Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 147

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

94
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 147: Mưu đại sự xin làm dưỡng tử Ðoàn Diên Khánh đang bị trọng thương và gặp lúc gian nguy, đột nhiên được vị Quan Âm tóc dài áo trắng xả thân để lão thoả mãn, lão cảm thấy tinh thần phấn khởi, tin rằng thiên mệnh đã về với mình, ngày sau tất được lên ngôi báu.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 147

  1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung HOÀI THÖÙ MOÄT TRAÊM BOÁN MÖÔI BAÛY MÖU ÑAÏI SÖÏ XIN LAØM DÖÔÕNG TÖÛ §oaøn Diªn Kh¸nh ®ang bÞ träng thö¬ng vaø gÆp lóc gian nguy, ®ét nhiªn ®öîc vÞ Quan ¢m tãc daøi ¸o tr¾ng x¶ th©n ®Ó laõo tho¶ maõn, laõo c¶m thÊy tinh thÇn phÊn khëi, tin r»ng thiªn mÖnh ®aõ vÒ víi mình, ngaøy sau tÊt ®öîc lªn ng«i b¸u. VËy nh÷ng mèi nguy nan tröíc m¾t còng kh«ng cã gì ®¸ng lo ng¹i. §oaøn Diªn Kh¸nh ®ang ®Çy lßng tù tin, chît thÊy tröíc mÆt s¸ng loaø. Trêi ®aõ bình minh. Laõo l¹i hái th¨m biÕt Kh« Vinh ®¹i sö vÉn cßn trong thêi kú nhËp ®Þnh. §oaøn Diªn Kh¸nh quú xuèng gèc c©y Bå §Ò c¶m t¹ ®øc Bå T¸t ®aõ ban ¬n ®øc cho. Laõo bÎ hai caønh bå ®Ò c¾p vaøo n¸ch, råi l¹ng mình nh¶y ®i, kh«ng d¸m lÈn quÈn ë nöíc §¹i Lý n÷a. Laõo ®i maõi xuèng phÝa Nam cho tíi khu Man Hoang hÎo l¸nh. Laõo ë ®©y cè c«ng tËp luyÖn vâ nghÖ truyÒn gia. Vâ häc hä §oaøn nöíc §¹i Lý tinh th©m v« cïng. Nã lÊy thuÇn tuý laøm cèt maø kh«ng cÇn biÕn ¶o phøc t¹p. N¨m n¨m ®Çu §oaøn Diªn Kh¸nh ®iÒu trÞ thö¬ng thÕ cho laønh. §o¹n laõo tËp luyÖn lÊy gËy thay ch©n. Laõo l¹i ®em m«n "NhÊt dö¬ng chØ" chÕ ho¸ vaøo c©y cö¬ng tröîng, luyÖn thªm n¨m n¨m n÷a., råi míi hiÖn trªn chèn giang hå. Böíc ®Çu, §oaøn Diªn Kh¸nh ph¶i ®i vÒ miÖt Löìng Hå tiªu diÖt hÕt kÎ cõu ®Þch kh«ng ®Ó sèng sãt mét mèng. Thñ ®o¹n taøn ¸c cña laõo thùc khiÕn cho ngöêi ta võa nghe ®Õn ®aõ ph¶i kinh hån. Vì thÕ maø laõo næi tiÕng laø thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¹i ¸c nh©n. §oaøn Diªn Kh¸nh ®aõ mÊy phen lÐn lót trë vÒ nöíc §¹i Lý, vaø lÇn naøo còng thÊy ng«i