intTypePromotion=1

Lục mạch thần kiếm - tập 93

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
14
download

Lục mạch thần kiếm - tập 93

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 93', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 93

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i ba Bïa sinh tö cÇm ch©n H− Tróc §ång Mç bËt lªn mét trµng c−êi dßn ra chiÒu ®¾c ý. Ta nªn biÕt r»ng §ång Mç vèn lµ mét ng−êi ngang ng−îc vµ Ých kû, chØ biÕt tho¶ m·n cho c¸ nh©n mô, ngoµi ra kh«ng hÒ nghÜ tíi ai. GÆp viÖc g× bÊt nh− ý lµ mô lµm cho ®èi ph−¬ng ph¶i chÞu c¶nh sèng dë chÕt dë míi võa lßng. V× thÕ mµ bän thñ h¹ dï thuéc phe bµng m«n t¶ ®¹o còng ph¶i kinh h·i mô. Mô thÊy H− Tróc mét d¹ kiªn tr× gi÷ giíi luËt nhµ PhËt, nªn mô b¾t chµng ph¶i uèng m¸u ®Ó ph¸ giíi. Thêi giê thÊm tho¸t, h¬n mét th¸ng ®· tr«i qua. ThÕ lµ §ång Mç kh«i phôc l¹i ®−îc c«ng lùc vµo tuÇn ngo¹i n¨m chôc tuæi. Mô ë trong kho n−íc ®¸ ra vµo ngù hoa viªn tùa hå ma quû biÕn h×nh. NÕu mô kh«ng cßn uý kþ Lý Thu Thuû th× mô ®· rêi khái hoµng cung n−íc T©y H¹ ®i råi. Hµng ngµy mô hót m¸u luyÖn c«ng xong råi lµ l¹i ®iÓm huyÖt H− Tróc, lÊy thÞt sèng cïng m¸u t−¬i nh÷ng loµi cÇm thó nhÐt vµo miÖng nhµ s−. Mô chê trong vßng hai giê cho nh÷ng thùc vËt ®ã tiªu ho¸ ®i kh«ng cßn möa ra n÷a, míi gi¶i khai huyÖt ®¹o cho nhµ s−. H− Tróc ë trong kho n−íc ®¸ bÞ §ång Mç bøc b¸ch ¨n thÞt uèng m¸u t−¬i, tr¶i qua bao nhiªu ngµy kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi. Nhµ s− chÞu ®au khæ ®Õn cïng cùc, miÖng chØ niÖm c©u: "Cïng khæ v« ^^^, thø ®¹t cè gi·" ®Ó miÔn c−ìng an ñi m×nh. Mét h«m §ång Mç l¹i nghe thÊy H− Tróc lÈm nhÈm niÖm c©u "Tu ®¹o khæ h¹nh, ph¶i nghÜ kiÕp tr−íc" råi "Cam t©m chÞu ®ùng kh«ng nªn o¸n tr¸ch" g× g× n÷a, th× mô c−êi l¹t hái: - Ng−¬i ®· ¨n ®ñ thø thÞt, nµo thá, nµo h−¬u, nµo h¹c, nµo c«ng th× cßn thµnh hoµ th−îng thÕ nµo ®−îc n÷a mµ cßn niÖm kinh hoµi? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng bÞ tiÒn bèi bøc b¸ch ch− kh«ng ph¶i tù ý m×nh, ®©u cã thÓ gäi lµ ph¸ giíi ®−îc. §ång Mç c−êi l¹t hái vÆn: - NÕu ta kh«ng bøc b¸ch, ng−¬i quyÕt lßng kh«ng ph¸ giíi ph¶i ch¨ng? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt nªn tù ph¶i biÕt gi÷ m×nh cho trong s¹ch, kh«ng bao giê vi ph¹m giíi luËt cña ®øc Bå T¸t h»ng d¹y... §ång Mç nãi: - §−îc l¾m! Chóng ta h·y thö coi! H«m Êy mô kh«ng bøc b¸ch H− Tróc uèng m¸u ¨n thÞt n÷a. H− Tróc rÊt mõng, c¶m t¹ mô lu«n miÖng. H«m sau §ång Mç vÉn kh«ng c−ìng Ðp nhµ s− uèng m¸u ¨n thÞt th× H− Tróc ®ãi qu¸, liÒn nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Th−a tiÒn bèi, thÇn c«ng tiÒn bèi ®· luyÖn thµnh råi ch¶ cÇn tiÓu t¨ng chÇu chùc n÷a. TiÓu t¨ng xin c¸o tõ th«i. §ång Mç ®¸p: - Ta kh«ng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng ®ãi qu¸ råi, xin phiÒn tiÒn bèi kiÕm cho Ýt rau xanh ®Ó lãt d¹. §ång Mç nãi: - §−îc råi. Ta ®i kiÕm ngay b©y giê! Nãi xong mô ®iÓm huyÖt ®Ó nhµ s− kh«ng ch¹y trèn ®−îc. Mô l¸ch m×nh ra khái kho n−íc ®¸, ch¼ng bao l©u ®· quay vÒ. H− Tróc bçng ngöi thÊy mïi th¬m sùc nøc mµ bông l¹i ®ãi meo, thÌm ®Õn ch¶y n−íc miÕng. Ba tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn, §ång Mç ®· ®Æt xuèng tr−íc mÆt H− Tróc ba c¸i b¸t lín råi nãi: - §©y lµ mét b¸t thÞt quay, mét b¸t canh gµ vµ mét b¸t c¸ chÐp hÇm. Ng−¬i cÇm lÊy mµ ¨n ®i! Nh÷ng mãn nµy lµ thøc ¨n cña hoµng ®Õ T©y H¹ ®Êy. H− Tróc c¶ kinh nãi: - A di ®µ PhËt! TiÓu t¨ng thµ chÕt th× th«i chø kh«ng d¸m ¨n! Mïi th¬m trong ba b¸t thÞt c¸ kh«ng ngít x«ng vµo mòi H− Tróc. Ngµy thø nhÊt H− Tróc vÉn cè nhÞn ®−îc. §Õn s¸ng sím ngµy thø hai, §ång Mç g¾p thÞt ¨n rÊt ngon lµnh. H− Tróc vÉn l©m r©m niÖm PhËt kh«ng nãi g×. Ngµy thø ba, §ång Mç l¹i ®i lÊy mÊy ®ïi thÞt n−íng h¶i s©m, hïng ch−ëng, vÞt quay... mïi th¬m cµng ngµo ng¹t h¬n n÷a. H− Tróc tuy ®ãi ®Õn l¶ ng−êi, thñy chung vÉn kh«ng chÞu ¨n. §ång Mç nghÜ thÇm: - TiÓu hoµ th−îng thÊy m×nh ngåi ®Êy ch¾c h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ¨n g× ®Ó tho¶ lßng hiÕu th¾ng. Mô nghÜ vËy råi bá ®i ra khái hÇm n−íc ®¸ hµng nöa ngµy kh«ng trë vÒ vµ ch¾c thÕ nµo H− Tróc còng ¨n vông råi. Ngê ®©u, mô bËt löa lªn coi th× mét giät n−íc thang nhµ s− còng kh«ng ®ông tíi. §Õn ngµy thø chÝn, H− Tróc niÖm kinh råi kiÖt lùc, chØ nhÊp chót n−íc ®¸ cho khái kh¸t, chø kh«ng chÞu thß tay ra ®Ó ®ông vµo thÞt c¸ ª chÒ tr−íc mÆt m×nh. §ång Mç tøc qu¸ n¾m lÊy ngùc nhµ s−, nhÐt tõng miÕng thÞt vµo miÖng. Nh−ng khi mô b¾t Ðp nhµ s− ¨n mÆn mô còng biÕt r»ng ®Êu trÝ kiÓu nµy víi y lµ m×nh chÞu thua. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô tøc qu¸ gi¬ tay ra t¸t lu«n ba bèn c¸i råi qu¸t m¾ng; - G· thµy chïa chã chÕt nµy! Mi muèn trªu mô ch¨ng? Ta cÇn cho ng−¬i biÕt râ §ång Mç lµ mét tay ®¸o ®Ó nhÊt trÇn gian, mi ®õng hßng thi gan víi ta v« Ých. H− Tróc vÉn kh«ng næi ®o¸, chØ l©m r©m niÖm PhËt. Sau mÊy h«m n÷a, §ång Mç b¾t Ðp H− Tróc nuèt hÕt mÊy b¸t c¸ thÞt, råi ngoµi viÖc bÞ c−ìng b¸ch, H− Tróc chØ niÖm kinh hay ngñ vïi. Mét h«m ®ang lóc m¬ mµng, thèt nhiªn H− Tróc ngöi thÊy mïi h−¬ng ngµo ng¹t. Mïi h−¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ mïi h−¬ng tr−íc t−îng thÇn Bå T¸t, còng kh«ng ph¶i lµ mïi th¬m c¸ thÞt. H− Tróc c¶m thÊy toµn th©n khoan kho¸i kh«ng sao t¶ xiÕt! Trong lóc H− Tróc ®ang m¬ mµng, l¹i c¶m thÊy mét vËt g× mÒm nhòn tùa vµo ngùc m×nh. Nhµ s− kinh h·i qu¸, bõng tØnh dËy, ®−a tay sê lªn ngùc th× thÊy tay sê ®Õn ®©u ªm dÞu ®Õn ®Êy. §óng lµ th©n thÓ mét ng−êi con g¸i kh«ng mÆc quÇn ¸o. H− Tróc thÊt kinh la lªn: - TiÒn bèi!... TiÒn bèi lµm g× ®©y? Ng−êi ®ã ng¬ ng¸c hái l¹i: - Ta... ta ®ang ë chç nµo ®©y? Sao l¹i gi¸ l¹nh thÕ nµy? TiÕng oanh thá thÎ râ ra thanh ©m mét thiÕu n÷ chø kh«ng ph¶i §ång Mç. H− Tróc kinh h·i thén mÆt ra, lóng tóng hái: - Ng−¬i... ng−¬i lµ ai? ThiÕu n÷ ®¸p: - Ta... ta rÐt qu¸. Ng−¬i lµ ai? ThiÕu n÷ võa nãi võa tùa vµo ng−êi H− Tróc. H− Tróc co ng−êi l¹i th× thiÕu n÷ miÖng ó í ra chiÒu m¬ ngñ råi cø ¸p gÇn vµo thªm. Nhµ s− bông muèn ®øng lªn ®Ó trèn l¸nh mµ tay tr¸i l¹i n¾m lÊy thiÕu n÷ vµ tay ph¶i bÊt gi¸c quµng ra sau «m lÊy tÊm l−ng thon mÒm m¹i. N¨m nay H− Tróc ®· hai m−¬i bèn tuæi. Trong ®êi chµng míi nãi chuyÖn víi ba ng−êi con g¸i lµ A Tö, §ång Mç vµ Lý Thu Thuû. Tr−íc kia, nhµ s− chØ ë trong thiÒn phßng chïa ThiÕu L©m gâ mâ tông kinh. Nh÷ng c¶nh vËt tèt t−¬i cïng s¾c ®Ñp th× ai mµ ch¶ −a, ®ã lµ thiªn tÝnh cña con ng−êi. Tuy H− Tróc vÉn cÈn thñ thanh quy sãng mçi n¨m khi tuyÕt xu©n sang, tr¨m hoa ®ua në, nhµ s− trÎ tuæi còng kh«ng khái c¶m thÊy câi lßng rµo r¹t vµ cã khi còng nghÜ ®Õn t×nh nam n÷, nh−ng ch−a biÕt mïi ®µn bµ con