Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lưu hương đảo soái - tập 29

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

51
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'lưu hương đảo soái - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lưu hương đảo soái - tập 29

 1. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Håi thø hai m­¬i chÝn Thiªn h¹ ®Ö nhÊt Aid­¬ng quang,më t©m t×nh.quang th× g©yvÉn vängëchøatuyÖt ®Þa, nh­ng ®∙vui, ai còng cëi mµ d­¬ng HiÖn t¹i hä hy cßn t¹i chan! Ai ai còng cã chØ trõ nµng. Nµng nÊp m×nh sau mét m« ®¸, ngåi thu h×nh, vu«ng kh¨n bao mÆt vÉn cßn. Chõng nh­ nµng sî ¸nh s¸ng. Kh«ng lÏ nµng kh«ng cßn n¨ng lùc tiÕp thä ¸nh s¸ng? Hå ThiÕt Hoa nh×n nµng, bËt c­êi l¹nh, hái: - Mét con ng­êi nÕu kh«ng lµm ®iÒu chi tr¸i l­¬ng t©m, th× khi nµo l¹i dÊu mÆt dÊu mµy, c« n­¬ng nghÜ cã ph¶i vËy kh«ng? Tr­¬ng Tam can thiÖp ngay: - Ng­¬i nãi g×? Ng­¬i muèn ¸m chØ ai? Hå ThiÕt Hoa vÈn gi÷ nô c­êi l¹nh: - Ta ¸m chØ ai, tù nhiªn ng­¬i hiÓu. Tr­¬ng Tam c­êi h× h×: - Th× ra ng­¬i nghen. Nghen, kh«ng ai cÊm, nh­ng ®õng nghen sai nghen lÇm lµ ®­îc. Hå ThiÕt Hoa hõ mét tiÕng: - C¸i miÖng cña ng­¬i hÔ më ra lµ ®¸nh rÊm. Tr­¬ng Tam c­êi lín h¬n: - Th× ra, ng­êi ta ®¸nh rÊm b»ng lç miÖng. Cßn ng­¬i th× nãi n¨ng lç tr«n. Mäi nguêi ®Òu c­êi. ChØ cã nµng, nµng khãc. Hå ThiÕt Hoa l¹nh giäng: - Khãc th× khãc lín lªn ®i, hoÆc c­êi th× c­êi lín lªn ®i, cã vËy c¸i sèng míi ®Çy ®ñ ý vÞ. Tr­¬ng Tam g¾t: - Ng­¬i ¨n nãi dÌ dÆt mét chót nhÐ. Hå ThiÕt Hoa sõng sé: http://www.vietkiem.com -469- Converted to pdf by BacQuai
 2. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Can g× ®Õn ng­oi? Ai m­în ng­¬i d¹y kh«n? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Th× ra ng­¬i kh«ng cã m¾t, nh­ loµi d¬i. Hå ThiÕt Hoa næi giËn: - Ng­¬i nãi c¸i g×? Tr­¬ng Tam cao giäng: - §¸ng lÏ ng­¬i ph¶i nhËn ra vÞ c« n­¬ng nµy lµ ai råi míi næi nghen chø! H¾n thë dµi, tiÕp: - Th× ra, trªn ®êi nµy, yªu lµ c¸i ®¸ng sî nhÊt, khi yªu ng­êi ta d¸m nghen c¶ b»ng h÷u, thø b»ng h÷u th­îng h¶o h¹ng. Khi yªu, ng­¬i d¸m ®ui lu«n. Nµng, lµ §«ng Tam N­¬ng. Hå ThiÕt Hoa chÕt s÷ng. MÆt y ®á nh­ gÊc. L©u l¾m,y míi më miÖng Êp óng: - T¹i h¹ lÇm! T¹i h¹ lµ kÎ ®ª tiÖn nhÊt trÇn ®êi. Cã lçi, y nhËn lçi ngay. Y ®¸ng quý ë ®iÓm ®ã. Tr­¬ng Tam mØm c­êi: - KÎ nµo nhÇm lÉn, ng­êi ta cã thÓ m¾ng, chø ng­¬i th× kh«ng ai nì m¾ng. Hå ThiÕt Hoa kh«ng nghe Tr­¬ng Tam nãi g×, m¬ mµng lÈm nhÈm: - BËt måi löa, kh«ng ph¶i lµ nµng, th× lµ ai? Tr­¬ng Tam ®¸p: - ChÝnh ta còng ch­a hiÓu lµ ai! BiÕt ®©u, ch¼ng ph¶i lµ Hoa Ch©n Ch©n? Hå ThiÕt Hoa quªn mÊt Hoa Ch©n Ch©n. Trong kho¶ng kh¾c ng¾n ngñi, bao nhiªu viÖc h¶i hïng ph¸t sanh, cßn ai cã t©m t×nh nghÜ ®Õn ng­êi kh¸c? Hµ huèng, y ®ang lªn c¬n ghen? Lóc ghen th× y cßn nghÜ g× n÷a? Cao ¸ Nam thèt: - NhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i Hoa Ch©n Ch©n. Tr­¬ng Tam tiÕp: - Hay lµ... Cao ¸ Nam chËn liÒn: http://www.vietkiem.com -470- Converted to pdf by BacQuai
