Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 3

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

113
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 3

 1. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ BA MAÁY CUOÄC THÖÛ SÖÙC GIÖÕA PHE MOÄ DUNG VÔÙI TÖÙ LAÕO ÔÛ CAÙI BANG Kieàu Phong thaáy Phong Ba AÙc ñaáu vôùi laõo tay daøi ñeán dö traêm hieäp maø chöa phaân thaéng baïi, trong loøng khoâng khoûi khen thaàm. Bang chuùa laïi nghó raèng: "Baûn lónh Moä Dung coâng töû coøn hôn Phong Ba AÙc moät baäc thì cuoäc tranh chaáp naøy seõ khoù khaên laém". Ba vò tröôûng laõo kia ñöùng ñaèng xa löôïc traän. Baát luaän laõo tay daøi ñöôïc hay thua hoï cuõng khoâng vaøo tieáp söùc. Nhöõng ngöôøi naøy laáy danh döï laøm troïng, khoâng bao giôø chòu mang tieáng laø hai ngöôøi xuùm vaøo ñaùnh moät. A Bích cuõng thaáy Phong Ba AÙc ñaùnh maõi khoâng ñöôïc, trong buïng ñaâm lo, quay sang hoûi Ngoïc Yeán: -Laõo tay daøi kia duøng bao gai laøm khí giôùi, theá thì y thuoäc veà phaùi naøo? Vöông Ngoïc Yeán chau maøy, ñaùp: -Moân voõ naøy trong saùch ta chöa xem qua. Coøn ñöôøng quyeàn cuûa y laø "Thoâng ti quyeàn" vaø thuû phaùp söû duïng bao gai laø theo möôøi ba theá "Hoài ñaû nhuyeãn tieân" cuûa Phuïc Ngöu Sôn xen laãn vôùi taùm möôi moát ñöôøng "Tam Tieát coân" cuûa nhaø hoï Nguyeãn ôû Hoà Baéc. Coøn caùi bao gai kia thì döôøng nhö töï y saùng cheá ra. Naøng noùi maáy caâu ñoù raát nhoû, theá maø cuõng loït vaøo tai laõo tay daøi. Laõo nguyeân laø doøng doõi Nguyeãn gia ôû Hoà Baéc. Moân "Tam Tieát coân" laø moät kyõ thuaät gia truyeàn, sau vì laõo phaïm toäi lôùn môùi thay hoï ñoåi teân, quyeát khoâng söû duïng moân "Tam Tieát coân" nöõa. Goác tích laõo chöa heà ai bieát, nhöõng ñieàu sôû hoïc cuûa laõo töø thuôû nhoû vaãn giaáu ñöôïc maõi. Theá maø hoâm nay laâm vaøo tình theá caáp baùch, laõo khoâng giöõ gìn ñöôïc nöõa, ñeå loä chaân töôùng. Neân vöøa nghe Vöông Ngoïc Yeán noùi, baát giaùc laõo giaät mình ruûa thaàm: "Con nhaõi naøy khoâng bieát sao noù laïi hieåu roõ goác tích cuûa mình?" Laõo coù bieát ñaâu raèng Vöông Ngoïc Yeán laø ngöôøi uyeân baùc voâ cuøng, taát caû nhöõng voõ coâng caùc phaùi khoâng moân naøo laø naøng khoâng xem. Laõo töôûng ñeán nhöõng ñieàu maø laõo che ñaäy maáy chuïc naêm nay bò naøng khaùm phaù ra neân khoâng khoûi choät daï. Giöõa luùc ñoù, laõo bò Phong Ba AÙc ñaùnh luoân maáy ñao maø laõo laâm vaøo tình theá khoâng choáng ñôõ ñöôïc, phaûi luøi laïi ba böôùc. Laõo thaáy Phong Ba AÙc höôi ñao cheùm tôùi lieàn phoùng chaân ñaù vaøo coå tay Phong, nhöng ñaù truùng theá naøo ñöôïc. Phong Ba AÙc vung ñao cheùm vaøo chaân beân traùi laõo. 28 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 2. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Laõo laïi ñaù luoân chaân beân phaûi ra theo theá "Uyeân Öông lieân hoaøn", ngöôøi voït leân khoâng. Phong Ba AÙc thaáy laõo tuoåi giaø maø chaân tay mau leï chaû keùm gì hoài coøn thanh nieân, baát giaùc baät leân tieáng khen: -Hay tuyeät! Roài vung quyeàn ñaám vaøo ñaàu goái laõo. Y thaáy ngöôøi laõo ñang lô löûng treân khoâng khoù beà xoay chuyeån, chaéc maåm caùi ñaám cuûa mình neáu khoâng laøm cho laõo rôi ñaàu goái thì cuõng laøm cho gaãy xöông. Phong Ba AÙc thaáy quyeàn mình ñaùnh gaàn tôùi ñaàu goái maø ñoái phöông chöa xoay trôû ñöôïc thì trong buïng möøng thaàm. Baát thình lình nghe tieáng gioù vuø vuø, chieác bao gai ñaõ môû mieäng ra nhaém ñaàu Phong Ba AÙc chuïp xuoáng. Y tính raèng mình coù ñaùnh ñöôïc gaãy chaân laõo thì laõo cuõng chuïp ñöôïc ñaàu mình, neân y ñaùnh taït ngang ñeå gaït bao gai. Laõo tay daøi seõ neù ñi moät caùi, bao gai chuïp xuoáng tay y. Mieäng bao gai lôùn maø tay Phong Ba AÙc nhoû, chuïp ñöôïc thì deã maø giöõ ñöôïc thì khoù. Phong Ba AÙc co tay laïi, ruùt ñöôïc tay ra, nhöng thaáy löng baøn tay hôi ñau töïa hoà bò kim ñaâm phaûi. Y nhìn laïi baát giaùc giaät mình vì thaáy moät con reát nhoû baùm treân löng baøn tay. Con reát naøy nhoû hôn reát thöôøng nhöng khaép mình coù vaân nguõ saéc troâng raát gheâ sôï. Phong Ba AÙc bieát laø nguy roài, coá söùc giöït maõi nhöng noù baùm chaët quaù khoâng röùt ra ñöôïc. Phong Ba AÙc voäi ñöa ñao sang tay traùi roài ñaäp raát nhanh soáng ñao vaøo löng baøn tay phaûi, con reát nguõ saéc laäp töùc co laïi. Y boân taåu giang hoà ñaõ nhieàu, kieán thöùc raát roäng, bieát raèng con reát ñoù khoâng phaûi laø vaät taàm thöôøng. Nhaát laø laïi cuûa boïn Töù laõo Caùi bang thì taát nhieân laø nguy hieåm voâ cuøng. Y laäp töùc nhaûy ra khoûi voøng chieán, moùc ngay moät vieân thuoác giaûi ñoäc boû vaøo mieäng nuoát. Laõo giaø tay daøi cuõng khoâng ñaùnh nöõa maø thu bao gai veà, ñöùng nhìn Vöông Ngoïc Yeán, töï hoûi: "Sao con nhaõi naøy laïi bieát ta thuoäc phaùi Nguyeân gia ôû Hoà Baéc?" Bao Baát Ñoàng raát quan taâm, hoûi Phong Ba AÙc: -Töù ñeä thaáy theá naøo? Phong Ba AÙc vaûy tay hai caùi vaãn khoâng thaáy gì khaùc laï, khoâng hieåu ra sao, beøn ñaùp: -Con reát nhoû nguõ saéc naøy ñoái phöông giaáu ôû trong bao gai, chaéc laø coù ñieàu kyø dò nhöng chöa thaáy gì... Vöøa noùi tôùi ñoù boãng keâu ruù leân moät tieáng roài ngaõ vaät ra. Bao Baát Ñoàng voäi naâng daäy, hoûi luoân maáy caâu: -Sao vaäy? Sao vaäy? Phong Ba AÙc maët muõi cöùng ñô, cöôøi noùi raát khoù. Bao Baát Ñoàng caû kinh, voäi ñöa tay ra ñieåm vaøo huyeät "tröûu tieát" nôi coå tay vaø saùu ñöôøng huyeät ñaïo ôû ba choã treân 29 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 3. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung baû vai ñeå giöõ cho chaát ñoäc khoûi chaïy ngöôïc leân. Nhöng noïc ñoäc naøy ñi raát nhanh, so vôùi noïc raén coøn leï hôn nhieàu. Phong Ba AÙc caûm thaáy da thòt toaøn thaân ñeàu cöùng nhaéc, muoán môû mieäng maø chæ uù ôù. Bao Baát Ñoàng thaáy noïc ñoäc cöïc kyø lôïi haïi, nghó raèng khoâng coøn caùch naøo chöõa ñöôïc nöõa. Y vöøa thöông vöøa giaän, gaàm leân moät tieáng, nhaûy xoå vaøo ñaùnh laõo daøi tay. Laõo luøn maäp tay caàm caây cöông tröôïng keâu leân: -Theo kieåu ñaùnh luaân phieân, giôø ñeán löôït ta tyû thí vôùi anh haøo Coâ Toâ. Noùi roài ruùt cöông tröôïng ra nhaèm Bao Baát Ñoàng vuït xuoáng. Caây cöông tröôïng cuûa laõo raát naëng, nhöng laõo caàm coi leï nhö khoâng maø ñoøn ñaùnh raát laø linh ñoäng, chaúng khaùc gì caàm moät thanh tröôøng kieám. Bao Baát Ñoàng tuy ñau thöông phaãn uaát nhöng gaëp ñoái thuû laø moät ñaïi kình ñòch neân khoâng daùm sô hôû. Y chæ muoán baét soáng moät nhaân vaät troïng yeáu cuûa ñoái phöông ñeå böùc baùch laõo tay daøi ñöa thuoác giaûi ñoäc ra cöùu cho Phong Ba AÙc töù ñeä. Y lieàn duøng thuû phaùp "Caàm Long thuû" do nhöõng khe hôû caây phöông tröôïng phoùng tôùi. A Chaâu, A Bích ñöùng hai beân Phong Ba AÙc, nöôùc maét chaïy quanh, luoân mieäng goïi: -Töù ca! Töù ca! Vöông Ngoïc Yeán am hieåu raát nhieàu caû vaên laãn voõ nhöng khoâng bieát moät tí gì veà caùch söû duïng cuøng laø caùch ñieàu trò caùc chaát ñoäc, trong loøng hoái haän voâ cuøng. Naøng than thaàm: "Hoâm aáy mình ñaõ môû Voõ kinh vaø Y hoïc, trong ñoù coù noùi veà caùch trò ñoäc raát nhieàu, mình cöù töôûng khoâng caàn ñeán neân khoâng xem qua. Giaû tyû luùc ñoù mình ñeå maét tôùi nhôù ñöôïc ít nhieàu thì baây giôø ñaâu ñeán noãi chòu boù tay nhìn Phong töù ca cheát baát ñaéc kyø töû." Kieàu Phong thaáy Bao Baát Ñoàng cuøng laõo luøn maäp giao ñaáu moãi luùc moät haêng, khoâng theå trong choác laùt maø phaân thaéng baïi ñöôïc, lieàn quay sang baûo laõo tay daøi: -Traàn tröôûng laõo! Xin tröôûng laõo laáy thuoác cho vò Phong töù gia kia giaûi ñoäc. Laõo tay daøi ngaïc nhieân, noùi: -Thöa Bang Chuùa! Y laø ngöôøi raát voâ leã, voõ coâng cuõng khoâng phaûi tay vöøa. Cöùu soáng cho y töùc laø di hoaï veà sau. Kieàu Phong gaät ñaàu, noùi: -Tröôûng laõo noùi ñuùng ñoù! Nhöng boïn ta chöa gaëp chuû nhaân ñaõ gieát cheát thuoäc haï, khoâng khoûi mang tieáng caäy maïnh hieáp yeáu. Theo yù ta thì neân giaûi cöùu cho y roài ñeán ñaâu hay ñeán ñoù. Laõo tay daøi haäm höïc noùi: -Maõ phoù bang chuùa roõ raøng bò gaõ tieåu töû hoï Moä Dung saùt haïi. Ñaõ goïi laø baùo thuø röûa haän thì coøn noùi chi ñeán chuyeän nhaân nghóa nöõa. Kieàu Phong thoaùng loä veû khoâng baèng loøng, noùi: 30 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 4. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Baây giôø tröôûng laõo haõy laáy thuoác giaûi ñoäc ra ñaõ. Ngoaøi ra coù ñieàu gì seõ giaûi quyeát sau cuõng chöa muoän. Laõo tay daøi duø khoâng muoán nhöng cuõng khoâng daùm traùi leänh Bang Chuùa, moùc trong boïc ra moät caùi bình nhoû, caàm laïi ñöa cho A Chaâu, A Bích vaø noùi: -Bang Chuùa ta laáy nhaân nghóa laøm ñaàu, ta vaâng leänh ngöôøi laáy thuoác giaûi ñoäc cho ñaây. Boïn ngöôi caàm laáy. A Bích caû möøng chaïy ñeán tröôùc maët Kieàu Phong cung kính thi leã, laïi toû lôøi vaïn phuùc cuøng laõo tay daøi roài noùi: -Ña taï Kieàu Bang Chuùa! Ña taï tröôûng laõo! Naøng ñoùn laáy caùi bình nhoû roài hoûi: -Xin tröôûng laõo chæ baûo cho caùch duøng thuoác naøy theá naøo? Laõo tay daøi ñaùp: -Huùt heát nöôùc ñoäc choã veát thöông ra roài ñaép thuoác naøy vaøo. Ngöøng moät laùt laïi noùi tieáp: -Nöôùc ñoäc khoâng huùt heát thì ròt thuoác naøy vaøo cuõng chaúng ích gì, ñieàu ñoù caàn phaûi nhôù kyõ. A Bích vaâng lôøi chaïy laïi keùo tay Phong Ba AÙc ra, haù mieäng toan huùt nöôùc ôû veát thöông treân löng baøn tay cho y. Laõo tay daøi voäi keâu leân: -Haõy khoan! A Bích coøn ñang ngaïc nhieân chöa hieåu thì laõo tay daøi laïi noùi tieáp: -Ñaøn baø con gaùi huùt khoâng ñöôïc. A Bích maù öûng hoàng, hoûi: -Sao con gaùi laïi khoâng huùt ñöôïc? Laõo tay daøi ñaùp: -Con reát ñoäc naøy thuoäc veà aâm haøn. Con gaùi cuõng laø aâm, aâm ñoäc maø laïi theâm khí aâm vaøo thì chaát ñoäc caøng taêng theâm. A Bích, A Chaâu, Vöông Ngoïc Yeán ba ngöôøi nöûa tin nöûa ngôø lôøi noùi coù veû coå quaùi nhöng cuõng khoâng phaûi hoaøn toaøn voâ lyù. Neáu treân chaát ñoäc laïi tra theâm chaát ñoäc khaùc vaøo thì quaû laø nguy hieåm. Khoán noãi beân mình chæ coù Bao Baát Ñoàng laø ñaøn oâng thì hieän giôø ñang kòch ñaáu vôùi gaõ luøn maäp. Beân tröôïng, beân chöôûng qua laïi vun vuùt, deã gì boãng choác ngöøng tay thoâi ñöôïc. A Chaâu caát tieáng goïi to: -Tam ca ôi! Haõy taïm baõi chieán veà giaûi cöùu töù ca ñaõ. Nhöng Bao Baát Ñoàng cuøng gaõ luøn maäp voõ coâng suyùt soaùt nhau, giao ñaáu ñöông haêng, moät ngöôøi muoán döøng tay ngay sao ñöôïc. Hai tay cao thuû baûn lónh ngang nhau, ñoøn naøo cuõng chí maïng, beân naøo sô hôû moät tí coù theå maát maïng ngay. Bao Baát Ñoàng nghe tieáng A Chaâu goïi töôûng raèng beänh theá Phong Ba AÙc bieán chuyeån, trong 31 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 5. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung loøn g raát laø noùng naûy, coá ñaùnh vaøi ñoøn ñeå thoaùt ra khoûi söï raøng buoäc cuûa ñoái phöông. Laõo luøn ñaùnh vôùi Bao Baát Ñoàng ñaõ dö traêm hieäp, tuy baûn lónh töông ñöông nhöng moät beân duøng khí giôùi to lôùn, moät beân tay khoâng, keå ra thì chöa phaân thaéng baïi, nhöng hôn keùm möôøi ñoøn lieân hoaøn tuyeät kyõ ñeàu bò Bao Baát Ñoàng nhaát gaït ñöôïc heát. Laõo bieát raèng coøn ñaùnh daèng dai mình taát bò thua neân khoâng chôø ñeán luùc Bao Baát Ñoàng chuyeån sang theá taán coâng maïnh meõ, laõo phaûi duøng toaøn löïc giöõ theá quaân bình. Trong Töù laõo ôû Caùi Bang, moãi ngöôøi ñeàu coù moät sôû tröôøng rieâng, so vôùi nhöõng tay cao thuû caùc moân phaùi khaùc thì hôn haún, khoâng nhö boïn Chöû Baûo Coân, Tö Maõ Laâm phaùi Thanh Thaønh hay Dieâu Baù Ñöông ôû Traàn gia traïi ñeå Bao Baát Ñoàng haï ñöôïc moät caùch deã daøng, coøn ñoái vôùi laõo luøn naøy thì muoán thaéng ñöôïc cuõng phaûi chaät vaät. Bao Baát Ñoàng coá söùc taán coâng, tuy chieám ñöôïc phaàn hôn, song muoán thaéng haén, thì coøn phaûi chôø cho coâng löïc cuûa ñoái phöông suùt keùm haún, maø laõo luøn naøy thì laïi thaät dai söùc. Kieàu Phong thaáy Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích ba coâ ñeàu loä veû cöïc kyø lo sôï, laïi nhôù ñeán con reát ñoäc voâ cuøng cuûa Traàn tröôûng laõo, Bang Chuùa khoâng bieát lôøi Tröôûng laõo baûo con gaùi khoâng huùt ñöôïc chaát ñoäc laø thöïc hay giaû. OÂng nghó thaàm: "Thuoäc haï mình thì thieáu gì trai traùng nhöng vieäc huùt noïc ñoäc coù quan heä ñeán tính meänh hoï, khoâng tieän sai ngöôøi baûn bang ñi huùt noïc ñoäc cho ñoái phöông. Thaø raèng sai thuoäc haï taán coâng beân ñòch tình theá nguy hieåm gaáp traêm, hoï cuõng khoâng daùm oaùn haän, chöù haï leänh cho thuoäc haï maïo hieåm ñi cöùu trôï keû thuø thì khoâng ñôøi naøo Bang Chuùa daùm môû mieäng truyeàn ra". Kieàu Phong voán laø ngöôøi nghóa hieäp, lieàn noùi: -Ta laø ñaøn oâng, ñeå ta ñi huùt noïc ñoäc cöùu Phong töù ca cuõng ñöôïc. Noùi xong, chaïy laïi beân Phong Ba AÙc. Ñoaøn Döï thaáy Vöông Ngoïc Yeán neùt maët buoàn raàu, nhöõng muoán ñeán huùt noïc ñoäc cho Phong Ba AÙc, nhöng chaøng nghó raèng mình ñaõ laø anh em keát nghóa vôùi Kieàu Phong maø töï mình ñi laøm ngaøy thì khoâng phaûi leõ, tuy chaøng thaáy Kieàu Phoïng goïi Traàn Tröôûng laõo laáy thuoác giaûi ñoäc cho ñoái phöông nhöng chöa bieát roõ ñoù laø chaéc tình hay laø traù yù. Baây giôø laïi thaáy Kieàu Phong chaïy ñeán beân mình Phong Ba AÙc môùi bieát roõ laø Tam ca chaân taâm muoán cöùu y, chaøng voäi noùi: -Xin ñaïi ca ñeå tieåu ñeä laøm thay cho. Vöøa noùi vöøa caát böôùc theo pheùp "Laêng Ba vi boä" laïng mình ñi moät caùi ñaõ leân tröôùc Kieàu Phong, naâng tay Phong Ba AÙc leân toan ñaët mieäng vaøo choã bò thöông huùt ra. Luùc naøy löng baøn tay Phong Ba AÙc ñaõ ñen laïi, hai maét môû thao laùo vaø mí maét ñaõ cöùng ñôø khoâng nhaém laïi ñöôïc nöõa. 32 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 6. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Naêm ñaàu ngoùn tay Ñoaøn Döï naën vaøo coå tay Phong Ba AÙc, haáp löïc cuûa "Chu Caùp Thaàn coâng" töï nhieân huùt nöôùc ra. Mieäng Ñoaøn Döï coøn caùch veát thöông ñeán nöûa thöôùc ñaõ thaáy nöôùc ñen ræ ra. Chaøng giaät mình nghó thaàm: "Ta haõy chôø nöôùc ñen ra heát roài seõ huùt hay hôn." Ai ngôø Ñoaøn Döï ñaõ nuoát ñoâi "Chu Caùp", noù laø khaéc tinh cuûa taát caû caùc chaát ñoäc treân theá gian, neân da hai ngöôøi vöøa chaïm vaøo nhau, Ñoaøn Döï khoâng kìm haõm haáp löïc thì töï nhieân chaân khí cuûa Phong Ba AÙc bò huùt vaøo thaân theå Ñoaøn Döï. Nhöng Phong Ba AÙc bò thöông, truùng ñoäc raát naëng neân huyeát ñoäc tieát ra tröôùc. Moïi ngöôøi ñang luùc kinh nghi, ñoät nhieân Phong Ba AÙc trôû mình roài noùi: -Xin ña taï! Boïn Vöông Ngoïc Yeán caû möøng. A Chaâu noùi: -Töù ca! Töù ca ñaõ noùi ñöôïc ö? Luùc naøy maùu ñen ñaõ nhaït, daàn daàn bieán thaønh saéc tía, chaûy ra moät luùc, roài laïi bieán thaønh saéc ñoû thaãm. Chôø cho ñeán luùc saéc huyeát ra töôi nhö huyeát ngöôøi khoeû, Phong Ba AÙc caát tay leân nhö ñaõ bình phuïc. Y noùi naêng, cöû ñoäng