vua cña §oaøn ChÝnh Minh kh«ng thÓ naøo lung lay ®öîc, nªn laõo l¹i ®aønh bá ®i. LÇn sau cïng gÆp Huúnh Mi T¨ng cïng ®¸nh cê ®Ó ®Êu néi lùc. H«m Êy, laõo ®ang n¾m ch¾c phÇn th¾ng, ch¼ng ngê ®©u §oaøn Dù xen vaøo khiÕn cho laõo chuyÓn thaønh thÕ b¹i. Lóc naøy , Vö¬ng phu nh©n b¾t ®öîc §oaøn Dù, §oaøn Diªn Kh¸nh ®ang phãng tröîng ®Ó ®©m chÕt chaøng cho hÕt mèi lo vÒ sau, ®ét nhiªn §oaøn phu nh©n ng©m bèn c©u: Ngoaøi chïa Thiªn Long, Döíi gèc Bå §Ò. Haønh khÊt phö¬ng xa, Quan ¢m tãc daøi. Bèn c©u möêi s¸u ch÷ naøy ®äc lªn tho¶ng nghe nhö kh«ng, nhöng ®èi víi §oaøn Diªn Kh¸nh kh¸c naøo sÐt ®¸nh löng trêi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Laõo nhìn vÎ mÆt §oaøn phu nh©n tù hái: - Ch¼ng lÏ... Ch¼ng lÏ... baø naøy l¹i laø vÞ Quan ¢m ngaøy tröíc? Bçng thÊy §oaøn phu nh©n tõ tõ ®öa tay lªn cëi bói tãc ra cho laøn tãc m©y ®¾p lªn vai vaø rñ xuèng tröíc mÆt. Laõo nhËn ra chÝnh baø laø vÞ Quan ¢m maø laõo ®aõ gÆp döíi gèc c©y Bå §Ò ngoaøi chïa Thiªn Long. §oaøn Diªn Kh¸nh kh«ng cßn hoaøi nghi gì n÷a, lÈm bÈm mét mình: - Mình cø töëng laø Bå T¸t, tÐ ra l¹i laø TrÊn Nam vö¬ng phi! B©y giê §oaøn Diªn Kh¸nh tuy ®aõ biÕt râ ch©n töíng, nhöng nhiÒu mèi nghi hoÆc l¹i næi lªn trong ãc. Laõo tù hái: - T¹i sao Vö¬ng phi l¹i cã haønh ®éng nhö vËy? Khi Êy ta laø mét kÎ ¨n xin mình mñ m¸u maø sao l¹i lät vaøo m¾t naøng? §oaøn Diªn Kh¸nh cói ®Çu ngÉm nghÜ mét lóc råi ngÈng lªn nhìn thì thÊy TrÊn Nam vö¬ng phu nh©n nöíc m¾t ch¶y quanh, laõo kh«ng cÇm lßng ®öîc lªn giäng Êm í hái: - Ngö¬i muèn ta tha m¹ng cho con ngö¬i ö? §oaøn phu nh©n l¾c ®Çu ®¸p: - Trªn tÊm kim baøi nhá xÝu ®eo ë cæ y cã kh¾c ch÷ ghi n¨m, th¸ng, ngaøy ®aõ sinh ra y ®ã. §oaøn Diªn Kh¸nh ng¹c nhiªn hái: - Ngö¬i kh«ng xin ta tha y maø l¹i b¶o ta coi tÊm Kim baøi ®ã laø cã ý gì? Tõ lóc §oaøn Diªn Kh¸nh biÕt râ ch©n töíng phu nh©n vaø nhí l¹i cuéc giao hîp döíi gèc c©y bå ®Ò ngoaøi chïa Thiªn Long, laõo sinh kinh sî vaø c¶m kÝch §oaøn phu nh©n. Laõo ®öa ®Çu tröîng ra ®Ó gi¶i khai huyÖt ®¹o cho baø råi cói xuèng nhìn vaøo cæ §oaøn Dù thì qu¶ thÊy mét tÊm kim baøi nhá. Mét mÆt kim