intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

Chia sẻ: Lê Hoàng Ân | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:104

0
12
lượt xem
0
download

Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu báo cáo cung cấp biểu mẫu gợi ý giúp nhân viên Thiết bị dễ dành theo dõi, quản lý, thống kê lượt mượn thiết bị và thực hành thí nghiệm. Làm căn cứ cho việc báo cáo hoạt động thiết bị và thực hành thí nghiệm theo tháng, học kỳ, mời các bạn cùng tham khảo mẫu báo cáo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo việc sử dụng thiết bị và thực hành thí nghiệm

 1. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 8 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 4. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 8 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị
 5. ÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HÀNH THÍ NGHIỆM c kỳ và năm học. áng của môn). ợt mượn Nhận xét (so  UD  Tổng sánh cột tổng và  CNTT cột KH) 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 7. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 8. 0 0 0 0 0 0 0 2 8 ….., Ngày     tháng 8 năm 20… Cán Bộ Thiết Bị
 9. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 9 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 11. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 12. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 9 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị
 13. ÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  HÀNH THÍ NGHIỆM c kỳ và năm học. áng của môn). ợt mượn Nhận xét (so  UD  Tổng sánh cột tổng và  CNTT cột KH) 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 15. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 16. 0 0 0 0 0 0 0 2 8 ….., Ngày     tháng 9 năm 20… Cán Bộ Thiết Bị
 17. TRƯỜNG THPT …… CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA V TỔ……. Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phú BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÀ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM THÁNG 10 NĂM HỌC…… Lưu ý: Thống kê theo lượt sử dụng  ­ Không dịch chuyển hàng, cột sẽ ảnh hưởng đến công thức của cả học kỳ và năm học.  ­ Số lượng cột kế hoạch =  Σ (số lớp của GV x số lượt mượn trong tháng của môn).  ­ Các ô có màu đã ban hành công thức, CBTB không được thay đổi. Số lượt mượn Kế  STT HỌ VÀ TÊN GV PCCM Thực  ĐDDH  Hoạch Thiết bị hành tự làm Tổ Vật lý 1 Nguyễn Văn A 10A1,2; 12A7,10 8 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 8 5 0 1 Tổ Hóa học 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sinh học 1 2
 18. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Toán 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Ngữ văn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Sử ­ Địa 1
 19. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Tiếng Anh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tổng 0 0 0 0 Tổ Công Nghệ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 Tổ GD Thể chất ­ GD QP­AN 1 2 3 4 5
 20. 6 7 8 9 10 Tổng 0 0 0 0 …….. Toàn trường 8 5 0 1 Nhận xét:      Ưu điểm:      Hạn chế:       Kiến nghị:       ………….., Ngày     tháng 10 năm 20… Duyệt của BGH Cán Bộ Thiết Bị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản