intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

1
2.274
lượt xem
243
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong "Module Mầm non 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức" học viên có thể phát biểu được các đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non để chăm sóc và giáo dục trẻ một cách phù hợp, phân tích được những đặc điểm mang tính quy luật về sự chuyển đoạn trong tiến trình phát triển của trẻ từ lọt lòng đến 6 tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 4: Đặc điểm phát triển nhận thức, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

 1. 7 | cøht nËhn Òv non mÇm Îrt ë iî§ GNOM ¶UQ TÕK µV U£IT CôM GN÷HN ,cøht nËhn n Óir t t ¸ h p m Ó i® c Æ ® 4 nm ELUDOM GNUD ỸM ÊL – ỸUL NĂV NỄYUGN
 2. 4NM ELUDOM | 8 .non m m rt c d oáig àv cós m hc c iv gnort GN RT N HT ,C H AOHK ,NAUQ HCÁHK iáht óc nêiv c H — Ộ Đ IÁHT ỀV .3 .hn t hn c m non m m rt c d oáig àv cós m hc p h ùhp ,gnêir c ht hcác các c AR A Tu c B — .non m m rt a c c ht n hn n irt táhp m i c i v p h ùhp c d oáig àv cós m hc c iv oàv GN D GN ,n ig n t uht k ,páhp gn hp s t m c GN D S nêiv c H — G N ĂN ĨK ỀV .2 .non m m rt c ht n hn n irt táhp uêit c m c HN CÁX nêiv c H — .i ut 6 n gnòl t l t rt a c n irt táhp hnìrt n it gnort n o n yuhc s v t ul yuq hnít gnam m i c gn hn c HCÍT NÂHP nêiv c H — .p h ùhp hcác t m rt c d oáig àv cós m hc s c màl ,non m m rt c ht n hn n irt táhp m i c c U IB TÁHP nêiv c H — C Ứ HT N ẬH N ỀV .1 :uas n v gn hn c t nêiv c h ,eludom n uh p t gn t oh t cúht t k ihk uaS UÊI T CỤM .B .gnàv gn v hgn yat óc nêiv oáig i gn hnàht rt n yul nèr àv p t c h hnìrt áuq hc màl m hn íl mât c h aohk gn v m n n c i gn i m ,t t m hp s v p ihgn óc ,non m m nêiv oáig i v i — . rt c d oáig ,cós m hc c iv oàv yàn t ib u ih gn hn gn d n v s c nêrt me gn t ohc a n n h àv hn t hn i ut a l gn t ohc uq u ih c d oáig páhp gn hp óc c d oáig àhn púig non m m rt c ht n hn n irt táhp m i c gn hn t ib u ih S — .non m m c d oáig gn l t hc o b m c iv gnort hn t yuq n hp póg i gn àl non m m nêiv oáiG .yàn uas iàd uâl n irt táhp s ohc n it màl ,i gn noc a c hcác nâhn gnóm n n t c iv gnort gn rt nauq írt v óc non m m nêiv oáig ,c d oáig hnìrt áuq a c u n o iaig àl non m m c d oáiG — NAUQ GNỔT UỆIHT IỚIG .A
 3. 9 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ rt ihk u ihN .t v y l m n u t b rt t ht gnáht n .gnúhc a c n ig n hnít c iàv c t ib rt ohc púig ,t v v cáig cúx gn t n gn hn ar o t yat nàb iaH .t v óm s yat iah gnùd u t b rT .cáhk t v các àl ó uas , m i gn àl t h c rt , rt a c gn s c uc i v i c n h a hgn ý óc iác gn hn — t v s cáig irt u t b rt ,p t c hp hcíht hcík các p h c hp p h gn t àv hcít nâhp s n ih t ux rt ab ht gnáht T — .u y hc àl n v gn im iôm a c òrt iav ,yàn ìk i ht ,gn rt iôm oàv gn h hn ohc púig ax t cáig m c n ih t ux s ,u ihc 3 ht gn t hnìh t m ar n hn rt ,ab ht gnáht n .úb cúl m t m nìhn gn ht rt ,gn rt nauq òrt iav gnó u t b i m t m t cáig m c ,iah ht gnáht auQ — ...c ht n hn u c uhn ,p it oaig u c uhn hn rt a c cáhk u c uhn gn hn ohc s c àl yàn u c uhn hníhC . rt a c iàogn nêb gn t n v u c uhn n ih u ib ,hnis s rt a c gn rt nauq m i c t m àl yâ ,i gn t m ar n hn m s rt t ib c ,iàogn nêb gn rt iôm t hcíht hcík s t m c n hn m c ht óc rt ,uás ht n ut n ohC .hn nâhp gn n hp gn hn óc u t b rt ,u n ut t H .gn h hn x n hp gn hn àl — rt a c gn n v gn n hp gn hn n ih u ib c ,cáig m c hnis y n i m rt u n ut gnorT .iàogn nêb t hcíht hcík gnàr õr