baøi kh¾c bèn ch÷ "Tröêng mÖnh b¸ch tuÕ". Laõo l¹i lËt mÆt kia lªn coi thì thÊy kh¾c mét haøng ch÷ nhá: "Sinh ngaøy möêi ba th¸ng möêi mét, n¨m Quý Hîi, nh»m n¨m B¶o §Þnh ®Õ thø hai nöíc §¹i Lý." §oaøn Diªn Kh¸nh coi ®Õn mÊy ch÷ "n¨m B¶o §Þnh ®Õ thø hai" thì trong lßng ®aõ run lªn, lÈm bÈm mét mình: - Th¸ng hai n¨m Êy ta bÞ kÎ thï v©y ®¸nh, ngöêi bÞ träng thö¬ng, ph¶i bß lª ®Õn ngoaøi chïa Thiªn Long. Trêi ¬i! Th¸ng möêi mét sinh ra gaõ naøy. ThÕ laø võa möêi th¸ng. Ch¼ng lÏ möêi th¸ng mang thai.. vaø gaõ naøy... laø con ta ö? MÆt laõo ch»ng chÞt vÕt sÑo nªn kh«ng nhìn râ nh÷ng nÐt kinh haõi. Song s¾c mÆt lît l¹t kh«ng cßn mét chót huyÕt s¾c. Lßng laõo cùc kú xóc ®éng. Laõo quay l¹i nhìn §oaøn phu nh©n thì thÊy baø gËt ®Çu lÈm bÈm: - ThËt laø oan nghiÖt! ThËt laø oan nghiÖt! §oaøn Diªn Kh¸nh suèt ®êi chöa cã mèi quan hÖ trai g¸i còng chöa nÕm mïi hoan l¹c gia ®ình. Nay ®ét nhiªn laõo biÕt trªn ®êi mình ®aõ cã mét ®øa con trai thì trong lßng vui mõng kh«n t¶! Laõo cho laø nh÷ng danh lîi, hiÓn vinh trªn ®êi, c¶ ®Õn c¬ Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung nghiÖp ®Õ vö¬ng còng kh«ng quý b»ng cã mét ®øa con. Laõo nghÜ l¹i: võa råi suýt n÷a phãng tröîng ®©m chÕt con mình maø may chöa kÞp h¹ thñ thì võa kinh haõi võa mõng thÇm, nh÷ng muèn reo lªn. "Choang" mét tiÕng! C©y cö¬ng tröîng trong tay laõo rít xuèng ®Êt. §oaøn Diªn Kh¸nh liÕc m¾t nhìn §oaøn ChÝnh ThuÇn thì thÊy vÎ mÆt y vÉn lê mê, hiÓn nhiªn kh«ng hiÓu gì ®Õn mÊy c©u cña phu nh©n võa nãi. §oaøn Diªn Kh¸nh l¹i c¶m thÊy trong lßng kiªu haõnh v« cïng, nh÷ng muèn la lªn: - Dï ngöêi cã laøm Hoaøng ®Õ nöíc §¹i Lý maø ta kh«ng laøm ®öîc còng ch¼ng lÊy chi laøm vinh h¹nh. Ta cã con trai maø ngö¬i kh«ng, thÕ thì ta h¬n ngö¬i nhiÒu l¾m råi. §ét nhiªn ®Çu ãc laõo cho¸ng v¸ng, m¾t tèi sÇm l¹i. Laõo tù nhñ: - Vì ta vui mõng qu¸ maø ph¸t ra hiÖn töîng naøy. Bçng nghe ®¸nh "huþch" mét tiÕng. Mét ngöêi ngaõ l¨n ra bªn cöa. Ngöêi ®ã chÝnh laø V©n Trung H¹c. §oaøn Diªn Kh¸nh giËt mình kinh haõi la thÇm: - Háng bÐt! Laõo gi¬ tay tr¸i lªn kh«ng, muèn vËn kình lùc hót c©y cö¬ng tröîng