Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 84

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

79
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 84', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 84

 1. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Håi thø t¸m m−¬i t− §oµn lang x«ng trËn cøu c« n−¬ng Bao BÊt §ång lµ ng−êi c¬ trÝ mau lÑ, ®¸ ch©n mét c¸i hÊt khèi ®¸ trËt sang mét bªn, th× d−íi ®Êt hiÖn ra mét cöa ®éng. Cöa ®éng nµy chØ réng chõng h¬n mét th−íc ®−êng kÝnh, kh«ng hiÓu Tang Thæ C«ng to bÐo nh− vËy th× lµm sao chui vµo ®−îc? G· cã biÕt ®©u tªn h¾n lµ Tang Thæ C«ng th× ch÷ "Thæ" ®ã biÓu hiÖn cho thuËt ®Þa hµnh cña h¾n rÊt mùc tinh th«ng. Lóc n»m phôc d−íi ®Êt, h¾n ®· vËn ®éng c¶ ch©n tay ®Ó bíi ®Êt ra råi chui vµo. Võa n·y Mé Dung Phôc ®Ì chÆt n¾p ®Ønh Tang Thæ C«ng kh«ng cã c¸ch nµo hÊt n¾p ®Ønh lªn ®Ó tho¸t ra. H¾n ph¶i ®¹p d−íi ®¸y ®Ønh chui xuèng ®Êt ®Ó tho¸t th©n. Bao BÊt §ång cßn ®ang ngí ngÈn, xoay m×nh ngã bèn mÆt xem Tang Thæ C«ng ë ®©u? G· nghÜ r»ng dï h¾n cã chui xuèng ®Êt mµ kh«ng ph¶i lµ con Xuyªn s¬n gi¸p (mét gièng ®éng vËt cã mãng nhän ®Ó ®µo ®Êt) th× còng chØ míi ®i ®−îc mÊy th−íc lµ cïng vµ chØ trèn ®−îc mét lóc. Ch¼ng lÏ h¾n võa ®µo mét l¸t ®· biÕn ®−îc ngay nh− ng−êi biÕt thuËt ®én thæ, bçng nghe Mé Dung Phôc la lªn: - H¾n ®©y råi! Y liÒn vung tay ¸o quÐt vµo khèi ®¸ mét c¸i. Nguyªn khèi nµy kh«ng ph¶i lµ ®¸ dùng th¼ng lªn mµ chÝnh lµ saul−ng Tang Thæ C«ng. G· Tang Thæ C«ng thËt lµ mét con ng−êi cæ qu¸i, cã ®ñ c¸c kü thuËt ®Ó che m¾t vµ lõa bÞp ng−êi. NÕu Mé Dung Phôc kh«ng cã nh·n lùc tinh vi th× kh«ng thÓ ph¸t gi¸c ®−îc. Luång kinh phong ph¸t ra tõ tay ¸o rÊt m·nh liÖt, nã l«i cuèn Tang Thæ C«ng nh− mét tr¸i bãng thÞt tung lªn trªn kh«ng. Tang Thæ C«ng tõ lóc tróng ph¶i tr−ëng lùc cña Mé Dung Phôc råi h¾n bÞ th−¬ng kh¸ nÆng kh«ng cßn søc kh¸ng cù ®−îc n÷a. H¾n vät cÊt tiÕng la: Xin ®õng h¹ ®éc thñ! T¹i h¹ sÏ lÊy thuèc gi¶i cho! Mé Dung Phôc c−êi nãi: Ng−¬i cø yªn lßng. Ta quyÕt kh«ng h¹i ng−¬i ®©u. Nãi xong y vung tay tr¸i, luång k×nh phong ë tay ¸o tiªu tan, ®ång thêi phãng ra mét luång k×nh lùc kh¸c ®Ó gi÷ Tang Thæ C«ng l¹i cho ng−êi h¹ tõ tõ xuèng. Bçng phÝa tr−íc ë ®»ng xa cã tiÕng ng−êi hoan h«: - C« T« Mé Dung! Qu¶ nhiªn danh bÊt h− truyÒn! Mé Dung Phôc gi¬ tay lªn ®¸p: - T¹i h¹ chØ ®¸ng lµm mét trß c−êi cho c¸c vÞ nghÜ rÊt nªn thÑn. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Gi÷a lóc Êy mét luång ¸nh s¸ng vµng vµ mét luång ¸nh s¸ng b¹c phãng tíi mÐ bªn tr¸i ®Çu y nhanh nh− chíp. TiÕng khÝ giíi trªn kh«ng rÝt lªn nghe rÊt ghª sî. Mé Dung Phôc tù hái: - §©y lµ thø khÝ giíi g× mµ uy thÕ m·nh liÖt nh− vËy? Y kh«ng d¸m chÇn chê vËn néi lùc cho hai tay ¸o phïng lªn ®Ó ®ãn lÊy. Mét tiÕng vang lªn hai luång ¸nh s¸ng ®¸nh bËt tô phong ng−îc l¹i. Hai luång ¸nh s¸ng còng lui l¹i ba th−íc. BÊy giê Mé Dung Phôc míi nh×n râ th× ®ã lµ hai c¸i ®ai võa dµi võa réng mét lµ ®ai vµng vµ ®ai b¹c. Mé Dung Phôc thÊy hai c¸i ®ai ®Ëp vµo tay ¸o ®· biÕt ngay lµ néi lùc ng−êi sö ®ai vµng m¹nh h¬n ng−êi sö ®ai b¹c nhiÒu. §ång thêi y l¹i biÕt râ ng−êi sö ®ai b¹c ch−a huy ®éng hÕt néi lùc cßn ng−êi sö ®ai vµng th× vËn ®éng k×nh lùc ®Õn ®é chãt. Hai ng−êi cÇm ®Çu ®ai ®øng ®ã ®Òu tuæi ®· giµ. L·o sö ®ai vµng m×nh mÆc ¸o bµo tr¾ng, l·o sö ®ai b¹c l¹i mÆc ¸o bµo vµng. ¸nh vµng ¸nh b¹c chiÕu hµo quang ra rÊt rùc rì vµ cùc kú hoa lÖ. Nh÷ng thø bµo vµng bµo b¹c nµy kh«ng ph¶i ®Ó ng−êi th−êng mÆc, tùa hå chØ nh÷ng nh©n vËt trªn s©n khÊu dïng ®Õn. L·o mÆc ¸o b¹c lªn tiÕng: - Chóng ta rÊt b¸i phôc! C¸c h¹ h·y tiÕp anh em ta mét chiªu n÷a! ¸nh