intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 84

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
70
lượt xem
15
download

Lục mạch thần kiếm - tập 84

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 84', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 84

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i t− §oµn lang x«ng trËn cøu c« n−¬ng Bao BÊt §ång lµ ng−êi c¬ trÝ mau lÑ, ®¸ ch©n mét c¸i hÊt khèi ®¸ trËt sang mét bªn, th× d−íi ®Êt hiÖn ra mét cöa ®éng. Cöa ®éng nµy chØ réng chõng h¬n mét th−íc ®−êng kÝnh, kh«ng hiÓu Tang Thæ C«ng to bÐo nh− vËy th× lµm sao chui vµo ®−îc? G· cã biÕt ®©u tªn h¾n lµ Tang Thæ C«ng th× ch÷ "Thæ" ®ã biÓu hiÖn cho thuËt ®Þa hµnh cña h¾n rÊt mùc tinh th«ng. Lóc n»m phôc d−íi ®Êt, h¾n ®· vËn ®éng c¶ ch©n tay ®Ó bíi ®Êt ra råi chui vµo. Võa n·y Mé Dung Phôc ®Ì chÆt n¾p ®Ønh Tang Thæ C«ng kh«ng cã c¸ch nµo hÊt n¾p ®Ønh lªn ®Ó tho¸t ra. H¾n ph¶i ®¹p d−íi ®¸y ®Ønh chui xuèng ®Êt ®Ó tho¸t th©n. Bao BÊt §ång cßn ®ang ngí ngÈn, xoay m×nh ngã bèn mÆt xem Tang Thæ C«ng ë ®©u? G· nghÜ r»ng dï h¾n cã chui xuèng ®Êt mµ kh«ng ph¶i lµ con Xuyªn s¬n gi¸p (mét gièng ®éng vËt cã mãng nhän ®Ó ®µo ®Êt) th× còng chØ míi ®i ®−îc mÊy th−íc lµ cïng vµ chØ trèn ®−îc mét lóc. Ch¼ng lÏ h¾n võa ®µo mét l¸t ®· biÕn ®−îc ngay nh− ng−êi biÕt thuËt ®én thæ, bçng nghe Mé Dung Phôc la lªn: - H¾n ®©y råi! Y liÒn vung tay ¸o quÐt vµo khèi ®¸ mét c¸i. Nguyªn khèi nµy kh«ng ph¶i lµ ®¸ dùng th¼ng lªn mµ chÝnh lµ saul−ng Tang Thæ C«ng. G· Tang Thæ C«ng thËt lµ mét con ng−êi cæ qu¸i, cã ®ñ c¸c kü thuËt ®Ó che m¾t vµ lõa bÞp ng−êi. NÕu Mé Dung Phôc kh«ng cã nh·n lùc tinh vi th× kh«ng thÓ ph¸t gi¸c ®−îc. Luång kinh phong ph¸t ra tõ tay ¸o rÊt m·nh liÖt, nã l«i cuèn Tang Thæ C«ng nh− mét tr¸i bãng thÞt tung lªn trªn kh«ng. Tang Thæ C«ng tõ lóc tróng ph¶i tr−ëng lùc cña Mé Dung Phôc råi h¾n bÞ th−¬ng kh¸ nÆng kh«ng cßn søc kh¸ng cù ®−îc n÷a. H¾n vät cÊt tiÕng la: Xin ®õng h¹ ®éc thñ! T¹i h¹ sÏ lÊy thuèc gi¶i cho! Mé Dung Phôc c−êi nãi: Ng−¬i cø yªn lßng. Ta quyÕt kh«ng h¹i ng−¬i ®©u. Nãi xong y vung tay tr¸i, luång k×nh phong ë tay ¸o tiªu tan, ®ång thêi phãng ra mét luång k×nh lùc kh¸c ®Ó gi÷ Tang Thæ C«ng l¹i cho ng−êi h¹ tõ tõ xuèng. Bçng phÝa tr−íc ë ®»ng xa cã tiÕng ng−êi hoan h«: - C« T« Mé Dung! Qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! Mé Dung Phôc gi¬ tay lªn ®¸p: - T¹i h¹ chØ ®¸ng lµm mét trß c−êi cho c¸c vÞ nghÜ rÊt nªn thÑn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Gi÷a lóc Êy mét luång ¸nh s¸ng vµng vµ mét luång ¸nh s¸ng b¹c phãng tíi mÐ bªn tr¸i ®Çu y nhanh nh− chíp. TiÕng khÝ giíi trªn kh«ng rÝt lªn nghe rÊt ghª sî. Mé Dung Phôc tù hái: - §©y lµ thø khÝ giíi g× mµ uy thÕ m·nh liÖt nh− vËy? Y kh«ng d¸m chÇn chê vËn néi lùc cho hai tay ¸o phïng lªn ®Ó ®ãn lÊy. Mét tiÕng vang lªn hai luång ¸nh s¸ng ®¸nh bËt tô phong ng−îc l¹i. Hai luång ¸nh s¸ng còng lui l¹i ba th−íc. BÊy giê Mé Dung Phôc míi nh×n râ th× ®ã lµ hai c¸i ®ai võa dµi võa réng mét lµ ®ai vµng vµ ®ai b¹c. Mé Dung Phôc thÊy hai c¸i ®ai ®Ëp vµo tay ¸o ®· biÕt ngay lµ néi lùc ng−êi sö ®ai vµng m¹nh h¬n ng−êi sö ®ai b¹c nhiÒu. §ång thêi y l¹i biÕt râ ng−êi sö ®ai b¹c ch−a huy ®éng hÕt néi lùc cßn ng−êi sö ®ai vµng th× vËn ®éng k×nh lùc ®Õn ®é chãt. Hai ng−êi cÇm ®Çu ®ai ®øng ®ã ®Òu tuæi ®· giµ. L·o sö ®ai vµng m×nh mÆc ¸o bµo tr¾ng, l·o sö ®ai b¹c l¹i mÆc ¸o bµo vµng. ¸nh vµng ¸nh b¹c chiÕu hµo quang ra rÊt rùc rì vµ cùc kú hoa lÖ. Nh÷ng thø bµo vµng bµo b¹c nµy kh«ng ph¶i ®Ó ng−êi th−êng mÆc, tùa hå chØ nh÷ng nh©n vËt trªn s©n khÊu dïng ®Õn. L·o mÆc ¸o b¹c lªn tiÕng: - Chóng ta rÊt b¸i phôc! C¸c h¹ h·y tiÕp anh em ta mét chiªu n÷a! ¸nh vµng lÊp lo¸ng. C¸i ®ai vµng ë bªn tr¸i l¹i vät th¼ng