Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lục mạch thần kiếm - tập 93

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

53
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lục mạch thần kiếm - tập 93', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lục mạch thần kiếm - tập 93

 1. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Håi thø chÝn m−¬i ba Bïa sinh tö cÇm ch©n H− Tróc §ång Mç bËt lªn mét trµng c−êi dßn ra chiÒu ®¾c ý. Ta nªn biÕt r»ng §ång Mç vèn lµ mét ng−êi ngang ng−îc vµ Ých kû, chØ biÕt tho¶ m·n cho c¸ nh©n mô, ngoµi ra kh«ng hÒ nghÜ tíi ai. GÆp viÖc g× bÊt nh− ý lµ mô lµm cho ®èi ph−¬ng ph¶i chÞu c¶nh sèng dë chÕt dë míi võa lßng. V× thÕ mµ bän thñ h¹ dï thuéc phe bµng m«n t¶ ®¹o còng ph¶i kinh h·i mô. Mô thÊy H− Tróc mét d¹ kiªn tr× gi÷ giíi luËt nhµ PhËt, nªn mô b¾t chµng ph¶i uèng m¸u ®Ó ph¸ giíi. Thêi giê thÊm tho¸t, h¬n mét th¸ng ®· tr«i qua. ThÕ lµ §ång Mç kh«i phôc l¹i ®−îc c«ng lùc vµo tuÇn ngo¹i n¨m chôc tuæi. Mô ë trong kho n−íc ®¸ ra vµo ngù hoa viªn tùa hå ma quû biÕn h×nh. NÕu mô kh«ng cßn uý kþ Lý Thu Thuû th× mô ®· rêi khái hoµng cung n−íc T©y H¹ ®i råi. Hµng ngµy mô hót m¸u luyÖn c«ng xong råi lµ l¹i ®iÓm huyÖt H− Tróc, lÊy thÞt sèng cïng m¸u t−¬i nh÷ng loµi cÇm thó nhÐt vµo miÖng nhµ s−. Mô chê trong vßng hai giê cho nh÷ng thùc vËt ®ã tiªu ho¸ ®i kh«ng cßn möa ra n÷a, míi gi¶i khai huyÖt ®¹o cho nhµ s−. H− Tróc ë trong kho n−íc ®¸ bÞ §ång Mç bøc b¸ch ¨n thÞt uèng m¸u t−¬i, tr¶i qua bao nhiªu ngµy kh«ng nh×n thÊy mÆt trêi. Nhµ s− chÞu ®au khæ ®Õn cïng cùc, miÖng chØ niÖm c©u: "Cïng khæ v« ^^^, thø ®¹t cè gi·" ®Ó miÔn c−ìng an ñi m×nh. Mét h«m §ång Mç l¹i nghe thÊy H− Tróc lÈm nhÈm niÖm c©u "Tu ®¹o khæ h¹nh, ph¶i nghÜ kiÕp tr−íc" råi "Cam t©m chÞu ®ùng kh«ng nªn o¸n tr¸ch" g× g× n÷a, th× mô c−êi l¹t hái: - Ng−¬i ®· ¨n ®ñ thø thÞt, nµo thá, nµo h−¬u, nµo h¹c, nµo c«ng th× cßn thµnh hoµ th−îng thÕ nµo ®−îc n÷a mµ cßn niÖm kinh hoµi? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng bÞ tiÒn bèi bøc b¸ch ch− kh«ng ph¶i tù ý m×nh, ®©u cã thÓ gäi lµ ph¸ giíi ®−îc. §ång Mç c−êi l¹t hái vÆn: - NÕu ta kh«ng bøc b¸ch, ng−¬i quyÕt lßng kh«ng ph¸ giíi ph¶i ch¨ng? H− Tróc ®¸p: - TiÓu t¨ng lµ ®Ö tö nhµ PhËt nªn tù ph¶i biÕt gi÷ m×nh cho trong s¹ch, kh«ng bao giê vi ph¹m giíi luËt cña ®øc Bå T¸t h»ng d¹y... §ång Mç nãi: - §−îc l¾m! Chóng ta h·y thö coi! H«m Êy mô kh«ng bøc b¸ch H− Tróc uèng m¸u ¨n thÞt n÷a. H− Tróc rÊt mõng, c¶m t¹ mô lu«n miÖng. H«m sau §ång Mç vÉn kh«ng c−ìng Ðp nhµ s− uèng m¸u ¨n thÞt th× H− Tróc ®ãi qu¸, liÒn nãi: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 2. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - Th−a tiÒn bèi, thÇn c«ng tiÒn bèi ®· luyÖn thµnh råi ch¶ cÇn tiÓu t¨ng chÇu chùc n÷a. TiÓu t¨ng xin c¸o tõ th«i. §ång Mç ®¸p: - Ta kh«ng cho ng−¬i ®i! H− Tróc nãi: - TiÓu t¨ng ®ãi qu¸ råi, xin phiÒn tiÒn bèi kiÕm cho Ýt rau xanh ®Ó lãt d¹. §ång Mç nãi: - §−îc råi. Ta ®i kiÕm ngay b©y giê! Nãi xong mô ®iÓm huyÖt ®Ó nhµ s− kh«ng ch¹y trèn ®−îc. Mô l¸ch m×nh ra khái kho n−íc ®¸, ch¼ng bao l©u ®· quay vÒ. H− Tróc bçng ngöi thÊy mïi th¬m sùc nøc mµ bông l¹i ®ãi meo, thÌm ®Õn ch¶y n−íc miÕng. Ba tiÕng l¸ch c¸ch vang lªn, §ång Mç ®· ®Æt xuèng tr−íc mÆt H− Tróc ba c¸i b¸t lín råi nãi: - §©y lµ mét b¸t thÞt quay, mét b¸t canh gµ vµ mét b¸t c¸ chÐp hÇm. Ng−¬i cÇm lÊy mµ ¨n ®i! Nh÷ng mãn nµy lµ thøc ¨n cña hoµng ®Õ T©y H¹ ®Êy. H− Tróc c¶ kinh nãi: - A di ®µ PhËt! TiÓu t¨ng thµ chÕt th× th«i chø kh«ng d¸m ¨n! Mïi th¬m trong ba b¸t thÞt c¸ kh«ng ngít x«ng vµo mòi H− Tróc. Ngµy thø nhÊt H− Tróc vÉn cè nhÞn ®−îc. §Õn s¸ng sím ngµy thø hai, §ång Mç g¾p thÞt ¨n rÊt ngon lµnh. H− Tróc vÉn l©m r©m niÖm PhËt kh«ng nãi g×. Ngµy thø ba, §ång Mç l¹i ®i lÊy mÊy ®ïi thÞt n−íng h¶i s©m, hïng ch−ëng, vÞt quay... mïi th¬m cµng ngµo ng¹t h¬n n÷a. H− Tróc tuy ®ãi ®Õn l¶ ng−êi, thñy chung vÉn kh«ng chÞu ¨n. §ång Mç nghÜ thÇm: - TiÓu hoµ th−îng thÊy m×nh ngåi ®Êy ch¾c h¾n nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu ¨n g× ®Ó tho¶ lßng hiÕu th¾ng. Mô nghÜ vËy råi bá ®i ra khái hÇm n−íc ®¸ hµng nöa ngµy kh«ng trë vÒ vµ ch¾c thÕ nµo H− Tróc còng ¨n vông råi. Ngê ®©u, mô bËt löa lªn coi th× mét giät n−íc thang nhµ s− còng kh«ng ®ông tíi. §Õn ngµy thø chÝn, H− Tróc niÖm kinh råi kiÖt lùc, chØ nhÊp chót n−íc ®¸ cho khái kh¸t, chø kh«ng chÞu thß tay ra ®Ó ®ông vµo thÞt c¸ ª chÒ tr−íc mÆt m×nh. §ång Mç tøc qu¸ n¾m lÊy ngùc nhµ s−, nhÐt tõng miÕng thÞt vµo miÖng. Nh−ng khi mô b¾t Ðp nhµ s− ¨n mÆn mô còng biÕt r»ng ®Êu trÝ kiÓu nµy víi y lµ m×nh chÞu thua. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 3. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Mô tøc qu¸ gi¬ tay ra t¸t lu«n ba bèn c¸i råi qu¸t m¾ng; - G· thµy chïa chã chÕt nµy! Mi muèn trªu mô ch¨ng? Ta cÇn cho ng−¬i biÕt râ §ång Mç lµ mét tay ®¸o ®Ó nhÊt trÇn gian, mi ®õng hßng thi gan víi ta v« Ých. H− Tróc vÉn kh«ng næi ®o¸, chØ l©m r©m niÖm PhËt. Sau mÊy h«m n÷a, §ång Mç b¾t Ðp H− Tróc nuèt hÕt mÊy b¸t c¸ thÞt, råi ngoµi viÖc bÞ c−ìng b¸ch, H− Tróc chØ niÖm kinh hay ngñ vïi. Mét h«m ®ang lóc m¬ mµng, thèt nhiªn H− Tróc ngöi thÊy mïi h−¬ng ngµo ng¹t. Mïi h−¬ng nµy kh«ng ph¶i lµ mïi h−¬ng tr−íc t−îng thÇn Bå T¸t, còng kh«ng ph¶i lµ mïi th¬m c¸ thÞt. H− Tróc c¶m thÊy toµn th©n khoan kho¸i kh«ng sao t¶ xiÕt! Trong lóc H− Tróc ®ang m¬ mµng, l¹i c¶m thÊy mét vËt g× mÒm nhòn tùa vµo ngùc m×nh. Nhµ s− kinh h·i qu¸, bõng tØnh dËy, ®−a tay sê lªn ngùc th× thÊy tay sê ®Õn ®©u ªm dÞu ®Õn ®Êy. §óng lµ th©n thÓ mét ng−êi con g¸i kh«ng mÆc quÇn ¸o. H− Tróc thÊt kinh la lªn: - TiÒn bèi!... TiÒn bèi lµm g× ®©y? Ng−êi ®ã ng¬ ng¸c hái l¹i: - Ta... ta ®ang ë chç nµo ®©y? Sao l¹i gi¸ l¹nh thÕ nµy? TiÕng oanh thá thÎ râ ra thanh ©m mét thiÕu n÷ chø kh«ng ph¶i §ång Mç. H− Tróc kinh h·i thén mÆt ra, lóng tóng hái: - Ng−¬i... ng−¬i lµ ai? ThiÕu n÷ ®¸p: - Ta... ta rÐt qu¸. Ng−¬i lµ ai? ThiÕu n÷ võa nãi võa tùa vµo ng−êi H− Tróc. H− Tróc co ng−êi l¹i th× thiÕu n÷ miÖng ó í ra chiÒu m¬ ngñ råi cø ¸p gÇn vµo thªm. Nhµ s− bông muèn ®øng lªn ®Ó trèn l¸nh mµ tay tr¸i l¹i n¾m lÊy thiÕu n÷ vµ tay ph¶i bÊt gi¸c quµng ra sau «m lÊy tÊm l−ng thon mÒm m¹i. N¨m nay H− Tróc ®· hai m−¬i bèn tuæi. Trong ®êi chµng míi nãi chuyÖn víi ba ng−êi con g¸i lµ A Tö, §ång Mç vµ Lý Thu Thuû. Tr−íc kia, nhµ s− chØ ë trong thiÒn phßng chïa ThiÕu L©m gâ mâ tông kinh. Nh÷ng c¶nh vËt tèt t−¬i cïng s¾c ®Ñp th× ai mµ ch¶ −a, ®ã lµ thiªn tÝnh cña con ng−êi. Tuy H− Tróc vÉn cÈn thñ thanh quy sãng mçi n¨m khi tuyÕt xu©n sang, tr¨m hoa ®ua në, nhµ s− trÎ tuæi còng kh«ng khái c¶m thÊy câi lßng rµo r¹t vµ cã khi còng nghÜ ®Õn t×nh nam n÷, nh−ng ch−a biÕt mïi ®µn bµ con g¸i ra sao? Trong ®Çu ãc cña nhµ s− kh«ng khái cã khi t−ëng t−îng ra nh÷ng c¶nh qu¸i ®¶n ly kú, nh−ng vÉn cè ch«n s©u tËn ®¸y lßng, ch¼ng bao giê d¸m ®em t©m sù hÐ r¨ng hÐ lîi cïng s− huynh s− ®Ö. Lóc nµy hai tay nhµ s− ch¹m vµo da thÞt mÞn mµng cña ng−êi thiÕu n÷ ®Çy khªu gîi th× tr¸i tim ®Ëp m¹nh tùa hå nh− muèn nh¶y ra ngoµi lång ngùc. Huèng chi muèn bu«ng tay còng kh«ng ph¶i lµ viÖc dÔ, v× thiÕu n÷ ®· «m quµng lÊy cæ nhµ s−, híi thëi phËp phï th¬m nh− hoa lan. §ång thêi mïi h−¬ng Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 4. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung son phÊn ®−a lªn tõng c¬n bao phñ lÊy ng−êi y. Nhµ s− trong phót mª ly t−ëng chõng nh− trêi ®Êt quay cuång, toµn th©n run lªn bÇn bËt, miÖng Êp óng: - C«... c«... ThiÕu n÷ vÉn nòng nÞu: - Ta rÐt qu¸! Mµ trong t©m l¹i nãng báng, h×nh nh− nã... khã nãi qu¸! H− Tróc kh«ng tù chñ ®−îc n÷a, hai tay «m thiÕu n÷ vµo lßng chÆt h¬n. ThiÕu n÷ ó í mÊy tiÕng råi kÒ m«i vµo nhau ®Æt mét c¸i h«n ®»m th¾m. H− Tróc lµ mét trai tr¸ng ch−a hiÓu sù ®êi, mµ ®©y l¹i lµ lÇn thø nhÊt bÞ mª hoÆc th× lµm thÕ nµo cho t©m thÇn khái rung ®éng quay cuång. H− Tróc d−êng nh− kh«ng cßn chót lùc nµo ®Ó kh¸ng cù. ThiÕu n÷ ®−îc ®µ l¹i cµng «m gh× H− Tróc thËt chÆt. Trong kho¶nh kh¾c, t©m thÇn ch¬i v¬i ra ngoµi sù vËt, H− Tróc ch¼ng cßn ý thøc m×nh l©m vµo c¶nh ngé nµo. ThiÕu n÷ löa t×nh nång nhiÖt, coi H− Tróc nh− ng−êi b¹n ®ågn hµnh trong bÓ ¸i. T×nh tr¹ng nµy kh«ng biÕt ®· kÐo dµi bao l©u, löa dôc cña H− Tróc dÇn dÇn t¾t ngÊm. Lóc nhµ s− tØnh t¸o l¹i liÒn kªu lªn mät tiÕng: - Trêi ¬i! Råi muèn nh¶y tung lªn. Nh−ng thiÕu n÷ vÉn gh× thËt chÆt d−êng nh− nµng sî mÊt ®i c¬ héi ngµn n¨m mét thuë, råi nµng nòng nÞu nãi: - §õng... ®õng rêi bá tiÓu muéi n÷a! Gi©y phót mµ thÇn trÝ H− Tróc tØnh t¸o l¹i chØ ®−îc mét chót råi tho¸ng qua. Nhµ s− l¹i mª man «m thiÕu n÷ trong lßng ve vuèt th−¬ng yªu. Hai ng−êi quÊn quÝt lÊy nhau ®Õn h¬n nöa giê n÷a. ThiÕu n÷ cÊt tiÕng oanh thá thÎ hái: - Ca ca ¬i! Ca ca lµ ai vËy? Giäng nãi cña nµng míi ngät ngµo n·o nïng lµm sao! Nh−ng H− Tróc võa nghe t−ëng chõng sÐt ®¸nh l−ng trêi, run lªn nãi: - Ta... ta ph¹m vµo lçi lín mÊt råi! ThiÕu n÷ nòng nÞu hái l¹i: - Lµm g× mµ ph¹m lçi lín víi lçi bÐ? H− Tróc Êp óng nãi kh«ng thµnh c©u: - Ta... ta... §ét nhiªn c¹nh s−ên H− Tróc bÞ tª chån v× §ång Mç ®· ®iÓm huyÖt. TiÕp theo lµ mét tÊm ch¨n phñ lªn ng−êi. ThiÕu n÷ kho¶ th©n ®· tho¸t ly khái lßng nhµ s−. H− Tróc bçng la lªn: - Ng−¬i ®õng ®i n÷a! Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 5. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Trong bãng ®en tèi nh− mùc, ®ét nhiªn næi lªn mét trµng c−êi khanh kh¸ch, chÝnh lµ tiÕng §ång Mç. H− Tróc kinh h·i qu¸ c¬ hå ngÊt ®i. Ng−êi nhµ s− nhòn ra, ®Çu ãc trèng rçng. Bªn tai y nghe râ tiÕng ch©n §ång Mç «m thiÕu n÷ ch¹y ra ngoµi kho b¨ng. L¸t sau mô trë vÒ c−êi hái: - TiÓu hoµ th−îng! Ta cho ng−êi h−ëng thô hÕt diÔm phóc cña trÇn gian mµ sao ng−¬i kh«ng ngá lêi c¶m t¹ ta vËy? H− Tróc Êp óng: - T¹i h¹... t¹i h¹... Nhµ s− ruét rèi tùa t¬ vß, miÖng thèt kh«ng nªn lêi. §ång Mç gi¶i khai huyÖt ®¹o cho y råi hái: - §Ö tö nhµ PhËt cã muèn gi÷ ®iÒu s¾c giíi n÷a kh«ng? C¸i ®ã lµ ng−¬i tù ph¹m vµo hay còng t¹i mç mç bøc b¸ch? Ng−¬i thËt lµ mét g· tiÓu hoµ th−îng phong l−u hiÕu s¾c, khÈu PhËt t©m xµ. B©y giê Mç mç hái ng−¬i: Ng−¬i th¾ng hay mç mç th¾ng? Ha ha! Mô c−êi nãi mçi lóc mét oang oang lªn ra chiÒu ®¾c ý l¾m. H− Tróc biÕt ngay lµ §ång Mç giËn m×nh ë chç thµ chÕt chø kh«ng chÞu ¨n mÆn, nªn ®i b¾t thiÕu n÷ vÒ ®−a m×nh vµo trßng cho m×nh ph¹m s¾c giíi. Lóc nµy nhµ s− võa hèi hËn võa m¾c cì. Y liÒn ®øng ph¾t dËy, ®Ëp ®Çu vµo t¶ng n−íc ®¸ ®¸nh "binh" mét tiÕng råi ng· l¨n ra ngÊt lÞm. §ång Mç c¶ kinh. Mô kh«ng ngê nhµ s− trÎ tuæi nµy l¹i c−¬ng quyÕt vµ nãng n¶y ®Õn thÕ! Y võa ra khái giÊc m¬ ªm ¸i ®· toan tù tËn. Mô liÒn n©ng y dËy ®Ó tay lªn mòi sê th× thÊy h·y cßn h¬i thë thoi thãp. Nh−ng ®Çu nhµ s− ®· bÞ thñng mét lç m¸u ch¶y ®Çm ®×a. §ång Mç véi buéc vÕt th−¬ng cho nhµ s− råi cho uèng Cöu chuyÒn hïng xµ hoµn lµ mét thø thuèc th¸nh ®Ó ch÷a th−¬ng. §o¹n mô m¾ng H− Tróc: - NÕu trong m×nh ng−¬i kh«ng cã B¾c Minh ch©n khÝ th× chØ ®Ëp ®Çu mét c¸i nh− vËy lµ toi m¹ng. H− Tróc sa lÖ nãi: - TiÓu t¨ng téi nghiÖt nÆng nÒ! H¹i ng−êi råi l¹i h¹i m×nh th× cßn lµm ng−êi thÕ nµo ®−îc? §ång Mç nãi: - Ha ha! NÕu mçi vÞ hßa th−îng ph¹m giíi l¹i toan tù tËn nh− ng−¬i th× trong thiªn h¹ cßn ®−îc mÊy nhµ s− n÷a? H− Tróc ch−ng höng, v× y nghÜ r»ng nÕu m×nh huû ho¹i tÝnh mÖnh th× l¹i ph¹m vµo mét giíi cÊm rÊt lín cña PhËt m«n. M×nh næi c¬n tøc giËn còng lµ ph¹m vµo mét giíi råi. Y tùa m×nh vµo khèi n−íc ®¸ kh«ng cßn chñ ý g× n÷a. Y võa tù tr¸ch m×nh võa lan man nghÜ tíi thiÕu n÷ kia ®· ®em l¹i cho m×nh bao sù ªm ®Òm khoan kho¸i. §ét nhiªn nhµ s− hái: - VÞ c« n−¬ng ®ã lµ ai? Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 6. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ha h¶ c−êi ®¸p: - VÞ c« n−¬ng Êy n¨m nay m−êi b¶y tuæi. ThËt lµ mét trang tuyÖt s¾c giai nh©n, tÝnh nÕt ®oan trang thuÇn nh·. Võa råi trong hÇm tèi ®en, H− Tróc kh«ng nh×n râ mÆt thiÕu n÷, nh−ng ®éng ch¹m ®Õn da thÞt mÞn mµng vµ nghe thanh ©m uyÓn chuyÓn, y còng ch¾c nµng lµ mét thiÕu n÷ tuyÖt ®Ñp. Võa nghe §ång Mç nãi nµng lµ mét trang tuyÖt s¾c giai nh©n, ®oan trang thuÇn nh·, H− Tróc bÊt gi¸c bu«ng mét tiÕng thë dµi. §ång Mç tñm tØm c−êi hái: - Ng−¬i cã nhí nµng kh«ng? H− Tróc kh«ng d¸m nãi dèi mµ còng kh«ng tiÖn thõa nhËn, chØ cói ®Çu nh¾m m¾t thë dµi th−ên th−ît. MÊy giê sau, t©m trÝ H− Tróc l¹i ë vµo trong t×nh tr¹ng m¬ hå. §ång Mç ®em vÞt gµ c¸ thÞt ®−a ®Õn ®Ó tr−íc mÆt nhµ s−. H− Tróc nghÜ m×nh ®· ph¹m qu¸ nhiÒu giíi cÊm cña nhµ PhËt, thµnh ng−êi bá ®i th× lÈm bÈm: - Ta ®· trë nªn mét téi nh©n cöa PhËt, nµo gia nhËp m«n ph¸i kh¸c, nµo ph¹m s¸t giíi, s¾c giíi, th× cßn nãi g× ®Õn chuyÖn PhËt m«n ®Ö tö n÷a? NghÜ vËy, H− Tróc b−ng thÞt c¸ ¨n liÒn. Nh−ng ¨n th× ¨n mµ y ch¼ng biÕt mïi vÞ chi hÕt, hai hµng n−íc m¾t tù tu«n r¬i. §ång Mç c−êi nãi: - Cã m¹nh d¹n mµ lµm viÖc míi ph¶i lµ con ng−êi mÉn ^^^. Chø cßn rôt rÌ e sî th× chØ lµ tuång trÎ nÝt. Hai giê sau, §ång Mç l¹i ®em thiÕu n÷ kho¶ th©n bäc ch¨n ®Æt vµo lßng H− Tróc, råi mô bá lªn tÇng hÇm thø hai, ®Ó mÆc hai ng−êi tÇng hÇm thø ba tù do m©y m−a tr¨ng giã. Bçng thiÕu n÷ bu«ng tiÕng thë dµi n·o nuét nãi: - M×nh võa qua mét c¬n ¸c méng, thùc khiÕn cho m×nh ^^^ H− Tróc hái: - Mµ t¹i lµm sao? ThiÕu n÷ «m lÊy nhµ s− dÞu dµng nãi: - Mµ l¹i cùc kú vui s−íng. Nµng nãi xong l¹i tùa cæ lªn vai nhµ s−. H− Tróc c¶m thÊy mÆt nãng bõng råi bÊt gi¸c ®éng t×nh ®−a tay ra «m lÊy l−ng nµng. ThiÕu n÷ hái: - Ca ca ¬i! Ph¶i ch¨ng tiÓu muéi ®ang n»m m¬ hay sèng trong c¶nh thùc? NÕu b¶o lµ n»m m¬ th× sao l¹i biÕt râ ca ca ®ang «m tiÓu muéi trong lßng? TiÓu muéi sê thÊy m¸ thÊy ngùc thÊy ch©n tay ca ca? Nµng võa nãi võa ®−a tay sê ngùc H− Tróc råi nãi tiÕp: Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 7. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung - NÕu kh«ng ph¶i lµ n»m m¬ th× sao tiÓu muéi l¹i n»m trªn gi−êng mµ ®ét nhiªn ng−êi kh«ng cã ¸o xiªm, chui vµo n¬i l¹nh lÏo ®en tèi nµy lµm g×? L¹ h¬n n÷a lµ trong chç ®en tèi l¹nh lÏo l¹i cã mét chµng chê ®îi ta, th−¬ng yªu ta, quyÕn luyÕn ta, lµm ta sung s−íng rµo r¹t t©m can. H− Tróc nghÜ thÇm: - TÐ ra nµng bÞ §ång Mç c−íp vÒ ®©y nªn thÇn trÝ nµng vÉn m¬ hå nh− tØnh nh− mª. Bçng nghe thiÕu n÷ l¹i nãi: - Ngµy th−êng ta nghe thanh ©m mét chµng trai l¹ nµo lµ tøc muèn chÕt, thÕ mµ sao ë chç nµy ta l¹i mª mÈn t©m thÇn, kh«ng tù chñ ®−îc n÷a? Hìi «i! B¶o méng th× kh«ng méng, mµ b¶o lµ thùc còng kh«ng ph¶i thùc. §ªm råi ®· thÊy mét giÊc m¬ ly kú mµ b©y giê ch¼ng lÏ l¹i ch×m ®¾m vµo trong giÊc m¬ ®ã? Hay lµ ta víi ca ca duyªn nî kiÕp tr−íc? Ca ca ¬i! Ca ca lµ ai vËy? H− Tróc kinh hån l¹c ph¸ch Êp óng: - Ta... ta lµ... H− Tróc ®Þnh nãi ta lµ mét vÞ hoµ th−îng. Nh−ng c©u nãi kh«ng thèt ra ®−îc. ThiÕu n÷ ®ét nhiªn gi¬ tay ra bÞt lÊy miÖng nhµ s− khÏ nãi: - Ca ca ®õng nãi n÷a... tiÓu muéi sî l¾m! H− Tróc bång ng−êi nµng lªn vuèt ve råi hái: - Nµng sî c¸i g×? ThiÕu n÷ ®¸p: - TiÓu muéi sî ca ca nãi ra sÏ lµm cho tiÓu muéi bÞ vì méng! Ca ca lµ t×nh lang cña tiÓu muéi trong giÊc méng vËy tiÓu muéi kªu ca ca lµ Méng lang. Méng lang! Méng lang! Chµng nghe danh tõ ®ã cã hay kh«ng? Tay thiÕu n÷ ®ang bÞt miÖng H− Tróc liÒn ®−a lªn sê mòi, sê mÆt d−êng nh− th−¬ng yªu, l¹i d−êng nh− dïng tay ®Ó thay m¾t t×m hiÓu t−íng m¹o nhµ s−. Bµn tay nhá nh¾n mÒm m¹i sê lªn l«ng mµy, lªn tr¸n, råi sau lªn ®Õn ®Çu. H− Tróc c¶ kinh nghÜ thÇm: - Háng bÐt! Nµng sê ®Õn c¸i ®Çu träc cña m×nh råi! Ngê ®©u thiÕu n÷ sê thÊy m¸i tãc ng¾n cña H− Tróc nªn kh«ng biÕt lµ m×nh ®ang sê ®Çu mét tiÓu hoµ th−îng. Nguyªn H− Tróc ë trong hÇm n−íc ®¸ h¬n hai th¸ng. Tãc mäc trªn ®Çu ®· dµi ®−îc ba tÊc. ThiÕu n÷ ngät ngµo hái: - Méng lang! T¹i sao tim chµng ®Ëp m¹nh thÕ? Sao chµng ch¼ng nãi n¨ng g×? H− Tróc ®¸p: - Ta... ta còng nh− nµng, võa khoan kho¸i võa sî h·i. Ta ®· lµm bÈn tÊm th©n trong s¹ch cña nµng. Dï ta cã chÕt ®Õn ngµn lÇn còng kh«ng ®ñ ®Òn båi cho nµng. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 8. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung ThiÕu n÷ nãi: - Méng lang! §õng nãi vËy, nghe! Chóng ta ®ang ë trong giÊc méng. Chµng ®õng sî. Chµng kªu ta b»ng g×? H− Tróc ®¸p: - å! Nµng lµ mét tiªn c« trong giÊc méng cña ta. VËy ta kªu nµng b»ng Méng c« cã ®−îc ch¨ng? ThiÕu n÷ vç tay nãi: - Hay l¾m! Hay l¾m! Chµng lµ Méng lang cña thiÕp mµ thiÕp lµ Méng c« cña chµng. −íc g× giÊc méng cña ®«i ta vÜnh viÔn kh«ng bao giê tØnh l¹i. Nãi ®Õn chç t×nh ¸i mÆn nång, thÇn trÝ hai ng−êi ch×m ®¾m vµo giÊc méng ªm ¸i, ch¼ng hiÓu lµ thùc hay ¶o? Lµ ë trªn trêi hay ë nh©n gian. Qua giÊc mª ly, §ång Mç l¹i dïng tÊm ch¨n chiªn bäc thiÕu n÷ ®em ra. Ngµy h«m sau, §ång Mç vÉn theo c¸ch nµy ®−a thiÕu n÷ vµo cho H− Tróc. Hai ng−êi gÆp nhau ba