vµng lÊp lo¸ng. C¸i ®ai vµng ë bªn tr¸i l¹i vät th¼ng tíi cßn c¸i ®ai b¹c th× bËt lªn kh«ng råi chôp xuèng th−îng bé Mé Dung Phôc . Mé Dung Phôc nãi: - Hai vÞ tiÒn bèi! Y võa nãi ®−îc bèn ch÷ th× ®ét nhiªn vang lªn mÊy tiÕng veo vÐo ba thanh tr−êng ®ao chÐm tíi. Bªn ®Þch sö lèi "®Þa ®−êng ®ao", c¶ ba ng−êi phèi hîp phãng chiªu thµnh mét lµn ¸nh s¸ng dµy khÝt kh«ng mét kÏ hë, chÐm vµo h¹ bµn Mé Dung Phôc. §ao ph¸p §Þa ®−êng ®ao nµy nh÷ng tay cao thñ Ýt khi dïng ®Õn. Mét lµ v× tiÕn c«ng vµo h¹ bµn ®èi ph−¬ng, uy lùc kh«ng m¹nh l¾m. Hai lµ lóc tiÕn lªn ®¸nh mÊt vÎ hiªn ngang cña ng−êi cao thñ. Nghe tiÕng ®ao cña ba ng−êi nµy phãng ra, Mé Dung Phôc biÕt néi lùc cña hä kh«ng ph¶i tÇm th−êng, cã thÓ ®øng ®Çu h¹ng nh×, d−íi h¹ng nhÊt mét chót mµ th«i. Huèng chi c¶ ba ng−êi l¹i hîp søc liªn c«ng. Ba vïng ¸nh hoa tr¾ng nh− tuyÕt tíi tÊp bay l¹i, ch¹m vµo ai lµ mÊt m¹ng ngay tøc kh¾c, kh«ng thÓ coi th−êng ®−îc. Mé Dung Phôc bÞ tÊn c«ng ba mÆt phÝa trªn, phÝa tr−íc vµ mÐ t¶. Y nghÜ thÇm: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - §èi ph−¬ng ®· tù x−ng lµ ba m−¬i s¸u ®éng chóa vµ b¶y m−¬i hai ®¶o chóa. Hä ng−êi nhiÒu thÕ m¹nh. NÕu x¶y cuéc hçn chiÕn th× nguy hiÓm kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ l−êng. Chi b»ng m×nh ph¶i t×m c¸ch khñng bè hä tr−íc ®i lµ h¬n. Ba l−ìi ®ao quÐt tíi! Mé Dung Phôc m¾t lÑ ch©n nhanh, véi ®¸ tu«n ra ba c−íc, mçi c−íc ®Òu tróng vµo cæ tay ®Þch nh©n. Nh÷ng luång b¹ch quang lÊp lo¸ng, ba thanh ®ao ®Òu bÞ ®¸ tung lªn kh«ng. Mé Dung Phôc khÏ l¹ng ng−êi sang bªn, tay ph¶i thi triÓn c«ng phu "®Èu chuyÓn tinh di" ®Ó g¹t ®Çu c¸i ®ai vµng ®¸nh ch¸t mét tiÕng råi c¶ ®ai vµng lÉn ®ai b¹c cuèn vµo nhau. Lóc nµy ba ng−êi sö ®Þa ®−êng ®ao ®· x«ng vµo kho¶ng gi÷a Mé Dung Phôc vµ Tang Thæ C«ng. Bän chóng mÊt ®¬n ®ao, mµ kh«ng chÞu lïi l¹i la lªn Çm Çm dang tay ra ®Þnh «m lÊy ch©n Mé Dung Phôc. §ang lóc hçn chiÕn, khi nµo Mé Dung Phôc ®Ó chóng lÈn quÊt bªn m×nh? Y phãng ch©n ra nhanh nh− giã b·o ®¸ tróng huyÖt ®¹o tr−íc ngùc ba ng−êi. §ét nhiªn mét ng−êi mÆc ¸o ®en ch©n tay dµi nghªu ngao v−ît mäi ng−êi tiÕn vµo xoÌ bµn tay lín b»ng chiÕc qu¹t La Bå n¾m lÊy Tang Thæ C«ng x¸ch ®i. Da bµn tay ng−êi nµy kh«ng hiÓu trêi sinh ®· dµy s½n hay lµ cã ®eo bao s¾t nªn kh«ng sî nh÷ng mòi kim ë kh¾p ng−êi Tang Thæ C«ng ®©m vµo. N¾m ®−îc Tang Thæ C«ng råi y nh¶y lïi l¹i mét c¸i xa h¬n tr−îng. Mé Dung Phôc thÊy ng−êi nµy gi¬ tay cÊt ch©n cö ®éng nµo còng ghª gím. Vâ c«ng h¾n cao th©m h¬n nh÷ng ng−êi kia nhiÒu khiÕn cho ^^^ kinh h·i, nghÜ thÇm: - Tang Thæ C«ng mµ ®−îc ng−êi nµy cøu tho¸t ®em ®i th× khã lßng kiÕm ®−îc thuèc gi¶i. NghÜ vËy Mé Dung Phôc liÒn tung m×nh lªn cao v−ît qua ba ng−êi n»m d−íi ®Êt. Y phãng ra mét ch−ëng ®Ó ®¸nh tíi ng−êi ¸o ®en. Ng−êi ¸o ®en bËt lªn mét trµng c−êi cÇm ngang thanh ®ao ®Ó tr−íc ngùc. Tr−íc mÆt h¾n ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng. §ã lµ mét thanh quû ®Çu ®ao sèng dµy l−ìi máng s¾c nhän dÞ th−êng. Mé Dung Phôc phãng ch−ëng ®¸nh xuèng t−ëng chõng bµn tay y sÏ bËp vµo l−ìi ®ao cña ®èi ph−¬ng mµ ®øt rêi ngay. Mé Dung Phôc tuy thÊy l−ìi ®ao cña ®èi ph−¬ng ®· ®ãn s½n mµ vÉn bæ chöng xuèng nh− th−êng. Nh−ng bµn tay cßn c¸ch l−ìi ®ao chõng hai tÊc, y ®ét nhiªn xoay chiÒu cho bµn tay quÐt t¹t ngang ra, ®ång thêi hÊt l−ìi ®ao mét c¸i ®Ó chÆt ®øt nh÷ng ngãn tay cña ng−êi ¸o ®en. Mé Dung Phôc l¹i vËn ch©n lùc vµo c−êm tay, søc m¹nh ch¼ng kÐm g× l−ìi quû ®Çu ®ao. NÕu chÐm xuèng còng chÆt ®øt ®−îc tay ®èi ph−¬ng. G· ¸o ®en ®ang lóc bÊt ngê la lªn mét tiÕng råi xoay tay ®Ó ®ì ®¸nh "ch¸t" mét tiÕng. G· ¸o ®en l¹i la lªn mét tiÕng råi l¹ng ng−êi ®i, nh¶y lïi l¹i xa h¬n mét tr−îng. Nh−ng bµn tay tr¸i l·o vÉn n¾m chÆt lÊy Tang Thæ C«ng bÐo chïn bÐo chôt, chø kh«ng chÞu bu«ng ra. Mé Dung Phôc xoay tay l¹i n¾m lÊy l−ìi quû ®Çu ®ao th× bçng ngöi thÊy mét mïi tanh t−ëi Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung chØ chùc n«n oÑ. Y biÕt r»ng l−ìi ®ao nµy cã t«i thuèc ®éc cña mét ph¸i tµ m«n nµo rÊt ghª gím. Mé Dung Phôc tuy ®· ra mét chiªu ®· ®o¹t ®−îc khÝ giíi cña ®èi ph−¬ng, xong y thÊy b¶y t¸m ng−êi cña bªn ®Þch ®Òu gi¬ binh khÝ ra ®Ó ch¾n tr−íc mÆt ng−êi ¸o ®en, th× khã lßng nh¶y vµo ®Ó c−íp Tang Thæ C«ng l¹i ®−îc. Huèng chi y võa ®èi ch−ëng víi ng−êi ¸o ®en biÕt r»ng c«ng lùc h¾n tuy kÐm m×nh mét chót nh−ng h¾n l¹i cã nhiÒu ®iÒu qu¸i dÞ. Gi¶ tû lÊy mét chäi mét còng kh«ng thÓ trong chèc l¸t mµ thñ th¾ng ®−îc. Bçng nghe cã tiÕng ng−êi huyªn n¸o: - Tang Thæ C«ng! Mau lÊy thuèc gi¶i ra. - MÑ kiÕp! Thø ®éc ch©m nµy kh«ng trÞ cho mau th× chØ trong mét giê lµ mÊt m¹ng. - Con rïa giµ kia! Mau lÊy thuèc gi¶i ra! Háng bÐt! Kh«ng thÓ chÞu ®−îc n÷a råi! D−íi ¸nh ®Ìn löa bãng ng−êi ch¹y ®i ch¹y l¹i ®Õn gÇn g· ¸o ®en ®Ó xin l·o lÊy thuèc gi¶i cho. Ng−êi ¸o ®en còng nãi: - Th»ng bÐo mËp thèi tha nµy! LÊy thuèc gi¶i ra ®i! Tang Thæ C«ng nãi: - Ng−¬i bu«ng ta ra ®· nµo! Ng−êi ¸o ®en nãi: - Ta bu«ng ng−¬i ra th× ®Þch nh©n l¹i b¾t lÊy, bu«ng ra thÕ nµo ®−îc? LÊy thuèc gi¶i ra ®i! Nh÷ng ng−êi ®øng bªn còng gÇm lªn: - Ph¶i råi! Mãc tay vµo bäc lÊy thuèc gi¶i ra. Cã ng−êi lín tiÕng m¾ng chöi: - Th»ng mäi nµy! Cßn lÇn chÇn g× m·i? L·o gia cho mét mí löa ®èt s¹ch sµnh sanh c¸i ®éng BÝch L©n nµy ®Ó c¶ l« c¶ lò nhµ rïa kh«ng cßn mèng nµo sèng sãt b©y giê! Tang Thæ C«ng Êp óng ®¸p: - Ta giÊu thuèc gi¶i ë d−íi ®Êt. Ng−¬i cã bu«ng ra th× ta míi ®i lÊy ®−îc. Mäi ng−êi ®Òu ch−ng höng, biÕt r»ng h¾n nãi thËt. Nguyªn Tang Thæ C«ng thÝch ë trong s¬n ®éng d−íi ®Êt ©m u kh«ng cã bãng mÆt trêi ®Ó Èn m×nh. VËy h¾n cÊt giÊu thuèc d−íi hÇm lµ viÖc ®óng lý. Mé Dung Phôc kh«ng thÊy C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c rªn la. Nh−ng y còng biÕt r»ng mäi ng−êi ®· ngøa ng¸y qu»n qu¹i th× nhÞ ca cïng tø ca còng ë trong mét tr−êng hîp ch¼ng kh¸c g×. C«ng viÖc gÊp rót hiÖn giê, lµ ph¶i ph¸t ®éng toµn lùc ®Ó ®o¹t cho b»ng ®−îc l¹i g· Tang Thæ C«ng råi sÏ tÝnh. NghÜ vËy ®ét nhiªn Mé Dung Phôc qu¸t lªn mét tiÕng móa tÝt thanh quû ®Çu ®ao x«ng vµo gi÷a ®¸m ®«ng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung §Æng B¸ch Xuyªn vµ Bao BÊt §ång ®ang hé vÖ ë bªn C«ng D· Cµn cïng Phong Ba ¸c, kh«ng d¸m rêi xa nöa b−íc v× sî ®Þch nh©n ®Õn gia h¹i. ThÊy Mé Dung Phôc nh¶y x«ng vµo nh− con hæ ®ãi xæ vµo gi÷a ®µn dª, mäi ng−êi rÏ sang hai bªn. G· ¸o ®en thÊy uy thÕ Mé Dung Phôc cùc kú hung h·n, kh«ng d¸m chèng ®èi, n¾m Tang Thæ C«ng lïi ra xa. Bçng nghe mäi ng−êi kªu lªn: - Ai nÊy ph¶i cÈn thËn! G· ®ã cÇm thanh Lôc ba h−¬ng lé ®ao ®õng ®Ó y chÐm tróng. Ng−êi kh¸c l¹i kªu: - Trêi ¬i! Lôc ba quû ®Çu ®ao! Sao l¹i ®Ó ®o¹t ®−îc. ThÕ nµy th× nguy to! Mé Dung Phôc móa tÝt thanh ®ao sÊn vµo. Y gÆp ®ñ thø ng−êi ng¨n trë nµo hoµ th−îng, nµo ®¹o sÜ, nµo h¸n tö mÆt mòi xÊu xa, nµo phô n÷ ®Ñp nh− tiªn sa. Ai nÊy thÊy Thanh h−¬ng lé ®ao ®Òu tíi tÊp tr¸nh xa, vÎ mÆt ra chiÒu khiÕp sî. Mé Dung Phôc biÕt r»ng thanh quû ®Çu ®ao nµy cã nhiÒu lai lÞch nh−ng tr«ng rÊt xÊu vµ sÆc mïi khã ngöi, thÕ mµ l¹i gäi lµ "H−¬ng lé ®ao" ®¸ng nùc c−êi! Råi Mé Dung Phôc l¹i nghÜ: - NÕu m×nh móa thanh ®éc ®ao nµy chÐm chÕt m−êi ng−êi ®éng chóa, ®¶o chóa g× ®ã còng ch¼ng khã kh¨n g×. Cã ®iÒu gi÷a m×nh víi bän hä vèn kh«ng thï o¸n, th× giÕt h¹i m¹ng ng−êi lµm chi? M×nh mµ g©y thï kÕt o¸n, bän hä liÒu chÕt phÊn ®Êu kh«ng chÞu cho thuèc gi¶i, th× nhÞ ca cïng tø ca sÏ bÞ ®−a ®Õn hËu qu¶ kh«n l−êng. NghÜ vËy Mé Dung Phôc tuy x«ng vµo ®¸m ®«ng mµ kh«ng h¹ thñ chÐm chÕt mét m¹ng nµo. NÕu gÆp søc c¶n trë y chØ ®iÓm huyÖt hay ®¸ ng· mét vµi ng−êi mµ th«i. Bän ng−êi kia lóc ®Çu cßn khiÕp sî Mé Dung Phôc, sau thÊy uy lùc thÕ ®ao cña y kh«ng cã g× lµ m·nh liÖt cho l¾m, ®Òu trÊn tÜnh l¹i. ChØ trong kho¶nh kh¾c tr−êng kiÕm, ®o¶n kiÕm, nhuyÔn tiªn tua tña phãng ra nh»m ®©m Mé Dung Phôc. Mé Dung Phôc tuy vâ c«ng cao c−êng, nh−ng bÞ m−êi mÊy ng−êi bao v©y. Y t¶ xung h÷u ®ét mét lóc rèi ch©n tay luèng cuèng. Huèng chi ®øng ngoµi vßng chiÕn cßn trïng trïng ®iÖp ®iÖp cã ®Õn ba bèn tr¨m ng−êi, th× y kh«ng khái kinh h·i. Cuéc chiÕn ®Êu kÐo dµi thªm mét kh¾c n÷a. Mé Dung Phôc lÈm bÈm: - NÕu t×nh tr¹ng nµy cø kÐo dµi m·i th× biÕt ®Õn bao giê cho kÕt liÔu? Xem chõng kh«ng h¹ ®éc thñ kh«ng xong råi. NghÜ vËy, Mé Dung Phôc móa tÝt thanh ®¬n ®ao chÐm lu«n hai nh¸t "binh binh" sèng ®ao ®· ®¸nh vµo hai ng−êi mª man bÊt tØnh. Bçng thÊy §Æng B¸ch Xuyªn lín tiÕng la: - Qu©n ®ª tiÖn kia! Kh«ng ®−îc ®éng ®Õn c« n−¬ng cña chóng ta! Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung Mé Dung Phôc liÕc m¾t nh×n qua thÊy hai ng−êi toan tung m×nh nhÈy lªn ngän c©y ®Ó c«ng kÝch V−¬ng Ngäc YÕn hiÖn ngåi nÊp trªn ®ã. §Æng B¸ch Xuyªn ch¹y nh− bay l¹i cøu øng. G· phãng ch−ëng ra tíi tÊp ®Ó c¶n trë.Nh−ng sau còng cã mét ng−êi nh¶y ®−îc lªn c©y.TiÕp theo lµ mét tiÕng la, g· bÞ V−¬ng Ngäc YÕn ®¸ hÊt xuèng. Mé Dung Phôc ®· h¬i yªn d¹, th× l¹i thÊy hai ng−êi n÷a nh¶y lªn. Y biÕt ngay chñ ý bän nµy: v× chóng kh«ng h¹ næi m×nh liÒn nh¶y lªn b¾t tiÓu muéi ®Ó uy hiÕp. ThËt lµ h¹ng v« liªm sØ. Mé Dung Phôc bÞ bÊy nhiªu ng−êi bao v©y cÇm ch©n, y kh«ng thÓ nµo ph©n th©n ®Ó ch¹y l¹i cøu øng V−¬ng Ngäc YÕn ®−îc. Sau y thÊy hai c« g¸i n¾m lÊy c¸nh tay V−¬ng Ngäc YÕn tõ trªn c©y nh¶y xuèng. L¹i mét g· ®Çu ®µ ®éi kim hoµn vÉn ®Ó tãc dµi cÇm binh giíi ®ao kÒ cæ V−¬ng Ngäc YÕn la lªn: - Th»ng lái Mé Dung kia! Mi ®· chÞu ®Çu hµng ch−a? NÕu mi kh«ng hµng, ta sÏ c¾t ®Çu ng−êi ®ång ®¶ng yªu quý cña mi ®©y! Mé Dung Phôc ngÈn ng−êi ra, nghÜ bông: - Bän yªu ma nµy tµn ¸c v« cïng! Chóng d¸m s¸t h¹i biÓu muéi ta l¾m. B©y giê biÕt lµm thÕ nµo? TiÕng t¨m nhµ Mé Dung ë C« T« tung hoµnh thiªn h¹, h¸ chÞu ®Çu hµng qu©n giÆc ®−îc −? B÷a nay m×nh cÊt tiÕng xin ®Çu hµng, th× ngµy mai m×nh cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc n÷a? Tuy trong lßng y do dù, ma tay y kh«ng ngõng l¹i chót nµo, vÉn ®¸nh ch−ëng ra veo vÐo, hÊt ®−îc hai ®Þch nh©n tung lªn kh«ng råi gi¸ng m¹nh xuèng ®Êt, xa ngoµi mét tr−îng. G· ®Çu ®µ l¹i la lªn: - Mi kh«ng hµng −? Ta c¾t c¸i ®Çu c« g¸i dong nhan khuynh quèc nµy ®©y! G· nãi xong vung thanh giíi ®ao lªn, ¸nh s¸ng xanh lÌ lÊp lo¸ng!... §ét nhiªn tõ phÝa sau nói cã tiÕng ng−êi la lªn: - Kh«ng ®−îc! C¸c ng−¬i kh«ng ®−îc ®ông ®Õn V−¬ng c« n−¬ng! Ta chÞu ®Çu hµng c¸c ng−¬i lµ xong. TiÕng la nghe rÊt quen tai. Råi mét bãng xam x¸m ch¹y nh− bay tíi, ch©n b−íc rÊt lÑ lµng ®Õn ngoµi vßng v©y th× dõng l¹i. MÊy ng−êi qu¸t m¾ng, x«ng ra ng¨n l¹i, khiÕn cho chµng míi ®Õn hÕt l¹ng sang ®«ng l¹i sang t©y ®Ó tr¸nh ®ßn nh÷ng ng−êi nh¶y xæ ®Õn tr−íc mÆt chµng. D−íi ¸nh ®Ìn löa, mäi ng−êi ®Þnh thÇn nh×n l¹i th× ng−êi míi ®Õn ®ã chÝnh lµ §oµn Dù. Bçng l¹i nghe tiÕng chµng la: - Muèn ta ®Çu hµng ®©u ph¶i lµ chuyÖn dÔ? Nh−ng v× V−¬ng c« n−¬ng mµ ng−¬i b¾t ta ®Çu hµng ®Õn ngµn lÇn, v¹n lÇn, ta còng −ng chÞu. Chµng nh¶y bæ ®Õn tr−íc mÆt g· ®Çu ®µ kªu lªn: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - ói chao! C¸c ng−¬i