n hn p it a hc rt ,cáig irt óc a hc hnis s rT — hnít m c c ht n hn V .a N ẢB Ơ C N IT G N ÔHT .2.1 .yàn i ut a l rt c d oáig àv cós m hc n it c ht i v c h nêiL — .)gnáht 51 n gnòl t l t( u m n gnort rt c ht n hn n irt táhp m i c c hn cáX — UÊIT C ỤM .1.1 )g náht 51 nếđ gnò l t ọl ừt( uầđ măn gnort ẻrt ở c ứht n ậhn n ểi rt táh p m ểi đ cặđ h n ị đ cáX :1 gnộđ tạoH GN UD I Ộ N .C .non m m i ut a l rt a c c ht n hn n irt táhp m i c i v p h ùhp c d oáig àv cós m hc gn n k hnìrt oac gnân nêyux gn ht N YUL NÈR T c ht ý óc nêiv c H —
 4. 4NM ELUDOM | 01 .n i g c t v s v u yauq ,t m b ht t v mìt c rt , d í V .i l hn gn n hk óc rt ,t hn ht m n i uC — .hnàht hnìh c gn s gn t u ib gn hn rt àm hnít m c àv n it c ht m ihgn hnik s t m c y l hcít rt u m n gnort , hn írt óc a hc hnis i m rT — hn írt V .b .hnàht hnìh c c hn mâ c l gn n àv n irt táhp gn nôgn ohc gn rt nauq a hgn ý óc yàn u i .c hn mâ hnaht mâ hn gn c , gn nôgn hnaht mâ t t áhk c t ib nâhp ã i ut iah rT . gn nôgn gn b p it oaig i v n il n g hn m n irt táhp iat gn b cáig irT — .hnìm a c hc hgn i hc gn hnàh các gnort yàn h nêil i m các gn d s u t b ã àv ó t v gn hn a ig t hn n ig n h nêil i m gn hn c m n ,hnauq gnux t v a c hnít c uht cáig irt u t b ã rt ,ihn iàh i ut n — . rt i v i c s a v n it c ht gn t oh gnort ó hnít c uht gn hn hn cáx n c rt ihk naig gnôhk gnort gnúhc a c írt v ,gn t i a c c s u m ,m i c ,gn d hnìh ,hnít c uht các cáx hníhc ”áhk cáig irt“ ht óc rT .gn hnàh i v t iht t m h nêil rt a c cáig irT — .mìt n v rt ,t m n ib ihk t v y ht gnôhk yah y ht óc ùd :6 n o iaiG — .t m n ib t v y ht rt àm hc yagn mìt ,t m n ib y ht ,ìg t v t m mìt gna :5 n o iaiG — .mìt gn h óc gnôhk gn hn mìt ý óc rt t m n ib ó t v y ht ,ìg t v t m mìt gna :4 n o iaiG — .uêk gn it ar mìt i l c l rt i r uêk gn it ar o t t v t m c l : d í V . uq t k t m ar o t gn n v t m ,gnòv yauq gn n hp n ih t ux :3 n o iaiG — .)ihn iàh i ut u àv hnis s rt u y hc( c uht neuq hnàht i l p l c gn n v s t m i r , x n hp àl u n o iaig iaH — :n o iaig 6 i v gnáht 81 n hnis s t iàd oék hnìrt áuq t m auq hnàht hnìh c t ib n hn S .gn t i a c hnít c uht i v p h ùhp yat nàb t rt ,y l hn t v nìhn ihk uas n ih ht ,n l àv gn d hnìh nìhn cáig irt n ih t ux 11 — 01 gnáht T — .n h cáx hníhc gnàc m n cát gn m n i uc v gnàC .m n gn hnàh nàot nàoh hc màl a hc n v gn hn ,uâl t v t m yat gnort c hc m n
 5. 11 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ :)gnáht 51 n 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt ohc c ht n hn gn t oh n irt táhp páhp n iB — .)gnáht 51 — 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt a c c ht n hn gn t oh n irt táhp m i c v nit gnôht n hp hníhc gnud i n gn hn gn v m N — IỒ H N Ả HP .5.1 .)gnáht 51 n 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt ohc c ht n hn gn t oh n irt táhp páhp n ib t ux — . oh hnim d ív t m ohC .)gnáht 51 n 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt a c yud t àv gn t gn t m i c hcít nâhP — . oh hnim d ív t m ohC .)gnáht 51 n 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt a c hn írt m i c hcít nâhP — . oh hnim d ív t m ohC .)gnáht 51 n 0 t( nêit u m n gn hn gnort rt a c hnít m c c ht n hn gn t oh m i c hcít nâhP — Á IG H N ÁĐ .4.1 .