g¸i ra sao? Trong ®Çu ãc cña nhµ s− kh«ng khái cã khi t−ëng t−îng ra nh÷ng c¶nh qu¸i ®¶n ly kú, nh−ng vÉn cè ch«n s©u tËn ®¸y lßng, ch¼ng bao giê d¸m ®em t©m sù hÐ r¨ng hÐ lîi cïng s− huynh s− ®Ö. Lóc nµy hai tay nhµ s− ch¹m vµo da thÞt mÞn mµng cña ng−êi thiÕu n÷ ®Çy khªu gîi th× tr¸i tim ®Ëp m¹nh tùa hå nh− muèn nh¶y ra ngoµi lång ngùc. Huèng chi muèn bu«ng tay còng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ, v× thiÕu n÷ ®· «m quµng lÊy cæ nhµ s−, híi thëi phËp phï th¬m nh− hoa lan. §ång thêi mïi h−¬ng Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung son phÊn ®−a lªn tõng c¬n bao phñ lÊy ng−êi y. Nhµ s− trong phót mª ly t−ëng chõng nh− trêi ®Êt quay cuång, toµn th©n run lªn bÇn bËt, miÖng Êp óng: - C«... c«... ThiÕu n÷ vÉn nòng nÞu: - Ta rÐt qu¸! Mµ trong t©m l¹i nãng báng, h×nh nh− nã... khã nãi qu¸! H− Tróc kh«ng tù chñ ®−îc n÷a, hai tay «m thiÕu n÷ vµo lßng chÆt h¬n. ThiÕu n÷ ó í mÊy tiÕng råi kÒ m«i vµo nhau ®Æt mét c¸i h«n ®»m th¾m. H− Tróc lµ mét trai tr¸ng ch−a hiÓu sù ®êi, mµ ®©y l¹i lµ lÇn thø nhÊt bÞ mª hoÆc th× lµm thÕ nµo cho t©m thÇn khái rung ®éng quay cuång. H− Tróc d−êng nh− kh«ng cßn chót lùc nµo ®Ó kh¸ng cù. ThiÕu n÷ ®−îc ®µ l¹i cµng «m gh× H− Tróc thËt chÆt. Trong kho¶nh kh¾c, t©m thÇn ch¬i v¬i ra ngoµi sù vËt, H− Tróc ch¼ng cßn ý thøc m×nh l©m vµo c¶nh ngé nµo. ThiÕu n÷ löa t×nh nång nhiÖt, coi H− Tróc nh− ng−êi b¹n ®ågn hµnh trong bÓ ¸i. T×nh tr¹ng nµy kh«ng biÕt ®· kÐo dµi bao l©u, löa dôc cña H− Tróc dÇn dÇn t¾t ngÊm. Lóc nhµ s− tØnh t¸o l¹i liÒn kªu lªn mät tiÕng: - Trêi ¬i! Råi muèn nh¶y tung lªn. Nh−ng thiÕu n÷ vÉn gh× thËt chÆt d−êng nh− nµng sî mÊt ®i c¬ héi ngµn n¨m mét thuë, råi nµng nòng nÞu nãi: - §õng... ®õng rêi bá tiÓu muéi n÷a! Gi©y phót mµ thÇn trÝ H− Tróc tØnh t¸o l¹i chØ ®−îc mét chót råi tho¸ng qua. Nhµ s− l¹i mª man «m thiÕu n÷ trong lßng ve vuèt th−¬ng yªu. Hai ng−êi quÊn quÝt lÊy nhau ®Õn h¬n nöa giê n÷a. ThiÕu n÷ cÊt tiÕng oanh thá thÎ hái: - Ca ca ¬i! Ca ca lµ ai vËy? Giäng nãi cña nµng míi ngät ngµo n·o nïng lµm sao! Nh−ng H− Tróc võa nghe t−ëng chõng sÐt ®¸nh l−ng trêi, run lªn nãi: - Ta... ta ph¹m vµo lçi lín mÊt råi! ThiÕu n÷ nòng nÞu hái l¹i: - Lµm g× mµ ph¹m lçi lín víi lçi bÐ? H− Tróc Êp óng nãi kh«ng thµnh c©u: - Ta... ta... §ét nhiªn c¹nh s−ên H− Tróc bÞ tª chån v× §ång Mç ®· ®iÓm huyÖt. TiÕp theo lµ mét tÊm ch¨n phñ lªn ng−êi. ThiÕu n÷ kho¶ th©n ®· tho¸t ly khái lßng nhµ s−. H− Tróc bçng la lªn: - Ng−¬i ®õng ®i n÷a! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trong bãng ®en tèi nh− mùc, ®ét nhiªn næi lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, chÝnh lµ tiÕng §ång Mç. H− Tróc kinh h·i qu¸ c¬ hå ngÊt ®i. Ng−êi nhµ s− nhòn ra, ®Çu ãc trèng rçng. Bªn tai y nghe râ tiÕng ch©n §ång Mç «m thiÕu n÷ ch¹y ra ngoµi kho b¨ng. L¸t sau mô trë vÒ c−êi hái: - TiÓu hoµ th−îng! Ta cho ng−êi h−ëng thô hÕt diÔm phóc cña trÇn gian mµ sao ng−¬i kh«ng ngá lêi c¶m t¹ ta vËy? H− Tróc Êp óng: - T¹i h¹... t¹i h¹... Nhµ s− ruét rèi tùa t¬ vß, miÖng thèt kh«ng nªn lêi. §ång Mç gi¶i khai huyÖt ®¹o cho y råi hái: - §Ö tö nhµ PhËt cã muèn gi÷ ®iÒu s¾c giíi n÷a kh«ng? C¸i ®ã lµ ng−¬i tù ph¹m vµo hay còng t¹i mç mç bøc b¸ch? Ng−¬i thËt lµ mét g· tiÓu hoµ th−îng phong l−u hiÕu s¾c, khÈu PhËt t©m xµ. B©y giê Mç mç hái ng−¬i: Ng−¬i