bu«ng tay ra ngay! B¾t V−¬ng c« n−¬ng lµm chi? V−¬ng Ngäc YÕn biÕt chµng kh«ng hiÓu vâ c«ng mµ d¸m x«ng vµo liÒu m¹ng nh− thÕ ®Ó cøu tÝnh m¹ng cho m×nh, th× c¶m kÝch v« cïng nãi: - §oµn... §oµn c«ng tö! C«ng tö ®Êy −? §oµn Dù s−íng qu¸ la lªn: - D¹! chÝnh lµ t¹i h¹! chÝnh lµ t¹i h¹! G· ®Çu ®µ c¶ tiÕng m¾ng: - Mi... mi lµ c¸i g×? §oµn Dù ®¸p: - Ta lµ ng−êi, chø cßn lµ c¸i g×? Sao mµ ng−¬i ngèc thÕ? G· ®Çu ®µ xoay tay phãng quyÒn ®¸nh "bèp" mét c¸i tróng quai hµm §oµn Dù. §oµn Dù ch©n ®øng kh«ng v÷ng, siªu ng−êi ®i råi ng· l¨n ra, tr¸n ®Ëp vµo t¶ng ®¸, m¸u ch¶y ®Çm ®×a. G· ®Çu ®µ nh×n râ khinh c«ng lóc chµng ch¹y ®Õn, vÉn t−ëng vâ c«ng chµng kh«ng ph¶i h¹ng tÇm th−êng. G· xoay tay ®¸nh thö mét ®ßn yªn trÝ lµ kh«ng tróng. G· ®Þnh thö ®ßn nµy råi phãng ra ba chiªu giíi ®ao cÇm trong tay mÆt míi lµ nh÷ng chiªu h¹ s¸t thùc sù. G· cã ngê ®©u míi vê mét chiªu mµ ®· ®¸nh ngay ®−îc chµng. ThÊy vËy g· kh«ng khái ngÈn ng−êi ra. Mé Dung Phôc vÉn kh«ng ngít tíi lui xung ®ét vµ ®¸nh rÊt kÞch liÖt. G· ®Çu ®µ la lªn: - NÕu mi kh«ng dõng tay ®Çu hµng, ta sÏ chÐm ®Çu c« bÐ nµy thËt ®Êy. L·o phËt gia nãi mét lµ mét, hai lµ hai, quyÕt kh«ng lõa mét ai ®©u. Råi g· cÊt tiÕng ®Õm: - Nµy mét... hai... ba...! Mi cã hµng hay kh«ng? Mé Dung Phôc khã nghÜ qu¸. KÓ vÒ t×nh biÓu huynh, biÓu muéi th× y thiÖt kh«ng thÓ nhÉn t©m ®Ó V−¬ng Ngäc YÕn mÊt m¹ng d−íi bµn tay gian nh©n ®−îc. Nh−ng y nghÜ ®Õn bèn ch÷ "C« T« Mé Dung" nã quan träng v« cïng, kh«ng thÓ ®Ó ng−êi uy hiÕp ®−îc. V× nh− vËy lµ mét ®iÒu sØ nhôc vÜnh viÔn trªn chèn giang hå kh«ng bao giê tÈy s¹ch ®−îc! NghÜ vËy, y hÐt lªn: - Tªn ®Çu ®µ giÆc c−íp kia! Ng−¬i muèn ta chÞu hµng th× ®ã lµ mét ®iÒu khã kh¨n v« cïng. Ng−¬i chØ ®ông ®Õn mét chiÕc l«ng ch©n mµ ta kh«ng b¨m v»m ng−¬i ra mu«n ®o¹n, th× thÒ ch¼ng lµm ng−êi n÷a. Mé Dung Phôc võa nãi võa x«ng vÒ phÝa V−¬ng Ngäc YÕn. Nh−ng h¬n hai chôc ng−êi cÇm khÝ giíi ®©m t¶ chÐm h÷u, ng¨n tr−íc ®¸nh sau kh«ng sao x«ng tíi ®−îc ngay. G· ®Çu ®µ tøc giËn qu¸t lªn: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - Ta cø viÖc c¾t ®Çu con nhá nµy, thö xem mi cã b¾t ®−îc "L·o phËt gia" kh«ng? Nãi ®o¹n, g· chôp lÊy tay V−¬ng Ngäc YÕn. Hai c« g¸i ®ang gi÷ nµng thÊy vËy, sî v¹ l©y liÒn bu«ng tay nµng, nh¶y tr¸nh ra xa. §oµn Dù nhÞn ®au låm cåm bß dËy. Tay tr¸i chµng ®Ó lªn tr¸n che vÕt th−¬ng, vÎ mÆt rÊt bÇn thÇn. Chµng võa thÊy g· ®Çu ®µ vung ®ao lªn chÐm xuèng Ngäc YÕn, mµ V−¬ng Ngäc YÕn vÉn ®øng thén mÆt ra, tùa hå nh− bÞ ®iÓm huyÖt, nªn kh«ng kh¸ng cù, nÐ tr¸nh chi hÕt. Chµng ho¶ng hèt v« cïng, d¬ ngãn tay ra. MÊy tiÕng "veo vÐo" vang lªn! TiÕp theo nghe ®¸nh "ch¸t" mét c¸i. Tay ph¶i g· ®Çu ®µ bÞ ®øt liÒn. C¶ mét bµn tay vµ thanh giíi ®ao ®Òu rít xuèng ®Êt. Nguyªn trong lóc §oµn Dù hèt ho¶ng ®Õn cùc ®iÓm, ch©n khÝ bõng bõng næi lªn ®Çy dÉy kh¾p trong ng−êi, chµng thi triÓn c«ng phu Lôc M¹ch ThÇn KiÕm. Mét luång kiÕm khÝ ®· chÐm g·y tay g· ®Çu ®µ. §oµn Dù liÒn x«ng tíi cÇm hai tay V−¬ng Ngäc YÕn ®Ó nµng lªn l−ng câng ch¹y. Chµng võa ch¹y võa la: - ViÖc ch¹y trèn khái mÊt m¹ng lµ cÇn kÝp h¬n hÕt.G· ®Çu ®µ nµy tªn gäi B¸o Nh¬n ®Çu ®µ chóa ®¶o Diªm S¬n ë Thanh H¶i. G· hung h·n v« cïng. B¸o Nhìn ®Çu ®µ bÞ chÆt ®øt c¸nh tay ph¶i ®au buèt thÊu x−¬ng. Nh−ng lóc ®iªn tiÕt g· næi c¬n hung d÷ thß tay tr¸i xuèng l−îm c¸nh tay ph¶i, ®ång thêi gÇm lªn mét tiÕng thËt to, nh»m §oµn Dù liÖng c¸nh tay g·y tíi. C¸nh tay ph¶i ®Çu ®µ tuy bÞ g·y rêi nh−ng trong bµn tay nµy vÉn cßn n¾m chÆt l−ìi giíi ®ao. C¶ c¸nh tay lÉn l−ìi giíi ®ao liÖng vÒ phÝa §oµn Dù, t×nh thÕ cùc kú nguy hiÓm. §oµn Dù l¹i d¬ mét ngãn tay bªn h÷u lªn phãng "vÐo" ra mét tiÕng