Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 119

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

66
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 119', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 119

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM MÖÔØI CHÍN THEO HUYEÀN TÖØ NHÒ NÖÔNG HUÛY MÌNH Quaàn huøng ñaõ nghe Tieâu Vieãn Sôn noùi phuï thaân Hö Truùc laø moät vò cao taêng ñaéc ñaïo, baây giôø laïi thaáy Dieäp Nhò Nöông baûo y thanh danh raát lôùn trong voõ laâm vaø coù ñòa vò toái cao. Maáy caâu naøy keát hôïp vôùi nhau, ai naáy töï hoûi: -Chaúng leõ ngöôøi ñoù laø moät nhaø sö coù ñòa vò cao caû taïi chuøa Thieáu Laâm? Moïi ngöôøi ñeàu ñöa maét nhìn khaép caùc vò laõo taêng raâu toùc baïc phô ôû chuøa naøy? Boãng nghe Huyeàn Töø phöông tröôïng leân tieáng: -Ñöùc Phaät töø bi! Baàn taêng ñaõ gaây neân nghieät nhaân neân phaûi chòu nghieät quaû. Hö Truùc! Ngöôi laïi ñaây! Hö Truùc chaïy laïi tröôùc maët phöông tröôïng quyø xuoáng. Huyeàn Töø ngaém töôùng maïo y hoài laâu roài ñöa tay ra kheõ voã vaøo ñænh ñaàu y noùi: -Ngöôi ñaõ ôû trong chuøa hai möôi boán naêm theá maø thuyû chung ta vaãn khoâng hay. Ngöôi chính laø con ta! Huyeàn Töø vöøa thoát ra caâu naøy, quaàn taêng vaø quaàn huøng nhoán nhaùo caû leân. Ai cuõng ra chieàu kinh dò, haõi huøng. Ngöôøi caêm hôøn keû khinh maïn. Laïi coù moät soá loä veû bi thöông, moãi ngöôøi coù moät caûm xuùc rieâng. Huyeàn Töø phöông tröôïng ñaïo cao, ñöùc troïng. Ñaõ laø ngöôøi voõ laâm, chaúng ai khoâng ngöôõng moä. Ngôø ñaâu baät ra vieäc naøy khieán ai naáy ñeàu söûng soát. Tieáng ngöôøi huyeân naùo baøn taùn chöøng nöûa giôø roài laéng xuoáng. Huyeàn Töø laïi leân tieáng baèng moät gioïng noùi traàm tónh: -Tieâu thí chuû! Thí chuû cuøng leänh lang xa caùch nhau ba möôi naêm trôøi tuy khoâng thaáy maët nhau nhöng coøn ñöôïc bieát tung tích cuûa ñöùa con yeâu quyù vaø ngaøy nay voõ coâng cöïc kyø tinh tieán, thanh danh löøng laãy treân choán giang hoà, thaønh moät baäc anh huøng haûo haùn vaøo baäc nhaát voõ laâm. Töôûng nhö vaäy trong loøng thí chuû cuõng ñöôïc an uûi phaàn naøo. Coøn baàn taêng thì haøng ngaøy ñöôïc thaáy haøi nhi maø vaãn töôûng y bò quaân cöôøng ñaïo cöôùp maát, soáng cheát khoâng hay. Noãi nieàm canh caùnh beân loøng, ngaøy ñeâm mong nhôù. Dieäp Nhò Nöông vöøa khoùc vöøa noùi: -Ñaïi sö... Ñöøng noùi nhieàu nhö vaäy nöõa! Baây giôø bieát laøm theá naøo ñaây? Huyeàn Töø ñaùp baèng moät gioïng oân hoaø: -Nhò nöông! Mình ñaõ laøm neân toäi nghieät thì coù hoái haän cuõng baèng voâ duïng, maáy chuïc naêm nay noãi thoáng khoå cuûa Nhò nöông bieát noùi theá naøo cho xieát ñöôïc! Dieäp Nhò Nöông noùi: -Tieân phuï chaúng laáy theá laøm ñau khoå cho laém. Ñaïi sö coù moái saàu khoå maø khoâng noùi ra ñöôïc môùi thaät ñau loøng. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Huyeàn Töø töø töø laéc ñaàu nhìn Tieâu Vieãn Sôn noùi: -Tieâu thí chuû! Veà vieäc xaûy ra ôû ngoaøi cöûa aûi Nhaïn Moân quan ñoù, baàn taêng gaây neân loãi laàm. Caùc anh em ñaõ vì laõo taêng giuùp tay vaøo vieäc naøy. Nhöng hoï ñeàu cheát caû roài. Laõo taêng ñeán nay môùi cheát keå ra ñaõ laø quaù muoän quaù. Coù ñieàu trong loøng vaãn chöa hieåu roõ. Ñoät nhieân, ñaïi sö caát cao gioïng noùi: -Moä Dung Baùc thí chuû! Ngaøy aáy thí chuû phao tin coù toaùn voõ só Khaát Ñan vaøo chuøa Thieáu Laâm ñoaït kinh ñieån voõ hoïc laø coù yù gì? Moïi ngöôøi nghe ñeán ba chöõ "Moä Dung Baùc" ñeàu giaät mình kinh haõi. Trong ñaùm quaàn huøng chæ ngöôøi kieán thöùc quaûng baùc, giaøu kinh nghieäm môùi bieát ñöôïc trong boïn tieàn boái Coâ Toâ Moä Dung coù teân Moä Dung Baùc. Nhöng ngöôøi naøy haønh tung bí maät, raát ít ngöôøi bieát chaân töôùng laõo nöõa. Theá maø sao Huyeàn Töø ñoät nhieân keâu teân goïi hoï laõo? Moïi ngöôøi ñeàu ñöa maét nhìn theo muïc quang Huyeàn Töø thì Moä Dung Baùc chính laø nhaø sö aùo traéng ngoài goác caây. Nhaø sö aùo traéng baät leân traøng cöôøi roài ñöùng daäy noùi: -Phöông tröôïng ñaïi sö! Ñaïi sö thieät coù con maét tinh ñôøi vaø ñaõ nhaän ra taïi haï! Roài laõo ñöa tay leân keùo taám khaên bòt maët ra ñeå loä maøy thanh maét saùng phong tö tuaán nhaõ. Moä Dung Phuïc ñöùng ngay beân laõo thaát kinh la leân: -Gia gia! Gia gia... chöa cheát ö? Huyeàn Töø noùi: -Moä Dung thí chuû! Baàn taêng cuøng thí chuû ñaõ coù moái giao haûo laâu naêm. Baáy laâu, baàn taêng khoâng tìm thaáy thí chuû nöõa. Sau ñoù ñöôïc tin thí chuû maéc beänh qua ñôøi. Baàn taêng ñau ñôùn voâ cuøng! Baàn taêng laïi nghó raèng thí chuû cuõng nhö baàn taêng tin lôøi ngöôøi gaây neân toäi loãi. Ngôø ñaâu... Hôõi oâi!... Tieáng than cuûa ñaïi sö vöøa toû ra hoái haän vöøa toû ra thoáng traùch Moä Dung Baùc. Tieâu Vieãn Sôn cuøng Tieâu Phong ñöa maét nhìn nhau. Baây giôø hai ngöôøi môùi hieåu Moä Dung Baùc ñaõ phao tin naøy ñeå gaây xích mích giöõa hai beân Ñaïi Toáng vaø Khaát Ñan. Ñoàng thôøi trong loøng hai ngöôøi cuøng nghó: -Vuï thaûm aùn ngoaøi aûi Nhaïn Moân quan, tuy Huyeàn Töø phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm chæ vì quan taâm ñeán söï an nguy cuûa giang sôn nhaø Ñaïi Toáng vaø söï toàn vong veà kinh