th¾ng hay mç mç th¾ng? Ha ha! Mô c−êi nãi mçi lóc mét oang oang lªn ra chiÒu ®¾c ý l¾m. H− Tróc biÕt ngay lµ §ång Mç giËn m×nh ë chç thµ chÕt chø kh«ng chÞu ¨n mÆn, nªn ®i b¾t thiÕu n÷ vÒ ®−a m×nh vµo trßng cho m×nh ph¹m s¾c giíi. Lóc nµy nhµ s− võa hèi hËn võa m¾c cì. Y liÒn ®øng ph¾t dËy, ®Ëp ®Çu vµo t¶ng n−íc ®¸ ®¸nh "binh" mét tiÕng råi ng· l¨n ra ngÊt lÞm. §ång Mç c¶ kinh. Mô kh«ng ngê nhµ s− trÎ tuæi nµy l¹i c−¬ng quyÕt vµ nãng n¶y ®Õn thÕ! Y võa ra khái giÊc m¬ ªm ¸i ®· toan tù tËn. Mô liÒn n©ng y dËy ®Ó tay lªn mòi sê th× thÊy h·y cßn h¬i thë thoi thãp. Nh−ng ®Çu nhµ s− ®· bÞ thñng mét lç m¸u ch¶y ®Çm ®×a. §ång Mç véi buéc vÕt th−¬ng cho nhµ s− råi cho uèng Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn lµ mét thø thuèc th¸nh ®Ó ch÷a th−¬ng. §o¹n mô m¾ng H− Tróc: - NÕu trong m×nh ng−¬i kh«ng cã B¾c Minh ch©n khÝ th× chØ ®Ëp ®Çu mét c¸i nh− vËy lµ toi m¹ng. H− Tróc sa lÖ nãi: - TiÓu t¨ng téi nghiÖt nÆng nÒ! H¹i ng−êi råi l¹i h¹i m×nh th× cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc? §ång Mç nãi: - Ha ha! NÕu mçi vÞ hßa th−îng ph¹m giíi l¹i toan tù tËn nh− ng−¬i th× trong thiªn h¹ cßn ®−îc mÊy nhµ s− n÷a? H− Tróc ch−ng höng, v× y nghÜ r»ng nÕu m×nh huû ho¹i tÝnh mÖnh th× l¹i ph¹m vµo mét giíi cÊm rÊt lín cña PhËt m«n. M×nh næi c¬n tøc giËn còng lµ ph¹m vµo mét giíi råi. Y tùa m×nh vµo khèi n−íc ®¸ kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. Y võa tù tr¸ch m×nh võa lan man nghÜ tíi thiÕu n÷ kia ®· ®em l¹i cho m×nh bao sù ªm ®Òm khoan kho¸i. §ét nhiªn nhµ s− hái: - VÞ c« n−¬ng ®ã lµ ai? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ha h¶ c−êi ®¸p: - VÞ c« n−¬ng Êy n¨m nay m−êi b¶y tuæi. ThËt lµ mét trang tuyÖt s¾c giai nh©n, tÝnh nÕt ®oan trang thuÇn nh·. Võa råi trong hÇm tèi ®en, H− Tróc kh«ng nh×n râ mÆt thiÕu n÷, nh−ng ®éng ch¹m ®Õn da thÞt mÞn mµng vµ nghe thanh ©m uyÓn chuyÓn, y còng ch¾c nµng lµ mét thiÕu n÷ tuyÖt ®Ñp. Võa nghe §ång Mç nãi nµng lµ mét trang tuyÖt s¾c giai nh©n, ®oan trang thuÇn nh·, H− Tróc bÊt gi¸c bu«ng mét tiÕng thë dµi. §ång Mç tñm tØm c−êi hái: - Ng−¬i cã nhí nµng kh«ng? H− Tróc kh«ng d¸m nãi dèi mµ còng kh«ng tiÖn thõa nhËn, chØ cói ®Çu nh¾m m¾t thë dµi th−ên th−ît. MÊy giê sau, t©m trÝ H− Tróc l¹i ë vµo trong t×nh tr¹ng m¬ hå. §ång Mç ®em vÞt gµ c¸ thÞt ®−a ®Õn ®Ó tr−íc mÆt nhµ s−. H− Tróc nghÜ m×nh ®· ph¹m qu¸ nhiÒu giíi cÊm cña nhµ PhËt, thµnh ng−êi bá ®i th× lÈm bÈm: - Ta ®· trë nªn mét téi nh©n cöa PhËt, nµo gia nhËp m«n ph¸i kh¸c, nµo ph¹m s¸t giíi, s¾c giíi, th× cßn nãi g× ®Õn chuyÖn PhËt m«n ®Ö tö n÷a? NghÜ vËy, H− Tróc b−ng thÞt c¸ ¨n liÒn. Nh−ng ¨n th× ¨n mµ y ch¼ng biÕt mïi vÞ chi hÕt, hai hµng n−íc m¾t tù tu«n r¬i. §ång Mç c−êi nãi: - Cã m¹nh d¹n mµ lµm viÖc míi ph¶i lµ con ng−êi mÉn ^^^. Chø cßn rôt rÌ e sî th× chØ lµ tuång trÎ nÝt. Hai giê sau, §ång Mç l¹i ®em thiÕu n÷ kho¶ th©n bäc ch¨n ®Æt vµo lßng H− Tróc, råi mô bá lªn tÇng hÇm thø hai, ®Ó mÆc hai ng−êi tÇng hÇm thø ba tù do m©y m−a tr¨ng giã. Bçng thiÕu n÷ bu«ng tiÕng thë dµi n·o nuét nãi: - M×nh võa qua mét c¬n ¸c méng, thùc khiÕn cho m×nh ^^^ H− Tróc hái: - Mµ t¹i lµm sao? ThiÕu n÷ «m lÊy nhµ s− dÞu dµng nãi: - Mµ l¹i cùc kú vui s−íng. Nµng nãi xong l¹i tùa cæ lªn vai nhµ s−. H− Tróc c¶m thÊy mÆt nãng bõng råi bÊt gi¸c ®éng t×nh ®−a tay ra «m lÊy