thµnh chiªu "ThiÕu d−¬ng kiÕm" b¾n ®óng vµo l−ìi giíi ®ao. L−ìi giíi ®ao bËt ra khái c¸nh tay rít xuèng ®Êt. Nh−ng c¸nh tay vÉn tiÕp tôc b¨ng l¹i ®Ëp vµo m¸ §oµn Dù mét c¸i. Tr¸n §oµn Dù vÉn øa m¸u ra, mÆt mòi ®Çy vÕt tÝch loang læ, l¹i bÞ c¸nh tay g·y cña ®Çu ®µ ®¸nh tróng. M¾t chµng hoa lªn, ch©n b−íc lo¹ng cho¹ng. Nh−ng t©m ý chµng nghÜ lµ ph¶i cøu cho ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn ra ngoµi, chµng liÒn thi triÓn phÐp L¨ng ba vi bé x«ng x¸o ch¹y ra ngoµi vßng v©y. Mäi ng−êi bªn ®Þch reo hß xóm l¹i ng¨n c¶n, nh−ng phÐp L¨ng ba vi bé cña §oµn Dù cùc kú tinh diÖu. Chµng xiªn t¶ nÐ h÷u, ch©n b−íc vßng vÌo ra ngoµi. Bao nhiªu tay §éng chóa, §¶o chóa, vâ c«ng rÊt tinh th©m. Nµo kiÕm nµo ch−ëng nh»m ®óng ng−êi chµng phãng ®Õn tíi tÊp. Nh−ng tÊm th©n uèn Ðo rÊt mau lÑ, chµng ®Òu tr¸nh ®−îc hÕt. ChØ trong kho¶nh kh¾c, §oµn Dù ®· câng ®−îc V−¬ng Ngäc YÕn ra khái trïng, v× chµng sî cã ng−êi r−ît theo, nªn ch¹y liÒn mét m¹ch ra ngoµi mÊy chôc tr−îng míi dõng b−íc. §oµn Dù thë phµo mét c¸i nhÑ nhâm, toan ®Æt V−¬ng Ngäc YÕn xuèng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn véi nãi: - Kh«ng, kh«ng ®−îc! §oµn c«ng tö! Ta bÞ chóng ®iÓm huyÖt kh«ng ®øng v÷ng ®−îc ®©u! §oµn Dù ®ì lÊy vai nµng nãi: - V©ng! C« n−¬ng cho biÕt ®Ó t¹i h¹ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng, kh«ng cÇn! ChØ qua mét giê ba kh¾c lµ huyÖt ®¹o tù nhiªn gi¶i khai ®−îc. C«ng tö bÊt tÊt ph¶i gi¶i huyÖt cho ta! Nguyªn V−¬ng Ngäc YÕn bÞ ®iÓm vµo huyÖt ThÇn Phong ë ngay bªn c¹nh "tr¸i ®µo" tr−íc ngùc muèn gi¶i khai huyÖt ®¹o nµy th× ph¶i thóc ®Èy chç ®ã, cã ®iÒu bÊt tiÖn. §oµn Dù kh«ng hiÓu ý V−¬ng Ngäc YÕn l¹i nãi: - N¬i ®©y rÊt lµ nguy hiÓm, kh«ng thÓ dõng l¹i l©u ®−îc. T¹i h¹ gi¶i khai huyÖt ®¹o cho c« n−¬ng råi sÏ t×m kÕ tho¸t th©n. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn nãi: - Kh«ng ®−îc, kh«ng ®−îc ®©u! Gi÷a lóc nµng nghiªng nghiªng ®Çu ®i bçng ngã thÊy bän Mé Dung Phôc, §Æng B¸ch Xuyªn ®ang t¶ xung h÷u ®ét gi÷a vßng v©y. Nµng lo l¾ng ®Õn sù an nguy cña biÓu ca liÒn nãi: - §oµn c«ng tö! BiÓu ca ta ®ang bÞ bao v©y. Chóng ta cã c¸ch nµo cøu ®−îc kh«ng? §oµn Dù chua xãt trong lßng v× thÊy V−¬ng Ngäc YÕn chØ nghÜ tíi Mé Dung Phôc mµ th«i, chµng ®©m ra côt høng than thÇm: - Cuéc t−¬ng t− cña m×nh ®µnh lµ v« väng. §oµn Dù nµy b÷a nay hoµn toµn theo t©m nguyÖn cña nµng, dï cã ph¶i v× Mé Dung Phôc mµ chÕt còng cam t©m. M×nh tuy kh«ng hiÓu vâ c«ng, còng m¹o hiÓm x«ng vµo míi ph¶i. NghÜ vËy chµng nãi: - §−îc l¾m! C« n−¬ng ë ®©y ®Ó t¹i h¹ vµo cøu y. V−¬ng Ngäc YÕn nãi: - Kh«ng ®−îc! C«ng tö kh«ng hiÓu vâ c«ng th× lµm sao vµo cøu y ®−îc? §oµn Dù tñm tØm c−êi nãi: - Võa råi t¹i h¹ còng x«ng vµo câng ®−îc c« n−¬ng ra ®©y th× cßn sî g×? V−¬ng Ngäc YÕn biÕt phÐp "Lôc M¹ch ThÇn KiÕm" cña §oµn Dù cã lóc øng nghiÖm cã lóc kh«ng, chø kh«ng thÓ ®iÒu khiÓn theo ý m×nh ®−îc, nµng nãi: - Võa råi c«ng tö vËn khÝ rÊt giái. §ã lµ t¹i... c«ng tö lo l¾ng ®Õn sù an nguy cña ta nªn phãng Lôc M¹ch ThÇn KiÕm ra ®−îc. Nh−ng tÊm lßng c«ng tö ®èi víi biÓu ca ta vÞ tÊt ®· tha thiÕt nh− ®èi víi ta. Ta e r»ng... §oµn Dù nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - C« n−¬ng bÊt tÊt ph¶i quan t©m, t¹i h¹ ®èi víi c« n−¬ng thÕ nµo th× ®èi víi lÖnh biÓu ca còng vËy. Nh−ng t¹i h¹ kh«ng biÕt vËn dông néi lùc ch©n khÝ cã ph¸t ®éng ®−îc hay kh«ng ch¼ng ph¶i do t©m linh m×nh chØ huy ®−îc. Cho nªn ng−êi ta th−êng nãi r»ng: "Cè ý trång hoa hoa ch¼ng nÈy, v« t×nh c¾m liÔu liÔu xanh um". C¸i ®ã lµ do ë chç m×nh cã c¬ duyªn hay kh«ng mµ th«i. V−¬ng Ngäc YÕn l¾c ®Çu nãi: - Nh− thÕ th× c«ng tö m¹o hiÓm qu¸. Kh«ng ®−îc ®©u! §oµn Dù −ìn ngùc ra nãi: - V−¬ng c« n−¬ng! ChØ cÇn c« cã lßng tin cËy, t¹i h¹ dï mu«n th¸c còng kh«ng chèi tõ. V−¬ng Ngäc YÕn ®á mÆt lªn khÏ nãi: - C«ng tö ®èi víi ta tËn t©m nh− vËy, lßng ta thËt ¸y n¸y! §oµn Dù c¶m kh¸i nãi: - Can chi mµ c« n−¬ng ph¶i ¸y n¸y? C« n−¬ng cã thÓ sai b¶o t¹i h¹ bÊt cø viÖc g×. Ch−a døt lêi chµng ®· trë gãt, hiªn ngang tiÕn vµo trong trËn. V−¬ng Ngäc YÕn véi la lªn: - §oµn c«ng tö ta kh«ng nhóc nhÝch ®−îc. C«ng tö ®i råi kh«ng cßn ai tr«ng nom. NÕu cã kÎ ®Õn ¸m to¸n th× sao? §oµn Dù quay l¹i g·i ®Çu nãi: - C¸i nµy... c¸i nµy... B¶n ý V−¬ng Ngäc YÕn lµ yªu cÇu §oµn Dù câng m×nh lªn l−ng ®Ó ®i cøu Mé Dung Phôc, nh−ng kh«ng tiÖn nãi ra. Mét c« g¸i thanh xu©n mµ kªu mét chµng trai câng m×nh lªn l−ng th× thËt thÑn ®Õn chÕt. Nµng chØ mong §oµn Dù tù hiÓu m×nh, song chµng l¹i kh«ng hiÓu, chØ ngí ngÈn g·i ®Çu dËm ch©n, ra chiÒu khã nghÜ. Mé Dung Phôc cïng ®èi ph−¬ng chiÕn ®Êu mçi lóc mét khÈn cÊp. V−¬ng Ngäc YÕn biÕt ®èi ph−¬ng rÊt lîi h¹i, nµng nãng n¶y v« cïng, ®µnh d¹n dµy nãi: - §oµn c«ng tö! PhiÒn c«ng tö câng ta lªn l−ng ®Ó x«ng vµo trËn. Nh− thÕ mµ cøu ®−îc biÓu ca th× thiÖt vÑn c¶ hai bÒ. §oµn Dù bçng tØnh ngé nãi: - Ph¶i l¾m! Ph¶i l¾m! ThÕ mµ t¹i h¹ ngu muéi kh«ng nghÜ ra. Chµng liÒn cói ng−êi xuèng ®Ó V−¬ng Ngäc YÕn lªn l−ng câng. Bªn tai tiÕng la ã vang trêi, tiÕng khÝ giíi ch¹m vµo nhau chan ch¸t. Lóc nµy §oµn Dù ®· câng V−¬ng Ngäc YÕn, nh−ng t©m thÇn cßn m¶i lo nghÜ vÒ viÖc cøu nµng tho¸t hiÓm, ngoµi ra kh«ng ®Ó ý g× hÕt. B©y giê chµng c¶m thÊy con ng−êi mÒm m¹i ngåi trªn l−ng m×nh. Hai tay chµng vßng ra «m lÊy hai ch©n nµng, tuy c¸ch mÊy lÇn xiªm ¸o chµng còng c¶m thÊy da thÞt nµng mÞn mµng. Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung BÊy l©u nay, trong lßng lóc nµo còng m¬ t−ëng V−¬ng Ngäc YÕn ch¼ng nh÷ng lóc thøc, mµ c¶ trong khi ngñ còng m¬ mµng t−ëng ®Õn h×nh bãng nµng. Khi V−¬ng Ngäc YÕn ®i theo Mé Dung Phôc, §oµn Dù ®· muèn ngµn lÇn tù nhñ nªn chÊm døt mèi t×nh v« hy väng cña m×nh mµ xa nµng ra. Nh−ng d−ên nh− hai ch©n chµng kh«ng tù chñ ®−îc, cø lÏo ®Ïo theo sau con ng−êi ngäc, c¸ch mét qu·ng xa xa. NhiÒu lóc chµng tù hÑn víi m×nh: - Ta theo nµng hÕt qu·ng ®−êng nµy, råi sÏ ®i nÎo kh¸c. §oµn Dù hìi §oµn Dù! Ng−êi thùc lµ u mª ch¼ng biÕt g×, tù h·m m×nh vµo vßng ®¾m ®uèi kh«ng chÞu rót ch©n ra. C«ng tr×nh ng−¬i ®äc s¸ch bÊy l©u thËt lµ uæng phÝ. Ng−¬i nªn nhí r»ng: trÌo dèc ngùa ph¶i chån ch©n, ®Õn bê thuyÒn tÊt ®ông ®Çu. NÕu m×nh kh«ng biÕt vung kiÕm chÆt ®øt t¬ t×nh th× cã ngµy chÕt mÊt x¸c. Nh−ng bÊt luËn lßng chµng nghÜ thÊu triÖt lÏ ph¶i tr¸i ®Õn ®©u ®i n÷a mµ hai ch©n kh«ng theo dâi V−¬ng Ngäc YÕn kh«ng ®−îc. Tõ ngµy §oµn Dù nuèt ®«i M·ng Cæ chu c¸p, ch©n chµng ®i rÊt mau, lÑ lµng lÏo ®Ïo theo sau V−¬ng Ngäc YÕn mét qu·ng xa, Mé Dung Phôc còng kh«ng ph¸t gi¸c ra ®−îc. C¶ lóc V−¬ng Ngäc YÕn ngåi trªn ngän c©y, Mé Dung Phôc x«ng vµo nghinh ®Þch, chµng ®Òu tr«ng thÊy râ rµng. G· B¸o Nhì ®Çu ®µ toan giÕt V−¬ng Ngäc YÕn, chµng h¨m hë, x«ng ra, cam lßng t×nh nguyÖn "®Çu hµng" thay cho Mé Dung Phôc. §èi ph−¬ng ®©u cã hiÓu ®−îc b¶n ý cña chµng, råi ®i ®Õn chç bÞ g·y mét tay. Lóc nµy §oµn Dù câng V−¬ng Ngäc YÕn lªn l−ng, bÊt gi¸c tinh thÇn s¶ng kho¸i, nh−ng råi chµng tr¸ch m×nh: - §oµn Dù hìi §oµn Dù! HiÖn b©y giê lµ lóc nµo ®©y? Sao trong lßng ng−¬i cßn cã ý cµn rì? ThiÖt kh«ng b»ng gièng cÇm thó! Ng−êi ta lµ mét bËc b¨ng thanh ngäc khiÕt, mét vÞ c« n−¬ng cùc kú t«n quý. ChØ mét ý nghÜ bÊt l−¬ng nhá xÝu còng ®ñ lµm tiÕt m¹n con ng−êi nµng. Téi ng−¬i thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn. Chµng võa nghÜ ®Õn