ñieån voõ hoïc cuûa moân phaùi neân phaûi doác loøng theo ñaïi nghóa maø laøm. Roài sau ñaïi sö phaùt giaùc ra loãi laàm neân ñaõ heát söùc boài boå laïi. Theá thì keû ñaïi aùc laø Moä Dung Baùc chöù khoâng phaûi Huyeàn Töø. Trong quaõng thôøi gian ba möôi naêm trôøi, Tieâu Vieãn Sôn choàng chaát moái oaùn hôøn leân Huyeàn Töø, coøn Tieâu Phong thì laïi coù loøng thöông soùt nhaø sö. Moä Dung Baùc cöôøi ha haû noùi: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Ngöôøi Toáng cuøng ngöôøi Khaát Ñan ñaõ coù moái thuø truyeàn ñôøi, heã thaáy maët nhau laø gieát, coøn phaân bieät gì ñeán chuyeän phaûi traùi nöõa. Haøi nhi! Chuùng ta ñi thoâi! Laõo noùi xong, xoay mình laïi daét tay Moä Dung Phuïc toan boû ñi. Tieâu Phong lôùn tieáng quaùt: -Khoan ñaõ! Caùc ngöôi ñaâu coù theå boû ñi deã daøng theá ñöôïc? Moä Dung Baùc hoûi laïi: -Sao? Ngöôi muoán lónh giaùo voõ coâng cuûa nhaø Moä Dung ôû Coâ Toâ chaêng? Tieâu Phong ñaùp: -Moái thuø gieát meï coù lyù naøo khoâng baùo ñöôïc? Bao nhieâu maàm hoaï ñeàu do ngöôi maø ra. Vaäy böõa nay ngöôi khoù loøng troán traùnh coâng ñaïo ñöôïc ñaâu. Moä Dung Phuïc cöôøi khaåy moät tieáng, buoâng tay Moä Dung Phuïc ra roài tung mình nhaûy ñi theo ñöôøng leân nuùi raát mau leï. Tieâu Vieãn Sôn cuøng Tieâu Phong noùi: -Chuùng ta phaûi vöôït theo haén! Ñoaïn hai ngöôøi chia beân taû höõu ñuoåi theo. Caû ba ngöôøi naøy ñeàu laø nhöõng tay voõ coâng traùc tuyeät. Chæ trong nhaùy maét ñaõ ñi raát xa. Moät ngöôøi chaïy tröôùc hai ngöôøi ñuoåi sau. Caû ba ngöôøi ñeàu chaïy veà phía chuøa Thieáu Laâm. Moät boùng traéng hai boùng ñen, trong giaây laùt ñaõ bieán vaøo sau böùc töôøng vaøng ngoùi bieác chuøa naøy. Quaàn huøng thaáy bieán dieãn ly kyø ñeàu nghó thaàm: -Moä Dung Baùc, Tieâu Vieãn Sôn hai ngöôøi coâng löïc ngang nhau khoâng phaân cao thaáp. Laïi theâm Tieâu Phong nöõa thì Moä Dung Baùc khoâng theå ñòch noåi. Vaäy sao haén khoâng chaïy xuoáng nuùi laïi chaïy leân chuøa Thieáu Laâm? Moä Dung Phuïc la goïi: -Gia gia! Gia gia! Roài y cuõng röôït theo leân nuùi. Tuy y khinh coâng tuyeät ñænh nhöng so vôùi ba ngöôøi phía tröôùc vaãn chöa baèng. Boïn Ñaëng Baùch Xuyeân, Coâng Daõ Caøn, Bao Baát Ñoàn g, Phong Ba aùc vaø möôøi taùm teân voõ só Khaát Ñan muoán chaïy theo leân nuùi ñeå vieän trôï cho chuû mình. Nhöng hoï vöøa caát böôùc thì Huyeàn Töø ñaõ quaùt leân: -Laäp traän ñeå ngaên trôû moïi ngöôøi. Hôn moät traêm nhaø sö chuøa Thieáu Laâm, vaân g lôøi, baøy thaønh traän theá ngay giöõa ñöôøng. Ngöôøi caàm thieàn tröôïng, keû caàm giôùi ñao caûn laïi khoâng cho moïi ngöôøi