ó m i c các õr u ih gnôhk u n rt c d oáig àv cós m hc cát gnôc gnort i hp p g n hk óhk gn hn àv )gnáht 51 n gnòl t l t( ihn u i ut a l rt a c c ht n hn n irt táhp m i c gn hn ar túr ,hcít nâhp ,móhn i oarT — . t c ht gnort rt tás nauQ — .o hk maht u il iàt àv u il iàt n b n v u c nêihgn T — H N ÀH N ẾIT H CÁC .3.1 .hcí c m i tt gn t i a ig h nêil i m gn d s t ib rt àl y v hn ,ó gnort gn mac uq y l r iác oék rt : d ív ,yud t a c gn m m m àl ó ioc ht óc gn hnàh gn hn n ih t ux ã rt u ihn ,ihn iàh i ut i uC — .c p ht uht m ihgn hnik táuq iáhk nòc rt i ht gn ,cáx hníhc ,gnàr õr gnàc yàgn gn t n ih ,t v s v rt a c gn t u ib ohc màl n it c ht gn hnàh hnìrt áuq gnort hnàh n it c rt a c c ht n hn c i V — . hn írt gnort i l ig u l c gnúhc a c ó hn hnìh ,gn t n ih ,t v s cáig irt àv cáig m c t u t b rt a c c ht n hN .yud t àv gn t gn t óc a hc rt ,hnis i m ihK — hnít íl c ht n hn V .c
 6. 4NM ELUDOM | 21 c m oàv c uht yùt t v các a c hnít c uht v gn t u ib y l hcít c i V ...”àhn iác gn ig“ àl ión rt ,cáig mat hnìh óc t v các i v cáig irt : d í V .gnúhc cáig irt ihk gnort cáhk t v các i v hnás os u m các hnàht n ib ,c ík gnort i l ihg c àv c ht n ih gnort gn t i các v gn t u ib u ihn áhk c y l hcít rt péhp ohc t m gn b gn h hn gn hnàH — .i ut 3 nêl rt hn m n irt táhp c gnúhC .yâ c rt hn ht m i hp n c gnôhk àm yagn p h ùhp c gn hnàh t iht n c n hp b yah gn t i gn hn a l t m gnùd rT .hnàht hnìh c i m cáig irt gn hnàh u ik t M .t m gn b gn t i các a c hnít c uht gn hn u ihc i ,hnás os gnas n yuhc rt ,iàogn nêb gn h hn gn hnàh các gn b gn t i các a c hnít c uht gn hn hnás os ,u ihc i s T — .ón a c gn d hnìh àv c ht hcík c cáig irt gn c i ht gn ìht ón gn d s c ht gn hp c i h hn l ó oàn t v t m i v gn hnàh ihk gnorT .nauq gn t i m các p l t iht gn hnàh àv c gnôc gn hnàh àl t hn ,t v i v gn t oh c rt hn àl hníhc n d y ,iv hnit c rt a c cáig irT .gn t i t ib n hn a hgn ý óc a hc gnuhc ión hc hgn i hc ,m n m c hnìrt áuq gnort hnàht hnìh c cáig irt gn hnàh gn hN .gn t i t ib n hn ón oàv a d ,ó oàn hnít c uht t m ,u ih u d t m m n hc rt ,n iht nàoh a hc rt a c cáig irt ,ihn u i ut u — hnít m c c ht n hn V .a N ẢB Ơ C N IT G N ÔHT .2.2 .yàn i ut a l gnort rt yan n ih i m non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort c ht n hn n irt táhp uêit c m c hn cáX — ;yan n ih non m m gn rt àhn yàn i ut a l rt c d oáig àv cós m hc n it c ht i v c h nêiL — ;)gnáht 63 n gnáht 51 t( ihn u rt )hnít íl àv hnít m c( c ht n hn n irt táhp m i c c hn cáX — UÊIT C ỤM .1.2 )gnáht 6 3 nếđ gnáh t 51 ừt( i hn uấ ẻrt ở c ứht n ậhn n ểi rt táh p m ểi đ cặđ h n ị đ cáX :2 gnộđ tạoH . rt ohc nauq cáig các n yul nèr c c hcíT + .t oh hnis hc cút mêihgn n ih c ht ,i ht p k hn b a hc gnòhp , ht nâht hnis v nìg iG +
 7. 31 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ ...n ohc ,gn ig gn ux éb me t : d ív , rt àhn yah àhn y ht tás nauq n l u ihn ã rt àm n ig n gn hnàh gn hn i l p l gn ht rT .hn hc gnôhk t hc hnít gnam àv gn ht o t iát t hc hnít gnam ,nàn oèhgn gnud i n ,t hn m nòc rt a c gn t gn t ,n irt táhp i m n o iaig gnorT — .n ig n n yuhc uâc gn hn k n l i gn ehgn úht gn h gnort , rt a c hc óc i hc òrt gnort gn t gn t a c nêit u n ih u ib gn hn óc i ut 2 rt — :gn t gn t V * hnít íl c ht n hn V .c .nêuq yah gn c àv hn d ,cáx hníhc àv y gnôhk rt a c hn írt ,y v ì V . rt i v i n d p h ìg gn hn hn hc rt ,ìg u i t m hn i hp hnìm c ub c ht ý óc gnôhk rt ,hn hc gnôhk hn rT — ...c rt môh t p g ã nâht i gn c hn rt : d í V .hn hc nàoh c a hc ,gn v n b a hc yut ,óc ã u c b hnàh c ht gn hnàh gn hn gn n v hn írt s c nêrT .ión i l i v hc t hc h nêil hn írt ,n h u ihn hn rt ,n h t t rt a c hn írt ,i ut 3 n — n ig n ...oad ac uâc , ht iàb ,táh iàb c i l hn ht óc rT ...”gn ux aìht t yãh“ n ig n óhp oaig c iv gn hn c n ih c ht ht óc rt ,n h gn hC .u ihn áhk i l hn àm t t i l n hn hc gnôhk rT .mêht uàig hnauq gnux i ig ht v rt a c c ht irt nên gnúhc gn d s c àv t v ,gn t i u ihn c cúx p it c i ut iah rt ,i t ib u t b ihK — hn írt V .b .gnúhc i v cáhk gn t i a c hnít c uht gn hn hnás os ht óc àv àv naig gnôhk gnort gnúhc a c írt v ,gn t i oeht c s u m ,n l ,gn d hnìh hnít c uht các cáx hníhc cáig irt ht óc rt ,ihn u i ut t us gnort ,i l móT — . m gn it a c mâ các c t t c iat gn b cáig irt rt i ut 2 i uC .ihn u rt t t n irt táhp c gn c oac oeht hnaht mâ các a ig h nauq i m cáig irT — .u c uêy n l i gn u m oeht gn hnàh ht óc rt ,hn m n irt táhp gn h hn gn hnàh các i ut 3 i uC — .t v i v gn hnàh hnìrt áuq gnort t m gn b gn h hn schc màl rt
 8. 4NM ELUDOM | 41 t v các a c gnuhc gn n c hc các ar n hn rt gn hn gnôhk , c gnôc gn hnàh gn hn n ih c ht ihk t ib c ,t v i v gn t oh ihk gnorT — .ar n hn óhk t r rt ìht uahn cáhk iàogn nêb hnít c uht óc i l gn hn gn d gnôc t m gnùc óc t v gn hn i v i ,nêihn yut ,gn d gnôc gnùc óc t v u ihn ohc gnuhc i g nêt t m óc àl ar n hn n d rT .táuq iáhk a hgn ý i v gnùd c nôul nôul rt ohc y d n l i gn àm t a c a hgn ý ìv i b ;gn rt nauq c s t h òrt iav ig gn t các i h hn l c iv ìht ,uahn gn ig iàogn b u ih u d óc gn hnàh gn hn ,t v gn hn có gnort t hn p h s àl c t u nab táuq iáhk gn hn hnàht hnìh s gnorT .iàogn nêb uahn gn ig s oeht gnúhc táuq iáhk àv gn t n ih ,t v s a c iàogn b tén n ý úhc rt ,oá c hnít gnam u nab táuq iáhk gn n hk óc rT — .n l i gn a c n d gn h s hn ,màl hcác ar mìt nêihn u gn ihk u ihn m ihgn ht t hc hnít gnam t v i v p it c rt gn hnàh gn b n ih c ht hnìrt áuq gnort hnàht hnìh c yàn yud t i ol ,hnauq gnux t v i ig ht gnort h nêil i m gn hn ”u c nêihgn“ gn hnàh — nauq c rt yud t gn d s ihn u rT — .gn cáig yah gn n v — cáig m c nôhk írt àl ó nôhk írt i g tegaiP .J — gn t u ib a c oeht màl ã u ih u d àl gn c àv )thgisni( ”ar u ih nêihn gn b“ gn n hk a c u ih u d àl ó .me rt a c yud t n irt táhp s i v i gn rt nauq t r c b t m àl gn t i các a ig i m h nêil i m gn hn p l cáx t ib gnas ar hc n l i gn od h nêil i m gn hn yah n s óc h nêil i m gn hn gn d s t ib t n yuhc c i V — .n l i gn a c púig s hn t v i v gn t oh gnort c n ih c ht ht óc hc ó c i V .ó oàn n it c ht v m ihn t m t yuq i ig t v các a ig h nauq i m p l cáx gn hnàh gn hn c c h rt àl ihn u i ut gn rt nauq u i .nêihn u gn od àl hc ihk u ihn ó h nauq i m p l cáx c iv ,nêihn yuT .ar gnób u hk y g y l hcác gn b nàb m g oàv n l gnób uq y l rT : d í V .ar t n it c ht v m ihn t yuq i ig t v các a ig n s óc a hc h nauq i m p l cáx t ib rt cúl àl ,i ut 2 cúl t u t b rt a c yud t n irt táhp S — yud t V * .c ht hn hnìh i v n yurt mihp hn hnìh m hn d d ív , t c ht àv gn t gn t n l n l d rT — .n c gna t v ar gn t gn t ,ar hgn rt àm cáhk t v gn b i hc òrt gnort u iht nòc ó oàn t v s t m gnus b óhk rT —
 9. 51 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt a c c ht n hn gn t oh n irt táhp m i c v nit gnôht n hp hníhc gnud i n gn hn gn v m N — IỒ H N Ả HP .5.2 .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt ohc c ht n hn gn t oh n irt táhp páhp n ib t ux — .t v i v gn t oh gnort i ut 3 i d rt a c gn hnàh nauq c rt yud t u ik t ôM .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt a c yud t m i c hcít nâhP — . rt a c gn t gn t gn t oh gnort ìg m i c nêl ión ó hn hnìh ,nit gnôht gn hN . rt a c v ,n n m hp n s m t u s ,ión rt u i i l péhc ihG .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt a c gn t gn t m i c hcít nâhP — . oh hnim d ív t m ohC .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt a c hn írt m i c hcít nâhP — . oh hnim d ív t m ohC .)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt a c hnít m c c ht n hn gn t oh m i c hcít nâhP — Á IG H N ÁĐ .4.2 .p h ùhp hcác t m rt c d oáig àv cós m hc gn cát ,áig hná ,u ih mìt s c màl ihn iàh àv ihn u i ut a l rt a ig c ht n hn n irt táhp m i c v t ib cáhk s t m ar hC — .ó m i c các õr u ih gnôhk u n rt c d oáig àv cós m hc cát gnôc gnort i hp p g nêiv oáig àm n hk óhk gn hn àv )gnáht 63 n 51 t( ihn u i ut a l rt a c c ht n hn n irt táhp m i c gn hn ar túr ,hcít nâhp ,móhn i oarT — .p l t c ht nêrt rt tás nauq T — .u il iàt àv n b n v u c nêihgN — H N ÀH N ẾIT H CÁC .3.2 .gn hnàh nauq c rt yud t gn d s n v u y hc nòc ,t hn n ig n náot iàb i ig ihk gnort gn d s hc ,gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik àl ó .iàogn nêb ht péhp n c gnôhk có gnort n ih c ht yud t gn hnàh s t m n ih t ux u t b ihn u i ut i uc n . c gnôc gn hnàh gn hn n ih c ht c iv àl gn rt nauq t ib c ó gnort ,t v gn t oh i v n il n g rt a c yud t n irt táhp S .gn hnàh — nauq c rt àl ihn u rt a c u y hc yud t u ik ,i l móT — .hcí c m t m gnùc óc i l gn hn uahn cáhk c gnôc các i v gn hnàh u ihn óc gn r ar n hn nòc àm
 10. 4NM ELUDOM | 61 .n h cáx hníhc àv úhp gnohp gnud i n óc n d n d rt u gnort hnis y n hnauq gnux i t c ht cáig irt hn hnìh y v hN .ar u c uêy oeht hnìm a c cáig irt art m ik t ib àv n l i gn a c n d gn h oeht cáig irt t ib rT .n h y àv n h uâl cáig irt n d n d rt ,oáig u m i ut gnorT — .gn ht h gnôhk ,n m n t cáig irt ,ý úhc n yuhc id yah rt ó od , rt a c úht gn h àv u c uhn n nauq nêil óc , rt i v i g n g ìg gn hn cáig irt yah ,u y hc àl hn hc gnôhk cáig irt ,oáig u m i ut u rt — .n h cáx hníhc àv n h m c y hn gnàc yàgn yàn i ut a l rt a c cáig m C — hnít m c c ht n hn V .a N ẢB Ơ C N IT G N ÔHT .2.3 .yàn i ut a l gnort rt yan n ih i m non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort c ht n hn n irt táhp uêit c m c hn cáX — ;yan n ih non m m gn rt àhn yàn i ut a l rt c d oáig àv cós m hc n it c ht i v c h nêiL — ;)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt a c c ht n hn n irt táhp m i c c hn cáX — UÊIT C ỤM .1.3 )i ổu t 6 nếđ i ổu t 3 ừt( oái g uẫm ẻrt aủ c cứh t nậh n n ểi rt táhp m ể i đ cặđ hn ị đ cáX :3 gnộđ tạoH .úhp gnohp gn t gn t írt ,gn s n v uàig màl gn s c uc ,nêihn nêiht i v u ihn cúx p it rt ohc n ik u i o T + . hn ihg c iv gnort rt a c c c hcít hnít hnàht hnìh uahn cáhk gn t oh aig maht rt ohc n ik u i o T + . rt ohc úht gn h yâg m hn nauq c rt yàb hnìrt páhp gn hp oél oéhk gn d S + .gn ht h óc hcác t m gn t i tás nauq rt y D + . rt ohc nauq cáig các n yul nèr c c hcíT + . rt i v i t oh hnis hc cút mêihgn n ih c ht ,i ht p k hn b a hc gnòhp , ht nâht hnis v nìg iG + :)gnáht 63 n 51 t( ihn u rt ohc c ht n hn gn t oh n irt táhp páhp n iB —