l−ng nµng. ThiÕu n÷ hái: - Ca ca ¬i! Ph¶i ch¨ng tiÓu muéi ®ang n»m m¬ hay sèng trong c¶nh thùc? NÕu b¶o lµ n»m m¬ th× sao l¹i biÕt râ ca ca ®ang «m tiÓu muéi trong lßng? TiÓu muéi sê thÊy m¸ thÊy ngùc thÊy ch©n tay ca ca? Nµng võa nãi võa ®−a tay sê ngùc H− Tróc råi nãi tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - NÕu kh«ng ph¶i lµ n»m m¬ th× sao tiÓu muéi l¹i n»m trªn gi−êng mµ ®ét nhiªn ng−êi kh«ng cã ¸o xiªm, chui vµo n¬i l¹nh lÏo ®en tèi nµy lµm g×? L¹ h¬n n÷a lµ trong chç ®en tèi l¹nh lÏo l¹i cã mét chµng chê ®îi ta, th−¬ng yªu ta, quyÕn luyÕn ta, lµm ta sung s−íng rµo r¹t t©m can. H− Tróc nghÜ thÇm: - TÐ ra nµng bÞ §ång Mç c−íp vÒ ®©y nªn thÇn trÝ nµng vÉn m¬ hå nh− tØnh nh− mª. Bçng nghe thiÕu n÷ l¹i nãi: - Ngµy th−êng ta nghe thanh ©m mét chµng trai l¹ nµo lµ tøc muèn chÕt, thÕ mµ sao ë chç nµy ta l¹i mª mÈn t©m thÇn, kh«ng tù chñ ®−îc n÷a? Hìi «i! B¶o méng th× kh«ng méng, mµ b¶o lµ thùc còng kh«ng ph¶i thùc. §ªm råi ®· thÊy mét giÊc m¬ ly kú mµ b©y giê ch¼ng lÏ l¹i ch×m ®¾m vµo trong giÊc m¬ ®ã? Hay lµ ta víi ca ca duyªn nî kiÕp tr−íc? Ca ca ¬i! Ca ca lµ ai vËy? H− Tróc kinh hån l¹c ph¸ch Êp óng: - Ta... ta lµ... H− Tróc ®Þnh nãi ta lµ mét vÞ hoµ th−îng. Nh−ng c©u nãi kh«ng thèt ra ®−îc. ThiÕu n÷ ®ét nhiªn gi¬ tay ra bÞt lÊy miÖng nhµ s− khÏ nãi: - Ca ca ®õng nãi n÷a... tiÓu muéi sî l¾m! H− Tróc bång ng−êi nµng lªn vuèt ve råi hái: - Nµng sî c¸i g×? ThiÕu n÷ ®¸p: - TiÓu muéi sî ca ca nãi ra sÏ lµm cho tiÓu muéi bÞ vì méng! Ca ca lµ t×nh lang cña tiÓu muéi trong giÊc méng vËy tiÓu muéi kªu ca ca lµ Méng lang. Méng lang! Méng lang! Chµng nghe danh tõ ®ã cã hay kh«ng? Tay thiÕu n÷ ®ang bÞt miÖng H− Tróc liÒn ®−a lªn sê mòi, sê mÆt d−êng nh− th−¬ng yªu, l¹i d−êng nh− dïng tay ®Ó thay m¾t t×m hiÓu t−íng m¹o nhµ s−. Bµn tay nhá nh¾n mÒm m¹i sê lªn l«ng mµy, lªn tr¸n, råi sau lªn ®Õn ®Çu. H− Tróc c¶ kinh nghÜ thÇm: - Háng bÐt! Nµng sê ®Õn c¸i ®Çu träc cña m×nh råi! Ngê ®©u thiÕu n÷ sê thÊy m¸i tãc ng¾n cña H− Tróc nªn kh«ng biÕt lµ m×nh ®ang sê ®Çu mét tiÓu hoµ th−îng. Nguyªn H− Tróc ë trong hÇm n−íc ®¸ h¬n hai th¸ng. Tãc mäc trªn ®Çu ®· dµi ®−îc ba tÊc. ThiÕu n÷ ngät ngµo hái: - Méng lang! T¹i sao tim chµng ®Ëp m¹nh thÕ? Sao chµng ch¼ng nãi n¨ng g×? H− Tróc ®¸p: - Ta... ta còng nh− nµng, võa khoan kho¸i võa sî h·i. Ta ®· lµm bÈn tÊm th©n trong s¹ch cña nµng. Dï ta cã chÕt ®Õn ngµn lÇn còng kh«ng ®ñ ®Òn båi cho nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ThiÕu n÷ nãi: - Méng lang! §õng nãi vËy, nghe! Chóng ta ®ang ë trong giÊc méng. Chµng ®õng sî. Chµng kªu ta b»ng g×? H− Tróc ®¸p: - å! Nµng lµ mét tiªn c« trong giÊc méng cña ta. VËy ta kªu nµng b»ng Méng c« cã ®−îc ch¨ng? ThiÕu n÷ vç tay nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Chµng lµ Méng lang cña thiÕp mµ thiÕp lµ Méng c« cña chµng. −íc g× giÊc méng cña ®«i ta vÜnh viÔn kh«ng bao giê tØnh l¹i. Nãi ®Õn chç t×nh ¸i mÆn nång, thÇn trÝ hai ng−êi ch×m ®¾m vµo giÊc méng ªm ¸i, ch¼ng hiÓu lµ thùc hay ¶o? Lµ ë trªn trêi hay ë nh©n gian. Qua giÊc mª ly, §ång Mç l¹i dïng tÊm ch¨n chiªn bäc thiÕu n÷ ®em ra. Ngµy h«m sau, §ång Mç vÉn theo c¸ch nµy ®−a thiÕu n÷ vµo cho H− Tróc. Hai ng−êi gÆp nhau ba ngµy. T©m trÝ hå ®å dÇn dÇn håi tØnh ®ång thêi tÊm lßng e thÑn còng gi¶m bít. Hai ng−êi tËn h−ëng nh÷ng cuéc m©y