leân nuùi. Huyeàn Tòch cuõng leân tieáng: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Chuøa Thieáu Laâm ta laø nôi cöûa Phaät ñaát laønh khoâng phaûi laø tröôøng ñaáu vaø cuõng khoâng phaûi laø nôi ñeå quyù vò ñeán laøm vieäc rieâng. Vaäy caùc vò thí chuû ñöùng thieän tieän tieán leân ñoù nöõa. Boïn Ñaëng Baùch Xuyeân thaáy chuøa Thieáu Laâm ngöôøi nhieàu, theá maïnh, bieát raèng khoâng theå naøo xoâng pha leân ñöôïc. Neáu coøn xung ñoät thì chæ toå gaây theâm cöøu ñòch. Tuy hoï baên khoaên veà chuû nhaân maø ñaønh phaûi döøng böôùc ñöùng laïi nguyeân choã. Bao Baát Ñoàng noùi: -Phaûi roài! Chuøa Thieáu Laâm laø nôi cuûa Phaät ñaát laønh chæ ñeå nuoâi nhöõng haïng con tö sinh voâ thöøa nhaän. Gaõ vöøa noùi caâu naøy thì maáy traêm con maét caêm haän nhìn thaúng vaøo maët gaõ. Nhöng Bao Baát Ñoàng laø ngöôøi lôùn maät, tuy gaõ bieát roõ quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm coù raát nhieàu cao thuû vaøo haøng chöõ Huyeàn, thì baát luaän laø ai gaõ cuõng khoâng ñòch noåi. Theá maø gaõ muoán noùi laø noùi chaúng uyù kî chi heát. Gaõ thaáy taêng löõ chuøa Thieáu Laâm nhìn mình baèng con maét haèn hoïc thì gaõ cuõng haèm haèm nhìn laïi khoâng chôùp maét. Boãng nghe Huyeàn Töø lôùn tieáng noùi: -Laõo taêng phaïm vaøo ñaïi giôùi Phaät moân laøm nhô danh chuøa Thieáu Laâm. Huyeàn Tòch sö ñeä! Theo giôùi luaät baûn töï thì neân tröøng trò theá naøo? Huyeàn Tòch ngaäp ngöøng ñaùp: -Caùi ñoù... sö huynh... Huyeàn Töø noùi: -Nöôùc coù pheùp nöôùc, nhaø coù luaät nhaø. Baát luaän laø moân phaùi, hay bang hoäi, hay toân toäc, chuøa chieàn ñeàu khoù loøng traùnh khoûi caùi naïn con em baát tieáu. Muoán baûo toaøn thanh danh ñeå vónh vieãn khoûi coù ngöôøi phaïm phaùp neân phaûi tröøng trò theo luaät ñònh, khoâng theå nhaân nhöôïng ñöôïc. Chaáp Phaùp taêng! Haõy ñem Hö Truùc ñaùnh moät traêm ba chuïc coân. Moät traêm coân phaït chính mình y chòu toäi. Coøn ba möôi coân laø y tình nguyeän thay cho nghieäp sö. Chaáp Phaùp taêng ñöa maét nhìn Huyeàn Tòch. Huyeàn Tòch gaät ñaàu. Hö Truùc ñaõ quyø xuoáng ñeå chòu phaït. Chaáp Phaùp taêng giô tröôïng (coân) leân ñaùnh. Löng vaø moâng Hö Truùc da thòt naùt nhöø, maùu töôi leânh laùng. Dieäp Nhò Nöông trong loøng ñau xoùt nhöng sôï Huyeàn Töø oai nghieâm khoâng daùm van xin. Moät traêm ba möôi tröôïng ñaùnh xong, Hö Truùc laïi khoâng vaän noäi löïc choáng ñôõ. Y ñau quaù khoâng ngoài daäy ñöôïc. Huyeàn Töø laïi noùi: -Töø giôø phuùt naøy ngöôi ra khoûi cöûa chuøa hoaøn tuïc vaø khoâng ñöôïc trôû laïi laøm taêng löõ chuøa Thieáu Laâm nöõa. Hö