nhö thöôøng ñöôïc lieàn chaép tay vaùi Ñoaøn Döï, noùi: -Ña taï coâng töû ñaõ cöùu toâi thoaùt cheát! Ñoaøn Döï voäi vaøng ñaùp leã, noùi: -Xaù chi moät vieäc nhoû moïn maø töù ca phaûi baän taâm. Phong Ba AÙc cöôøi, noùi: -Coâng töû coi vieäc nhoû nhöng trong thaâm taâm toâi thì cöùu maïng laïi laø vieäc lôùn. Noùi xong, y caàm laáy caùi bình nhoû trong tay A Bích neùm tôùi tröôùc maët Traàn tröôûng laõo, noùi: -Ñaây, ta traû thuoác giaûi ñoäc cho mi! Y laïi voøng tay, noùi vôùi Kieàu Phong: -Kieàu Bang Chuùa nhaân nghóa hôn ngöôøi, Phong Ba AÙc raát boäi phuïc. Bang Chuùa quaû nhieân xöùng ñaùng laø baäc thuû lónh moät ñaïi bang lôùn nhaát trong voõ laâm. Kieàu Phong cuõng voøng tay ñaùp leã, noùi: -Khoâng daùm! Khoâng daùm! Phong Ba AÙc taï ôn hai ngöôøi roài löôïm thanh ñôn ñao leân, tay traùi troû vaøo Traàn tröôûng laõo, noùi: -Böõa nay ta chòu thua mi, ñeå laàn khaùc ta seõ tyû thí vôùi mi. Hoâm nay khoâng ñaáu nöõa. Traàn tröôûng laõo mæm cöôøi, ñaùp: -Xin vaâng! Phong Ba AÙc quay ngöôøi, noùi vôùi vò caàm giaûn trong tay: -Toâi xin laõnh giaùo caùc haï maáy hieäp! 33 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 7. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung A Chaâu, A Bích caû kinh, ñoàng thanh can raèng: -Töù ca ôi! Khoâng ñöôïc ñaâu! Hoâm nay trong mình töù ca chöa ñöôïc bình phuïc haún. Phong Ba AÙc keâu leân: -Coù ngöôøi ñaáu maø mình khoâng ñaáu thì thaät laø uoång. Vöøa noùi vöøa huy ñoäng ñôn ñao cheùm vaøo laõo caàm giaûn. Tröôûng laõo naøy thaáy y vöøa môùi möôøi phaàn cheát chín, deø ñaâu trong chôùp maét y ñaõ huøng hoå nhö roàng tranh coïp ñaáu, haïng hung haõn naøy ôû ñôøi hieám coù. Laõo caàm giaûn raâu maøy baïc phô. Trong Töù laõo Caùi bang thì laõo nhieàu tuoåi nhaát, noåi tieáng ñaõ maáy chuïc naêm. Trong ñaùm giang hoà, laõo chöa thaáy ai lieàu maïng nhö Phong Ba AÙc neân khoâng khoûi choät daï vì ngöôøi ta thöôøng noùi raèng: "moät ngöôøi lieàu maïng muoân ngöôøi ñòch khoâng laïi. Ñoái vôùi thöôøng coøn theá, huoáng chi Phong Ba AÙc laïi laø moät tay gheâ gôùm." Laõo raâu baïc söû moät caây thieát giaûn bieán hoaù voâ cuøng, coøn caây cöông tieân thì ngoaøi coâng duïng ñaùnh, queùt, ñaâm, noù coøn laø moät thöù khí giôùi kyø dò ñeå khoaù tay baét ngöôøi. Nhöng vì laõo khieáp sôï neân baûn lónh cuõng giaûm ñi vaøi phaàn, thaønh ra vaãn phaûi giöõ theá ñoùn ñôõ chöù khoâng khôûi theá coâng ñöôïc. Kieàu Phong seõ chau maøy, nghó thaàm: "Gaõ Phong naøy thaät khoâng bieát ñieàu chuùt naøo. Ñoaøn hieàn ñeä vöøa coù haûo yù cöùu maïng cho y, theá maø y laïi gaây söï ngay vôùi phe mình". Coøn Traàn tröôûng laõo (nguyeân tröôùc laõo hoï Nguyeãn, sau laõo maïo nhaän hoï Traàn nhöng khoâng ai bieát) tay caàm bao gai, heát nhìn Ngoïc Yeán laïi nhìn Ñoaøn Döï, trong buïng nghó thaàm: "Ñoâi thanh nieân nam nöõ naøy khoâng bieát lai lòch chuùng ra sao maø xem ra coù ñieàu baát lôïi cho mình." Beân ñòch, caû hai gaõ Bao Baát Ñoàng vaø Phong Ba AÙc ñeàu coù veû thaéng theá, nhöng khoâng phaûi chæ trong chôùp maét ñaõ phaân ñöôïc thua. Nhöõng tay cao thuû tyû thí vôùi nhau bieán aûo voâ cuøng. Chæ moät theá ñaùnh hay hay dôû laø coù theå bieán ñoåi cuïc dieän. Caû boán ngöôøi ñang ñaáu ñeàu gia taâm caån thaän khoâng daùm cheånh maûng, ngöôøi ngoaøi ñang chaêm chuù theo doõi. Ñoaøn Döï raát thính tai, chôït nghe thaáy meù ñoâng coù nhieàu tieáng chaân ngöôøi chaïy nhanh ñeán, meù baéc cuõng coù moät toaùn ñoâng hôn laïi gaàn. Ñoaøn Döï noùi kheõ vôùi Kieàu Phong: -Ñaïi ca, coù nhieàu ngöôøi saép ñeán. Luùc naøy Kieàu Phong cuõng nghe thaáy roài, gaät ñaàu nghó thaàm: "Boïn naøy chaéc laø phe ñòch chöù khoâng phaûi phe mình, ñaïi khaùi laø boïn thuû haï Moä Dung coâng töû". Bang Chuùa nghó vaäy, trong loøng khoâng khoûi baên khoaên lo ngaïi, ñoaùn raèng chaéc hoï cho hai gaõ Bao, Phong ñaáu daèng dai vôùi mình roài hoï ñöa ngöôøi ñeán bao vaây khoù maø thoaùt thaân ñöôïc. Bang chuùa nghó vaäy nhöng vaãn giöõ neùt maët raát traán tónh, tìm caùch maät truyeàn hieäu leänh cho nhöõng ngöôøi voõ coâng keùm coûi theo höôùng taây vaø höôùng nam ruùt lui tröôùc, coøn mình vaø boán tröôûng laõo cuøng Töôûng ñaø chuùa ñi ñoaïn haäu. Thoát nhieân, ôû 34 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 8. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung meù taây vaø meù nam cuõng ñeàu coù tieáng chaân ngöôøi, thì ra boán maët, taùm phöông ñeàu thuï ñòch. Kieàu Phong noùi nhoû: -Töôûng ñaø chuùa! Maët nam nheï hôn caû, heã ñaø chuùa thaáy ta ra hieäu thì laäp töùc xuaát lónh moïi ngöôøi höôùng veà meù nam maø ruùt. Töôûng ñaø chuùa vaâng lôøi. Giöõa luùc aáy, ôû sau khoùm haïnh phía ñoâng coù dö ba möôi ngöôøi chaïy ra, ngöôøi naøo cuõng ñaàu buø toùc roái, aên maëc raùch röôùi, keû caàm binh khí, ngöôøi caàm maûnh baùt, gaäy tre, maø toaøn laø daân chuùng Caùi bang caû. Roài ñeán phöông baéc laïi coù vaøi chuïc ngöôøi Caùi bang ñi ñeán, ngöôøi naøo cuõng veû maët nghieâm troïng. Hoï troâng thaáy Kieàu Phong maø khoâng thi leã. Traùi laïi, döôøng nhö hoï coi laø cöøu ñòch. Bao Baát Ñoàng cuøng Phong Ba AÙc thoát nhieân thaáy daân chuùng Caùi bang xuaát hieän khoâng khoûi phaäp phoàng lo sôï vaø ñeàu töï hoûi: "Phaûi laøm theá naøo cöùu thoaùt ñöôïc Vöông coâ nöông, A Chaâu, A Bích?" Kieàu Phong laïi caøng kinh ngaïc hôn nöõa vì soá ñoâng daân chuùng naøy laø haøng ñeä töû trung caáp, bình nhaät hoï raát kính troïng mình, môùi troâng thaáy mình ñaøng xa hoï ñaõ chaïy ñeán thi leã, maø sao böõa nay hoï laïi thay ñoåi thaùi ñoä moät caùch ñoät ngoät, khoâng theøm chaøo Bang Chuùa laáy moät tieáng. Kieàu Phong coøn ñöông nghi hoaëc thì meù taây vaø meù nam cuõng coù maáy chuïc daân Caùi bang keùo ra. Sau nöõa, caû boán phöông ñoâng, taây, nam, baéc hoï luïc tuïc keùo ra ñoâng nhö nöôùc chaûy. Chæ trong khoaûnh khaéc laø khu ñaát troáng trong röøng haïnh ñaõ chaät ních nhöõng ngöôøi. Kieàu Phong troâng qua moät löôït thì coù ñeán chín phaàn möôøi daân Caùi bang keùo ñeán Voâ Tích, maø sao ba vò ñaø chuùa Ñaïi Nhaân, Ñaïi Trí, Ñaïi Duõng khoâng coù maët ôû ñaây. Ngoaøi ra, maáy teân toång quaûn lyù trong bang laø nhöõng ngöôøi thuoäc caáp chæ huy cuõng khoâng thaáy xuaát hieän. Kieàu Phong laïi caøng lo sôï, tay ñaãm moà hoâi maø oâng khoâng bieát. So vôùi nhöõng luùc gaëp cöôøng ñòch hung haõn, oâng cuõng khoâng ñeán noãi sôï haõi nhö böõa nay. OÂng töï hoûi: "Phaûi chaêng Caùi bang phaùt sinh noäi loaïn vaø caùc con em ñeàu phaûn ta roài?" OÂng laø chuùa teå moät bang, coi söï thaønh baïi, thònh suy cuûa Caùi bang coøn troïng hôn caû thanh danh vaø söï sinh töû an nguy cho chính mình oâng. Maáy traêm daân chuùng laëng leõ ñeán bao vaây boán maët, roõ raøng laø trong Bang ñaõ xaûy ra bieán coá lôùn, coù ñieàu Bao Baát Ñoàng vaø Phong Ba AÙc coøn ñang kòch chieán chöa ngöøng, laïi coøn boïn Vöông Ngoïc Yeán ñöùng beân, vì vöôùng coù ngöôøi ngoaøi neân khoâng tieän noùi ra. Traàn tröôûng laõo thoát nhieân keâu leân: -Keát "Ñaû caåu traän"! Boán maët ñoâng, taây, nam, baéc, moãi maët möôøi ngöôøi hay hai chuïc ngöôøi, binh khí khaùc nhau ra bao vaây xung quanh Bao Baát Ñoàng vaø laõo luøn vaøo giöõa. Bao Baát 35 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 9. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ñoàng thaáy beân ñòch ñoâng ngöôøi quaù maø moãi phe coù moät kyõ thuaät rieâng, neáu hoï hôïp laïi bao vaây, taát mình seõ bò loaïn ñao phaân thaây muoân ñoaïn... Trong khoaûnh khaéc, Bao Tam thaáy boán maët ñeàu coù daân Caùi bang baøy thaønh traän theá raát laø nghieâm ngaët, y töï nghó: "Neáu mình cuøng Phong Ba AÙc môû ñöôøng thaùo thaân, may ra mình thoaùt cheát, coøn Phong Ba AÙc vöøa truùng ñoäc, hao toån nguyeân khí thì theá naøo cuõn g bò troïng thöông, nhaát laø muoán cöùu ba naøng Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích. A Chaâu thì laïi khoù hôn moät taàng nöõa. Baây giôø toát hôn heát laø chòu thua ñeå xin baõi chieán." Neân nhôù raèng chæ coù hai ngöôøi ñaáu vôùi toaøn löïc Caùi bang maø chòu thua cuõng khoâng thöông toån thanh danh chuùt naøo, nhöng Bao Baát Ñoàng laø ngöôøi coá chaáp, ñieàu gì maø ngöôøi ta cho laø phaûi thì y hay laøm phaûn laïi. Coøn Phong Ba AÙc laïi coi ñaùnh nhau hôn laø tính maïng, gaõ chæ caàn ñöôïc chieán ñaáu , baát luaän thua, ñöôïc, phaûi, traùi gaõ cuõng chaúng quan taâm. Neân troâng thaáy theá keùm roõ raøng maø hai gaõ Bao, Phong vaãn ham ñaùnh, khoâng chòu khuaát phuïc chuùt naøo. Ngoïc Yeán noùi: -Bao tam ca! Phong töù ca! Khoâng xong roài! Tuy ta hieåu pheùp "Ñaû caåu traän" cuûa Caùi bang nhöng khoâng ñuû löïc löôïng neân khoâng laøm gì ñöôïc hoï ñaâu. Treân theá gian chæ coøn pheùp "Luïc Maïch Thaàn kieám" vaø "Haøng Long Thaäp baùt chöôûng" laø phaù ñöôïc hoï maø thoâi! Vaäy hai vò haõy döøng tay! Ñoaøn Döï nghe Ngoïc Yeán noùi "Luïc Maïch Thaàn kieám" cuûa mình phaù ñöôïc "Ñaû caåu traän", loøng chaøng run leân. Baát giaùc trong buïng thaønh ra phaân vaân töï hoûi: "Giaû tyû boïn thuû haï Kieàu ñaïi ca baét Vöông coâ nöông thì ta ñöùng veà phe naøo baây giôø?" Roài chaøng quyeát ñònh: "Daân chuùng Caùi bang ñaáu vôùi Bao Baát Ñoàng thì ta ñöùng ngoaøi xem, neáu chuùng ñuïng ñeán Vöông coâ nöông thì taát ta phaûi ra tay". Phong Ba AÙc noùi: -Haõy ñaùnh moät luùc nöõa, neáu khoâng ñöôïc haõy chòu thoâi. Vì ñaùp lôøi Vöông Ngoïc Yeán thaønh ra phaân taâm moät chuùt. Boãng xeït moät tieáng, gaõ bò laõo raâu laïc caàm giaûn phaùt ngang truùng baû vai. Nhöõng raêng giaûn ñaâm vaøo laøm cho maùu chaûy ñaàm ñìa. Gaõ töùc mình chöûi luoân: -Quaân choù ñeû! Ñaùnh ñoøn naøy lôïi haïi quaù! Chaùt! Chaùt! Chaùt! Gaõ cheùm luoân ba nhaùt ñeå cho hai beân cuøng cheát. Laõo raâu baïc kinh haõi, noùi: -Ngöôi vôùi ta coù thaâm thuø gì ñaâu maø ngöôi lieàu maïng ñeán theá? Noùi xong, giöõ vöõng moân boä khoâng taán coâng nöõa. Traàn tröôûng laõo quaùt leân: -Caùc anh em maët nam ñeán xin côm ñaáy ö? Trôøi ôi laø trôøi ôi!... Thöïc ra ñoù laø hieäu leänh hoâ ngöôøi taán coâng. Boãng nghe thaáy maáy chuïc ngöôøi Caùi bang ôû maët nam ñeàu tuoát binh khí ra, chæ coøn chôø Traàn tröôûng laõo döùt caâu ca laø xoâng vaøo. Kieàu Phong ñaõ bieát "Ñaû caåu traän" cöïc kyø lôïi haïi. Khi caû boán goùc ñaõ xoâ 36 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 10. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung leân thì khoâng ngaên caûn ñöôïc nöõa. Neáu khoâng gieát haïi hoaëc ñaùnh töû thöông ñoái phöông thì hoï quyeát khoân g luøi böôùc. OÂng khoâng muoán tröôùc khi kieåm tra roõ raøng chaân töôùng Moä Dung coâng töû ñaõ keát moái thaâm cöøu, lieàn vaãy tay quaùt leân: -Haõy khoan! OÂng laùnh mình ñi moät caùi ñaõ ñeán saùt beân Phong Baù aùc, ñöa tay traùi ra chuïp tröôùc maët gaõ. Phong Baù aùc neù sang beân phaûi ñeå traùnh. Kieàu Phong thuaän theá lieàn chuïp laáy coå tay gaõ, cöôùp laáy thanh ñôn ñao. Vöông Ngoïc Yeán la leân: -Kieàu Bang chuùa ra ñoøn "Thöôûng chaâu tam thöùc" trong theá "Long traûo thuû" thaät laø tuyeät! Bao tam ca phaûi caån thaän! Ñoái phöông huyùch khuyûu tay traùi vaøo tröôùc ngöïc, baøn tay phaûi cheùm xuoáng sau löng vaø tay traùi chuïp vaøo huyeät "Khi boä" tam ca. Ñoù laø theá "Baùi thieân thaønh vuõ" trong pheùp "Long traûo thuû". Mieäng naøng noùi tôùi ñaâu thì Kieàu Phong ñoäng thuû tôùi ñoù, thaønh ra naøng vöøa döùt lôøi thì cöû ñoäng cuûa Kieàu Phong cuõng vöøa xong. Bao Baát Ñoàng caûm thaáy toaøn thaân ñau buoát khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Y töùc giaän keâu leân: -Theá "Baùi thieân thaønh vuõ" thaät laø lôïi haïi! Ñaïi muoäi nöông! Muoäi nöông noùi vöøa ñuùng, khoâng sôùm khoâng muoän chuùt naøo thì coøn laøm gì ñöôïc nöõa. Giaû tyû noùi sôùm hôn moät chuùt coù phaûi ta kòp phoøng bò khoâng. Ngoïc Yeán xòu maët, ñaùp: -Nhöng voõ coâng oâng ta gheâ quaù! Tröôùc khi ra tay chöa thaáy trieäu chöùng gì neân toâi khoâng bieát tröôùc, theá môùi böïc mình. -Böïc mình! Laøm gì maø böïc mình? Hoâm nay boïn ta thua, veà ñeán Yeán töû oå thì maát maët. Y quay laïi nhìn Phong Ba AÙc, cuõng thaáy gaõ ñöùng ñöïc ngöôøi ra. Nguyeân luùc Kieàu Phong cöôùp ñôn ñao tieän ñaø ñieåm huyeät luoân, khoâng thì y ñaâu coù chòu ngöøng tay. Traàn tröôûng laõo thaáy Bang chuùa ñaõ kieàm cheá hai gaõ Bao, Phong tröôùc khi mình döùt tieáng neân boû dôû caâu ca ra leänh. Töù laõo Caùi bang cuøng caùc tay cao thuû thaáy thuû phaùp Kieàu Phong tuyeät dieäu khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc neân ñeàu boäi phuïc voâ cuøng. Kieàu Phong giaûi huyeät cho Bao Baát Ñoàng Cuøng Phong Ba AÙc roài noùi: -Xin hai vò tuyø tieän. Bao Baát Ñoàng caøng laáy laøm quaùi dò, y bieát raèng voõ coâng mình so vôùi Kieàu Phong coøn thua xa. Beân ñòch chöa duøng ñeán "Ñaû caåu traän" vaø Töù laõo cuõng chöa lieân hieäp taán coâng, chæ mình oâng ta ñaõ thaéng deã nhö chôi. Y bieát raèng coøn noùi nöõa chæ toå theâm böïc mình maø thoâi, lieàn laúng laëng luøi laïi ñeán beân Vöông Ngoïc Yeán. Nhöng Phong Ba AÙc vaãn chöa chòu, noùi: -Kieàu Bang chuùa! Voõ coâng toâi khoâng baèng Bang chuùa thaät, nhöng toâi vöøa bò Bang chuùa ñaùnh baát thình lình khoâng kòp ñeà phoøng, neân toâi chöa taâm phuïc. Kieàu Phong, noùi: 37 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 11. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Ñuùng theá! Quaû toâi ñaõ taán coâng vaøo luùc Phong töù ca khoâng phoøng bò. Baây giôø chuùng ta laïi thöû vaøi hieäp, toâi ñoùn tieáp ñôn ñao cuûa töù ca ñaây! Vöøa noùi xong, Kieàu Phong chuïp tay leân khoâng, moät luoàng khí laøm laät thanh ñôn dao döôùi ñaát roài baén voït leân, töïa hoà nhö töï noù bieát nhaûy vaøo tay Kieàu Phong. Kieàu Phong giô naêm ngoùn tay ra baét laáy ñöa cho Phong Ba AÙc. Baáy giôø Phong Ba AÙc thaát kinh, hoûi: -Phaûi chaêng ñoù laø "Caàm Long coâng"? Treân theá gian quaû coù ngöôøi bieát moân voõ kyø dieäu naøy? Kieàu Phong mæm cöôøi, ñaùp: -Taïi haï cuõng môùi hoïc, khoâng boõ laøm troø cöôøi cho töù ca! Kieàu Phong noùi xong, quay nhìn Vöông Ngoïc Yeán thöû xem moät baäc tinh thoâng voõ ngheä nhö coâ ñoái vôùi moân tuyeät kyõ ñaõ khieán ñôøi ngöôøi ñeàu sôï haõi, xem naøng coù pheâ bình gì khoâng. Nhöng Ngoïc Yeán khoâng noùi gì, döôøng nhö naøng ñang coù taâm söï rieâng, neân khoâng ñeå yù gì ñeán kyø coâng cuûa Kieàu Phong. Phong Ba AÙc laéc ñaàu, noùi: -Toâi ñaáu vôùi Bang chuùa khoâng noåi vì voõ coâng cao thaáp caùch xa nhau nhieàu, ñaùnh nhau cuõng khoâng aên thua gì. Xin khaát Bang chuùa ñeán laàn sau. Phong Ba AÙc tuy maët muõi xaáu xa nhöng tính tình khoaùi ñaït, thua traän xong, tuyeät nhieân gaõ khoâng maûy may theïn thuøng gì caû. Ñuùng laø ñöôïc cuõng vui maø thua cuõng vui, chæ mong coù ngöôøi ñaùnh nhau vôùi mình laø maõn nguyeän. Chuyeän thua hay ñöôïc ñoái vôùi gaõ chaúng coù gì quan heä. Gaõ baét tay töø bieät Kieàu Phong roài quay vôùi Bao Baát Ñoàng: -Tam ca! Toâi nghe noùi