intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu

Chia sẻ: Châu Kiệt Luân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

44
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu được chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ỦY THÁC XUẤT KHẨU Số: ……….. ­ Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: ........ ký ngày ....................................... giữa  (Tên doanh nghiệp ủy thác)  ......... và (Tên doanh nghiệp được ủy thác) ....................; ­ Căn cứ ......................................... Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm ........, tại ……………….chúng tôi gồm: BÊN ỦY THÁC (BÊN A) ­ Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................................... ­ Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................................... ­ Điện thoại: .............................  Fax: .............................. Mail: .................................................... ­ Tài khoản số: .............................. mở tại ngân hàng .................................................................... ­ Đại diện là ông (bà) ......................................Chức vụ: ........................................... ­ Giấy ủy quyền số: .................................. (nếu có) BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B) ­ Tên doanh nghiệp: ......................................................................................................................... ­ Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................................... ­ Điện thoại: .............................  Fax: .............................. Mail: .................................................... ­ Tài khoản số: .............................. mở tại ngân hàng .................................................................... ­ Đại diện là ông (bà) ......................................Chức vụ: ........................................... ­ Giấy ủy quyền số: .................................. (nếu có) Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: .................... ký  ngày ...........................với nội dung sau: ĐIỀU 1: Đối tượng Bên B đã tiến hành xuất khẩu cho Bên A theo hợp đồng ủy thác xuất khẩu số:  ……….. ký  ngày ............................................................................................................................................. ĐIỀU 2: Thanh toán
  2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:  Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau: + Giá trị hợp đồng trước thuế: ..................................................... + Thuế VAT: ......................................... + Giá trị hợp đồng sau thuế: ............................................ ­ Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên: ................... ...................................... ĐIỀU 3: Thực hiện hợp đồng Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ  số  tiền trên cho Bên B theo như  quy định tại Điều 2 của  Biên bản này.  Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng ủy thác xuất khẩu số: ............. ký ngày ...................  giữa Doanh nghiệp  ....................... và Doanh nghiệp ............................ Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như  nhau. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2