Truùc sa nöôùc maét ñaùp: Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung -Xin tuaân phaùp duï. Huyeàn Töø laïi noùi: -Huyeàn Töø naøy phaïm vaøo daâm giôùi cuõng phaûi chòu toäi nhö Hö Truùc. Nhöng laøm phöông tröôïng maø phaïm toäi thì toäi naëng gaáp ñoâi. Chaáp Phaùp taêng phaûi ñaùnh Huyeàn Töø hai traêm coân thaät naëng. Thanh danh chuøa Thieáu Laâm laø ôû giôùi luaät nghieâm minh, khoâng ñöôïc tö vò ñeå sinh teä nhuõng. Huyeàn Töø noùi xong, quyø phuïc xuoáng ñaát nhìn veà phía Phaät töôïng trong Ñaïi huøng baûo ñieän côûi aùo taêng baøo ñeå hôû löng ra. Quaàn huøng ngô ngaùc nhìn nhau. Phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm thuï hình tröôùc maët coâng chuùng thaät laø moät chuyeän xöa nay chöa töøng coù. Huyeàn Tòch noùi: -Sö huynh! Sö huynh!... Huyeàn Töø lôùn tieáng noùi: -Thanh danh ngaøn thu chuøa Thieáu Laâm haù ñeå tieâu dieät veà tay ta! Huyeàn Tòch röng röng nöôùc maét hoâ: -Chaáp Phaùp tröôûng taêng! Ñoäng hình! Hai nhaø sö chaáp phaùp chaép tay khom löng noùi: -Phöông tröôïng! Tieåu taêng thaät ñaéc toäi! Roài ñöùng ngay ngöôøi leân giô cao hình tröôïng ñaùnh xuoáng löng Huyeàn Töø. Hai nhaø sö, bieát raèng phöông tröôïng phaûi thuï hình, caùi khoù chòu nhaát laø bò nhuïc nhaõ tröôùc maët coâng chuùng chöù caùi ñau veà xaùc thòt chöa ñaùng keå. Neáu coøn dung tình ñeå ngöôøi ngoaøi nhìn thaáy roài xuyeân taïc caâu chuyeän thì vuï phöông tröôïng thuï hình böõa nay khoâng coøn thu löôïm ñöôïc keát quaû naøo heát. Vì theá maø moãi coân ñaäp xuoáng löng Huyeàn Töø ñeàu vang leân nhöõng tieáng ruøng rôïn. Löng vaø ñuøi Huyeàn Töø ñaày veát tröôïng, maùu chaûy öôùt ñaãm caû taêng baøo. Quaàn taêng nghe nhaø sö chaáp phaùp vöøa ñeám vöøa ñaùnh, ai naáy cuùi ñaàu xuoáng nieäm Phaät. Ñaïo Thanh ñaïi sö chuøa Phoå Ñoä ñoät nhieân leân tieáng: -Huyeàn Tòch sö huynh! Quyù töï toân troïng giôùi luaät Phaät moân. Chính phöông tröôïng cuõng phaûi thuï hình. Baàn taêng raát laáy laøm khaâm phuïc. Coù ñieàu Huyeàn Töø sö huynh giaø nua tuoåi taùc, laïi khoâng vaän noäi löïc choáng ñôõ thì chòu noåi theá naøo ñöôïc hai traêm coân? Baàn taêng maïo muoäi coù lôøi naên næ: Hieän giôø sö huynh ñaõ chòu taùm möôi tröôïng roài, xin taïm hoaõn choã coøn laïi. Quaàn huøng cuõng la leân: -Phaûi roài! Chuùng toâi cuõng ñoàng thanh naên næ veà vieäc naøy. Huyeàn Tòch chöa kòp traû lôøi thì Huyeàn Töø ñaõ leân tieáng: -Ña taï thònh yù cuûa caùc vò. Nhöng giôùi luaät baûn töï nghieâm caån nhö saám seùt khoâng theå khoan dung ñöôïc. Chaáp Phaùp taêng! Tieáp tuïc ñoäng hình ñi! Mau leân! Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Hai nhaø sö chaáp phaùp ñaõ döøng laïi, nghe lôøi phöông tröôïng kieân quyeát ñaønh tieáp tuïc ñaùnh xuoáng. Vöøa ñaùnh theâm ñöôïc boán chuïc tröôïng nöõa, Huyeàn Töø chòu khoâng noåi, hai tay choáng xuoáng ñaát nhuõn ra, maët va xuoáng ñaát chaïm vaøo caùt buïi. Dieäp Nhò Nöông vöøa khoùc vöøa la: -Vieäc naøy khoâng neân traùch phöông tröôïng. Traêm ñieàu ngang ngöûa ñeàu vì tieän phu. Tieän phu bò ngöôøi ta khinh khi neân coù yù quyeán ruõ phöông tröôïng. Vaäy phaàn phaït tröôïng coøn laïi tieän phu xin chòu thay. Muï tieán ra phía tröôùc muoán naèm phuïc xuoáng choã Huyeàn Töø ñeå thay cho nhaø sö. Huyeàn Töø ñöa ngoùn tay troû ñieåm ra ñaùnh "veùo" moät tieáng ñeå phong toaû huyeät ñaïo cuûa muï roài tuûm tæm cöôøi noùi: -Con ngöôøi si tình kia! Thí chuû khoâng phaûi laø nöõ ni, vaäy khoâng phaïm vaøo giôùi luaät thì chaúng coù toäi chi heát! Dieäp Nhò Nöông ñöùng thoän maët ra khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Hai haøng nöôùc maét nhoû xuoáng nhö möa. Huyeàn Töø laïi quaùt leân: -Thi haønh phaït tröôïng ñi! Nhaø sö chaáp phaùp ñaùnh ñuû hai traêm tröôïng. Huyeàn Töø maùu me ñaàm ñìa maët ñaát, phaûi coá gaéng ñeà khí hoä veä traùi tim ñeå khoâng ñeán noãi ngaát ñi. Hai nhaø sö chaáp phaùp döïng hình tröôïng leân, quay laïi noùi vôùi Huyeàn Tòch: -Baåm thuû toaø! Huyeàn Töø phöông tröôïng chòu ñoøn ñaõ maõn. Huyeàn Tòch gaät ñaàu roài khoâng bieát noùi gì nöõa. Huyeàn Töø coá gaéng ngoài leân giô tay leân ñieåm treân khoâng ñeå giaûi khai huyeät ñaïo cho Dieäp Nhò Nöông. Khoâng ngôø ñaïi sö bò thöông naëng quaù, khoâng ngöng tuï chaân khí ñöôïc, tay chæ ñieåm ra maø voâ hieäu. Hö Truùc cuõng ñöùng beân mình maãu thaân, thaáy vaäy lieàn giaûi khai huyeät ñaïo cho muï. Huyeàn Töø troâng hai ngöôøi vaãy tay. Dieäp Nhò Nöông cuøng Hö Truùc laïi beân ñaïi sö. Hö Truùc ngaàn ngöø khoâng bieát neân xöng hoà Huyeàn Töø baèng gia gia hay baèng phöông tröôïng. Huyeàn Töø nhìn quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm theàu thaøo noùi: -Boán nhaø sö haøng chöõ Huyeàn chuøa Thieáu Laâm bò cheát veà tay ngöôøi, Huyeàn Thoáng vaø Huyeàn Naïn hai vò sö ñeä bò chöôûng moân phaùi Tinh Tuù laø Ñinh Xuaân Thu saùt haïi. Huyeàn Khoå sö ñeä bò Tieâu Vieãn Sôn thí chuû haï saùt. Huyeàn Bi sö ñeä cuõng bò cheát baát ñaéc kyø töû. Ban ñaàu laõo taêng nghi cho Coâ Toâ Moä Dung haï ñoäc thuû. Nhöng sau gaëp Moä Dung Phuïc thí chuû thì nhaän thaáy baûn laõnh y chöa coù theå haï saùt ñöôïc Huyeàn Bi sö ñeä. Baàn taêng luùc naøo cuõng