tíi cßn c¸i ®ai b¹c th× bËt lªn kh«ng råi chôp xuèng th−îng bé Mé Dung Phôc . Mé Dung Phôc nãi: - Hai vÞ tiÒn bèi! Y võa nãi ®−îc bèn ch÷ th× ®ét nhiªn vang lªn mÊy tiÕng veo vÐo ba thanh tr−êng ®ao chÐm tíi. Bªn ®Þch sö lèi "®Þa ®−êng ®ao", c¶ ba ng−êi phèi hîp phãng chiªu thµnh mét lµn ¸nh s¸ng dµy khÝt kh«ng mét kÏ hë, chÐm vµo h¹ bµn Mé Dung Phôc. §ao ph¸p §Þa ®−êng ®ao nµy nh÷ng tay cao thñ Ýt khi dïng ®Õn. Mét lµ v× tiÕn c«ng vµo h¹ bµn ®èi ph−¬ng, uy lùc kh«ng m¹nh l¾m. Hai lµ lóc tiÕn lªn ®¸nh mÊt vÎ hiªn ngang cña ng−êi cao thñ. Nghe tiÕng ®ao cña ba ng−êi nµy phãng ra, Mé Dung Phôc biÕt néi lùc cña hä kh«ng ph¶i tÇm th−êng, cã thÓ ®øng ®Çu h¹ng nh×, d−íi h¹ng nhÊt mét chót mµ th«i. Huèng chi c¶ ba ng−êi l¹i hîp søc liªn c«ng. Ba vïng ¸nh hoa tr¾ng nh− tuyÕt tíi tÊp bay l¹i, ch¹m vµo ai lµ mÊt m¹ng ngay tøc kh¾c, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. Mé Dung Phôc bÞ tÊn c«ng ba mÆt phÝa trªn, phÝa tr−íc vµ mÐ t¶. Y nghÜ thÇm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §èi ph−¬ng ®· tù x−ng lµ ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa. Hä ng−êi nhiÒu thÕ m¹nh. NÕu x¶y cuéc hçn chiÕn th× nguy hiÓm kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng. Chi b»ng m×nh ph¶i t×m c¸ch khñng bè hä tr−íc ®i lµ h¬n. Ba l−ìi ®ao quÐt tíi! Mé Dung Phôc m¾t lÑ ch©n nhanh, véi ®¸ tu«n ra ba c−íc, mçi c−íc ®Òu tróng vµo cæ tay ®Þch nh©n. Nh÷ng luång b¹ch quang lÊp lo¸ng, ba thanh ®ao ®Òu bÞ ®¸ tung lªn kh«ng. Mé Dung Phôc khÏ l¹ng ng−êi sang bªn, tay ph¶i thi triÓn c«ng phu "®Èu chuyÓn tinh di" ®Ó g¹t ®Çu c¸i ®ai vµng ®¸nh ch¸t mét tiÕng råi c¶ ®ai vµng lÉn ®ai b¹c cuèn vµo nhau. Lóc nµy ba ng−êi sö ®Þa ®−êng ®ao ®· x«ng vµo kho¶ng gi÷a Mé Dung Phôc vµ Tang Thæ C«ng. Bän chóng mÊt ®¬n ®ao, mµ kh«ng chÞu lïi l¹i la lªn Çm Çm dang tay ra ®Þnh «m lÊy ch©n Mé Dung Phôc. §ang lóc hçn chiÕn, khi nµo Mé Dung Phôc ®Ó chóng lÈn quÊt bªn m×nh? Y phãng ch©n ra nhanh nh− giã b·o ®¸ tróng huyÖt ®¹o tr−íc ngùc ba ng−êi. §ét nhiªn mét ng−êi mÆc ¸o ®en ch©n tay dµi nghªu ngao v−ît mäi ng−êi tiÕn vµo xoÌ bµn tay lín b»ng chiÕc qu¹t La Bå n¾m lÊy Tang Thæ C«ng x¸ch ®i. Da bµn tay ng−êi nµy kh«ng hiÓu trêi sinh ®· dµy s½n hay lµ cã ®eo bao s¾t nªn kh«ng sî nh÷ng mòi kim ë kh¾p ng−êi Tang Thæ C«ng ®©m vµo. N¾m ®−îc Tang Thæ C«ng råi y nh¶y lïi l¹i mét c¸i xa h¬n tr−îng. Mé Dung Phôc thÊy ng−êi nµy gi¬ tay cÊt ch©n cö ®éng nµo còng ghª gím. Vâ c«ng h¾n cao th©m h¬n nh÷ng ng−êi kia nhiÒu khiÕn cho ^^^ kinh h·i, nghÜ thÇm: - Tang Thæ C«ng mµ ®−îc ng−êi nµy cøu tho¸t ®em ®i th× khã lßng kiÕm ®−îc thuèc gi¶i. NghÜ vËy Mé Dung Phôc liÒn tung m×nh lªn cao v−ît qua ba ng−êi n»m d−íi ®Êt. Y phãng ra mét ch−ëng ®Ó ®¸nh tíi ng−êi ¸o ®en. Ng−êi ¸o ®en bËt lªn mét trµng c−êi cÇm ngang thanh ®ao ®Ó tr−íc ngùc. Tr−íc mÆt h¾n ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. §ã lµ mét thanh quû ®Çu ®ao sèng dµy l−ìi máng s¾c nhän dÞ th−êng. Mé Dung Phôc phãng ch−ëng ®¸nh xuèng t−ëng chõng bµn tay y sÏ bËp vµo l−ìi ®ao cña ®èi ph−¬ng mµ ®øt rêi ngay. Mé Dung Phôc tuy thÊy l−ìi ®ao cña ®èi ph−¬ng ®· ®ãn s½n mµ vÉn bæ chöng xuèng nh− th−êng. Nh−ng bµn tay cßn c¸ch l−ìi ®ao chõng hai tÊc, y ®ét nhiªn xoay chiÒu cho bµn tay quÐt t¹t ngang ra, ®ång thêi hÊt l−ìi ®ao mét c¸i ®Ó chÆt ®øt nh÷ng ngãn tay cña ng−êi ¸o ®en. Mé Dung Phôc l¹i vËn ch©n lùc vµo c−êm tay, søc m¹nh ch¼ng kÐm g× l−ìi quû ®Çu ®ao. NÕu chÐm xuèng còng chÆt ®øt ®−îc tay ®èi ph−¬ng. G· ¸o ®en ®ang lóc bÊt ngê la lªn mét tiÕng råi xoay tay ®Ó ®ì ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. G· ¸o ®en l¹i la lªn mét tiÕng råi l¹ng ng−êi ®i, nh¶y lïi l¹i xa h¬n mét tr−îng. Nh−ng bµn tay tr¸i l·o vÉn n¾m chÆt lÊy Tang Thæ C«ng bÐo