 3. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Nµng ta lµ hung thñ, khi nµo trë l¹i gióp bän m×nh? Tr­¬ng Tam hái: - ThÕ th× hiÖn giê nµng Êy ë ®©u? Cao ¸ Nam ®¸p: - Cã thÓ nµng nÊp á ®©u ®ã, chê c¬ héi h∙m h¹i chóng ta. Tr­¬ng Tam nÝn lÆng mét lóc, råi hái: - Hay lµ Kim c« n­¬ng? Hå ThiÕt Hoa ®¸p ngay: - Còng kh«ng thÓ, bëi vâ c«ng cña nµng ®©u cã cao ®Õn møc ®é ®ã? Tr­¬ng Tam thë dµi: - Nµng ®i ®©u? Kh«ng ai thÊy nµng c¶. §ét nhiªn Hå ThiÕt Hoa nh¶y dùng lªn: - Ta ph¶i ®i t×m nµng. Tr­¬ng Tam trè m¾t: - Ng­¬i ®i t×m nµng? Hå ThiÕt Hoa cao giäng: - Ng­¬i t­ëng ta v× nµng thËt sù ®Êy µ? Nªn nhí, l∙o Xó Trïng cßn ë trong ®ã mét m×nh, ngoµi Nguyªn Tïy V©n ra, h¾n cßn ph¶i ®èi phã víi Hoa Ch©n Ch©n, víi v« sè quû, ®ñ lo¹i, ta ®©u cã thÓ an lßng ngåi nhµn t¹i ®©y? Hå ThiÕt Hoa ®i thËt, ®i ngay. Dï biÕt ®i mµ kh«ng ®­îc trë l¹i, y còng ®i. Cao ¸ Nam thë dµi, thèt: - §èi víi mäi ng­êi, h¾n hay sõng sé, nh­ng ®èi víi L­u H­¬ng, h¾n hÕt søc nhiÖt t©m. Tr­¬ng Tam thë ra: - H¾n häc t¸nh c¸ch cña L­u H­¬ng ®ã. L­u H­¬ng biÕt h¾n ngé n¹n ë ®©u, lµ ®Õn ®ã ngay. H¾n ph¶i lµm c¸i g×, ®Ó tr¶ l¹i cho L­u H­¬ng chø! H¾n thë ra thªm mÊy tiÕng, råi tiÕp: - Hä lµ mét ®«i b»ng h÷u b×nh sanh t¹i h¹ ch­a thÊy b»ng h÷u nµo tèt ®Ñp nh­ hä http://www.vietkiem.com -471- Converted to pdf by BacQuai
 4. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Cao ¸ Nam thë dµi: - VËy mµ gÆp nhau lµ hä c∙i v¶ víi nhau suýt thµnh cuéc ®æ m¸u. Råi nµng tiÕp: - Cßn c¸c h¹ n÷a, c¸c h¹ còng tèt nh­ hä, cã kÐm chi ®©u? Tr­¬ng Tam c­êi nhÑ: - Kh«ng d¸m! Kh«ng d¸m! H¾n nh×n nµng, tiÕp: - Chø c« n­¬ng l¹i sao? C« n­¬ng rÊt xøng ®¸ng lµ b»ng h÷u cña hai g∙ ®ã. Trong ¸nh m¾t cña Cao ¸ Nam, Èn ­íc niÒm o¸n hËn. Nµng trÇm giäng thèt: - T«i mµ lµ l∙o b»ng h÷u... Nµng vÉn bÞ b¹c ®∙i nh­ th­êng. Hä ®©y lµ Hå ThiÕt Hoa míi ®óng h¬n. BÊt qu¸, nµng ghÐp lu«n L­u H­¬ng vµo, ®Ó tr¸nh nh»m chuyÖn riªng rÏ Hå ThiÕt Hoa. Nµng sî Tr­¬ng Tam mØa mai. Tr­¬ng Tam xoay c©u chuyÖn vÒ ®Ò kh¸c: - BËt måi löa, kh«ng lµ Hoa Ch©n Ch©n, kh«ng lµ Kim Linh Chi, th× lµ ai chø? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - T«i nghÜ kh«ng ra. Tr­¬ng Tam ®æ må h«i tr¸n tiÕp: - Tõ lóc vµo ®©y ®Õn giê, t¹i h¹ kh«ng hÒ thÊy mét ng­êi nµo l¹, cã c¶m t×nh víi chóng ta. H¾n lÈm nhÈm: - T¹i sao kh«ng ai thÊy? Mét nh©n vËt v« h×nh? V« h×nh th× ra lµ ma, lµ quû råi, chø ®©u ph¶i lµ ng­êi? Lµm g× trªn ®êi cã ma quû? Dï cho cã ma quû, nh­ng tuyÖt ®èi kh«ng thÓ cã ng­êi v« h×nh. Cao ¸ Nam nh×n ra xa ngoµi trïng d­¬ng, tõ tõ thèt: - NÕu cã quû hån, th×... th×... chóng... Nµng nÝn lÆng, bëi nµng kh«ng d¸m tiÕp døt c©u. http://www.vietkiem.com -472- Converted to pdf by BacQuai