 11. 71 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ i l ihg àv t ib hcát rt púig ón ,ó h nauq các i l gn b t n id hcác i h hn l s i v t iht t m nauq nêil óc naig gnôhk gn t u ib hnàht hnìh S .ó h nauq các hn cáx gn n k m n àv t v các a ig naig gnôhk h nauq v gn t u ib các hnàht hnìh s gnort n l a hgn ý óc )... v , g hn m các péhg( o t gnás gn t oH .hnìm nâht n b oàv a d hn cáx c gn c )uas gn ,c rt gn ( naig gnôhk a c cáhk gn h hn gn hN .hnìm a c i hp yat gnú gn h hn u t b rt ,n l i gn a c n d gn h s i D .naig gnôhk gn h hn ”c g màl“ hnìm y l i ut 3 oáig u m rT — .u i p hn àv mâ các a ig h nauq i m t t m c n hn rt púig ón ,gn rt nauq a hgn ý óc nâht nàot ,nâhc ,yat a c gn n v các ,ehgn cáig irt n irt táhp s gnorT .gnêir n yul nèr hc àv x i páhp n ib óc t ib ác m i c n ý úhc n c rt ohc c d oáig gn t oh các n d gn h c hc t ihk ,y v ì V .t r õr mék cáig hníht m c y hn rt s t m óc ,oac t r cáig hníht m c y hn rt s t m óc ,nâhn ác các a ig n l t ib cáhk s óc rt a c hnaht mâ m c y hn .ión i l a c mâ iáht c s ,ión gn it gnort u d các c t ib nâhp ã rt ,n h hnit rt iat hnauq gnux i gn a c gn nôgn gn cát s i d ,hnaht mâ v hnít c uht các m c n hn àv ehgN — .hnìh gnort cóg các ,u ihc các a c n l ar n hn ht óc ,gn r u ihc ,oac u ihc ,iàd u ihc v gn t u ib hnàht hnìh nòc rt ,n l n uhc iàogn n l oáig u m rT .t v 3 a ig h nauq i m v gn t u ib óc ã hn oáig u m rT .cúl t m gnùc cáig irt c ihk t v s 2 a c n l v h nauq i m ar n hn hc éb oáig u m i ut a l rt ,i ut oeht n d gn t n l n uhc i h hn l gn n hK .n hk óhk nòc n l n uhc c i h hn l oáig u m rt ,y v ì V ...t hn hn — t hn n l ,n h hn — n h n l t gn b ht u ib c yàn h nauq cáC .t v các a ig n l h nauq v gn t u ib gn hn i h hn l s c nêrt n irt táhp c oáig u m rt a c n l v hnít c uht các m c n hn àv nìhN — .t ib nâhp óhk nòc naig gnurt gn d các gn hn c d u b ,gnaht ,t hn hc hnìh các mêht t ib n hn àv nêt i g rT .)...mal hnax àv i rt ad hnax ,mac àv gnàv hn( n l n l nòc iáht c s các gn hn , hp gnauq gnort hníhc uàm các c t ib nâhp rt ,oáig u m i ut i uC .gn t n ih ,t v s a c gn d hnìh àv c s u m v n uhc các gn d s àv m n gn n hk óc oáig u m rT .gn d hnìh àv c s u m n uhc gn hn mêht i h hn l rt n d n d ,p t c hp gnàc yàgn rt a c o t gnás gn t oh cáC .cáig mat ,nòrt ,gnôuv hnìh các c t ib n hn àv ne ,gn rt ,gnàv ,hnax , uàm c t ib nâhp rt ,oáig u m i ut u .i ut các auq n irt táhp rt a c gn d hnìh ,c s u m t ib nâhp gn n hK —
 12. 4NM ELUDOM | 81 . gn nôgn u il iàt i v os u ihn n h t t hn ihg rt c )ón a c hn hnìh àv t v s( nauq c rt u il iàt gn hN .u y hc àl gn t hnìh nauq c rt hn írt ,oáig u m rt — .t t hn ihg ìg màl t ib a hc àv hn ihg páhp n ib c m n a hc rt gn hn , hn ihg n c v m ihn ,u c uêy c m n rt ,n iht nàoh a hc rt a c hn hc óc hn írt u cúL — . hk áuq àv ial gn t c gn h hn nòc àm i t n ih oàv gn h hn hc gnôhk rt c ub t b n h oac n l i gn a c u c uêy ,n h p t c hp gn t oh n ik u i od ,n l oáig u m i ut hnahn n irt táhp àv hn hc óc hn írt hnàht hnìh u t b rt ,hn hc gnôhk hn írt hn c nêb , hn oáig u m i ut n — . hn ihg hcí c m , v m ihn hnìm ohc t gnôhk rT .gn t oh các oàv aig maht ihk hn hc gnôhk hcác t m gn t n gn hn u ihn áhk i l ihg rt ,n irt táhp c t p it hn hc gnôhk hn írt ,éb oáig u m i ut — hn írt V .b . k ht ,m n ,gnáht hn iàd naig i ht gn ohk i h hn l gn n hk óc a hc oáig u m rT .n gnú hcác t m gnúhc gn d s àv ó naig i ht u ih ík các c i h hn l ht óc i m rt ,oáig u m i ut i uc a n n ,n l i gn a c n d gn h s hN .ó gn t u ib các a c i gn t t hc hnít c m n ht gnôhk rt iàd naig i ht gnorT . rt i v i t ib c n hk óhk ...”yan môh“ ,”auq môh“ gn t u ib các i h hn l S .aùm 4 oeht nêihn t gn t n ih các u ih mìt hnìrt áuq gnort i h hn l rt c m n gnort aùm 4 gn t u ib cáC . gn i i t i uB ;m c n a rt i uB ;c h i ,t m a r y d gn ,gnás i uB : d í V .i t u ihc ,a rt ,gnás i ub têib nâhp àv gn h hn yàgn gnort nâht n b a c t oh hnis gn t oh oàv a d i hp rt ,yàgn gnort naig i ht v gn t u ib các i h hn l ihK .yàgn gnort i ub các c t ib nâhp ã rt ,n l oáig u m i ut n .oàn ht hn uahn cáhk ” ig oab“ ,” ig yâb“ t các c u ih a hc àv yàgn gnort i ub các c t ib nâhp a hc éb oáig u m rT .naig gnôhk gn h hn n h óhk naig i ht gn h hn , rt i v i — .nâht n b a c ”c g m i “ oàv c uht hp gnôhk naig gnôhk gn h hn cáx i m rt ,oáig u m i ut i uc n hC .aik v i h hn l yàn v oàv a d ,t m v gn t i h hn l rt ,)uas gn ,c rt gn ( ,)i d nêb ,nêrt nêb( ó h nauq gn d i m
