intTypePromotion=1

Mẫu tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

Chia sẻ: Hoàng Thị Tuyết Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
204
lượt xem
6
download

Mẫu tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã cung cấp cho  bạn thông tin về các quy định, nghị quyết về việc dự kiến đại biểu HĐND cấp xã cũng như nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hãy tham khảo tài liệu này để biết cách trình bày đúng quy cách một  tờ trình nhằm thực hiện tốt hơn công việc của mình nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã

 Mẫu Tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã đề cập đến những căn cứ về việc thành lập Ủy ban bầu cử HĐND như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội,....Mời các bạn tham khảo một phần dưới đây của bản tờ trình:

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ……………….

 

Số: …… /TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…………….., ngày……     tháng…….     Năm……

 

TỜ TRÌNH

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã............, khóa ........., nhiệm kỳ...................

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm .................;

          Căn cứ Nghị quyết số….... /NQ/UBTVQH ngày    tháng   năm của Ủy ban thường vụ Quốc hội về công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ .................;

          Căn cứ Kế hoạch số…..../KH-HĐBC ngày…....tháng….... năm .............. của Hội đồng bầu cử trung ương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ .................;

UBND xã kính trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xã việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, khóa ......., nhiệm kỳ ................., như sau:

Theo quy định của Luật, chậm nhất 105 ngày trước ngày bầu cử (chậm nhất ngày .................), UBND xã phải thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã ...…., khóa …., nhiệm kỳ .................; số lượng thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã…………., khóa ………, nhiệm kỳ .................có từ ….... đến ….... thành viên, UBND xã dự kiến số thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã…………., khóa ………, nhiệm kỳ .................là .................người.

Sau khi xin ý kiến TT HĐND xã và Ban TT UBMTTQ Việt Nam xã, UBND xã dự kiến số thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã........, khóa ..........., nhiệm kỳ .................là …… người. Danh sách dự kiến như sau:
Chủ tịch Ủy ban bầu cử:
1. Ông (Bà):……………......... - Chủ tịch HĐND.
Các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử:
2. Ông (Bà):…………............ - Chủ tịch UBND.
3. Ông (Bà):…....................... - Phó Chủ tịch UBND.
4. Ông (Bà):……………......... - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.
Thư ký Ủy ban bầu cử:
5. Ông (Bà):……………......... - Công chức Văn phòng - Thống kê.
Các ủy viên Ủy ban bầu cử:
6. Ông (Bà):………………..... - Phó Chủ tịch HĐND.
7. Ông (Bà):……………......... - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam.
8. Ông (Bà):........................... - Bí thư Đoàn TNCSHCM.
9. Ông (Bà): ……………......... - Công chức Trưởng Công an.
10. Ông (Bà): ……………...... - Công chức Chỉ Huy trưởng Quân sự.
11. Ông (Bà):……………….... - Công chức Văn hoá - Xã hội.
UBND xã kính trình Ban Thường vụ Đảng uỷ xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Lưu: VT, 5 bản.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Hãy đăng nhập và tải về máy để tham khảo đầy đủ nội dung của mẫu tờ trình này nhé!

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2