cho bËt lªn bªn tay mình. DÌ ®©u laõo vËn néi lùc maø kh«ng ph¸t huy ®öîc. C©y cö¬ng tröîng vÉn n»m im döíi ®Êt, ch¼ng chuyÓn ®éng chót naøo. §oaøn Diªn Kh¸nh caøng kinh haõi h¬n, nhöng kh«ng ®Ó lé ra ngoaøi mÆt. Laõo l¹i gi¬ tay ph¶i ra vËn ®éng kình lùc ®Ó hót lÊy c©y cö¬ng tröîng nhöng nã vÉn n»m yªn kh«ng nhóc nhÝch. Laõo ®Ò tô ch©n khÝ còng kh«ng ®öîc. Gi÷a lóc laõo cßn ®ang ng¬ ngÈn ch¼ng hiÓu ®aõ bÞ ngöêi ngoaøi dë trß gì víi mình bçng thÊy Mé Dung Phôc lªn tiÕng: - §oaøn ®iÖn h¹! Trong c¨n nhaø bªn kia còng cã mét ngöêi muèn gÆp ®iÖn h¹. VËy xin ®iÖn h¹ dêi gãt qua ®ã. §oaøn Diªn Kh¸nh nãi: - Mé Dung c«ng tö cø ®öa y ®Õn ®©y! Mé Dung Phôc ®¸p: - Y kh«ng ®i ®öîc, mêi ®iÖn h¹ qua ®ã! §oaøn Diªn Kh¸nh nghe Mé Dung Phôc nãi mÊy c©u naøy thì ®aõ hiÓu ngay laø cã kÎ ngåi trong bãng tèi ®Ó phãng thuèc mª maø ch¾c chÝnh laø Mé Dung Phôc kh«ng sai. Gaõ vèn sî vâ c«ng mình lîi h¹i, cßn e dÌ thuèc ®éc chöa ®ñ h¹i mình, nªn kh«ng d¸m trë mÆt. §oaøn Diªn Kh¸nh l¹i nghÜ thÇm: - Tõ lóc vaøo nhaø ®Õn giê mình ®Ó ý ®Ò phßng cÈn thËn, ®aõ kh«ng uèng mét híp nöíc traø, l¹i kh«ng ngöi thÊy mïi gì kh¸c l¹ maø sao vÉn bÞ tróng ®éc kÕ cña gaõ ®öîc? Hay laø tõ lóc mình nghe lêi nãi cña §oaøn phu nh©n qu¸ ®çi vui mõng, sao laõng ®Ò phßng ®Õn nçi bÞ gaõ laøm cho m¾c bÉy? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung §oaøn Diªn Kh¸nh tuy tÝnh tình hung ¸c, nhöng cã khÝ ®é kÎ c¶. Laõo ®aõ thÊt c¬ kÐm thÕ thì ®aønh chÞu thua chø kh«ng c¸u giËn m¾ng chöi. Laõo chØ l¹nh lïng nãi: - Mé Dung c«ng tö! Hä §oaøn nöíc §¹i Lý chóng ta kh«ng th¹o dïng chÊt ®éc. C«ng tö nªn lÊy m«n "NhÊt dö¬ng chØ" ®Ó ®èi phã víi laõo phu míi ®óng. ý laõo muèn nãi: Hä Mé Dung ë C« T« ®aõ næi tiÕng vÒ m«n "gËy «ng ®Ëp löng «ng". ThÕ maø ngö¬i l¹i dïng ®éc ®Ó ®èi phã víi ta thì kh«ng ph¶i laø ngöêi quang minh lçi l¹c. Mé Dung Phôc tñm tØm cöêi ®¸p: - §oaøn ®iÖn h¹ laø bËc c¸i thÕ anh hïng, h¸ ph¶i h¹ng tÇm thöêng? Mãn "Hång hoa hö¬ng vô" naøy cña t¹i h¹ ®aõ lÊy ë nöíc T©y H¹ ngaøy tröíc vaø chØ ®Ó thªm vaøo mét chót ®Æng laøm ch¶y nöíc m¾t, sæ mòi, h¾t h¬i. §©u cã ph¶i laø cña