ngµy. T©m trÝ hå ®å dÇn dÇn håi tØnh ®ång thêi tÊm lßng e thÑn còng gi¶m bít. Hai ng−êi tËn h−ëng nh÷ng cuéc m©y m−a hoan l¹c tuyÖt trÇn, nh−ng H− Tróc vÉn kh«ng d¸m thæ lé ch©n t−íng trong nh÷ng cuéc ®oµn tô nµy. ThiÕu n÷ còng tù cho lµ m×nh ®ang ë trong c¬n ¸c méng, nªn tuyÖt kh«ng ®¶ ®éng g× ®Õn nh÷ng viÖc tr−íc khi vµo méng. Ba ngµy ©n ¸i triÒn miªn ®· khiÕn cho H− Tróc c¶m thÊy n¬i tèi t¨m l¹nh lÏo lµ mét thÕ giíi cùc l¹c, hµ tÊt ph¶i quy y ®Çu PhËt chÞu mäi khæ h¹nh ®Ó cÇu gi¶i tho¸t? §Õn ngµy thø t−, §ång Mç l¹i ®em cho nhµ s− ¨n nh÷ng mãn mü vÞ cao l−¬ng nh− tay gÊu, thÞt h−¬u. ¡n xong råi, H− Tróc t−ëng mô l¹i ®em thiÕu n÷ ®Õn cho m×nh ©n ¸i. Kh«ng ngê b÷a nay y chê hÕt n−íc hÕt c¸i, §ång Mç thuû chung vÉn ngåi yªn lÆng lÏ kh«ng ®éng tÜnh g×. H− Tróc nãng ruét kh¸c nµo con kiÕn bß trong nåi nãng, ngåi ®øng kh«ng yªn. §· mÊy phen y muèn lªn tiÕng hái §ång Mç nh−ng l¹i kh«ng d¸m. Hai giê tr«i qua. Nh÷ng cö chØ nãng n¶y sèt ruét cña H− Tróc ®· lät vµo tai m¾t §ång Mç, song mô vÉn lê ®i nh− kh«ng biÕt g×. H− Tróc kh«ng nhÉn n¹i ®−îc n÷a cÊt tiÕng hái: - TiÒn bèi! VÞ c« n−¬ng ®ã... ph¶i ch¨ng lµ cung n÷ trong triÒu? §ång Mç chØ ø hù chø kh«ng tr¶ lêi. H− Tróc lÈm bÈm: - Mô ®· kh«ng nh×n nhâi g× tíi m×nh th× m×nh còng mÆc kÖ mô. Tuy H− Tróc ®Þnh bông nh− vËy, nh−ng l¹i nhí tíi t×nh ý «n nhu ®»m th¾m cña thiÕu n÷ th× dôc t×nh l¹i næi lªn kh«ng thÓ kiÒm h·m ®−îc. Nhµ s− miÔn c−ìng dÑp t¾t löa lßng, nh−ng råi còng kh«ng sao nhÞn ®−îc ®µnh lªn tiÕng khÈn cÇu: - TiÒn bèi! Xin tiÒn bèi më lßng nh©n ®øc nãi chuyÖn víi v·n bèi. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 9. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung §ång Mç ®¸p: - B÷a nay ng−¬i ®õng nãi g× víi ta, ®Ó ®Õn mai sÏ hái. H− Tróc tuy bån chån trong d¹, nh−ng kh«ng d¸m nãi g× n÷a. Nhµ s− ph¶i vÊt v¶ chÞu ®ùng l¾m míi qua ®−îc mét ngµy. H«m sau, lóc ¨n c¬m xong, H− Tróc l¹i lªn tiÕng: - TiÒn bèi!... §ång Mç hái: - Ch¾c ng−¬i muèn biÕt c« n−¬ng kia lµ ai? ViÖc ®ã pháng cã khã g×. Dï ng−¬i muèn suèt ngµy ®ªm ®oµn tô víi nµng, vÜnh viÔn kh«ng chia l×a còng lµ viÖc dÔ... H− Tróc mõng thÇm, nh−ng ch−a biÕt nãi sao th× §ång Mç l¹i hái: - Ng−¬i cã muèn nh− vËy kh«ng? H− Tróc kh«ng d¸m tr¶ lêi vµo c©u hái, chØ Êp óng ®¸p: - V·n bèi kh«ng biÕt lÊy g× ®Ó b¸o ®¸p tiÒn bèi. §ång Mç nãi: - Ta còng ch¼ng cÇn ng−¬i b¸o ®¸p chi hÕt. Cã ®iÒu m«n "Thiªn th−îng ®Þa h¹ duy ng· ®éc t«n" cña ta cßn mÊy ngµy n÷a míi luyÖn xong. Trong mÊy ngµy nµy t×nh thÕ rÊt quan hÖ vµ v« cïng nghiªm träng, ta kh«ng thÓ trÔ trµng gi©y phót nµo ®−îc. Ngay ®Õn nh÷ng thøc ¨n thøc uèng cïng nh÷ng gièng vËt ¨n sèng ¨n chÝn ta ®Òu lÊy ®em vµo hÇm s½n c¶ råi. NÕu ng−¬i muèn t¸i ngé vÞ c« n−¬ng xinh ®Ñp ®ã còng ph¶i chê cho ®¹i c«ng cña ta thµnh tùu råi míi ®−îc h−ëng. H− Tróc tuy thÊt väng nh−ng biÕt lµ mô nãi thùc. Y thÇm nghÜ: May lµ thêi gian mÊy ngµy ch¼ng cã bao l©u. Trong thêi gian nµy ®µnh ®Ó cho bÖnh t−¬ng t− nã dµy vß. Nhµ s− nghÜ vËy råi ®¸p: - Xin v©ng theo lêi tiÒn bèi chØ gi¸o. §ång Mç l¹i nãi: - ThÇn c«ng cña ta luyÖn xong th× lËp tøc ph¶i ®i t×m con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû ®Ó tr¶ hËn. Dï lµ mét gi©y phót còng kh«ng thÓ nhÉn n¹i ®−îc. §óng ra, khi ta luyÖn c«ng xong, con tiÖn nh©n kia kh«ng tµi nµo ®Þch næi ta n÷a. Nh−ng ch¼ng may ta bÞ con tiÖn nh©n kia chÆt ®øt mét ch©n, ch©n khÝ bÞ tæn th−¬ng rÊt nhiÒu. Mèi thï nµy b¸o ®−îc hay kh«ng, ta vÉn cßn ch−a n¾m ch¾c. V¹n nhÊt mµ ta bÞ chÕt vÒ tay h¾n, th× kh«ng cßn c¸ch nµo ®em c« n−¬ng ®ã l¹i cho ng−¬i n÷a. NÕu lßng trêi ®· muèn th× còng ®µnh chø biÕt lµm sao? Trõ phi... trõ phi... H− Tróc trèng ngùc ®¸nh th×nh thÞch hái l¹i: - Trõ phi thÕ nµo? §ång Mç ®¸p: - Trõ phi ng−¬i cã thÓ gióp ta mét tay. Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 10. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung H− Tróc hái: - Vâ c«ng v·n bèi rÊt kÐm cái th× lµm sao mµ gióp ®−îc? §ång Mç ®¸p: - Lóc ta cïng con tiÖn nh©n kia khai diÔn trËn chiÕn ®Êu sinh tö th× cuéc th¾ng b¹i chØ c¸ch nhau mét gi©y. Ta muèn th¾ng h¾n dÜ nhiªn lµ viÖc khã, mµ h¾n muèn giÕt ta còng ch¼ng dÔ dµng. B¾t ®Çu tõ h«m nay, ta l¹i d¹y cho ng−¬i m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng". Ng−¬i luyÖn thµnh råi th× h«m ®ã nÕu ta gÆp nguy cÊp ng−¬i chØ ra tay Ên vµo ng−êi con tiÖn nh©n Lý Thu Thuû mét c¸i lµ lËp tøc ch©n khÝ h¾n bÞ tiÕt ra hÕt vµ nhÊt ®Þnh h¾n ph¶i thÊt b¹i. H− Tróc rÊt lÊy lµm khã nghÜ. Y lÈm bÈm mét m×nh: - §ång Mç cïng Lý Thu Thuû g©y nªn mèi thï s©u tùa biÓn. Tr−êng ¸c ®Êu nµy thËt ®óng lµ mét cuéc quyÕt chiÕn ®Ó ®i ®Õn chç kÎ sèng ng−êi chÕt chø kh«ng ph¶i tÇm th−êng. Tuy ta ph¸ giíi luËt thanh tu, kh«ng thµnh ®Ö tö nhµ PhËt, nh−ng gióp mô giÕt ng−êi lµ mét viÖc ®¹i ¸c tr¸i víi l−¬ng t©m, ta quyÕt kh«ng thÓ nµo lµm ®−îc. H− Tróc nghÜ vËy liÒn nãi: - TiÒn bèi muèn v·n bèi gióp mét tay, nh−ng v× thÕ mµ tiÒn bèi giÕt ®−îc cõu nh©n th× téi nghiÖt v·n bèi cµng thªm trÇm träng vµ ngµy sau sÏ bÞ ch×m ®¾m vµo bÓ trÇm lu©n, mu«n kiÕp kh«ng thÓ siªu sinh tÝch ®é ®−îc. §ång Mç nãi: - Hõ! Nhµ s− chÕt ®©m chÕt chÐm! Ng−¬i ®· kh«ng lµm ®−îc hoµ th−îng mµ vÉn gi÷ ruét gan cña hoµ th−îng th× cßn ra nghÜa lý g×? Lý Thu Thuû lµ kÎ tµn ¸c th× giÕt h¾n còng ch¶ cã téi lçi g×. - Dï Lý Thu Thuû cã lµ ng−êi ®¹i gian ¸c th× còng ph¶i t×m c¸ch giao hèi c¶m ho¸, kh«ng nªn giÕt cµn. §ång Mç l¹i tøc giËn nãi: - Ng−¬i kh«ng nghe lêi ta ®õng hßng l¹i ®−îc thÊy mÆt vÞ c« n−¬ng kia n÷a. VËy tuú ý ng−¬i lùa chän lÊy ®−êng lèi mµ ®i. H− Tróc buån rÇu kh«ng nãi g×, chØ ngÊm ngÇm niÖm PhËt. §ång Mç chê mét lóc kh«ng thÊy H− Tróc nãi g× n÷a th× mõng thÇm hái: - Ch¾c ng−¬i l¹i nhí ®Õn c« bÐ xinh ®Ñp ®ã chø g×? Cã thÕ nµo th× cø nãi thùc ®i. H− Tróc ®¸p: - NÕu tiÒn bèi lµm cho v·n bèi v× vui thó cña riªng m×nh mµ ph¶i ®i giÕt ng−êi, th× viÖc ®ã v·n bèi kh«ng thÓ tu©n theo ®−îc. Dï suèt ®êi kh«ng ®−îc gÆp l¹i vÞ c« n−¬ng ®ã th× ¾t còng lµ do nh©n qu¶ tiªn ®Þnh tõ kiÕp tr−íc. Tóc duyªn mµ hÕt th× ch¼ng nªn miÔn c−ìng lµm g×. MiÔn c−ìng cßn ch¼ng nªn, huèng chi lµm ®iÒu ¸c nghiÖt ®Ó cÇu c¹nh ng−êi gióp cho m×nh tho¶ m·n riªng t−. H− Tróc nãi vËy råi niÖm c©u kinh: "ViÖc ®êi ®¾c thÊt tuú ë duyªn sè, dï miÔn c−ìng còng kh«ng thÓ ®−îc." Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 11. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tuy miÖng nhµ s− tông niÖm nh− vËy, nh−ng l¹i nghÜ r»ng: - NÕu m×nh cù tuyÖt §ång Mç th× tõ ®©y kh«ng cßn bao giê ®−îc tô héi víi thiÕu n÷ kia n÷a. NghÜ vËy lßng H− Tróc kh«ng khái buån phiÒn. §ång Mç nãi: - Ta hái l¹i ng−¬i mét lÇn n÷a: Ng−¬i cã chÞu luyÖn m«n "Thiªn S¬n lôc d−¬ng ch−ëng hay kh«ng?" H− Tróc ®¸p: - Thùc t×nh v·n bèi khã mµ tu©n mÖnh ®−îc. Xin tiÒn bèi l−îng thø cho. §ång Mç tøc giËn nãi: - VËy th× ng−¬i cót ®i xa chõng nµo tèt chõng nÊy! H− Tróc ®øng dËy khom l−ng rÊt lÔ phÐp nãi: - Xin tiÒn bèi b¶o träng tÊm th©n. H− Tróc nhí tíi mét thêi gian cïng ngô, cïng ¨n ë víi §ång Mç. Tuy bÞ mô dïng kÕ b¾t m×nh ph¸ giíi kh«ng thÓ thµnh hoµ th−îng ®−îc n÷a, nh−ng còng do ®ã mµ ®−îc gÆp Méng c«, nªn trong th©m t©m y c¶m thÊy §ång Mç cã ¬n víi m×nh h¬n lµ cã h¹i. Lóc tõ biÖt §ång Mç, H− Tróc kh«ng khái bÞn rÞn nãi: - TiÒn bèi gi÷ g×n th©n thÓ cho cÈn träng. V·n bèi kh«ng thÓ ë ®©y phôc dÞch ®−îc n÷a. H− Tróc nãi xong trë gãt b−íc lªn thÒm ®¸. Y vÉn sî §ång Mç l¹i ra tay ®iÓm huyÖt ng¨n trë kh«ng cho ®i, nªn võa ®Æt ch©n lªn bËc ®¸, y liÒn lËp tøc phi th©n nh¶y lªn ngay. Y ®Ò tô B¾c Minh ch©n khÝ lao m×nh ®i, chØ trong chíp m¾t H− Tróc ®· lªn ®Õn tÇng thø hai hÇm n−íc ®¸. H− Tróc bçng la lªn mét tiÕng thÊt thanh: - ói chao! Nhµ s− biÕt ngay m×nh bÞ §ång Mç ¸m to¸n. Hai vai tróng ph¶i hai mòi kim ch©m rÊt ®au ®ín. Y kh«ng chèng næi, l¶o ®¶o ng−êi råi ng· l¨n ra. Bçng nghe §ång Mç cÊt tiÕng the thÐ hái: - Ng−¬i ®· tróng ph¶i ¸m khÝ cña ta råi, cã biÕt kh«ng? H− Tróc thÊy chç bÞ th−¬ng tª nhøc, ngøa ng¸y tùa hå nh− cã mu«n ngµn con kiÕn ®èt, liÒn ®¸p: - DÜ nhiªn lµ v·n bèi biÕt råi. §ång Mç c−êi l¹t hái: - Ng−¬i cã biÕt ®ã lµ thø ¸m khÝ g× kh«ng? ChÝnh lµ "Sinh tö phï" ®ã. H− Tróc nghe ®Õn ba ch÷ "Sinh tö phï" th× ï c¶ hai tai vµ nghÜ ngay ®Õn bän ¤ l·o ®¹i vµ hµng ngµn kú nh©n dÞ sÜ ®· ho¶ng sî hån vÝa lªn m©y còng chØ v× ba ch÷ "Sinh tö phï". Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
 12. Lôc M¹ch ThÇn KiÕm Nguyªn t¸c:Kim Dung Tr−íc kia H− Tróc vÉn t−ëng "Sinh tö phï" lµ ^^^ cã ma lùc ghª gím, ngê ®©u nã lµ mét thø ¸m khÝ. Bän ¤ l·o ®¹i hung h¨ng lµ thÕ mµ còng bÞ "Sinh tö phï" kiÒm chÕ ph¶i chÞu Ðp mét bÒ. ThÕ th× thø ¸m khÝ nµy lîi h¹i kh«ng biÕt ®Õn thÕ nµo mµ kÓ! Bçng l¹i nghe §ång Mç nãi: - "Sinh tö phï" ®· x©m nhËp vµo th©n thÓ råi th× vÜnh viÔn kh«ng cã thuèc nµo gi¶i ®−îc. Bän sóc sinh ¤ l·o ®¹i ë nói Phiªu DiÔu sinh lßng ph¶n tr¾c, kh«ng muèn vÜnh viÔn cam t©m chÞu "Sinh tö phï" kiÒm chÕ, ®· nghÜ c¸ch ®Õn cung Linh Thøu cè lÊy c¾p ^^^ ph¸ gi¶i "Sinh tö phï". Nh−ng bän cÈu tÆc ®ã ngu ngèc väng ®éng råi hy väng còng chØ thµnh ¶o méng. PhÐp ph¸ gi¶i "Sinh tö phï" h¸ ®Ó kÎ kh¸c ¨n c¾p ®−îc −? Mô nãi mÊy c©u nµy råi xÕp b»ng ngåi yªn lÆng kh«ng nãi g× n÷a. H− Tróc c¶m thÊy miÖng vÕt th−¬ng mçi lóc mét ngøa ng¸y tÖ h¹i h¬n. VÒ sau ngøa c¶ vµo trong néi thÓ. Trong kho¶ng thêi gian chõng uèng c¹n tuÇn trµ, H− Tróc thÊy lôc phñ ngò t¹ng d−êng nh− ®Òu ngøa ran lªn, kh«ng chÞu ®−îc, nh÷ng muèn ®Ëp ®Çu vµo t−êng µm chÕt qu¸ch ®i cho råi, cßn h¬n bÞ ®au ®ín ngøa ng¸y khæ së ®Õn cïng cùc. H− Tróc kh«ng nhÞn ®−îc n÷a, nªn buét miÖng lín tiÕng rªn la. §ång Mç hái: - Ng−¬i thö nghÜ coi trong "Sinh tö phï" th× hai ch÷ "Sinh tö" lµ nghÜa g×? Ta t−ëng ng−¬i còng hiÓu råi chø? H− Tróc nghÜ thÇm: - Ph¶i råi! "Sinh tö phï" lµ ý nãi: Sèng kh«ng sèng ®−îc, chÕt ch¼ng chÕt cho. Tuy bông nghÜ nh− vËy nh−ng chØ rªn la, chø kh«ng cßn ®ñ khÝ lùc ®Ó tr¶ lêi §ång Mç n÷a. © HQD Typed by LAW http://www.vietkiem.com Convert to PDF by Minh ChÝnh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2