 5. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan QuÇn hïng ra ®Õn bê biÓn, ®øng chung mét chç, lóc ®ã bçng cã hai ng­êi b­íc l¹i, mét trong ng­êi bµn: - Chóng ta trë vµo ®ã xem sao. Ng­êi kia ®¸p: - H­¬ng So¸i v× chóng ta mµ m¹o hiÓm, chóng ta kh«ng thÓ an nhiªn h­ëng thanh b×nh. Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - T«i nghÜ c¸c vÞ ë l¹i ®©y lµ tèt h¬n. Mét ng­êi hái: - T¹i sao? Cao ¸ Nam trÇm ng©m mét chót, råi hái l¹i: - C¸c vÞ cã vËt dÉn háa n¬i m×nh ch¨ng? Mét ng­êi ®¸p: - Kh«ng. Lóc lªn bê ®Ó vµo ®¶o, chóng ®∙ lôc so¸t, lÊy hÕt råi. Mét l∙o nh©n trong ®¸m ®«ng, ®øng xa xa, thë dµi, thèt: - §Õn c¸i ®èm dïng hót thuèc, chóng còng lÊy lu«n, l∙o phu nhÞn thÌm ®Õn b©y giê, khæ thËt. Tay l∙o vµng, r¨ng l∙o vµng, chøng tá l∙o nghiÖn thuèc nÆng. Cao ¸ Nam nh×n l∙o, thë ra, hái: - L∙o tr­îng ®∙ cao niªn kû l¾m råi, sao kh«ng ngåi nhµ h­ëng nhµn l¹c, l¹i ®Õn ®©y lµm chi cho chóng h¹i khæ? Cã ph¶i lµ V­¬ng l∙o gia ch¨ng? L∙o nh©n biÕn s¾c mÆt, dÆng h¾ng mÊy tiÕng, hái l¹i: - Sao c« n­¬ng nhËn ra l∙o phu? Cao ¸ Nam ®iÒm nhiªn: - ¦ng Tr¶o M«n tõng næi danh trong vâ l©m qua h¬n b¶y m­¬i n¨m råi, dï cho ng­êi ta kh«ng nhËn diÖn l∙o tr­îng, song nh×n ®«i tay cña l∙o tr­îng ng­êi ta còng ®o¸n ®­îc ng­êi. L∙o nh©n, chÝnh lµ V­¬ng Thiªn Thä, ngo¹i hiÖu Cöu HiÖn V©n Long, ®Ö nhÊt cao thñ trong ¦ng Tr¶o M«n, hai m­¬i n¨m tr­íc, nh­îng vÞ ch­ëng m«n cho ng­êi ch¸u lµ V­¬ng Duy KiÖt, råi tõ ®ã Èn tÝch giang hå lu«n. http://www.vietkiem.com -473- Converted to pdf by BacQuai
 6. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Kh«ng ngê b©y giê còng cã mÆt trong ®¸m ng­êi ®Õn ®©y ®Êu gi¸. Mäi ng­êi bÊt gi¸c cïng quay ®Çu nh×n l∙o. V­¬ng Thiªn Thä thõ ng­êi mét lóc, råi thèt: - C« n­¬ng cßn nhá tuæi, mµ ®∙ cã nh∙n lùc rÊt tinh vi, thËt ®¸ng khen ngîi. Chît mét ®¹i h¸n cã hµm r©u rång, mÆt tÝa vÑt ®¸m ®«ng b­íc tíi, qu¾c ®«i m¾t s¸ng nh­ g­¬ng, cÊt giäng trÇm trÇm: - Th× ra, V­¬ng l∙o gia lµ Ch©u tiªn sanh. Th¶o nµo Biªn Bøc c«ng tö ch¼ng ®èi ®∙i h¬n ai hÕt. V­¬ng Thiªn Thä cau mµy: - C¸c h¹ lµ ai? L∙o phu kh«ng hÒ quen biÕt? §¹i h¸n r©u rång kh«ng ®¸p, chØ thèt tiÕp: - V­¬ng l∙o gia ®Õn ®©y ch¾c lµ còng v× mÊy b×nh ®éc d­îc cña §­êng M«n t¹i ®Êt Thôc? V­¬ng Thiªn Thä biÕn s¾c, cao giäng hái: - C¸c h¹ lµ ai? §¹i h¸n mÆt tÝa r©u rång c­êi l¹nh: - V­¬ng l∙o gia tõ l©u råi ®∙ tho¸i xuÊt giang hå, cho c¶ ®Õn ®Ö nhÊt cao thñ vïng Quan §«ng lµ Tö DiÖn S¸t ThÇn Ngôy Tam gia mµ còng ch¼ng biÕt. V­¬ng Thiªn Thä ngÈng mÆt lªn c­êi ha h¶: - Th× ra lµ Ngôy Hµnh Long Ngôy tam gia. Tõ l©u, l∙o phu rÊt ng­ìng mé! L∙o chît ng­ng c­êi, ng­ng nãi, ®«i m¾t giµ lê ®ê bçng s¸ng