bèn ch÷ "thËt ®¸ng ®¸nh ®ßn", bÊt gi¸c bu«ng tay ra, d¬ tay lªn tù t¸t vµo mÆt m×nh hai c¸i cùc m¹nh, ®ång thêi chµng t¨ng gia c−íc lùc x¨m x¨m ch¹y ®i. V−¬ng Ngäc YÕn rÊt lÊy lµm kú hái: - §oµn c«ng tö! C«ng tö lµm chi vËy? §oµn Dù vèn tÝnh thËt thµ, nhÊt lµ ®èi víi V−¬ng Ngäc YÕn chµng ®· coi nh− mét vÞ thiªn tiªn, cµng kh«ng d¸m dèi tr¸, liÒn ®¸p: - T¹i h¹ rÊt lÊy lµm hæ thÑn lµ trong lßng bçng ph¸t sinh mét ý nghÜ ®¹i bÊt kÝnh ®èi víi c« n−¬ng. Téi thËt ®¸ng ®¸nh! V−¬ng Ngäc YÕn hiÓu ý nghÜ cña chµng, thÑn ®á mÆt lªn! Gi÷a lóc Êy, mét g· ®¹o sÜ tay cÇm tr−êng kiÕm ch¹y nh− bay tíi n¬i qu¸t m¾ng: - MÑ kiÕp! Con cõu non nµy l¹i vµo ®©y quÊy rÇy råi! §¹o sÜ võa nãi võa ra chiªu "§éc Long xuÊt ®éng" phãng tíi §oµn Dù. §oµn Dù bçng tù nhiªn ®øng chÐo ch©n ®i ®óng phÐp "L¨ng ba vi bé" tr¸nh khái. V−¬ng Ngäc YÕn khÏ nãi: Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung - H¾n s¾p ra chiªu thø hai ®©m vµo mÐ t¶ ®ã. C«ng tö b−íc chÐo sang mÐ h÷u phãng ch−ëng ®¸nh vµo huyÖt "Thiªn T«n" h¾n. HuyÖt ®¹o nµy rÊt träng yÕu. §oµn Dù ph¸t ch−ëng tuy kh«ng nÆng l¾m, mµ còng ®¸nh cho ®èi ph−¬ng ph¶i héc m¸u t−¬i. Chµng thÊy vËy sî qu¸, kh«ng d¸m quay l¹i nãi n÷a. G· ®¹o sÜ võa ng· l¨n ra th× l¹i cã hai ®¹i h¸n nh¶y xæ tíi. V−¬ng Ngäc YÕn bông réng nh− biÓn. Vâ c«ng kh¾p thiªn h¹ ch¼ng m«n nµo mµ nµng kh«ng biÕt. Nµng nãi khÏ vµo tai §oµn Dù ®Ó chØ ®iÓm cho chµng theo ®óng phÐp ra chiªu. Chµng h¹ xong hai ®¹i h¸n nµy tøc kh¾c. §oµn Dù thÊy th¾ng ®Þch mét c¸ch dÔ dµng, V−¬ng Ngäc YÕn l¹i kÒ tai thñ thØ. Mét lµn h¬i th¬m ng¸t nh− hoa lan thoang tho¶ng vµo mÆt nªn tuy chµng ph¶i liÒu m¹ng x«ng vµo cuéc chiÕn, chµng vÉn c¶m thÊy sung s−íng. Thùc lµ mét c¶nh ngé ngµn n¨m mét thuë, b×nh sinh chµng kh«ng bao giê nghÜ tíi. §oµn Dù ®¸nh ng· hai ng−êi råi th× chØ cßn c¸ch Mé Dung Phôc kh«ng ®Çy hai tr−îng. BÊt th×nh l×nh nghe tiÕng giã vang lªn, hai bãng xanh vung tíi. §ã lµ hai c©y nhuyÕn tiªn cïng nh»m ®¸nh vµo §oµn Dù. §oµn Dù l¹i b−íc xÐo ch©n ®i tr¸nh khái, bçng thÊy mét c©y nhuyÔn tiªn ®ang l¬ löng trªn kh«ng, xoay trë l¹i nh¶y chåm xuèng tr−íc mÆt m×nh nhanh nh− chíp. V−¬ng Ngäc YÕn cïng §oµn Dù la ho¶ng: - ói chao! Nguyªn hai c©y nhuyÔn tiªn nµy kh«ng ph¶i lµ binh khÝ mµ lµ hai con r¾n. §oµn Dù khi míi rêi khái hoµng cung n−íc §¹i Lý ®· thÊy Chung Linh dïng r¾n sèng lµm khÝ giíi. Nh−ng lóc ®ã Chung Linh dïng r¾n ®Ó chèng ®Þch cßn b©y giê th× ®Þch nh©n l¹i dïng r¾n ®Ó ®èi phã víi m×nh. C¶nh ngé hoµn toµn tr¸i ng−îc. §oµn Dù t¨ng gia c−íc bé muèn l−ít qua mÆt hai ng−êi mÆc ¸o xanh kh«ng ngê chóng th©n h×nh bÐ nhá mµ bé ph¸p mau lÑ dÞ th−êng. Chóng ng¨n c¶n ®−êng lèi cña §oµn Dù lu«n mÊy lÇn. §oµn Dù véi cÊt tiÕng hái: - V−¬ng c« n−¬ng! B©y giê lµm thÕ nµo ®©y? V−¬ng Ngäc YÕn ®èi víi nh÷ng quyÒn c−íc vµ nh÷ng chiªu thøc binh khÝ c¸c m«n ph¸i kh¾p thiªn h¹, rÊt Ýt m«n nµng kh«ng biÕt tíi. Nh−ng hai con r¾n tung m×nh lªn kh«ng ®Ó c¾n ®èi ph−¬ng th× ^^^ thÓ lµ mét m«n vâ c«ng cña m«n ph¸i nµo hÕt. §èi víi chiªu thøc vâ c«ng cña nh÷ng tay cao thñ næi tiÕng th× nµng tiªn ®o¸n mét c¸ch dÔ dµng. Nh−ng muèn ®o¸n tr−íc hai con r¾n nµy tiÕn c«ng vµo phÝa nµo thùc khã mµ biÕt ®−îc. V−¬ng Ngäc YÕn thÊy hai ¸o xanh nh« lªn hôp xuèng tr«ng rÊt vông vÒ khã coi. Cã ®iÒu cö ®éng cña chóng l¹i mau lÑ cùc ®iÓm. Nµng biÕt râ chóng ch−a luyÖn qua khinh Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
 13. Lôc m¹ch thÇn kiÕm Nguyªn t¸c: Kim Dung c«ng nµo hÕt, chØ c¸i lµ mau lÑ thiªn nhiªn nh− c¸c loµi khØ, v−în, hæ, b¸o mµ th«i. © HQD Typed by LAW http://wwwvietkiem.com . Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2