nhaø Mé Dung ë C« T« chÕ ra. §oaøn Diªn Kh¸nh ngÊm ngÇm kinh haõi. Laõo nhí l¹i ngaøy tröíc, bän cao thñ t¹i NhÊt phÈm ®öêng nöíc T©y H¹ ®aõ dïng Hång hoa hö¬ng vô ®Ó ®¸nh ngaõ bao nhiªu bang chóng C¸i Bang råi b¾t sèng hÕt. Laõo ®öîc nghe chuyÖn naøy kh«ng ngê b÷a nay chÝnh laõo m¾c bÉy. §oaøn Diªn Kh¸nh nh¾m m¾t l¹i kh«ng nãi gì n÷a. Laõo ngÊm ngÇm vËn néi lùc ®Ó trôc h¬i ®éc ra ngoaøi. Mé Dung Phôc cöêi nãi: - Muèn gi¶i chÊt Hång hoa hö¬ng vô maø vËn c«ng ngöng khÝ thì ch¼ng Ých gì... Gaõ chöa døt lêi, thì Vö¬ng phu nh©n qu¸t lªn: - Ngö¬i ®¸nh thuèc ®éc laøm ta còng bÞ h¹i l©y. Mau lÊy thuèc gi¶i mau ra! Mé Dung Phôc ®¸p: - C« mÉu! §iÖt nhi thËt laø ®¾c téi. C« mÉu chê mét chót råi ®iÖt nhi sÏ gi¶i ®éc cho c« mÉu! Vö¬ng phu nh©n tøc giËn nãi: - ViÖc gì maø ph¶i chê mét chót víi ch¼ng chê mét chót. LÊy thuèc gi¶i mau ®i! Mé Dung Phôc ®¸p: - ThËt laø ®¾c téi. Thuèc gi¶i ®iÖt nhi kh«ng mang theo bªn mình. §oaøn phu nh©n ®aõ ®öîc gi¶i khai huyÖt ®¹o, nhöng l¹i bÞ Hång hoa hö¬ng vô laøm cho mª ®i. Trong s¶nh ®öêng, ngoaøi Mé Dung Phôc ®aõ uèng thuèc gi¶i tõ tröíc vaø §oaøn Dù cã Chu c¸p thÇn c«ng trong ngöêi, cßn hÕt th¶y ®Òu tróng ®éc. Nhöng §oaøn Dù ®ang bÞ ®au ®ín v« cïng. Tõ lóc chaøng nghe Vö¬ng phu nh©n b¶o §oaøn ChÝnh ThuÇn: - Con ngöêi b¹c haõnh kia! Ngö¬i laøm h¹i ta ch¼ng kÓ laøm chi, kh«ng ngê ngö¬i l¹i h¹i ®Õn chÝnh con g¸i ngö¬i. Ngäc YÕn... Ngäc YÕn chÝnh laø cèt huyÕt cña ngö¬i ®ã. Thì khÝ tøc x«ng lªn tËn cæ, c¬ hå ngÊt ®i. Sau chaøng l¹i nghe Vö¬ng phu nh©n cïng Mé Dung Phôc ®Ò cËp ®Õn mèi tö tình gi÷a phô th©n chaøng vaø baø ta, thì trong lßng ngÊm ngÇm kinh haõi. Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Chaøng lo r»ng Vö¬ng Ngäc YÕn còng vaøo tröêng hîp nhö Méc UyÓn Thanh tøc laø em g¸i mình. B©y giê §oaøn Dù nghe chÝnh miÖng Vö¬ng phu nh©n nãi ra ®iÒu naøy, thì kh«ng cßn hoaøi nghi gì n÷a. Chaøng töëng chõng trêi ®Êt quay cuång. NÕu ch©n tay kh«ng bÞ trãi, miÖng kh«ng bÞ nhÐt h¹t v¶i, thì chaøng ®aõ kªu gaøo vaø ch¹y lo¹n lªn nhö ngöêi ®iªn råi. Trong lßng ®au khæ qu¸ chõng, §oaøn Dù c¶m thÊy tøc ngùc, l¹i