rùc lªn, ®«i m¾t nh×n th¼ng Ngôy Hµnh Long. §o¹n l∙o l¹nh lïng tiÕp: - Nghe nãi Ngôy tam gia ngµy nay ph¸t ®¹t l¾m, cã mÊy thÞ tr­êng bu«n ngùa, cã c¬ thiÕp ®Çy nhµ, ai ai còng ganh víi vËn sè ®á cña Ngôy tam gia. Nh­ng, t¹i sao kh«ng ë l¹i chèn ®Þa ®µng mµ h­ëng l¹c thó, cßn ®Õn ®©y lµm g× ®Ó suýt chÕt oan? Ngôy Hµnh Long biÕn s¾c, ®¸p: - ViÖc t­ cña t¹i h¹, ng­êi ngoµi... V­¬ng Thiªn Thä chËn lêi: - ViÖc t­? Cã ph¶i lµ v× bÝ quyÕt cña kiÕm ph¸p Håi Phong Vò LiÔu gåm bèn m­¬i chÝn thøc cña Cè Ch©n Nh©n ch¨ng? http://www.vietkiem.com -474- Converted to pdf by BacQuai
 7. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan QuÇn hïng cïng ¹ lªn mét tiÕng, ®æ dån ¸nh m¾t vÒ Ngôy Hµnh Long. Hä nh×n n¬i khoÐ m¾t t¶ cña y, n¬i ®ã cã vÕt sÑo ®ao ch¹y dµi ®Õn mÐp tai. NÕu V­¬ng Thiªn Thä kh«ng nh¾c l¹i, Cao ¸ Nam kh«ng chØ danh, th× ch¼ng ai nhËn ra ng­êi, b©y giê quÇn hïng ®∙ biÕt ng­êi, l¹i cßn nhËn ra ®­îc vÕt sÑo. Lai lÞch cña vÕt sÑo, phÇn kh¸ch giang hå ®Òu biÕt. N¨m x­a, Cè Ch©n Nh©n t¹i Ba S¬n lµ tay kiÕm thuËt tinh kú, kiÕm ph¸p Håi Phong Vò LiÔu cña Ch©n Nh©n cÇm nh­ v« ®Þch trong thêi gian ®ã. Ch©n Nh©n tr­íc sau chØ thu nhËn cã mçi mét ng­êi ®Ö tö, hµng tôc gia, hä LiÔu, tªn Ng©m Tïng, kiÕm thuËt kh«ng b»ng s­ phô, nh­ng phÈm c¸ch rÊt cao, tõng ®­îc ng­êi ®­¬ng thêi kÝnh mé. LiÔu Ng©m Tïng b×nh sanh kh«ng hÒ g©y thï kÕt o¸n víi ai. ChØ cã mét lÇn, nh©n ra vïng Quan Ngo¹i h¸i thuèc, däc ®­êng gÆp chuyÖn bÊt b×nh, ®¸nh träng th­¬ng mét tay ®¹i ®¹o võa c­íp tiÒn mµ còng võa c­íp s¾c lu«n. Tªn ®¹i ®¹o ®ã, chÝnh lµ Ngôy Hµnh Long. Vµ vÕt kiÕm ®ã, do LiÔu Ng©m Tïng l­u l¹i. Cø theo lêi truyÒn thuyÕt, th× Ngôy Hµnh Long tõng ph¸t thÖ tr­íc mÆt LiÔu Ng©m Tïng lµ sÏ c¶i söa hµnh vi, bá xÊu vÒ tèt. Do ®ã, LiÔu Ng©m Tïng míi tha chÕt cho. Ngôy Hµnh Long bá nghÒ trém c­íp, xoay qua nghÒ bu«n ngùa. Nh­ng y cã thËt sù c¶i tµ quy ch¸nh ch¨ng? NÕu y c¶i söa th× cßn ®Õn ®©y lµm g×? V­¬ng Thiªn Thä nãi ra, mäi ng­êi nghe råi, ®Òu vì lÏ. Chung quy y kh«ng hÒ c¶i söa hµnh vi. Y muèn b¸o thï, nªn t×m mua bÝ quyÕt Håi Phong Vò LiÔu kiÕm ph¸p ®Ó ®èi phã víi LiÔu Ng©m Tïng. Ng­êi trong vâ l©m, ai ai còng xem träng viÖc b¸o thï, nh­ng cuéc b¸o thï cña Ngôy Hµnh Long ®ª tiÖn qu¸, thµnh ra hä khinh miÖt y. Ngôy Hµnh Long ®©m lú, hái: - Dï t¹i h¹ cã v× Håi Phong Vò LiÔu kiÕm ph¸p mµ ®Õn th× cã sao ch¨ng? Cßn c¸c h¹ th× sao? MÆt l∙o biÕn s¾c tr¾ng nhît. Ngôy Hµnh Long ®¸p: - Häc lÐn vâ c«ng cña ng­êi, l¹i t×m ng­êi mµ b¸o cõu, tuy kh«ng tèt ®Ñp cho l¾m, song nghÜ ra còng cßn kh¸ h¬n sù m­u toan ©m thÇm h¹i ng­êi, råi vu oan gi¸ häa cho hä §­êng. V­¬ng Thiªn Thä næi giËn: - Ai d¸m chØ ng­¬i? http://www.vietkiem.com -475- Converted to pdf by BacQuai