chïn bÐo chôt, chø kh«ng chÞu bu«ng ra. Mé Dung Phôc xoay tay l¹i n¾m lÊy l−ìi quû ®Çu ®ao th× bçng ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung chØ chùc n«n oÑ. Y biÕt r»ng l−ìi ®ao nµy cã t«i thuèc ®éc cña mét ph¸i tµ m«n nµo rÊt ghª gím. Mé Dung Phôc tuy ®· ra mét chiªu ®· ®o¹t ®−îc khÝ giíi cña ®èi ph−¬ng, xong y thÊy b¶y t¸m ng−êi cña bªn ®Þch ®Òu gi¬ binh khÝ ra ®Ó ch¾n tr−íc mÆt ng−êi ¸o ®en, th× khã lßng nh¶y vµo ®Ó c−íp Tang Thæ C«ng l¹i ®−îc. Huèng chi y võa ®èi ch−ëng víi ng−êi ¸o ®en biÕt r»ng c«ng lùc h¾n tuy kÐm m×nh mét chót nh−ng h¾n l¹i cã nhiÒu ®iÒu qu¸i dÞ. Gi¶ tû lÊy mét chäi mét còng kh«ng thÓ trong chèc l¸t mµ thñ th¾ng ®−îc. Bçng nghe cã tiÕng ng−êi huyªn n¸o: - Tang Thæ C«ng! Mau lÊy thuèc gi¶i ra. - MÑ kiÕp! Thø ®éc ch©m nµy kh«ng trÞ cho mau th× chØ trong mét giê lµ mÊt m¹ng. - Con rïa giµ kia! Mau lÊy thuèc gi¶i ra! Háng bÐt! Kh«ng thÓ chÞu ®−îc n÷a råi! D−íi ¸nh ®Ìn löa bãng ng−êi ch¹y ®i ch¹y l¹i ®Õn gÇn g· ¸o ®en ®Ó xin l·o lÊy thuèc gi¶i cho. Ng−êi ¸o ®en còng nãi: - Th»ng bÐo mËp thèi tha nµy! LÊy thuèc gi¶i ra ®i! Tang Thæ C«ng nãi: - Ng−¬i bu«ng ta ra ®· nµo! Ng−êi ¸o ®en nãi: - Ta bu«ng ng−¬i ra th× ®Þch nh©n l¹i b¾t lÊy, bu«ng ra thÕ nµo ®−îc? LÊy thuèc gi¶i ra ®i! Nh÷ng ng−êi ®øng bªn còng gÇm lªn: - Ph¶i råi! Mãc tay vµo bäc lÊy thuèc gi¶i ra. Cã ng−êi lín tiÕng m¾ng chöi: - Th»ng mäi nµy! Cßn lÇn chÇn g× m·i? L·o gia cho mét mí löa ®èt s¹ch sµnh sanh c¸i ®éng BÝch L©n nµy ®Ó c¶ l« c¶ lò nhµ rïa kh«ng cßn mèng nµo sèng sãt b©y giê! Tang Thæ C«ng Êp óng ®¸p: - Ta giÊu thuèc gi¶i ë d−íi ®Êt. Ng−¬i cã bu«ng ra th× ta míi ®i lÊy ®−îc. Mäi ng−êi ®Òu ch−ng höng, biÕt r»ng h¾n nãi thËt. Nguyªn Tang Thæ C«ng thÝch ë trong s¬n ®éng d−íi ®Êt ©m u kh«ng cã bãng mÆt trêi ®Ó Èn m×nh. VËy h¾n cÊt giÊu thuèc d−íi hÇm lµ viÖc ®óng lý. Mé Dung Phôc kh«ng thÊy C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c rªn la. Nh−ng y còng biÕt r»ng mäi ng−êi ®· ngøa ng¸y qu»n qu¹i th× nhÞ ca cïng tø ca còng ë trong mét tr−êng hîp ch¼ng kh¸c g×. C«ng viÖc gÊp rót hiÖn giê, lµ ph¶i ph¸t ®éng toµn lùc ®Ó ®o¹t cho b»ng ®−îc l¹i g· Tang Thæ C«ng råi sÏ tÝnh. NghÜ vËy ®ét nhiªn Mé Dung Phôc qu¸t lªn mét tiÕng móa tÝt thanh quû ®Çu ®ao x«ng vµo gi÷a ®¸m ®«ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §Æng B¸ch Xuyªn vµ Bao BÊt §ång ®ang hé vÖ ë bªn C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c, kh«ng d¸m rêi xa nöa b−íc v× sî ®Þch nh©n ®Õn gia h¹i. ThÊy Mé Dung Phôc nh¶y x«ng vµo nh− con hæ ®ãi xæ vµo gi÷a ®µn dª, mäi ng−êi rÏ sang hai bªn. G· ¸o ®en thÊy uy thÕ Mé Dung Phôc cùc kú hung h·n, kh«ng d¸m chèng ®èi, n¾m Tang Thæ C«ng lïi ra xa. Bçng nghe mäi ng−êi kªu lªn: - Ai nÊy ph¶i cÈn thËn! G· ®ã cÇm thanh Lôc ba h−¬ng lé ®ao ®õng ®Ó y chÐm tróng. Ng−êi kh¸c l¹i kªu: - Trêi ¬i! Lôc ba quû ®Çu ®ao! Sao l¹i ®Ó ®o¹t ®−îc. ThÕ nµy th× nguy to! Mé Dung Phôc móa tÝt thanh ®ao sÊn vµo. Y gÆp ®ñ thø ng−êi ng¨n trë nµo hoµ th−îng, nµo ®¹o sÜ, nµo h¸n tö mÆt mòi xÊu xa, nµo phô n÷ ®Ñp nh− tiªn sa. Ai nÊy thÊy Thanh h−¬ng lé ®ao ®Òu tíi tÊp tr¸nh xa, vÎ mÆt ra chiÒu khiÕp sî. Mé Dung Phôc biÕt r»ng thanh quû ®Çu ®ao nµy cã nhiÒu lai lÞch nh−ng tr«ng rÊt xÊu vµ sÆc mïi khã ngöi, thÕ mµ l¹i gäi lµ "H−¬ng lé ®ao" ®¸ng nùc c−êi! Råi Mé Dung Phôc l¹i nghÜ: - NÕu m×nh móa thanh ®éc ®ao nµy chÐm chÕt m−êi ng−êi ®éng chóa, ®¶o chóa g× ®ã còng ch¼ng khã kh¨n g×. Cã ®iÒu gi÷a m×nh víi bän hä vèn kh«ng thï o¸n, th× giÕt h¹i m¹ng ng−êi lµm chi? M×nh mµ g©y thï kÕt o¸n, bän hä liÒu chÕt phÊn ®Êu kh«ng chÞu cho thuèc gi¶i, th× nhÞ ca cïng tø ca sÏ bÞ ®−a ®Õn hËu qu¶ kh«n l−êng. NghÜ vËy Mé Dung Phôc tuy x«ng vµo ®¸m ®«ng mµ kh«ng h¹ thñ chÐm chÕt mét m¹ng nµo. NÕu gÆp søc c¶n trë y chØ ®iÓm huyÖt hay ®¸ ng· mét vµi ng−êi mµ th«i. Bän ng−êi kia lóc ®Çu cßn khiÕp sî Mé Dung Phôc, sau thÊy uy lùc thÕ ®ao cña y kh«ng cã g× lµ m·nh liÖt cho l¾m, ®Òu trÊn tÜnh l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c tr−êng kiÕm, ®o¶n kiÕm, nhuyÔn tiªn tua tña phãng ra nh»m ®©m Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc tuy vâ c«ng cao c−êng, nh−ng bÞ m−êi mÊy ng−êi bao v©y. Y t¶ xung h÷u ®ét mét lóc rèi ch©n tay luèng cuèng. Huèng chi ®øng ngoµi vßng chiÕn cßn trïng trïng ®iÖp ®iÖp cã ®Õn ba bèn tr¨m ng−êi, th× y kh«ng khái kinh h·i. Cuéc chiÕn ®Êu kÐo dµi thªm mét kh¾c n÷a. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - NÕu t×nh tr¹ng nµy cø kÐo dµi m·i th× biÕt ®Õn bao giê cho kÕt liÔu? Xem chõng kh«ng h¹ ®éc thñ kh«ng xong råi. NghÜ vËy, Mé Dung Phôc móa tÝt thanh ®¬n ®ao chÐm lu«n hai nh¸t "binh binh" sèng ®ao ®· ®¸nh vµo hai ng−êi mª man bÊt tØnh. Bçng thÊy §Æng B¸ch Xuyªn lín tiÕng la: - Qu©n ®ª tiÖn kia! Kh«ng ®−îc ®éng ®Õn c« n−¬ng cña chóng ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc liÕc m¾t nh×n qua thÊy hai ng−êi toan tung m×nh nhÈy lªn ngän c©y ®Ó c«ng kÝch V−¬ng Ngäc YÕn hiÖn ngåi nÊp trªn ®ã. §Æng B¸ch Xuyªn ch¹y nh− bay l¹i cøu øng. G· phãng ch−ëng ra tíi tÊp ®Ó c¶n trë.Nh−ng sau còng cã mét ng−êi nh¶y ®−îc lªn c©y.TiÕp theo lµ mét tiÕng la, g· bÞ V−¬ng Ngäc YÕn ®¸ hÊt xuèng. Mé Dung Phôc ®· h¬i yªn d¹, th× l¹i thÊy hai ng−êi n÷a nh¶y lªn. Y biÕt ngay chñ ý bän nµy: v× chóng kh«ng h¹ næi m×nh liÒn nh¶y lªn b¾t tiÓu muéi ®Ó uy hiÕp. ThËt lµ h¹ng v« liªm sØ. Mé Dung Phôc bÞ bÊy nhiªu ng−êi bao v©y cÇm ch©n, y kh«ng thÓ nµo ph©n th©n ®Ó ch¹y l¹i cøu øng V−¬ng Ngäc YÕn ®−îc. Sau y thÊy hai c« g¸i n¾m lÊy c¸nh tay V−¬ng Ngäc YÕn tõ trªn c©y nh¶y xuèng. L¹i mét g· ®Çu ®µ ®éi kim hoµn vÉn ®Ó tãc dµi cÇm binh giíi ®ao kÒ cæ V−¬ng Ngäc YÕn la lªn: - Th»ng lái Mé Dung kia! Mi ®· chÞu ®Çu hµng ch−a? NÕu mi kh«ng hµng, ta sÏ c¾t ®Çu ng−êi ®ång ®¶ng yªu quý cña mi ®©y! Mé Dung Phôc ngÈn ng−êi ra, nghÜ bông: - Bän yªu ma nµy tµn ¸c v« cïng! Chóng d¸m s¸t h¹i biÓu muéi ta l¾m. B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? TiÕng t¨m nhµ Mé Dung ë C« T« tung hoµnh thiªn h¹, h¸ chÞu ®Çu hµng qu©n giÆc ®−îc −? B÷a nay m×nh cÊt tiÕng xin ®Çu hµng, th× ngµy mai m×nh cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc n÷a? Tuy trong lßng y do dù, ma tay y kh«ng ngõng l¹i chót nµo, vÉn ®¸nh ch−ëng ra veo vÐo, hÊt ®−îc hai ®Þch nh©n tung lªn kh«ng råi gi¸ng m¹nh xuèng ®Êt, xa ngoµi mét tr−îng. G· ®Çu ®µ l¹i la lªn: - Mi kh«ng hµng −? Ta c¾t c¸i ®Çu c« g¸i dong nhan khuynh quèc nµy ®©y! G· nãi xong vung thanh giíi ®ao lªn, ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng!... §ét nhiªn tõ phÝa sau nói cã tiÕng ng−êi la lªn: - Kh«ng ®−îc! C¸c ng−¬i kh«ng ®−îc ®ông ®Õn V−¬ng c« n−¬ng! Ta chÞu ®Çu hµng c¸c ng−¬i lµ xong. TiÕng la nghe rÊt quen tai. Råi mét bãng xam x¸m ch¹y nh− bay tíi, ch©n b−íc rÊt lÑ lµng ®Õn ngoµi vßng v©y th× dõng l¹i. MÊy ng−êi qu¸t m¾ng, x«ng ra ng¨n l¹i, khiÕn cho chµng míi ®Õn hÕt l¹ng sang ®«ng l¹i sang t©y ®Ó tr¸nh ®ßn nh÷ng ng−êi nh¶y xæ ®Õn tr−íc mÆt chµng. D−íi ¸nh ®Ìn löa, mäi ng−êi ®Þnh thÇn nh×n l¹i th× ng−êi míi ®Õn ®ã chÝnh lµ §oµn Dù. Bçng l¹i nghe tiÕng chµng la: - Muèn ta ®Çu hµng ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ? Nh−ng v× V−¬ng c« n−¬ng mµ ng−¬i b¾t ta ®Çu hµng ®Õn ngµn lÇn, v¹n lÇn, ta còng −ng chÞu. Chµng nh¶y bæ ®Õn tr−íc mÆt g· ®Çu ®µ kªu lªn: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ói chao! C¸c ng−¬i bu«ng tay ra ngay! B¾t V−¬ng c« n−¬ng lµm chi? V−¬ng Ngäc YÕn biÕt chµng kh«ng hiÓu vâ c«ng mµ d¸m x«ng vµo liÒu m¹ng nh− thÕ ®Ó cøu tÝnh m¹ng cho m×nh, th× c¶m kÝch v« cïng nãi: - §oµn... §oµn c«ng tö! C«ng tö ®Êy −? §oµn Dù s−íng qu¸ la lªn: - D¹! chÝnh lµ t¹i h¹! chÝnh lµ t¹i h¹! G· ®Çu ®µ c¶ tiÕng m¾ng: - Mi... mi lµ c¸i g×? §oµn Dù ®¸p: - Ta lµ ng−êi, chø cßn lµ c¸i g×? Sao mµ ng−¬i ngèc thÕ? G· ®Çu ®µ xoay tay phãng quyÒn ®¸nh "bèp" mét c¸i tróng quai hµm §oµn Dù. §oµn Dù ch©n ®øng kh«ng v÷ng, siªu ng−êi ®i råi ng· l¨n ra, tr¸n ®Ëp vµo t¶ng ®¸, m¸u ch¶y ®Çm ®×a. G· ®Çu ®µ nh×n râ khinh c«ng lóc chµng ch¹y ®Õn, vÉn t−ëng vâ c«ng chµng kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng. G· xoay tay ®¸nh thö mét ®ßn yªn trÝ lµ kh«ng tróng. G· ®Þnh thö ®ßn nµy råi phãng ra ba chiªu giíi ®ao cÇm trong tay mÆt míi lµ nh÷ng chiªu h¹ s¸t thùc sù. G· cã ngê ®©u míi vê mét chiªu mµ ®· ®¸nh ngay ®−îc chµng. ThÊy vËy g· kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. Mé Dung Phôc vÉn kh«ng ngít tíi lui xung ®ét vµ ®¸nh rÊt kÞch liÖt. G· ®Çu ®µ la lªn: - NÕu mi kh«ng dõng tay ®Çu hµng, ta sÏ chÐm ®Çu c« bÐ nµy thËt ®Êy. L·o phËt gia nãi mét lµ mét, hai lµ hai, quyÕt kh«ng lõa mét ai ®©u. Råi g· cÊt tiÕng ®Õm: - Nµy mét... hai... ba...! Mi cã hµng hay kh«ng? Mé Dung Phôc khã nghÜ qu¸. KÓ vÒ t×nh biÓu huynh, biÓu muéi th× y thiÖt kh«ng thÓ nhÉn t©m ®Ó V−¬ng Ngäc YÕn mÊt m¹ng d−íi bµn tay gian nh©n ®−îc. Nh−ng y nghÜ ®Õn bèn ch÷ "C« T« Mé Dung" nã quan träng v« cïng, kh«ng thÓ ®Ó ng−êi uy hiÕp ®−îc. V× nh− vËy lµ mét ®iÒu sØ nhôc vÜnh viÔn trªn chèn giang hå kh«ng bao giê tÈy s¹ch ®−îc! NghÜ vËy, y hÐt lªn: - Tªn ®Çu ®µ giÆc c−íp kia! Ng−¬i muèn ta chÞu hµng th× ®ã lµ mét ®iÒu khã kh¨n v« cïng. Ng−¬i chØ ®ông ®Õn mét chiÕc l«ng ch©n mµ ta kh«ng b¨m v»m ng−¬i ra mu«n ®o¹n, th× thÒ ch¼ng lµm ng−êi n÷a. Mé Dung Phôc võa nãi võa x«ng vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn. Nh−ng h¬n hai chôc ng−êi cÇm khÝ giíi ®©m t¶ chÐm h÷u, ng¨n tr−íc ®¸nh sau kh«ng sao x«ng tíi ®−îc ngay. G· ®Çu ®µ tøc giËn qu¸t lªn: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ta cø viÖc c¾t ®Çu con nhá nµy, thö xem mi cã b¾t ®−îc "L·o phËt gia" kh«ng? Nãi ®o¹n, g· chôp lÊy tay V−¬ng Ngäc YÕn. Hai c« g¸i ®ang gi÷ nµng thÊy vËy, sî v¹ l©y liÒn bu«ng tay nµng, nh¶y tr¸nh ra xa. §oµn Dù nhÞn ®au låm cåm bß dËy. Tay tr¸i chµng ®Ó lªn tr¸n che vÕt th−¬ng, vÎ mÆt rÊt bÇn thÇn. Chµng võa thÊy g· ®Çu ®µ vung ®ao lªn chÐm xuèng Ngäc YÕn, mµ V−¬ng Ngäc YÕn vÉn ®øng thén mÆt ra, tùa hå nh− bÞ ®iÓm huyÖt, nªn kh«ng kh¸ng cù, nÐ tr¸nh chi hÕt. Chµng ho¶ng hèt v« cïng, d¬ ngãn tay ra. MÊy tiÕng "veo vÐo" vang lªn! TiÕp theo nghe ®¸nh "ch¸t" mét c¸i. Tay ph¶i g· ®Çu ®µ bÞ ®øt liÒn. C¶ mét bµn tay vµ thanh giíi ®ao ®Òu rít xuèng ®Êt. Nguyªn trong lóc §oµn Dù hèt ho¶ng ®Õn cùc ®iÓm, ch©n khÝ bõng bõng næi lªn ®Çy dÉy kh¾p trong ng−êi, chµng thi triÓn c«ng phu Lôc M¹ch ThÇn KiÕm. Mét luång kiÕm khÝ ®· chÐm g·y tay g· ®Çu ®µ. §oµn Dù liÒn x«ng tíi cÇm hai tay V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó nµng lªn l−ng câng ch¹y. Chµng võa ch¹y võa la: - ViÖc ch¹y trèn khái mÊt m¹ng lµ cÇn kÝp h¬n hÕt.G· ®Çu ®µ nµy tªn gäi B¸o Nh¬n ®Çu ®µ chóa ®¶o Diªm S¬n ë Thanh H¶i. G· hung h·n v« cïng. B¸o Nhìn ®Çu ®µ bÞ chÆt ®øt c¸nh tay ph¶i ®au buèt thÊu x−¬ng. Nh−ng lóc ®iªn tiÕt g· næi c¬n hung d÷ thß tay tr¸i xuèng l−îm c¸nh tay ph¶i, ®ång thêi gÇm lªn mét tiÕng thËt to, nh»m §oµn Dù liÖng c¸nh tay g·y tíi. C¸nh tay ph¶i ®Çu ®µ tuy bÞ g·y rêi nh−ng trong bµn tay nµy vÉn cßn n¾m chÆt l−ìi giíi ®ao. C¶ c¸nh tay lÉn l−ìi giíi ®ao liÖng vÒ phÝa §oµn Dù, t×nh thÕ cùc kú nguy hiÓm. §oµn Dù l¹i d¬ mét ngãn tay bªn h÷u lªn phãng "vÐo" ra mét tiÕng thµnh chiªu "ThiÕu d−¬ng kiÕm" b¾n ®óng vµo l−ìi giíi ®ao. L−ìi giíi ®ao bËt ra khái c¸nh tay rít xuèng ®Êt. Nh−ng c¸nh tay vÉn tiÕp tôc b¨ng l¹i ®Ëp vµo m¸ §oµn Dù mét c¸i. Tr¸n §oµn Dù vÉn øa m¸u ra, mÆt mòi ®Çy vÕt tÝch loang læ, l¹i bÞ c¸nh tay g·y cña ®Çu ®µ ®¸nh tróng. M¾t chµng hoa lªn, ch©n b−íc lo¹ng cho¹ng. Nh−ng t©m ý chµng nghÜ lµ ph¶i cøu cho ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn ra ngoµi, chµng liÒn thi triÓn phÐp L¨ng ba vi bé x«ng x¸o ch¹y ra ngoµi vßng v©y. Mäi ng−êi bªn ®Þch reo hß xóm l¹i ng¨n c¶n, nh−ng phÐp L¨ng ba vi bé cña §oµn Dù cùc kú tinh diÖu. Chµng xiªn t¶ nÐ h÷u, ch©n b−íc vßng vÌo ra ngoµi. Bao nhiªu tay §éng chóa, §¶o chóa, vâ c«ng rÊt tinh th©m. Nµo kiÕm nµo ch−ëng nh»m ®óng ng−êi chµng phãng ®Õn tíi tÊp. Nh−ng tÊm th©n uèn Ðo rÊt mau lÑ, chµng ®Òu tr¸nh ®−îc hÕt. ChØ trong kho¶nh kh¾c, §oµn Dù ®· câng ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn ra khái trïng, v× chµng sî cã ng−êi r−ît theo, nªn ch¹y liÒn mét m¹ch ra ngoµi mÊy chôc tr−îng míi dõng b−íc. §oµn Dù thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm, toan ®Æt V−¬ng Ngäc YÕn xuèng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn véi nãi: - Kh«ng, kh«ng ®−îc! §oµn c«ng tö! Ta bÞ chóng ®iÓm huyÖt kh«ng ®øng v÷ng ®−îc ®©u! §oµn Dù ®ì lÊy vai nµng nãi: - V©ng! C« n−¬ng cho biÕt ®Ó t¹i h¹ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng, kh«ng cÇn! ChØ qua mét giê ba kh¾c lµ huyÖt ®¹o tù nhiªn gi¶i khai ®−îc. C«ng tö bÊt tÊt ph¶i gi¶i huyÖt cho ta! Nguyªn V−¬ng Ngäc YÕn bÞ ®iÓm vµo huyÖt ThÇn Phong ë ngay bªn c¹nh "tr¸i ®µo" tr−íc ngùc muèn gi¶i khai huyÖt ®¹o nµy th× ph¶i thóc ®Èy chç ®ã, cã ®iÒu bÊt tiÖn. §oµn Dù kh«ng hiÓu ý V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - N¬i ®©y rÊt lµ nguy hiÓm, kh«ng thÓ dõng l¹i l©u ®−îc. T¹i h¹ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho c« n−¬ng råi sÏ t×m kÕ tho¸t th©n. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn nãi: - Kh«ng ®−îc, kh«ng ®−îc ®©u! Gi÷a lóc nµng nghiªng nghiªng ®Çu ®i bçng ngã thÊy bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®ang t¶ xung h÷u ®ét gi÷a vßng v©y. Nµng lo l¾ng ®Õn sù an nguy cña biÓu ca liÒn nãi: - §oµn c«ng tö! BiÓu ca ta ®ang bÞ bao v©y. Chóng ta cã c¸ch nµo cøu ®−îc kh«ng? §oµn Dù chua xãt trong lßng v× thÊy V−¬ng Ngäc YÕn chØ nghÜ tíi Mé Dung Phôc mµ th«i, chµng ®©m ra côt høng than thÇm: - Cuéc t−¬ng t− cña m×nh ®µnh lµ v« väng. §oµn Dù nµy b÷a nay hoµn toµn theo t©m nguyÖn cña nµng, dï cã ph¶i v× Mé Dung Phôc mµ chÕt còng cam t©m. M×nh tuy kh«ng hiÓu vâ c«ng, còng m¹o hiÓm x«ng vµo míi ph¶i. NghÜ vËy chµng nãi: - §−îc l¾m! C« n−¬ng ë ®©y ®Ó t¹i h¹ vµo cøu y. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng ®−îc! C«ng tö kh«ng hiÓu vâ c«ng th× lµm sao vµo cøu y ®−îc? §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Võa råi t¹i h¹ còng x«ng vµo câng ®−îc c« n−¬ng ra ®©y th× cßn sî g×? V−¬ng Ngäc YÕn biÕt phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" cña §oµn Dù cã lóc øng nghiÖm cã lóc kh«ng, chø kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn theo ý m×nh ®−îc, nµng nãi: - Võa råi c«ng tö vËn khÝ rÊt giái. §ã lµ t¹i... c«ng tö lo l¾ng ®Õn sù an nguy cña ta nªn phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra ®−îc. Nh−ng tÊm lßng c«ng tö ®èi víi biÓu ca ta vÞ tÊt ®· tha thiÕt nh− ®èi víi ta. Ta e r»ng... §oµn Dù nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i quan t©m, t¹i h¹ ®èi víi c« n−¬ng thÕ nµo th× ®èi víi lÖnh biÓu ca còng vËy. Nh−ng t¹i h¹ kh«ng biÕt vËn dông néi lùc ch©n khÝ cã ph¸t ®éng ®−îc hay kh«ng ch¼ng ph¶i do t©m linh m×nh chØ huy ®−îc. Cho nªn ng−êi ta th−êng nãi r»ng: "Cè ý trång hoa hoa ch¼ng nÈy, v« t×nh c¾m liÔu liÔu xanh um". C¸i ®ã lµ do ë chç m×nh cã c¬ duyªn hay kh«ng mµ th«i. V−¬ng Ngäc YÕn l¾c ®Çu nãi: - Nh− thÕ th× c«ng tö m¹o hiÓm qu¸. Kh«ng ®−îc ®©u! §oµn Dù −ìn ngùc ra nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! ChØ cÇn c« cã lßng tin cËy, t¹i h¹ dï mu«n th¸c còng kh«ng chèi tõ. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn khÏ nãi: - C«ng tö ®èi víi ta tËn t©m nh− vËy, lßng ta thËt ¸y n¸y! §oµn Dù c¶m kh¸i nãi: - Can chi mµ c« n−¬ng ph¶i ¸y n¸y? C« n−¬ng cã thÓ sai b¶o t¹i h¹ bÊt cø viÖc g×. Ch−a døt lêi chµng ®· trë gãt, hiªn ngang tiÕn vµo trong trËn. V−¬ng Ngäc YÕn véi la lªn: - §oµn c«ng tö ta kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. C«ng tö ®i råi kh«ng cßn ai tr«ng nom. NÕu cã kÎ ®Õn ¸m to¸n th× sao? §oµn Dù quay l¹i g·i ®Çu nãi: - C¸i nµy... c¸i nµy... B¶n ý V−¬ng Ngäc YÕn lµ yªu cÇu §oµn Dù câng m×nh lªn l−ng ®Ó ®i cøu Mé Dung Phôc, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra. Mét c« g¸i thanh xu©n mµ kªu mét chµng trai câng m×nh lªn l−ng th× thËt thÑn ®Õn chÕt. Nµng chØ mong §oµn Dù tù hiÓu m×nh, song chµng l¹i kh«ng hiÓu, chØ ngí ngÈn g·i ®Çu dËm ch©n, ra chiÒu khã nghÜ. Mé Dung Phôc cïng ®èi ph−¬ng chiÕn ®Êu mçi lóc mét khÈn cÊp. V−¬ng Ngäc YÕn biÕt ®èi ph−¬ng rÊt lîi h¹i, nµng nãng n¶y v« cïng, ®µnh d¹n dµy nãi: - §oµn c«ng tö! PhiÒn c«ng tö câng ta lªn l−ng ®Ó x«ng vµo trËn. Nh− thÕ mµ cøu ®−îc biÓu ca th× thiÖt vÑn c¶ hai bÒ. §oµn Dù bçng tØnh ngé nãi: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! ThÕ mµ t¹i h¹ ngu muéi kh«ng nghÜ ra. Chµng liÒn cói ng−êi xuèng ®Ó V−¬ng Ngäc YÕn lªn l−ng câng. Bªn tai tiÕng la ã vang trêi, tiÕng khÝ giíi ch¹m vµo nhau chan ch¸t. Lóc nµy §oµn Dù ®· câng V−¬ng Ngäc YÕn, nh−ng t©m thÇn cßn m¶i lo nghÜ vÒ viÖc cøu nµng tho¸t hiÓm, ngoµi ra kh«ng ®Ó ý g× hÕt. B©y giê chµng c¶m thÊy con ng−êi mÒm m¹i ngåi trªn l−ng m×nh. Hai tay chµng vßng ra «m lÊy hai ch©n nµng, tuy c¸ch mÊy lÇn xiªm ¸o chµng còng c¶m thÊy da thÞt nµng mÞn mµng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung BÊy l©u nay, trong lßng lóc nµo còng m¬ t−ëng V−¬ng Ngäc YÕn ch¼ng nh÷ng lóc thøc, mµ c¶ trong khi ngñ còng m¬ mµng t−ëng ®Õn h×nh bãng nµng. Khi V−¬ng Ngäc YÕn ®i theo Mé Dung Phôc, §oµn Dù ®· muèn ngµn lÇn tù nhñ nªn chÊm døt mèi t×nh v« hy väng cña m×nh mµ xa nµng ra. Nh−ng d−ên nh− hai ch©n chµng kh«ng tù chñ ®−îc, cø lÏo ®Ïo theo sau con ng−êi ngäc, c¸ch mét qu·ng xa xa. NhiÒu lóc chµng tù hÑn víi m×nh: - Ta theo nµng hÕt qu·ng ®−êng nµy, råi sÏ ®i nÎo kh¸c. §oµn Dù hìi §oµn Dù! Ng−êi thùc lµ u mª ch¼ng biÕt g×, tù h·m m×nh vµo vßng ®¾m ®uèi kh«ng chÞu rót ch©n ra. C«ng tr×nh ng−¬i ®äc s¸ch bÊy l©u thËt lµ uæng phÝ. Ng−¬i nªn nhí r»ng: trÌo dèc ngùa ph¶i chån ch©n, ®Õn bê thuyÒn tÊt ®ông ®Çu. NÕu m×nh kh«ng biÕt vung kiÕm chÆt ®øt t¬ t×nh th× cã ngµy chÕt mÊt x¸c. Nh−ng bÊt luËn lßng chµng nghÜ thÊu triÖt lÏ ph¶i tr¸i ®Õn ®©u ®i n÷a mµ hai ch©n kh«ng theo dâi V−¬ng Ngäc YÕn kh«ng ®−îc. Tõ ngµy §oµn Dù nuèt ®«i M·ng Cæ chu c¸p, ch©n chµng ®i rÊt mau, lÑ lµng lÏo ®Ïo theo sau V−¬ng Ngäc YÕn mét qu·ng xa, Mé Dung Phôc còng kh«ng ph¸t gi¸c ra ®−îc. C¶ lóc V−¬ng Ngäc YÕn ngåi trªn ngän c©y, Mé Dung Phôc x«ng vµo nghinh ®Þch, chµng ®Òu tr«ng thÊy râ rµng. G· B¸o Nhì ®Çu ®µ toan giÕt V−¬ng Ngäc YÕn, chµng h¨m hë, x«ng ra, cam lßng t×nh nguyÖn "®Çu hµng" thay cho Mé Dung Phôc. §èi ph−¬ng ®©u cã hiÓu ®−îc b¶n ý cña chµng, råi ®i ®Õn chç bÞ g·y mét tay. Lóc nµy §oµn Dù câng V−¬ng Ngäc YÕn lªn l−ng, bÊt gi¸c tinh thÇn s¶ng kho¸i, nh−ng råi chµng tr¸ch m×nh: - §oµn Dù hìi §oµn Dù! HiÖn b©y giê lµ lóc nµo ®©y? Sao trong lßng ng−¬i cßn cã ý cµn rì? ThiÖt kh«ng b»ng gièng cÇm thó! Ng−êi ta lµ mét bËc b¨ng thanh ngäc khiÕt, mét vÞ c« n−¬ng cùc kú t«n quý. ChØ mét ý nghÜ bÊt l−¬ng nhá xÝu còng ®ñ lµm tiÕt m¹n con ng−êi nµng. Téi ng−¬i thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn. Chµng võa nghÜ ®Õn bèn ch÷ "thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn", bÊt gi¸c bu«ng tay ra, d¬ tay lªn tù t¸t vµo mÆt m×nh hai c¸i cùc m¹nh, ®ång thêi chµng t¨ng gia c−íc lùc x¨m x¨m ch¹y ®i. V−¬ng Ngäc YÕn rÊt lÊy lµm kú hái: - §oµn c«ng tö! C«ng tö lµm chi vËy? §oµn Dù vèn tÝnh thËt thµ, nhÊt lµ ®èi víi V−¬ng Ngäc YÕn chµng ®· coi nh− mét vÞ thiªn tiªn, cµng kh«ng d¸m dèi tr¸, liÒn ®¸p: - T¹i h¹ rÊt lÊy lµm hæ thÑn lµ trong lßng bçng ph¸t sinh mét ý nghÜ ®¹i bÊt kÝnh ®èi víi c« n−¬ng. Téi thËt ®¸ng ®¸nh! V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý nghÜ cña chµng, thÑn ®á mÆt lªn! Gi÷a lóc Êy, mét g· ®¹o sÜ tay cÇm tr−êng kiÕm ch¹y nh− bay tíi n¬i qu¸t m¾ng: - MÑ kiÕp! Con cõu non nµy l¹i vµo ®©y quÊy rÇy råi! §¹o sÜ võa nãi võa ra chiªu "§éc Long xuÊt ®éng" phãng tíi §oµn Dù. §oµn Dù bçng tù nhiªn ®øng chÐo ch©n ®i ®óng phÐp "L¨ng ba vi bé" tr¸nh khái. V−¬ng Ngäc YÕn khÏ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - H¾n s¾p ra chiªu thø hai ®©m vµo mÐ t¶ ®ã. C«ng tö b−íc chÐo sang mÐ h÷u phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt "Thiªn T«n" h¾n. HuyÖt ®¹o nµy rÊt träng yÕu. §oµn Dù ph¸t ch−ëng tuy kh«ng nÆng l¾m, mµ còng ®¸nh cho ®èi ph−¬ng ph¶i héc m¸u t−¬i. Chµng thÊy vËy sî qu¸, kh«ng d¸m quay l¹i nãi n÷a. G· ®¹o sÜ võa ng· l¨n ra th× l¹i cã hai ®¹i h¸n nh¶y xæ tíi. V−¬ng Ngäc YÕn bông réng nh− biÓn. Vâ c«ng kh¾p thiªn h¹ ch¼ng m«n nµo mµ nµng kh«ng biÕt. Nµng nãi khÏ vµo tai §oµn Dù ®Ó chØ ®iÓm cho chµng theo ®óng phÐp ra chiªu. Chµng h¹ xong hai ®¹i h¸n nµy tøc kh¾c. §oµn Dù thÊy th¾ng ®Þch mét c¸ch dÔ dµng, V−¬ng Ngäc YÕn l¹i kÒ tai thñ thØ. Mét lµn h¬i th¬m ng¸t nh− hoa lan thoang tho¶ng vµo mÆt nªn tuy chµng ph¶i liÒu m¹ng x«ng vµo cuéc chiÕn, chµng vÉn c¶m thÊy sung s−íng. Thùc lµ mét c¶nh ngé ngµn n¨m mét thuë, b×nh sinh chµng kh«ng bao giê nghÜ tíi. §oµn Dù ®¸nh ng· hai ng−êi råi th× chØ cßn c¸ch Mé Dung Phôc kh«ng ®Çy hai tr−îng. BÊt th×nh l×nh nghe tiÕng giã vang lªn, hai bãng xanh vung tíi. §ã lµ hai c©y nhuyÕn tiªn cïng nh»m ®¸nh vµo §oµn Dù. §oµn Dù l¹i b−íc xÐo ch©n ®i tr¸nh khái, bçng thÊy mét c©y nhuyÔn tiªn ®ang l¬ löng trªn kh«ng, xoay trë l¹i nh¶y chåm xuèng tr−íc mÆt m×nh nhanh nh− chíp. V−¬ng Ngäc YÕn cïng §oµn Dù la ho¶ng: - ói chao! Nguyªn hai c©y nhuyÔn tiªn nµy kh«ng ph¶i lµ binh khÝ mµ lµ hai con r¾n. §oµn Dù khi míi rêi khái hoµng cung n−íc §¹i Lý ®· thÊy Chung Linh dïng r¾n sèng lµm khÝ giíi. Nh−ng lóc ®ã Chung Linh dïng r¾n ®Ó chèng ®Þch cßn b©y giê th× ®Þch nh©n l¹i dïng r¾n ®Ó ®èi phã víi m×nh. C¶nh ngé hoµn toµn tr¸i ng−îc. §oµn Dù t¨ng gia c−íc bé muèn l−ít qua mÆt hai ng−êi mÆc ¸o xanh kh«ng ngê chóng th©n h×nh bÐ nhá mµ bé ph¸p mau lÑ dÞ th−êng. Chóng ng¨n c¶n ®−êng lèi cña §oµn Dù lu«n mÊy lÇn. §oµn Dù véi cÊt tiÕng hái: - V−¬ng c« n−¬ng! B©y giê lµm thÕ nµo ®©y? V−¬ng Ngäc YÕn ®èi víi nh÷ng quyÒn c−íc vµ nh÷ng chiªu thøc binh khÝ c¸c m«n ph¸i kh¾p thiªn h¹, rÊt Ýt m«n nµng kh«ng biÕt tíi. Nh−ng hai con r¾n tung m×nh lªn kh«ng ®Ó c¾n ®èi ph−¬ng th× ^^^ thÓ lµ mét m«n vâ c«ng cña m«n ph¸i nµo hÕt. §èi víi chiªu thøc vâ c«ng cña nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng th× nµng tiªn ®o¸n mét c¸ch dÔ dµng. Nh−ng muèn ®o¸n tr−íc hai con r¾n nµy tiÕn c«ng vµo phÝa nµo thùc khã mµ biÕt ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy hai ¸o xanh nh« lªn hôp xuèng tr«ng rÊt vông vÒ khã coi. Cã ®iÒu cö ®éng cña chóng l¹i mau lÑ cùc ®iÓm. Nµng biÕt râ chóng ch−a luyÖn qua khinh Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung c«ng nµo hÕt, chØ c¸i lµ mau lÑ thiªn nhiªn nh− c¸c loµi khØ, v−în, hæ, b¸o mµ th«i. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2