kh«ng chuyÓn ®éng ®öîc, ch©n tay chaøng gi¸ l¹nh råi dÇn dÇn cøng ®¬. Chaøng c¶ kinh than thÇm: - Trêi ¬i! B¸ phô thöêng nãi con ngöêi ®aõ bÞ b¹i lùc, thì néi c«ng caøng th©m hËu bao nhiªu caøng nguy hiÓm bÊy nhiªu! Kh«ng chõng... mình bÞ b¹i lùc råi ®©y! Chaøng c¶m thÊy khÝ l¹nh chØ trong chèc l¸t ®aõ vaøo ®Õn khuûu tay, ®Çu gèi... Nhöng råi chaøng l¹i nghÜ: - NÕu Ngäc YÕn laø em cïng cha kh¸c mÑ víi mình thì mèi tö¬ng tö hoaøi baõo bÊy l©u bçng tan ra nhö bät nöíc. Mình cã sèng ë trªn thÕ gian còng ch¼ng cßn chi laø sinh thó. Mình cã b¹i lùc thaønh ngöêi phÕ nh©n kh«ng cßn biÕt gì n÷a caøng tr¸nh ®öîc nçi phiÒn naõo suèt ®êi. Sau chaøng l¹i nghe mÉu th©n nãi nh÷ng gì ngoaøi chïa Thiªn Long, döíi gèc bå ®Ò... thì chØ cã §oaøn phu nh©n vaø §oaøn Diªn Kh¸nh laø hiÓu ngÇm víi nhau, cßn ngoaøi ra ch¼ng mét ai hay biÕt. §oaøn Dù ®ang lóc ®au lßng muèn ngÊt ®i thì c©u nãi cña mÉu th©n lät vaøo tai chaøng. Tuy chaøng nghe râ nhöng kh«ng bao giê biÕt §oaøn Diªn Kh¸nh laø phô th©n mình. §oaøn Diªn Kh¸nh ba lÇn vËn néi tøc, ch¼ng nh÷ng v« hiÖu maø tröíc ngùc l¹i caøng tøc tèi khã chÞu nhö muèn n«n oÑ. Laõo kh«ng nãi gì maø kh«ng cö ®éng chØ nh¾m m¾t ngåi yªn. Mé Dung Phôc nãi: - T¹i h¹ khi naøo d¸m uy hiÕp ®iÖn h¹, cã mäi ngöêi ë ®©y laøm chøng cho ®iÒu ®ã. Tröíc hÕt t¹i h¹ xin cã lêi t¹ téi vaø kÝnh cÈn khÈn cÇu ®iÖn h¹ mét ®iÒu. Gaõ quú hai ch©n xuèng, dËp ®Çu l¹y tËn ®Êt, tá ra rÊt kÝnh cÈn. Mäi ngöêi thÊy Mé Dung Phôc ®ét nhiªn thi haønh ®¹i lÔ thì kh«ng khái kinh ng¹c. Lóc naøy gaõ ®aõ kiÒm chÕ mäi mÆt, tÝnh m¹ng mäi ngöêi gaõ ®Òu n¾m trong tay. Dï gaõ cã laø ngöêi nghÜa khÝ giang hå thì ®èi víi §oaøn Diªn Kh¸nh, mét bËc cao thñ tiÒn bèi, còng chØ v¸i mét c¸i laø ®ñ, haø tÊt ph¶i khom löng uèn gèi dËp ®Çu b¸i l¹y? §oaøn Diªn Kh¸nh ch¼ng hiÓu ra sao, nhöng thÊy gaõ kÝnh cÈn nhö vËy thì lßng c¨m hËn còng dÑp ®i vaøi phÇn. Laõo nãi: - Ngöêi ta thöêng nãi r»ng: "Thi lÔ víi ngöêi laø tÊt cã së cÇn ®iÒu gì". C«ng tö thi haønh ®¹i lÔ nhö vËy, t¹i h¹ kh«ng d¸m ®ö¬ng. Ch¼ng hay c«ng tö cã ®iÒu chi d¹y b¶o? Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Trong lêi nãi cña §oaøn Diªn Kh¸nh, laõo tá ra laø ngöêi rÊt lÞch sù. Mé Dung Phôc ®¸p: - T©m nguyÖn cña t¹i h¹ ®aõ ®öîc ®iÖn h¹ biÕt râ. Muèn phôc höng §¹i Yªn kh«ng ph¶i laø c«ng cuéc trong mét ngaøy maø xong. B©y giê t¹i h¹ gióp ®ì ®iÖn h¹ lªn ng«i Hoaøng ®Õ nöíc §¹i Lý tröíc. §iÖn h¹ l¹i kh«ng cã con c¸i, nªn t¹i h¹ muèn b¸i ®iÖn h¹ laøm nghÜa phô ®Ó chung löng ®Êu søc laøm nªn ®¹i sù, h¸ ch¼ng löìng toaøn kú mü ö? §oaøn Diªn Kh¸nh nghe Mé Dung Phôc nãi ®Õn c©u "§iÖn h¹ kh«ng cã con c¸i", bÊt gi¸c liÕc m¾t nhìn §oaøn phu nh©n. Bèn m¾t gÆp nhau kh¸c naøo nãi ®Õn tr¨m ngaøn ®iÒu. §oaøn Diªn Kh¸nh cöêi kh»ng khÆc kh«ng tr¶ lêi. Laõo nghÜ bông: - Gi¶ tû ngö¬i nãi c©u naøy tröíc ®©y nöa giê thì thËt laø löìng toaøn kú mü nhöng hiÖn giê ta ®aõ biÕt laø ta cã con thì khi naøo l¹i ®em ng«i vua ®Ó truyÒn l¹i cho ngö¬i? Mé Dung Phôc l¹i nãi: - Nhaø §¹i Tèng lÊy ®öîc giang s¬n cña hä Saøi ®êi HËu Chu, ngaøy Êy Chu Th¸i Tæ laø Qu¸ch Oai kh«ng ngöêi kÕ nghiÖp, lÊy Saøi Vinh laøm con. Saøi ThÕ T«n laø tay haøo kiÖt ®ö¬ng thêi, taøi kiªm v¨n vâ laøm næi oai danh cho nhaø HËu Chu. Hä Qu¸ch ®êi ®êi ®öîc höëng tÕ tù truyÒn maõi vÒ sau, hËu thÕ ®Òu ca tông viÖc naøy. Gö¬ng tröíc cßn ®ã, xin ®iÖn h¹ xÐt soi. §oaøn Diªn Kh¸nh hái: - C«ng tö muèn ta thu laøm nghÜa tö ö? Mé Dung Phôc ®¸p: - ChÝnh thÕ! §oaøn Diªn Kh¸nh bông b¶o d¹: - B©y giê ta bÞ tróng ®éc ®aønh ph¶i miÔn cöìng nhËn lêi. Chê gi¶i ®éc råi, ta sÏ giÕt gaõ ®i laø xong. Laõo liÒn h÷ng hê ®¸p: - Nhö vËy thì c«ng tö ph¶i ®æi lÊy hä §oaøn míi cã thÓ laøm Hoaøng ®Õ nöíc §¹i Lý ®öîc. Hoaøi baõo phôc höng Yªn quèc chöa hiÓu thaønh b¹i thÕ naøo, nhöng hä Mé Dung tõ ®©y tuyÖt tù maø c«ng tö còng chÞu ö? §oaøn Diªn Kh¸nh ®aõ biÕt râ möu c¬ cña Mé Dung Phôc. Gaõ chØ cÇn lªn laøm vua nöíc §¹i Lý råi trong vaøi n¨m cho ngöêi th©n tÝn n¾m hÕt quyÒn binh, giÕt s¹ch bän trung th©n víi hä §oaøn råi, gaõ sÏ kh«i phôc hä Mé Dung. Cã khi gaõ cßn ®æi tªn nöíc §¹i Lý thaønh §¹i Yªn còng chöa biÕt chõng. Laõo ®Æt ra mÊy c©u hái naøy laø möu s©u lÊy tho¸i laøm tiÕn khiÕn Mé Dung Phôc tin lêi kh«ng ®em lßng nghi kþ. NÕu laõo öng thuËn ngay thì tá ra cã ý kh«ng thaønh thùc. Qu¶ nhiªn Mé Dung Phôc ngÉm nghÜ håi l©u, råi ngËp ngõng: - C¸i ®ã... Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