 8. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan Ngôy Hµnh Long bÊt chÊp l∙o, h­íng qua quÇn hïng thèt: - C¸c vÞ biÕt vÞ ®Ö nhÊt anh hïng, ®¹i h¶o h¸n trong thiªn h¹. V¨n v« ®Ö nhÊt, vâ v« ®Ö nhÞ. Thiªn h¹ ®Ö nhÊt vÞ ®¹i anh hïng, cßn ai kh«ng thÝch m×nh ®­îc t«n nh­ vËy? Nh­ng, ®­îc c¸i tiÕng ®ã råi, ch­a ch¾c lµ cã phóc, mµ häa th× cÇm nh­ hiÓn nhiªn vËy. Bëi, danh väng cña mét ng­êi khiÕn cho lßng tËt ®è ph¸t sanh ë ngµn ng­êi. Bëi, lu«n lu«n cã ng­êi bÊt phôc, t×m tr¨m ph­¬ng ngµn c¸ch, h¹ kÎ danh väng. H¹ ®­îc mét tay ®Ö nhÊt anh hïng, lµ trë thµnh th­îng ®¼ng ®¹i anh hïng ngay. Cho nªn ng­êi ta muèn ®­îc t«n x­ng lµ thiªn h¹ ®Ö nhÊt vÞ ®¹i anh hïng. Nh­ng, ng­êi ta còng sî lu«n ®­îc t«n kÝnh nh­ vËy. Ngôy Hµnh Long hái, kh«ng ai ®o¸n ®­îc. Cã mÊy ng­êi nh×n Cao ¸ Nam vµ Tr­¬ng Tam, råi thèt: - H­¬ng So¸i ch¨ng? Ngôy Hµnh Long ®¸p: - H­¬ng So¸i cøu ng­êi trong tai n¹n cÊp b¸ch, c­íp cña kÎ giµu, ph©n ph¸t cho h¹ng nghÌo, vâ c«ng cao, cã linh mÉn, ®¸ng ®­îc xem lµ ®Ö nhÊt ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt. ChØ... bÊt qu¸... Y thë dµi, råi tiÕp: - Thiªn h¹ ®Ö nhÊt, bèn tiÕng ®ã vÞ tÊt H­¬ng So¸i tiÕp nhËn næi. Cã mÊy ng­êi c∙i: - Kh«ng H­¬ng So¸i th× ai? MÊy ng­êi kh¸c tiÕp nèi: - H­¬ng So¸i quÐt s¹ch ®¹i sa m¹c, ®¸nh b¹i Th¹ch Quan ¢m, vµo ThÇn Thuû Cung dä th¸m, giao chiÕn víi Thñy MÈu ¢m C¬, anh hïng nh­ vËy, hµo kiÖt nh­ vËy, mµ ch­a xøng danh thiªn h¹ ®Ö nhÊt, th× cßn ai n÷a? Trõ H­¬ng So¸i ra, cã ai t¹o næi thµnh tÝch ®éng ®Þa kinh thiªn ch¨ng? MÊy ng­êi n÷a thèt: - §õng nãi nh÷ng viÖc xa x«i, chØ nh×n vµo viÖc h«m nay t¹i ®¶o Biªn Bøc nµy th«i, còng ®ñ råi. Trªn ®êi nµy, cã ai s¸nh b»ng H­¬ng So¸i ch¨ng? Ngôy Hµnh Long thë dµi: - T¹i h¹ muèn nãi... V­¬ng Thiªn Thä chît cÊt cao giäng: - Lêi nãi cña kÎ tiÓu nh©n, c¸c vÞ l­u ý lµm g×? http://www.vietkiem.com -476- Converted to pdf by BacQuai
 9. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan L∙o tõ tõ b­íc vÒ Ngôy Hµnh Long. Hai bµn tay gÇy kÐo g©n xanh ch»n chÞt. L∙o v­¬n m­êi ngãn tay, nh­ m­êi mãc c©u, l∙o vèn nhá ng­êi, hiÖn t¹i nhu dµi thªm mét th­íc. X­¬ng l∙o kªu lªn r¾c r¾c, liªn tôc. Ai còng biÕt l∙o cã néi lùc cao, kh«ng kÐm ¦ng Tr¶o V­ong ngµy tr­íc, nh­ng cao ®Õn ®é nµo th× b©y giê quÇn hïng míi thÊy tËn m¾t. Ai ai còng kinh h∙i, lo sî Ngôy Hµnh Long. QuÇn hïng còng lÊy lµm l¹, ch¼ng hiÓu t¹i sao V­¬ng Thiªn Thä ng¨n trë Ngôy Hµnh Long tiÕt lé danh t¸nh vÞ thiªn h¹ ®Ö nhÊt ®¹i anh hïng. H¼n còng cã duyªn cí chi ®©y. ChÝnh hä còng hiÕu kú, muèn biÕt vÞ ®ã lµ ai. Cho nªn, hä muèn ng¨n chËn V­¬ng Thiªn Thä, song l¹i ng¸n ¦ng Tr¶o C«ng cña l∙o. Trong sè ng­êi ®ét nhiªn cã hai ng­êi b­íc ra, mét t¶ mét h÷u ¸ng ng÷ tr­íc mÆt l∙o. Ng­êi bªn t¶ thèt: - Dï cho y cã nãi bËy, nãi b¹, cø ®Ó cho y nãi, cã sao ®©u? Ng­êi bªn h÷u tiÕp nèi: - Ph¶i ®ã. Hai ng­êi ®ã mÆt trßn, lïn, mËp, ®ång c­êi, xem kh«ng cã g× lµ cao c­êng c¶, thÕ mµ V­¬ng Thiªn Thä ng¸n. Hai tay ®ang dån néi lùc, hai tay bu«ng tháng xuèng ngay, néi lùc t¶n m¸c ngay, dÆng h¾ng mÊy tiÕng thèt: - HiÒn huynh ®Ö muèn nghe còng ®­îc. C¶ hai cïng c­êi vang. Hä ng¹o nghÔ qu¸, Ngôy Hµnh Long hÕt søc phÉn né, nh­ng kh«ng d¸m nãi g×. Cao ¸ Nam c­êi nhÑ, thèt: - Hãa Ch©n Hãa Thùc, §ång TÈu V« KhÝ, béi phôc, béi phôc. B©y giê quÇn hïng míi biÕt hai ng­êi ®ã lµ hai anh em ruét, ng­êi bªn t¶ lµ anh, tªn lµ TiÒn BÊt Tham, ngo¹i hiÖu lµ Ho¸ Ch©n Ho¸ Thùc, cßn ng­êi bªn h÷u lµ TiÒn BÊt YÕu, ngo¹i hiÖu lµ §ång TÈu V« Khi. Trªn giang hå, nghe nãi ®Õn tªn cña hä, ai ai còng giËt m×nh. Bëi, hä hµnh nghÒ mua b¸n. Nh­ng hä mua b¸n ®Çu ng­êi. §Çu cña ¸c nh©n? Ngôy Hµnh Long thèt: - Ng­êi mµ t¹i h¹ s¾p ®Ò cÆp ®Õn, ch¾c c¸c vÞ cã biÕt. Y thèt, nh­ng m¾t l¹i nh×n xuèng tay y. http://www.vietkiem.com -477- Converted to pdf by BacQuai
 10. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt Tham c­êi h× h×: - Ng­êi mµ anh em t¹i h¹ cã biÕt, toµn lµ thø anh hïng r¬m. Ngôy Hµnh Long vê kh«ng nghe, tiÕp lu«n: - Hai m­oi n¨m vÒ tr­íc, së dÜ V­¬ng Thiªn Thä nh­îng vÞ ch­ëng m«n, lµ v× ®¹i anh hïng ®ã ph¸t hiÖn l∙o ta cã lµm xÊu xa, nªn buéc l∙o nh­ vËy. TiÒn BÊt Tham thèt: - §o¹n cè sù cã ý tø l¾m. Ng­êi b¸ch ®­îc V­¬ng l∙o gia lµm theo ý muèn, thiÕt t­ëng trªn ®êi ch¼ng cã bao nhiªu. Ngôy Hµnh Long tiÕp: - VÞ ®¹i anh hïng ®ã tõ l©u l¾m råi, kh«ng xuÊt hiÖn trªn giang hå. M∙i ®Õn gÇn ®©y, v× tÞnh l©u qu¸ ph¶i sanh ®éng, nªn muèn b«n tÈu ®ã ®©y. TiÒn BÊt YÕu hái: - Cho nªn, V­¬ng l∙o gia ®Þnh t×m ng­êi ®ã b¸o thï µ? Ngôy Hµnh Long tiÕp: - LuËn vÒ vâ c«ng, m­êi V­¬ng Thiªn Thä còng kh«ng th¾ng næi vÞ ®¹i anh hïng ®ã. Khi nµo V­¬ng Thiªn Thä d¸m ®i t×m? ChØ v× V­¬ng Thiªn Thä biÕt ng­êi ®ã mçi n¨m sÏ ®Õn gÆp l∙o ta. Cho nªn, V­¬ng Thiªn Thä míi tíi tr­íc, mêi §­êng tiªn sinh vµ mÊy vÞ cao nh©n ®Õn ¦ng V­¬ng B¶o, uèng r­îu! Y c¨m hËn, tiÕp: - L∙o ®Õn ®©y mua ®éc d­îc cña §­êng M«n, bá vµo r­îu, cho vÞ ®¹i anh hïng ®ã uèng vµo, råi vu oan cho §­êng tiªn sinh h¹ thñ ®o¹n. V­¬ng Thiªn Thä ®ét nhiªn bËt c­êi lín: - TiÓu tö ®ã nãi nghe hay qu¸. C¸c vÞ cßn muèn nghe thªm ch¨ng? C¸c vÞ thö nghÜ, dï l∙o phu qu¶ cã ý ®ã, th× lµm sao h¾n biÕt ®­îc? Ngôy Hµnh Long thèt: - ChØ v× t¹i h¹ cã gÆp vÞ ®¹i anh hïng ®ã, nªn míi biÕt lµ y cã ý ®Õn t×m V­¬ng Thiªn Thä, vµ biÕt lu«n V­¬ng Thiªn Thä cã mêi mÊy vÞ n÷a, còng uèng r­îu, trong sè ®ã cã §­êng tiªn sinh. T¹i h¹ còng biÕt lu«n, l∙o ta ®Êu gi¸ mua mÊy thø ®éc d­îc cña hä §­êng. Råi y kÕt luËn: http://www.vietkiem.com -478- Converted to pdf by BacQuai