baên khoaên veà vuï naøy maø chöa tìm ra ñöôïc manh moái. Vöøa roài thaáy Moä Dung Baùc laõo thí chuû ñöùng ra ngaên caûn con y khoâng Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung cho töï saùt môùi bieát laø vò coá nhaân naøy vaãn chöa cheát maø caùi moân "gaäy oâng, laïi ñaäp löng oâng" quaû nhieân laø tuyeät kyõ baäc nhaát thieân haï. Nhöng xeùt cho cuøng thì phaùi Thieáu Laâm cuøng Moä Dung laõo thí chuû khoâng coù thuø oaùn gì nhau, khoâng hieåu taïi sao y laïi coá tình möu haïi baûn phaùi. Vuï naøy thaät ra ngoaøi söï hieåu bieát cuûa laõo taêng. Quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm trong loøng vöøa bi thaûm vöøa uaát haän ñoàng thanh la leân: -Baây giôø phaûi baét soáng Moä Dung Baùc ñem xöû töû ñeå baùo thuø cho Huyeàn Bi ñaïi sö. Huyeàn Töø laéc ñaàu, treân moâi thoaùng moät nuï cöôøi chaäm raõi noùi: -Ñaõ laø chuùng sinh taát coù toäi nghieät vaø chæ troâng vaøo ñöùc töø bi cuûa Phaät toå giaûi tröø cho. Ñaïi sö laïi chìa tay ra naém laáy coå tay Dieäp Nhò Nöông, coøn moät tay naém laáy Hö Truùc ñoïc caâu keä: -Ngöôøi treân theá gian, ñeàu coù thaát tinh, loøng tuïc saïch khoâng thöïc laø khoù kieám. Huyeàn Töø ñaïi sö noùi xong töø töø nhaém maét laïi. Dieäp Nhò Nöông cuøng Hö Truùc khoâng daùm nhuùc nhích ñeå yù nghe xem ñaïi sö coøn noùi gì nöõa khoâng. Khoâng ngôø tay ñaïi sö moãi luùc moät giaù laïnh. Dieäp Nhò Nöông giaät mình kinh haõi, ñöa tay ra sôø muõi thì ñaõ taét hôi roài. Muï bieán saéc la leân: -OÂi oâng ôi! ... OÂng boû toâi maø ñi ö? Ñoät nhieân, muï nhaûy leân cao ñeán hôn tröôïng rôùt xuoáng chaân Huyeàn Töø ñaùnh "huîch" moät tieáng. Muï giaõy leân maáy caùi roài khoâng nhuùc nhích nöõa. Hö Truùc la hoaûng: -Maãu thaân! Maãu thaân!... Ñoaïn ñöa tay ra ñôõ muï daäy, thì thaáy löôõi ñao truyû thuû ñaõ ñaâm vaøo traùi tim roài. Hö Truùc hoát hoaûng, ñieåm vaøo caùc huyeät ñaïo xung quanh veát thöông. Y laïi vaän chaân khí vaøo trong thaân theå Huyeàn Töø. Y luoáng cuoáng chaân tay vì muoán ñoàng thôøi cöùu caû hai ngöôøi. Tieát Moä Hoa chaïy laïi giuùp ñôõ, nhöng thaáy hai ngöôøi traùi tim ngöøng ñaäp vaø ñaõ taét hôi khoâng coøn caùch naøo giaûi cöùu ñöôïc nöõa, lieàn caát lôøi khuyeân nhuû: -Sö thuùc neân bôùt noãi bi thaûm. Hai vò laõo gia tòch caû roài, khoâng coøn caùch naøo cöùu ñöôïc nöõa. Hö Truùc vaãn chöa chòu thoâi. Y vaän "Baéc minh chaân khí" ñeán nöûa giôø maø vaãn khoâng thaáy ñoäng tónh gì. Boãng nghe quaàn taêng tuyeân Phaät hieäu roài ñoàng thanh nieäm kinh vaõng sinh chuù. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2