coâng töû ñeán chuøa Thieáu Laâm, ôû ñoù ñoâng ngöôøi laém, chaéc theá naøo cuõng ñöôïc moät phen ñaùnh nhau thoaû thích. Vaäy toâi qua ñoù tröôùc roài tam ca seõ tôùi sau. Gaõ chæ sôï lôõ maát cuoäc ñaáu, roài khoâng chôø Kieàu Phong traû lôøi, ñi ngay. Bao Baát Ñoàng noùi: -Ñi thoâi laø toâi cuõng ñi thoâi! Ñaùnh khoâng baèng ngöôøi... heà... maët muõi dò daùng. Luyeän theâm möôøi naêm... heà... cuõng vaãn coøn thua. Chi baèng ta thoâi... heà... cöù chòu laø xong. Y ca xong roài cuõng vui veû ñi ngay, thì ra cuoäc baïi traän vaãn chaúng ñeå cho y yeân taâm. Ngoïc Yeán nhìn A Chaâu, A Bích hoûi: -Tam ca, töù ca ñi caû roài, baây giôø boïn ta ñi ñaâu? A Chaâu cuùi ñaàu, ñaùp: -Haõy veà thaønh Voâ Tích ñaõ! Ba naøng quay sang noùi vôùi Kieàu Phong: -Kieàu Bang chuùa! Ba chuùng toâi cuõng ñi ñaây. Kieàu Phong gaät ñaàu, ñaùp: 38 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 12. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Xin ba vò cöù töï nhieân. Ngoïc Yeán vöøa toan trôû goùt thì meù ñoâng coù moät ngöôøi Caùi bang töôùng maïo thanh nhaõ böôùc ra, hoûi Kieàu Phong: -Kieàu Bang chuùa! Maõ Phoù Bang chuùa bò thaûm töû, moái thuø lôùn chöa baùo, sao Bang chuùa ñaõ tha boïn ñòch? Ngöôøi ñoù noùi caâu naøy töïa nhö haïch laïc, hai maét quaéc leân , tuyeät khoâng ra veû moät ngöôøi thuoäc haï. Kieàu Phong ñaùp: -Boïn ta töø Laïc Döông xuoáng Giang Nam, chuû yù ñeå baùo thuø cho Maõ nhò ca, nhöng ta doø la maõi thì keû hung thuû saùt haïi nhò ca chöa chaéc ñaõ phaûi laø Moä Dung coâng töû. Y teân goïi laø Thaäp Phöông tuù taøi Toaøn Quang Thanh, laø ngöôøi tuùc trí ña möu, voõ ngheä cao cöôøng. Ñòa vò y ôû Caùi bang cuõng ngang vôùi vò ñaø chuùa cuûa boán ñaïi tröôûng laõo. Y troâng nom veà Ñaïi trí phaân ñaø vaø cuõng vaøo haïng toân troïng ôû trong Bang. Nhöng baát luaän ñòa vò y quan heä ñeán ñaâu cuõng khoâng theå bì vôùi Bang chuùa ñöôïc. Tuy y giaûi thích caùc coâng vieäc cho moïi ngöôøi nghe, song döôùi con maét uy nghieâm cuûa Kieàu Phong, ai ai cuõng phaûi cuùi ñaàu. Kieàu Phong thaáy y to gan, daùm toû ta böôùng bænh vôùi mình, trong daï khoâng khoûi baên khoaên. Thaäp Phöông tuù taøi Toaøn Quang Thanh hoûi: -Bang chuùa nhaän xeùt theá naøo maø baûo vaäy? Ngoïc Yeán saép ñi thì laïi thaáy ngöôøi Caùi bang ñaû ñoäng vieäc Bang chuùa hoï Maõ bò haïi vaø boïn hoï ñeàu ngôø cho Moä Dung Phuïc, chæ coù Kieàu Phong baûo hung thuû coù theå laø ngöôøi khaùc. Ba naøng raát baên khoaên cho Moä Dung Phuïc neân ñöùng ra moät beân ñeå nghe hai ngöôøi tranh luaän. Kieàu Phong laïi noùi: -Ñoù laø ta phoûng ñoaùn nhö vaäy thoâi chöù chöa tìm ñöôïc baèng côù chaéc chaén. Toaøn Quang Thanh noùi: -Khoâng bieát Bang chuùa phoûng ñoaùn theá naøo coøn boïn thuoäc haï chuùng toâi töôûng roõ raøng laém roài! Kieàu Phong laïi noùi: -Luùc ta ôû Laïc Döông môùi nghe Maõ nhò ca bò cheát veà moân "Toaû haàu caàm naõ thuû" coù nhôù ñeán chuû tröông "gaäy oâng ñaäp löng oâng" cuûa nhaø Moä Dung, neân ta cuõng nghó nhö caùc ngöôøi: moân "Toaû haàu caàm naõ thuû" cuûa Maõ nhò ca khaép thieân haï khoâng ai bì kòp, tröø nhaø Moä Dung ra, khoâng coøn ngöôøi naøo laø coù theå duøng tuyeät kyõ cuûa Maõ nhò ca ñeå haï saùt y. Toaøn Quang Thanh noùi: -Ñuùng theá! Kieàu Phong laïi noùi: -Nhöng töø luùc ta ñeán Giang Nam môùi nhaän ra raèng chuùng ta suy luaän chöa chaéc ñaõ ñuùng, ôû trong döôøng nhö coøn coù ñieàu khuaát khuùc. 39 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 13. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Toaøn Quang Thanh noùi: -Bang chuùa baûo laø beân trong coøn coù ñieàu khuaát khuùc, vaäy xin Bang chuùa noùi roõ cho chuùng toâi nghe. Kieàu Phong thaáy boïn thuoäc haï coù veû maët khaùc thöôøng nhöng chöa bieát roõ beân trong coù ñieàu gì bieán coá quan troïng, lieàn hoûi: -Coøn hai vò tröôûng laõo phuï traùch vieäc truyeàn coâng chaáp phaùp ñaâu? Toaøn Quang Thanh ñaùp: -Böõa nay boïn thuoäc haï khoâng thaáy hai vò tröôûng laõo ñoù ñaâu caû. Kieàu Phong laïi hoûi: -Coøn ba vò ñaø chuùa Ñaïi Nhaân, Ñaïi Trí, Ñaïi Duõng hieän ôû ñaâu? Toaøn Quang Thanh ngoaûnh ñaàu veà phía beân taây baéc, hoûi moät teân ñeä töû raèng: -Tröông Toaøn Töôøng! Ñaø chuùa boïn ngöôi sao khoâng tôùi ñaây? Tröông Toaøn Töôøng aáp uùng ñaùp: -Daï... daï... toâi khoâng bieát! Kieàu Phong voán bieát Toaøn Quang Thanh ôû Ñaïi Trí phaân ñaø laø moät gaõ laém möu nhieàu keá, haønh ñoäng raát kín ñaùo, nguyeân laø moät tay thuoäc haï raát ñaéc löïc cuûa mình. Nhöng neáu y möu ñoà bieán loaïn thì cuõng laø tay ñòch thuû raát lôïi haïi. OÂng thaáy Tröông Toaøn Töôøng loä veû hoå theïn, noùi naêng aáp uùng, maét khoâng daùm nhìn thaúng vaøo mình, lieàn quaùt hoûi: -Tröông Toaøn Töôøng! Coù phaûi mi ñaõ haï saùt ñaø chuùa ôû phaân ñaø mi roài khoâng? Tröông Toaøn Töôøng caû kinh, voäi ñaùp: -Khoâng! Khoâng! Ñaø chuùa toâi roõ raøng coù ôû ñaây, chöa cheát! Chöa cheát! Ñieàu ñoù khoâng lieân quan gì ñeán toâi, khoâng