inh Xu©n Thu l¹i lµ tay nham hiÓm th©m ®éc. S− huynh vµ s− phô h¾n còng mÊt m¹ng vÒ tay h¾n. Ngµy nä Du Th¶n Chi ®¸nh nhau víi h¾n bÞ thua. Sau g· lét c¸i ®Çu s¾t ra, m¸u thÞt bÇy nhÇy ai tr«ng còng ph¶i khiÕp sî råi g· tù x−ng lµ V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c. §inh Xu©n Thu t−ëng g· lµ s− tr−ëng tªn ®Çu s¾t Du Th¶n Chi. Lóc nµy §inh Xu©n Thu l¹i ch¹m tr¸n g· trªn nói ThiÕu ThÊt, hµng ngµn hµng v¹n con m¾t tr«ng vµo, mµ A Tö ngang nhiªn mang cê hiÖu ch−ëng m«n ph¸i Tinh Tó tr−ng ra th× h¾n kh«ng cßn nhÞn lµm sao ®−îc. NÕu h¾n kh«ng cïng V−¬ng Tinh Thiªn quyÕt mét trËn tö chiÕn th× tÊt h¾n kh«ng cßn chç nµo mµ dung th©n n÷a. §inh Xu©n Thu giËn nh− ®iªn lªn nh−ng ngoµi mÆt vÉn c−êi ha h¶ ra vÎ «n hoµ nãi: - TiÓu A Tö! Ch−ëng m«n nh©n b¶n ph¸i ai giái lµ ®−îc gi÷. C©u ®ã qu¶ ®· kh«ng sai. Ng−¬i muèn rßm rá ng«i ch−ëng m«n tÊt cã b¶n l·nh ghª gím l¾m! VËy h·y tíi ®©y tiÕp ta ba chiªu ®−îc kh«ng? §ét nhiªn tr−íc m¾t h¾n hoa lªn, c¸ch chõng ba th−íc ®· xuÊt hiÖn mét ng−êi, chÝnh lµ Du Th¶n Chi. Du Th¶n Chi xuÊt hiÖn ®ét ngét, §inh Xu©n Thu m¾t tinh lµ thÕ mµ còng kh«ng nh×n râ g· ®Õn tõ lóc nµo? H¾n giËt m×nh kinh h·i, lïi l¹i mét b−íc dµi, xa ®Õn n¨m th−íc mµ vÉn thÊy Du Th¶n Chi chØ c¸ch m×nh ba b−íc. Nh−ng kú ë chç lµ h¾n cÊt b−íc tr−íc mµ sao ®èi ph−¬ng l¹i ®Õn tr−íc h¾n vµ kh«ng lé h×nh tÝch g×. ThÕ th× vâ c«ng h¾n ghª gím v« cïng khiÕn ai còng ph¶i khiÕp sî. §inh Xu©n Thu ®· tõng bÞ g· ®¸nh thua, trong lßng vèn ®· khiÕp sî, b©y giê h¾n thÊy m×nh mÆc ¸o vµng bay phÊt phíi vµ bé mÆt x¸c chÕt ®−a ra, h¾n kh«ng kÞp më miÖng chÊt vÊn: - Ta muèn cïng A Tö tû thÝ. Sao ng−¬i l¹i chen vµo? H¾n xoay tay n¾m mét tªn ®Ö tö liÖng tíi. Du Th¶n Chi øng biÕn thÇn tèc. LËp tøc g· còng xoay tay chôp lÊy mét tªn ®Ö tö C¸i Bang vµo hµng n¨m tói ®øng c¸ch g· chõng mét tr−îng. Du Th¶n Chi chôp ë trªn kh«ng Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung mµ ®ét nhiªn tªn ®Ö tö kia ph¶i vät lªn kh«ng råi g· l¹i d¬ tay ®Èy tªn ®ã vÒ phÝa tr−íc. Tªn ®Ö tö n¨m tói nµy biÕn thµnh thø ¸m khÝ khæng lå vät l¹i tr−íc mÆt §inh Xu©n Thu. Tªn ®Ö tö ph¸i Tinh Tó do §inh Xu©n Thu liÖng tíi cßn ®ang l¬ löng trªn kh«ng th× ®ông vµo tªn ®Ö tö C¸i Bang ®¸nh "binh" mét tiÕng. Ng−êi ®øng ngoµi xem thÊy hai luång k×nh lùc m¹nh ghª gím ®Òu nghÜ thÇm: - Hai tªn ®Ö tö nµy ®ông nhau tÊt ph¶i g·y x−¬ng n¸t thÞt mµ chÕt. Ngê ®©u hai tªn võa ch¹m nhau bçng nghe cã tiÕng vï vï råi tiÕp theo trong mòi mäi ng−êi ®Òu ngöi thÊy mïi khÐt lÑt, buån n«n. QuÇn hïng nÝn thë lïi l¹i, cã ng−êi d¬ tay lªn bÞt mòi, cã ng−êi uèng thuèc gi¶i vµ ®Òu biÕt §inh Xu©n Thu cïng V−¬ng Tinh Thiªn ®Òu dïng chÊt ©m ®éc phãng vµo m×nh