  7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc : Kim Dung Thùc ra trong th©m t©m Mé Dung Phôc còng tÝnh to¸n nhö §oaøn Diªn Kh¸nh. Gaõ còng cho r»ng nÐu laõo hÊp tÊp nhËn lêi, tøc laø trong lßng cßn Êp ñ mèi bÊt lö¬ng nu«i nÊng sù gi¶ tr¸. Mé Dung Phôc ngÇn ngõ mét lóc råi nãi tiÕp: - T¹i h¹ tuy kh«ng ph¶i laø h¹ng vong b¶n bÊt hiÕu, nhöng muèn laøm nªn viÖc lín thì kh«ng cÇn c©u nÖ tiÓu tiÕt. T¹i h¹ ®aõ b¸i ®iÖn h¹ laøm döìng phô thì dÜ nhiªn ph¶i lÊy hä §oaøn. §oaøn Diªn Kh¸nh cöêi ha h¶ nãi: - ThÕ thì tuyÖt diÖu! Laõo phu phiªu b¹t giang hå kh«ng vî kh«ng con. Nay tuæi giaø l¹i ®öîc con trai laø bËc thiÕu niªn anh tuÊn thì thËt tho¶ chÝ bình sinh. §oaøn Diªn Kh¸nh nãi c©u naøy chÝnh laø ®Ó tá lßng kho¸i c¶m cã §oaøn Dù laø con, nhöng ngöêi ngoaøi nghe l¹i töëng laø laõo öng lêi thu Mé Dung Phôc laøm nghÜa tö ®Ó sau naøy truyÒn ng«i cho gaõ. Mé Dung Phôc c¶ mõng nãi: - §iÖn h¹ laø bËc anh kiÖt vaøo haøng tiÒn bè, lêi nãi coi nÆng b»ng non h¼n kh«ng cßn chi hèi hËn vÒ sau? NghÜa phô ngåi lªn cho haøi nhi cói l¹y! Gaõ võa uèn gèi bçng nghe thanh ©m ngoaøi cöa väng vaøo: - Kh«ng ®öîc ®©u laø kh«ng ®öîc ®©u! Haønh ®éng naøy nhÊt ®Þnh kh«ng ®öîc! RÌm cöa vÐn lªn, mét ngöêi böíc vaøo chÝnh laø Bao BÊt §ång. Mé Dung Phôc h¬i biÕn s¾c mÆt quay l¹i hái: - Bao tam ca b¶o sao? Bao BÊt §ång ®¸p: - C«ng tö gia ®öêng ®öêng laø dßng dâi Mé Dung nöíc §¹i Yªn, sao l¹i ®æi ra hä §oaøn ®öîc? ViÖc höng phôc §¹i Yªn vÉn biÕt gian nan ®Õn cïng cùc, nhöng bän ta cung cóc tËn tuþ maø thaønh sù laø hay maø kh«ng thaønh vÉn laø tay tuÊn kiÖt. Nay c«ng tö l¹y mét kÎ ngöêi ch¼ng ra ngöêi, quû ch¼ng ra quû laøm döìng phô, dï cã laøm nªn Hoaøng ®Õ còng ch¼ng hiÓn vinh gì. Huèng chi mình ë hä Mé Dung maø ®Þnh nh¶y vaøo laøm Hoaøng ®Õ nöíc §¹i Lý thì laø mét viÖc v« cïng khã kh¨n. oOo Typed by KII & LAW http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2