 11. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - Ba sù kiÖn ®ã hîp l¹i, nÕu t¹i h¹ kh«ng thÊu ®¸o th©m ý cña Vu¬ng Thiªn Thä, th× ch¼ng hãa ra h¬n m­êi n¨m b«n tÈu giang hå, cÇm nh­ mét tªn ngèc luèt dËm dµi, kh«ng m¶y mai kinh nghiÖm sao? TiÒn BÊt Tham c­êi lín: - C¸c h¹ nãi m∙i, mµ kh«ng cho biÕt vÞ ®¹i anh hïng ®ã lµ ai. Ngôy Hµnh Long g»n tõng tiÕng: - C¸i ng­êi t¹i h¹ nãi ®©y lµ ThiÕt Trung Kú, thiªn h¹ ®Ö nhÊt nghÜa hiÖp, ch­ëng m«n nh©n ThiÕt HuyÕt §¹i Kú M«n. ThiÕt Trung §­êng. C¸i tªn ®ã ®­îc nªu lªn råi, mäi ng­êi nh­ ngõng thë. Trong mÊy tr¨m n¨m gÇn ®©y, nÕu cã ng­êi ®¸ng ®­îc thiªn h¹ tÆng c¸i danh ®Ö nhÊt, th× ng­êi ®ã ph¶i lµ ThiÕt Trung §­êng. Ai ai còng s÷ng sê. L©u l¾m, TiÒn BÊt Tham cÊt tiÕng hái: - C¸c h¹ biÕt TiÒn ®¹i hiÖp? ChØ v×, khi nãi ®Õn tªn ThiÕt Trung §­êng Ngôy Hµnh Long cã phÇn nµo kh¸ch s¸o. Cho nªn TiÒn BÊt Tham míi hái. Ngôy Hµnh Long s÷ng sê lu«n. Qua mét lóc, y Êp óng: - BiÕt chø! BiÕt chø! Råi y khãc. Tõng h¹t lÖ r¬i, tõ tõ r¬i. D­íi ¸nh d­¬ng quang lÖ chiÕu ngêi, nh­ kim c­¬ng ®æ xuèng. LÖ cµng chiÕu s¸ng, bëi mÆt h¾n lµm nÒn. G­¬ng mÆt tÝa cµng lµm næi bËt mµu s¾c kim c­¬ng. Mét ®¹i ®¹o khãc. Ai ai còng buån c­êi, nh­ng tÊt c¶ ®Òu cho r»ng y cã liªn hÖ mËt thiÕt víi ThiÕt ®¹i hiÖp. §ét nhiªn Ngôy Hµnh Long thÐt lªn: - T¹i h¹ lµ c¸i qu¸i g×? mµ cã quen biÕt ThiÕt ®¹i hiÖp. Ch¼ng qua... Kh«ng cã ThiÕt ®¹i hiÖp, th× kh«ng cã Ngôy Hµnh Long nµy. Ngôy Hµnh Long thä ©n n¬i ThiÕt ®¹i hiÖp? Y nghiÕn r¨ng tiÕp lu«n: - Ch¾c c¸c vÞ ®Òu cho r»ng, nhê LiÔu Ng©m Tïng n­ong tay, mµ t¹i h¹ cßn sèng ®Õn ngµy nay? Nh­ng, kh«ng cã ThiÕt ®¹i hiÖp, t¹i lµm sao... lµm sao... §ét nhiªn, y nh¶y vät tíi, vung quyÒn ®Êm vµo mòi V­¬ng Thiªn Thä. Anh em hä TiÒn trao ®æi nhau mét ¸nh m¾t, c¶ hai cïng lïi l¹i mÊy b­íc. http://www.vietkiem.com -479- Converted to pdf by BacQuai
 12. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt Tham c­êi h× h× thèt: - T¹i h¹ hiÓu råi. V× ThiÕt ®¹i hiÖp ng¨n trë nªn LiÔu Ng©m Tïng míi n­¬ng tay, chø kh«ng ph¶i do chñ ý. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - Cho nªn Ngôy Hµnh Long o¸n hËn LiÔu Ng©m Tïng vµ h»ng nu«i d­ìng c¸i t©m b¸o phôc. TiÒn BÊt Tham thèt: - ThiÕt ®¹i hiÖp b×nh sanh, l¹nh mÆt song nãng lßng, v« luËn gÆp kÎ nµo b¹i ho¹i ®Õn ®©u, còng gióp ®ì c¬ héi c¶i söa t©m t¸nh. T¸c phong ®ã, L­u H­¬ng còng cã. C¶ hai nh­ nhau. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - NÕu ThiÕt ®¹i hiÖp kh«ng cã c¸i t©m bå t¸t, th× hä V­¬ng lÉn hä Ngôy ®©u cßn sèng ®Õn ngµy nay. TiÒn BÊt Tham thèt: - RÊt tiÕc cã nh÷ng kÎ thä ©n mong b¸o ©n, cã nh÷ng kÎ thä ©n mµ lµm o¸n. KÎ ®ã lµ heo chã chø kh«ng ph¶i con ng­êi. TiÒn BÊt YÕu tiÕp: - TiÓu ®Ö cø t­ëng lµ Ngôy Hµnh Long, kh«ng ngê lµ V­¬ng Thiªn Thä. TiÒn BÊt Tham thèt: - Ngôy l∙o tam, c¸c h¹ yªn t©m xuÊt thñ. NÕu ®«i tay mãng chim ­ng cña l∙o lµm rông mét sîi l«ng cña c¸c h¹, anh em t¹i h¹ sÏ lÊy ®Çu l∙o ta ®Òn cho. Lóc ®ã song ph­¬ng ®∙ trao ®æi qua mÊy m­¬i chiªu råi. Vâ c«ng cña ¦ng Tr¶o M«n ®Êt Hoµi T©y qu¶ nhiªn cã h¹ng l¾m. Ngôy Hµnh Long bÞ bøc tho¸i m∙i, c¬ hå kh«ng hoµn thñ næi. Nh­ng nghe TiÒn BÊt Tham thèt lªn c©u nãi ®ã, Ngôy Hµnh Long phÊn khëi tinh thÇn, bÊt cè nhÊt thiÕt, tÊn c«ng å ¹t. Tuy nhiªn, V­¬ng Thiªn Thä nµo ph¶i tay võa. LËp tøc, l∙o gië tuyÖt kü, sö dông ngay m«n c«ng XuÊt Thu Song S¸t, ®Þnh chôp vµo t©m m¹ch cña Ngôy Hµnh Long. TiÒn BÊt Tham kªu lªn: - V­¬ng l∙o gia ®Þnh b¾t t¹i h¹ lÊy ®Çu l∙o gia ®Òn cho hä Ngôy µ. http://www.vietkiem.com -480- Converted to pdf by BacQuai
 13. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan TiÒn BÊt YÕu bóng ngãn tay, mét viªn ®¹n bay ra, V­¬ng Thiªn Thä kinh h∙i, rót tay vÒ. Ngôy Hµnh Long ®¸nh tíi mét quyÒn tróng ngùc l∙o, l∙o bÞ b¾n déi vÒ phÝa sau, xa h¬n ba th­íc. TiÒn BÊt YÕu tiÕn lªn. V­¬ng Thiªn Thä nhón ch©n, tung ng­êi cao h¬n mét tr­îng, ®ång thêi qu¸t: - Long §µi §Çu. TiÕng qu¸t cña l∙o võa døt, bao nhiªu ng­êi côc tr­êng cïng l­ít tíi. Hä ®¸nh nhau, g©y thµnh cuéc hçn chiÕn kh«ng mÆt trËn, hä ®¸nh tø tung, bÊt chÊp ®èi ph­¬ng lµ ai, cø gÆp ng­êi lµ ®¸nh. Hä tõ bèn ph­ong ®Õn ®©y, kh«ng ai quen biÕt ai, bçng d­ng mµ ®¸nh nhau nh­ vËy, thËt lµ l¹. Tr­¬ng Tam nh×n cuéc chiÕn, s÷ng sê. Cao ¸ Nam c¾n m«i, dËm ch©n, råi thèt: - T¹i t«i. T«i tiÕt lé lai lÞch cña V­¬ng Thiªn Thä vµ Ngôy Hµnh Long, anh em hä TiÒn! Thµnh ra cã cuéc hçn chiÕn. Tr­¬ng Tam cau mµy ®¸p: - Nh­ng t¹i sao? Hä ®©u cã quen biÕt, thï hËn g× mµ ph¶i ®¸nh nhau hçn lo¹n thÕ? T¹i h¹ kh«ng thÊy ai v× ai, bªnh ai mµ ®¸nh? Hä ®¸nh nh­ bän ®iªn. Cao ¸ Nam trÇm ng©m mét chót: - Cã thÓ gi÷a hä, cã liªn quan sao ®ã. Vµ Nguyªn Tïy V©n lîi dông sù liªn quan Êy, ly gi¸n hä, khÝch b¸c hä, tiÕt lé lai lÞch ng­êi nµy cho ng­êi kia biÕt. Cho nªn hä kh«ng dung thø nhau ®­îc. TÊt c¶ ®Òu do Nguyªn Tïy V©n an bµy. Tr­¬ng Tam hái: - V­¬ng Thiªn Thä thèt ba tiÕng, c« n­¬ng cã nghe chø? Cao ¸ Nam gËt ®Çu: - Ba tiÕng Long §µi §Çu. Tr­¬ng Tam trÇm giäng: - Ba tiÕng ®ã cã nghÜa g×? Cao ¸ Nam suy nghÜ mét lóc, ®¸p: - Th¸ng hai, ngµy mïng hai, ng­êi ta gäi lµ ngµy Long §µi §Çu. Cã lÏ ®ã lµ mét ngµy ­íc héi? Tr­¬ng Tam cau mµy: http://www.vietkiem.com -481- Converted to pdf by BacQuai
 14. L­u H­¬ng §¹o So¸i Nguyªn t¸c: Cæ Long DÞch thuËt: Th­¬ng Lan - ¦íc héi? Héi g×? Cao ¸ Nam l¾c ®Çu: - Nµo ai biÕt? QuÇn hïng nghe ba tiÕng ®ã, liÒn hçn chiÕn. C¸i còng l¹. Tr­¬ng Tam hái: - C« n­ong thö ®o¸n xem. Cao ¸ Nam ®¸p: - Cã lÏ... hä ­íc héi víi nhau, vµo ngµy ®ã sÏ lµm mét viÖc tèi bÝ mËt. Vµ tÊt c¶ ®Òu cã liªn quan ®Õn mét viÖc bÝ mËt ®ã. *** vietkiem.com *** http://www.vietkiem.com -482- Converted to pdf by BacQuai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2