phaûi toâi laøm. Kieàu Phong daèn gioïng hoûi: -Vaäy theá ai laøm? Tuy gioïng noùi khoâng to laém nhöng raát oai nghieâm. Kieàu Phong ôû Caùi bang duøng caû aân, uy ñeå cai quaûn thuoäc haï. Boïn thuoäc haï raát yeâu meán, kính sôï oâng. Tröông Toaøn Töôøng ñoät nhieân bò oâng hoûi vaën, baát giaùc run sôï ñöa maét nhìn Toaøn Quang Thanh. Kieàu Phong xöû ñoaùn moïi vieäc raát mau leï. OÂng bieát ngay laø cuoäc bieán loaïn ñaõ thaønh hình. Nhöõng ngöôøi giöõ chöùc vuï quan troïng laø truyeàn coâng chaáp phaùp ñaõ laâm vaøo tình traïng cöïc kyø nguy hieåm. Thôøi cô khoâng chuïp laáy cho mau ñeå soång seånh seõ ñi maát. OÂng xaây ngöôøi laïi, hoûi Töù laõo: -Baûn bang phaùt sinh bieán coá ñaàu ñuoâi theá naøo, xin boán vò tröôûng laõo noùi cho ta hay? Töù laõo ngöôøi noï nhìn ngöôøi kia, khoâng ai chòu traû lôøi tröôùc. Kieàu Phong bieát ngay raèng hoï ñeàu coù tham döï vaøo cuoäc naøy. OÂng lieàn mæm cöôøi, noùi: 40 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 14. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Trong baûn bang töø ta trôû xuoáng, ai ai cuõng laáy nghóa khí laøm troïng. Ñeán ñaây baát thình lình luøi laïi hai böôùc, moãi böôùc daøi ñeán hôn tröôïng. Ngöôøi khaùc thì duø coù lao veà phía tröôùc cuõng khoâng nhanh ñöôïc ñeán theá vaø böôùc chaân cuõng khoâng daøi roäng ñöôïc nhö vaäy. Kieàu Phong luøi hai böôùc, chæ coøn caùch Toaøn Quang Thanh coù vaøi ba böôùc. OÂng xoay mình moät caùi vaø vung tay phaûi leân nhöng ñoàng thôøi quô tay traùi ra naém truùng ñöôïc hai huyeät "Trung ñình" vaø "Cöu vó" Toaøn Quang Thanh. Voõ ngheä Toaøn Quang Thanh ñöùng vaøo haïng nhaát Caùi bang, khoâng keùm gì Töù laõo nhöng chöa kòp trôû tay thì ñaõ bò Kieàu Phong naém giöõ lieàn. Kieàu Phong vaän noäi löïc ra baøn tay ñieåm vaøo hai huyeät taïi ñoù, ñoàng thôøi ñieåm xuoáng huyeät "Trung uyû" vaø "Döông ñaøi" ôû ñaàu goái. Toaøn Quang Thanh ñaàu goái teâ buoát, khoâng töï chuû ñöôïc nöõa phaûi quyø ngay xuoáng ñaát. Caùc daân chuùng Caùi bang thaáy Toaøn Quang Thanh quyø moïp, ai cuõng caû kinh thaát saéc, hoàn vía leân maây, khoâng bieát laøm theá naøo nöõa. Nguyeân Kieàu Phong quan saùt veû maët vaø lôøi noùi, bieát raèng cuoäc bieán loaïn naøy laø do Toaøn Quang Thanh chuû möu. Neáu khoâng kieàm cheá ngay ñöôïc y thì hoaï loaïn chaúng nhoû. Giaû tyû tuyeân boá toäi aùc y leân roài môùi ñoäng thuû thì Bang chuùng boán maët, tröø coù phaân ñaø Ñaïi Nghóa coøn ngoaøi ra ñeàu bò Toaøn Quang Thanh ruû reâ, noåi leân choáng ñoái thì thaät laø khoù loøng thu phuïc laïi ñöôïc. Maët khaùc, boán vò ñaïi tröôûng laõo tieáp tay vôùi Toaøn Quang Thanh thì laïi laâm vaøo theá mình ít ñòch nhieàu, choáng sao laïi. Vì theá maø Kieàu Phong giaû vôø ñoái thoaïi vôùi Töù laõo, thöøa cô Quang Thanh khoâng kòp ñeà phoøng, giöõ ngay y vaø ñieåm huyeät, ñaåy ñòch vaøo tình theá maát ngöôøi caàm ñaàu. Ngöôøi ngoaøi troâng vaøo döôøng nhö khoâng coù vieäc gì xaûy ra, maø kyø thöïc oâng ñaõ vaän duïng heát tinh hoa veà voõ hoïc môùi haønh ñoäng chôùp nhoaùng nhö vaäy ñöôïc. Giaû tyû maø trôû tay ra khoâng naém ñöôïc Toaøn Quang Thanh hoaëc naém sai huyeät moät chuùt, y vaãn vaän ñoäng ñöôïc kình löïc vaøo ñaàu goái ñeå xung kích, thì nhöõng ñoàng möu vôùi y seõ ra tay cöùu vieän, khoâng theå naøo khoûi xaûy ra cuoäc tranh ñaáu. Ñaøng naøy, oâng laøm cho Toaøn Quang Thanh töï nhieân phaûi quyø xuoáng moät caùch eâm thaám. Ngöôøi ngoaøi troâng thaáy töôûng y töï ñaàu haøng, roài töï nhieân beø ñaûng cuõng khoâng daùm ho he gì nöõa. Kieàu Phong laïi xoay ngöôøi veà phía y, tay traùi kheõ voã vaøo vai y, noùi: -Keå ra thì cuõng khoâng caàn phaûi quî luî laøm chi. Tuy ngöôi ñaõ bieát loãi nhöng toäi taïo phaûn quyeát khoâng tha thöù ñöôïc, thong thaû roài seõ laøm tôùi, chöa voäi gì. OÂng vöøa noùi vöøa seõ huyùch khuyûu tay phaûi ñieåm vaøo aù huyeät ñeå khoaù mieäng y vì oâng bieát Toaøn Quang Thanh laø moät gaõ xaûo bieän, neáu coøn ñeå y noùi naêng duï hoaëc bang chuùng thì maàm loaïn laïi naåy leân. Ñaây khoâng phaûi laø Kieàu Phong haønh ñoäng man traù. Neân bieát raèng oâng laâm vaøo tình traïng nguy cô ñang rình raäp caû boán maët, 41 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
 15. Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung neáu khoâng thi haønh thuû ñoaïn quyeát ñoaùn thì khoâng xong. Kieàu Phong kieàm cheá ñöôïc Toaøn Quang Thanh roài ñeå y guïc ñaàu quyø ñoù roài caû tieáng haï leänh: -Tröông Toaøn Töôøng! Ngöôi daãn ñöôøng cho Ñaïi Nghóa ñaø chuùa ñi môøi caû nhöõng vò truyeàn coâng chaáp phaùp ñöa veà ñaây. Ngöôi phaûi tuaân theo hieäu leänh ta maø laøm cho neân vieäc thì toäi ngöôi môùi ñöôïc giaûm khinh. Ngoaøi ra, caùc ngöôøi khaùc, baát luaän laø ai ñeàu phaûi ngoài caû xuoáng chöù khoâng ñöôïc ñöùng. Tröông Toaøn Töôøng vöøa sôï vöøa möøng vaâng daï luoân mieäng. -------------------------oOo------------------------- 42 Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2