 13. 91 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ c ht àm gnort nêb n id hnìb oàv iàogn nêb n id hnìb t yud t n yuhc s àl ó .n b c t r t ogn c b t m óc rt a c yud t ,oáig u m i ut n — yud t V * .gn t oh ohc ar t v m ihn ,hcí c m oeht gn t gn t t ib rT — . k t iht ý gn d s àv k t iht gn n k m n ihk ,o t gnás gn t oh gn d các n irt táhp hnìrt áuq gnort n irt táhp àv hnàht hnìh c u t b rt a c hn hc óc gn t gn t ,oáig u m i ut i uc — .n h gn d a ,úhp gnohp rt a c k t n yuhc uâC . v u ihn ,gn d a úhp gnohp rt a c v hnart gnud i N .i hc ihk gnort i hc ,gnùd gn hn ar o t nòc rT .ar ôc iàt cóm yám hcác t m i l p l gnôhk gn c rt ,i hc hc ar a ôc p h gn rt gnort c yagn ,i hc rt ihk gnorT — .n ik gnás óc ,oac p l c hnít óc rt a c gn t gn t ,n irt táhp àv hnàht hnìh u t b o t gnás gn t gn t ,oáig u m i ut i uC — .gn v n b àv hn n gnôhk gn ht oáig u m u rt a c gn t gn T — .nâhn hn b ohc hn b máhk s cáb àl hnìm gn t gn t ìht s cáb màl hcíht rt , d í V .gn t gn t a c gn t i hnàht rt ón c t — ó iác gn t gn t ìht m hn m gn t n rt yâg c oh ,hcíht rt ìg iáC .u y hc àl hn hc gnôhk gn t gn t ,oáig u m i ut u — .t m c rt gn t n ih ,t v s óc gnôhk ihk ìg iác gn t gn t ht gnôhk rt ,cáig irt gna gn t n ih ,t v s oàv u ihn c uht hp gn t gn T .n ik gnás hnít àv p l c hnít óc tí ,u y hc àl o t iát gn t gn t ,oáig u m i ut u — .óc gnôhk ó c rt i ut a l àm i m tén gn hn óc àm n h uàig hc gnôhk ,gn l t hc n l gn l s v c oáig u m i ut t us gnort n irt táhp c t p it gn t gn t ,n h p t c hp gn t oh ,hnis y n úht gn h ,gn r m c rt a c m ihgn hnik ,c d oáig a c gn h hn i D — gn t gn t V * hnít íl c ht n hn V .c .) v túb m c ,nád t c ,oék m c( p t c h o x k ,c d ht o x k , v c hp t gn oal o x k s t m n ih u ib ,gn n v hn írt hnàht hnìh ã i ut 6 — 4 t rt — .n h t t hn írt gnort i l ig c m c n id t hc hnít óc t ôm gn hn ,gn t u rt t gn hn c hn gnôhk , ht c t gn hn c hn rt ,hnàht hnìh u t b gn nôgn hn írT —
 14. 4NM ELUDOM | 02 cáx a hc , ht gn t t m hnàht p h t k n hp b u ihn m g oab t v s t m t ib a hc ,p h gn t hcít nâhp t ib a hc od ,éb oáig u m i ut me rT + .nên o t ó oàn i gn t m a c n um ý od àl hgn u rt i M .nauq hcáhk nâhn nêyugn gn hn ar mìt péhp ohc a hc gnúhc a c yud t ìv ...”oas i T“ i h uâc gn hn i h yah gn ht yàn i ut rT ...”gn D gn hC u c yâx gna noC“ yagn i l rt rt ,”cáig mat hnìh yah gnôuv hnìh n c noC“ : rt i h n l i gn ,u c iác hnàht aìb hn m các i v hnìh péhg òrt i hc rt , d í V .nauq hcáhk gn cát c p hc t b ,hnìm a c gnêir hcíht ý oàv túh n uc b gn ht hgn yus gnòd àv hcíht gnúhc àm u i gn hn v hgn yus hc rt , hc n ih ht yàn u i ,nauq hc n um ý àv m c cúx i v n il n g nòc éb oáig u m rt a c yud T + .gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik gnùd t ib ã rt àl c t , c gn t u ib oàv a d náot iàb i ig c iv ,yàn p h gn rt gnorT .”i n gn c c n gn ux ht i c euq y ht uáhc ì V“ hcíht i ig àv ”i n“ àl yagn ión rt ,”mìhc yah i n ìht c n gn ux mén ìhc túb iáC“ rt i h ihK : d í V .gn hnàh i v n il n g nòc n v rt u gnort gn t