m−a hoan l¹c tuyÖt trÇn, nh−ng H− Tróc vÉn kh«ng d¸m thæ lé ch©n t−íng trong nh÷ng cuéc ®oµn tô nµy. ThiÕu n÷ còng tù cho lµ m×nh ®ang ë trong c¬n ¸c méng, nªn tuyÖt kh«ng ®¶ ®éng g× ®Õn nh÷ng viÖc tr−íc khi vµo méng. Ba ngµy ©n ¸i triÒn miªn ®· khiÕn cho H− Tróc c¶m thÊy n¬i tèi t¨m l¹nh lÏo lµ mét thÕ giíi cùc l¹c, hµ tÊt ph¶i quy y ®Çu PhËt chÞu mäi khæ h¹nh ®Ó cÇu gi¶i tho¸t? §Õn ngµy thø t−, §ång Mç l¹i ®em cho nhµ s− ¨n nh÷ng mãn mü vÞ cao l−¬ng nh− tay gÊu, thÞt h−¬u. ¡n xong råi, H− Tróc t−ëng mô l¹i ®em thiÕu n÷ ®Õn cho m×nh ©n ¸i. Kh«ng ngê b÷a nay y chê hÕt n−íc hÕt c¸i, §ång Mç thuû chung vÉn ngåi yªn lÆng lÏ kh«ng ®éng tÜnh g×. H− Tróc nãng ruét kh¸c nµo con kiÕn bß trong nåi nãng, ngåi ®øng kh«ng yªn. §· mÊy phen y muèn lªn tiÕng hái §ång Mç nh−ng l¹i kh«ng d¸m. Hai giê tr«i qua. Nh÷ng cö chØ nãng n¶y sèt ruét cña H− Tróc ®· lät vµo tai m¾t §ång Mç, song mô vÉn lê ®i nh− kh«ng biÕt g×. H− Tróc kh«ng nhÉn n¹i ®−îc n÷a cÊt tiÕng hái: - TiÒn bèi! VÞ c« n−¬ng ®ã... ph¶i ch¨ng lµ cung n÷ trong triÒu? §ång Mç chØ ø hù chø kh«ng tr¶ lêi. H− Tróc lÈm bÈm: - Mô ®· kh«ng nh×n nhâi g× tíi m×nh th× m×nh còng mÆc kÖ mô. Tuy H− Tróc ®Þnh bông nh− vËy, nh−ng l¹i nhí tíi t×nh ý «n nhu ®»m th¾m cña thiÕu n÷ th× dôc t×nh l¹i næi lªn kh«ng thÓ kiÒm h·m ®−îc. Nhµ s− miÔn c−ìng dÑp t¾t löa lßng, nh−ng råi còng kh«ng sao nhÞn ®−îc ®µnh lªn tiÕng khÈn cÇu: - TiÒn bèi! Xin tiÒn bèi më lßng nh©n ®øc nãi chuyÖn víi v·n bèi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ®¸p: - B÷a nay ng−¬i ®õng nãi g× víi ta, ®Ó ®Õn mai sÏ hái. H− Tróc tuy bån chån trong d¹, nh−ng kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Nhµ s− ph¶i vÊt v¶ chÞu ®ùng l¾m míi qua ®−îc mét ngµy. H«m sau, lóc ¨n c¬m xong, H− Tróc l¹i lªn tiÕng: - TiÒn bèi!... §ång Mç hái: - Ch¾c ng−¬i muèn biÕt c« n−¬ng kia lµ ai? ViÖc ®ã pháng cã khã g×. Dï ng−¬i muèn suèt ngµy ®ªm ®oµn tô víi nµng, vÜnh viÔn kh«ng chia l×a còng lµ viÖc dÔ... H− Tróc mõng thÇm, nh−ng ch−a biÕt nãi sao th× §ång Mç l¹i hái: - Ng−¬i cã muèn nh− vËy kh«ng? H− Tróc kh«ng d¸m tr¶ lêi vµo c©u hái, chØ Êp óng ®¸p: - V·n bèi kh«ng biÕt lÊy g× ®Ó b¸o ®¸p tiÒn bèi. §ång Mç nãi: - Ta còng ch¼ng cÇn ng−¬i b¸o ®¸p chi hÕt. Cã ®iÒu m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cña ta cßn mÊy ngµy n÷a míi luyÖn xong. Trong mÊy ngµy nµy t×nh thÕ rÊt quan hÖ vµ v« cïng nghiªm träng, ta kh«ng thÓ trÔ trµng gi©y phót nµo ®−îc. Ngay ®Õn nh÷ng thøc ¨n thøc uèng cïng nh÷ng gièng vËt ¨n sèng ¨n chÝn ta ®Òu lÊy ®em vµo hÇm s½n c¶ råi. NÕu ng−¬i muèn t¸i ngé vÞ c« n−¬ng xinh ®Ñp ®ã còng ph¶i chê cho ®¹i c«ng cña ta thµnh tùu råi míi ®−îc h−ëng. H− Tróc tuy thÊt väng nh−ng biÕt lµ mô nãi thùc. Y thÇm nghÜ: May lµ thêi gian mÊy ngµy ch¼ng cã bao l©u. Trong thêi gian nµy ®µnh ®Ó cho bÖnh t−¬ng t− nã dµy vß. Nhµ s− nghÜ vËy råi ®¸p: - Xin v©ng theo lêi tiÒn bèi chØ gi¸o. §ång Mç l¹i nãi: - ThÇn c«ng cña ta luyÖn xong th× lËp tøc ph¶i ®i t×m con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû ®Ó tr¶ hËn. Dï lµ mét gi©y phót còng kh«ng thÓ nhÉn n¹i ®−îc. §óng ra, khi ta luyÖn c«ng xong, con tiÖn nh©n kia kh«ng tµi nµo ®Þch næi ta n÷a. Nh−ng ch¼ng may ta bÞ con tiÖn nh©n kia chÆt ®øt mét ch©n, ch©n khÝ bÞ tæn th−¬ng rÊt nhiÒu. Mèi thï nµy b¸o ®−îc hay kh«ng, ta vÉn cßn ch−a n¾m ch¾c. V¹n nhÊt mµ ta bÞ chÕt vÒ tay h¾n, th× kh«ng cßn c¸ch nµo ®em c« n−¬ng ®ã l¹i cho ng−¬i n÷a. NÕu lßng trêi ®· muèn th× còng ®µnh chø biÕt lµm sao? Trõ phi... trõ phi... H− Tróc trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch hái l¹i: - Trõ phi thÕ nµo? §ång Mç ®¸p: - Trõ phi ng−¬i cã thÓ gióp ta mét tay. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc hái: - Vâ c«ng v·n bèi rÊt kÐm cái th× lµm sao mµ gióp ®−îc? §ång Mç ®¸p: - Lóc ta cïng con tiÖn nh©n kia khai diÔn trËn chiÕn ®Êu sinh tö th× cuéc th¾ng b¹i chØ c¸ch nhau mét gi©y. Ta muèn th¾ng h¾n dÜ nhiªn lµ viÖc khã, mµ h¾n muèn giÕt ta còng ch¼ng dÔ dµng. B¾t ®Çu tõ h«m nay, ta l¹i d¹y cho ng−¬i m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Ng−¬i luyÖn thµnh råi th× h«m ®ã nÕu ta gÆp nguy cÊp ng−¬i chØ ra tay Ên vµo ng−êi con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû mét c¸i lµ lËp tøc ch©n khÝ h¾n bÞ tiÕt ra hÕt vµ nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i thÊt b¹i. H− Tróc rÊt lÊy lµm khã nghÜ. Y lÈm bÈm mét m×nh: - §ång Mç cïng Lý Thu Thuû g©y nªn mèi thï s©u tùa biÓn. Tr−êng ¸c ®Êu nµy thËt ®óng lµ mét cuéc quyÕt chiÕn ®Ó ®i ®Õn chç kÎ sèng ng−êi chÕt chø kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Tuy ta ph¸ giíi luËt thanh tu, kh«ng thµnh ®Ö tö nhµ PhËt, nh−ng gióp mô giÕt ng−êi lµ mét viÖc ®¹i ¸c tr¸i víi l−¬ng t©m, ta quyÕt kh«ng thÓ nµo lµm ®−îc. H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÒn bèi muèn v·n bèi gióp mét tay, nh−ng v× thÕ mµ tiÒn bèi giÕt ®−îc cõu nh©n th× téi nghiÖt v·n bèi cµng thªm trÇm träng vµ ngµy sau sÏ bÞ ch×m ®¾m vµo bÓ trÇm lu©n, mu«n kiÕp kh«ng thÓ siªu sinh tÝch ®é ®−îc. §ång Mç nãi: - Hõ! Nhµ s− chÕt ®©m chÕt chÐm! Ng−¬i ®· kh«ng lµm ®−îc hoµ th−îng mµ vÉn gi÷ ruét gan cña hoµ th−îng th× cßn ra nghÜa lý g×? Lý Thu Thuû lµ kÎ tµn ¸c th× giÕt h¾n còng ch¶ cã téi lçi g×. - Dï Lý Thu Thuû cã lµ ng−êi ®¹i gian ¸c th× còng ph¶i t×m c¸ch giao hèi c¶m ho¸, kh«ng nªn giÕt cµn. §ång Mç l¹i tøc giËn nãi: - Ng−¬i kh«ng nghe lêi ta ®õng hßng l¹i ®−îc thÊy mÆt vÞ c« n−¬ng kia n÷a. VËy tuú ý ng−¬i lùa chän lÊy ®−êng lèi mµ ®i. H− Tróc buån rÇu kh«ng nãi g×, chØ ngÊm ngÇm niÖm PhËt. §ång Mç chê mét lóc kh«ng thÊy H− Tróc nãi g× n÷a th× mõng thÇm hái: - Ch¾c ng−¬i l¹i nhí ®Õn c« bÐ xinh ®Ñp ®ã chø g×? Cã thÕ nµo th× cø nãi thùc ®i. H− Tróc ®¸p: - NÕu tiÒn bèi lµm cho v·n bèi v× vui thó cña riªng m×nh mµ ph¶i ®i giÕt ng−êi, th× viÖc ®ã v·n bèi kh«ng thÓ tu©n theo ®−îc. Dï suèt ®êi kh«ng ®−îc gÆp l¹i vÞ c« n−¬ng ®ã th× ¾t còng lµ do nh©n qu¶ tiªn ®Þnh tõ kiÕp tr−íc. Tóc duyªn mµ hÕt th× ch¼ng nªn miÔn c−ìng lµm g×. MiÔn c−ìng cßn ch¼ng nªn, huèng chi lµm ®iÒu ¸c nghiÖt ®Ó cÇu c¹nh ng−êi gióp cho m×nh tho¶ m·n riªng t−. H− Tróc nãi vËy råi niÖm c©u kinh: "ViÖc ®êi ®¾c thÊt tuú ë duyªn sè, dï miÔn c−ìng còng kh«ng thÓ ®−îc." Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tuy miÖng nhµ s− tông niÖm nh− vËy, nh−ng l¹i nghÜ r»ng: - NÕu m×nh cù tuyÖt §ång Mç th× tõ ®©y kh«ng cßn bao giê ®−îc tô héi víi thiÕu n÷ kia n÷a. NghÜ vËy lßng H− Tróc kh«ng khái buån phiÒn. §ång Mç nãi: - Ta hái l¹i ng−¬i mét lÇn n÷a: Ng−¬i cã chÞu luyÖn m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng hay kh«ng?" H− Tróc ®¸p: - Thùc t×nh v·n bèi khã mµ tu©n mÖnh ®−îc. Xin tiÒn bèi l−îng thø cho. §ång Mç tøc giËn nãi: - VËy th× ng−¬i cót ®i xa chõng nµo tèt chõng nÊy! H− Tróc ®øng dËy khom l−ng rÊt lÔ phÐp nãi: - Xin tiÒn bèi b¶o träng tÊm th©n. H− Tróc nhí tíi mét thêi gian cïng ngô, cïng ¨n ë víi §ång Mç. Tuy bÞ mô dïng kÕ b¾t m×nh ph¸ giíi kh«ng thÓ thµnh hoµ th−îng ®−îc n÷a, nh−ng còng do ®ã mµ ®−îc gÆp Méng c«, nªn trong th©m t©m y c¶m thÊy §ång Mç cã ¬n víi m×nh h¬n lµ cã h¹i. Lóc tõ biÖt §ång Mç, H− Tróc kh«ng khái bÞn rÞn nãi: - TiÒn bèi gi÷ g×n th©n thÓ cho cÈn träng. V·n bèi kh«ng thÓ ë ®©y phôc dÞch ®−îc n÷a. H− Tróc nãi xong trë gãt b−íc lªn thÒm ®¸. Y vÉn sî §ång Mç l¹i ra tay ®iÓm huyÖt ng¨n trë kh«ng cho ®i, nªn võa ®Æt ch©n lªn bËc ®¸, y liÒn lËp tøc phi th©n nh¶y lªn ngay. Y ®Ò tô B¾c Minh ch©n khÝ lao m×nh ®i, chØ trong chíp m¾t H− Tróc ®· lªn ®Õn tÇng thø hai hÇm n−íc ®¸. H− Tróc bçng la lªn mét tiÕng thÊt thanh: - ói chao! Nhµ s− biÕt ngay m×nh bÞ §ång Mç ¸m to¸n. Hai vai tróng ph¶i hai mòi kim ch©m rÊt ®au ®ín. Y kh«ng chèng næi, l¶o ®¶o ng−êi råi ng· l¨n ra. Bçng nghe §ång Mç cÊt tiÕng the thÐ hái: - Ng−¬i ®· tróng ph¶i ¸m khÝ cña ta råi, cã biÕt kh«ng? H− Tróc thÊy chç bÞ th−¬ng tª nhøc, ngøa ng¸y tùa hå nh− cã mu«n ngµn con kiÕn ®èt, liÒn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ v·n bèi biÕt råi. §ång Mç c−êi l¹t hái: - Ng−¬i cã biÕt ®ã lµ thø ¸m khÝ g× kh«ng? ChÝnh lµ "Sinh tö phï" ®ã. H− Tróc nghe ®Õn ba ch÷ "Sinh tö phï" th× ï c¶ hai tai vµ nghÜ ngay ®Õn bän ¤ l·o ®¹i vµ hµng ngµn kú nh©n dÞ sÜ ®· ho¶ng sî hån vÝa lªn m©y còng chØ v× ba ch÷ "Sinh tö phï". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tr−íc kia H− Tróc vÉn t−ëng "Sinh tö phï" lµ ^^^ cã ma lùc ghª gím, ngê ®©u nã lµ mét thø ¸m khÝ. Bän ¤ l·o ®¹i hung h¨ng lµ thÕ mµ còng bÞ "Sinh tö phï" kiÒm chÕ ph¶i chÞu Ðp mét bÒ. ThÕ th× thø ¸m khÝ nµy lîi h¹i kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ kÓ! Bçng l¹i nghe §ång Mç nãi: - "Sinh tö phï" ®· x©m nhËp vµo th©n thÓ råi th× vÜnh viÔn kh«ng cã thuèc nµo gi¶i ®−îc. Bän sóc sinh ¤ l·o ®¹i ë nói Phiªu DiÔu sinh lßng ph¶n tr¾c, kh«ng muèn vÜnh viÔn cam t©m chÞu "Sinh tö phï" kiÒm chÕ, ®· nghÜ c¸ch ®Õn cung Linh Thøu cè lÊy c¾p ^^^ ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Nh−ng bän cÈu tÆc ®ã ngu ngèc väng ®éng råi hy väng còng chØ thµnh ¶o méng. PhÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" h¸ ®Ó kÎ kh¸c ¨n c¾p ®−îc −? Mô nãi mÊy c©u nµy råi xÕp b»ng ngåi yªn lÆng kh«ng nãi g× n÷a. H− Tróc c¶m thÊy miÖng vÕt th−¬ng mçi lóc mét ngøa ng¸y tÖ h¹i h¬n. VÒ sau ngøa c¶ vµo trong néi thÓ. Trong kho¶ng thêi gian chõng uèng c¹n tuÇn trµ, H− Tróc thÊy lôc phñ ngò t¹ng d−êng nh− ®Òu ngøa ran lªn, kh«ng chÞu ®−îc, nh÷ng muèn ®Ëp ®Çu vµo t−êng µm chÕt qu¸ch ®i cho råi, cßn h¬n bÞ ®au ®ín ngøa ng¸y khæ së ®Õn cïng cùc. H− Tróc kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, nªn buét miÖng lín tiÕng rªn la. §ång Mç hái: - Ng−¬i thö nghÜ coi trong "Sinh tö phï" th× hai ch÷ "Sinh tö" lµ nghÜa g×? Ta t−ëng ng−¬i còng hiÓu råi chø? H− Tróc nghÜ thÇm: - Ph¶i råi! "Sinh tö phï" lµ ý nãi: Sèng kh«ng sèng ®−îc, chÕt ch¼ng chÕt cho. Tuy bông nghÜ nh− vËy nh−ng chØ rªn la, chø kh«ng cßn ®ñ khÝ lùc ®Ó tr¶ lêi §ång Mç n÷a. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2