tªn ®Ö tö. Hai tªn ®Ö tö võa ch¹m vµo nhau ®· nhñn ra tÐ l¨n xuèng ®Êt kh«ng nhóc nhÝch v× chóng bÞ chÕt c¶ råi. §inh Xu©n Thu vµ Du Th¶n Chi trao ®æi chiªu nµy kh«ng ph©n cao thÊp vµ trong lßng ®Òu ngÊm ngÇm sî h·i lïi l¹i ba th−íc. C¶ hai bªn l¹i x«ng vµo n¾m mét tªn ®Ö tö liÖng ra. Hai tªn nµy ®ông nhau trªn kh«ng còng ph¸t ra mïi tanh lÌ vµ chÕt mÊt m¹ng. Nguyªn c¶ hai tay ®Þch thñ ®Òu sö m«n "Hñ thi ®éc", mét m«n vâ c«ng ©m ®éc cña ph¸i Tinh Tó. Tuy hä n¾m lÊy ng−êi sèng ®Ó liÖng ra, nh−ng kú thùc lóc tay hä võa n¾m lÊy, tªn ®Ö tö ®ã ph¶i chÕt ngay vµ chÊt ®éc ®· ch¹y kh¾p th©n thÓ x¸c chÕt. NÕu ®èi ph−¬ng dïng tay ®Ó g¹t tÊt nhiÔm ph¶i "thi ®éc". Dï lÊy khÝ giíi ®Ó g¹t, chÊt "thi ®éc" còng qua binh khÝ ®Ó truyÒn vµo tay ng−êi. ThËm chÝ ®èi ph−¬ng cã muèn nÐ tr¸nh hay phãng ch−ëng c¸ch kh«ng còng khã lßng tr¸nh ®−îc ®éc khÝ x©m nhËp vµo m×nh. Du Th¶n Chi tõ ngµy theo A Tö tËp vâ c«ng ph¸i Tinh Tó g· tiÕn bé rÊt mau. G· nghÜ thÇm: - NÕu muèn A Tö x−ng hïng mµ m×nh kh«ng cã mét b¶n l·nh phi th−êng th× tÊt cã mét ngµy kia sÏ bÞ lé hµnh tung. G· liÒn dÉn nµng ®Õn mét n¬i hoang v¾ng, yªu cÇu nµng tr×nh diÔn vâ c«ng b¶n m«n cho g· xem. Nµng tr×nh diÔn tõng m«n vµ t−êng thuËt c¸ch rÌn luyÖn. Ngoµi miÖng Du Th¶n Chi nãi lµ ®Ó ch÷a nh÷ng chç sai lÇm cho A Tö mµ thùc ra chÝnh A Tö lµ s− phô g·. G· häc lÐn vâ c«ng ph¸i Tinh Tó ®ång thêi häc c¶ m«n "Hñ thi ®éc" nµy. A Tö tuy lµ mét c« g¸i tinh ranh nh−ng hai m¾t ®ui mï, kh«ng nh×n râ nÐt mÆt Du Th¶n Chi. H¬n n÷a, chÝnh tai nµng nghe thÊy V−¬ng Tinh Thiªn, ch−ëng m«n ph¸i Cùc L¹c ®· ®¸nh b¹i ®−îc §inh Xu©n Thu. Dï nµng cã th«ng minh tuyÖt ®Ønh còng kh«ng thÓ biÕt ®−îc V−¬ng c«ng tö kia cã vâ c«ng qu¸n thÕ l¹i chÝnh lµ Du Th¶n Chi ®· häc lÐn ®−îc vâ nghÖ cña m×nh. Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
  9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c :Kim Dung Lóc tr×nh diÔn A Tö nãi ra chiªu nµo, Du Th¶n Chi l¹i theo ®óng phÐp mµ diÔn thö. V× trong ng−êi g· ®· cã chÊt hµn ®éc cña con b¨ng t»m, l¹i biÕt néi c«ng cña "DÞch C©n kinh". §ång thêi g· kiªm tinh nh÷ng m«n së tr−êng c¶ hai ph¸i chÝnh tµ. Néi lùc g· ®· phi th−êng th× chiªu thøc nµo do y häc ®−îc phãng ra còng m¹nh ®Õn g·y c©y, vì ®¸, oai lùc v« cïng! A Tö m¾t kh«ng nh×n thÊy, chØ nghe b»ng tai vµ rÊt kh©m phôc g·. Du Th¶n Chi còng truyÒn thô cho nµng mét Ýt phÐp vÒ tu luyÖn néi c«ng trong "DÞch C©n kinh" vµ b¶o ®ã lµ c«ng phu nhËp m«n cña ph¸i Cùc L¹c. A Tö theo g· luyÖn tËp, tuy kh«ng tiÕn bé nhiÒu nh−ng còng thÊy th©n thÓ nhÑ nhµng, g©n cèt linh ho¹t. Nµng cho lµ gÆp dÞp rçi r·i tËp thªm sÏ cã thÇn hiÖu. © HQD Posted by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2