u ib àv gn t hn ìh các gn hn ,gn t hnìh — nauq c rt yud t a c i ig hnar i t t ã éb oáig u m rt a c yud T + :m i c gn hn óc )i ut 4 — 3( oáig u m i ut u rt a c yud T — .t ht t v i v gn hnàh àl hn ht yaht t v i v gn hnàh àv cáhk t v t m ohc ht yaht yàn t v t m gnùd gn n hk n ih ht c yàn gn n c hC .c ht ý a c gn rt gn t u ih ík gn n c hc hnàht hnìh rt púig , hc oeht iav gnó i hc òrt àl mât gn rt àm i hc iuv gn t oh od àv gnort nêb n id hnìb ar n id c yud t gn t oh ohc s c àl yâ ,t v i v gn hnàh c c hcít rt c iv oàv hn àl gn t hnìh — nauq c rt yud t gnas gn hnàh — nauq c rt yud t t n yuhc c i V — .màl cáhk i gn y ht gnôrt yah màl ã rt yâ c rt àm t v i v gn hnàh gn hn v yah t v v gn t u ib ,hn hnìh gn hn oàv a d có gnort m gn ht péhp gn hn c gn b n ih c ht àm a n iàogn nêb ht péhp gn hn gn b n ih c ht gnôhk náot iàb c ác i ig c iv ,oáig u m i ut u — .gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik gnas gn hnàh — nauq c rt yud t u ik t n yuhc àl a hgn óc gn c ,u gnort óc ã gn t n ih àv t v s a c hn hnìh gn hn oàv a d u t b ã rt a c yud t hnìrt áuQ .mât p hn hc c oeht gnort nêb gn h hn gn hnàh gn hn hnàht iàogn nêb gn h hn gn hnàh gn hn n yuhc c iv àl ó t hc
 15. 12 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ n b hnít c uht gn hn i v i ..., hg g á t m nêrt n l àl n h hnahn a hn gn nêrt n l gnób uq gn r c gnùd hnìh ht óc rt , d í V .c gnud hnìh ht óc hnít c uht gn hn àl t hc n b hnít c uht gn hn ó gnort náot iàb gn hn i ig ihk uq u ih óc ar t gn t hnìh — nauq c rt yud T .hnìm ohc ar t n it c ht náot iàb u ihn c i ig ht óc rt ó gn noc gn B .y gn hnàh gn hn a c uq t k àv gn t i các i v n it c ht gn hnàh các c gnud hnìh rt a ,có gnort gn t u ib các i v gn hnàh ihK . ht u m ihc u t b ã gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik ,gn t u ib các oàv a d ,”có gnort m gn ht péhp“ các gn b náot iàb các i ig gn n hk óc ã rT .gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik oeht n ul yus gn n hk óc ã hn oáig u m i ut rt n l n hP + .n l i gn ohc nêihn c gn yâg nòc ihk u ihn àv hn hgn gn ,ôgn yâgn nòc ó n ul t k gn hn ,nêihn yuT .n ul t k ar túr ó gn t n ih gn hn v hgn yus àv gn t n ih các tás nauq úhc m hc ,”m ihgn c ht“ gn ht rT .c y ht nìhn hnìm àm gn t n ih gn hn hcíht i ig hcác iòt mìt ,c ht n hn náot iàb gn hn hnìm ohc ar u t b ã rT .hnìm a c gn hnàh ohc hc oh k p l àv gn hnàh c n ik d rt a n ihk hn m n irt táhp à nêrt gna yud t hn oáig u m rT + :m i c gn hn óc )i ut 5 — 4( hn oáig u m i ut rt a c yud T — .t v s t m gnort n hp b t it ihc các a ig nauq nêil i m gn hn ar n hn gnôhk rt t ib c . ht gn t t m hnàht uahn i v i l y t it ihc các t k nêil gnôhk àv t m t it ihc gn t n t l n l mât hc àm p t c hp t it ihc u ihn m g t v s t m nìhn ihk c táuq oab gnôhk rT . v n gn hn , ht gn t gn hn àl i l rt i v i y t it ihc gn hn i b ,t v n v t it ihc gn hn n ý yah t r i l rt ,nêihn yuT ...C hc àv O hc a ig uahn cáhk s c t ib nâhp óhk rt : d ív ,n l i gn t m noc i d uahn n h cáhk gnúhc n ihk uahn cáhk t it ihc iàv t m óc gn hn t gn t gn d hnìh s t m c t ib nâhp gnôhk rt nên , b nàot cáig c rt oD .t ib cáhk m i c gn hn c hcíht i ig gnôhk rt gn hn ,cáhk yàig iô u ihn a ig m a c yàig iô yagn ar n hn rt : d í V .i ut 3 rt a c gn rt c n hn nìhn hcác àl ó .n hp b các hnàht ar aihc nâhp a hc ht gn t hn hnìh t m hnahn t r y l p hc ,yagn ar n hn rt ó oàn t v s t m c rt àl a hgn óc , b nàot cáig c rt i l oeht àl rt a c t v s n hn nìhn hcác ó oD .t v s t m gnort aik n hp b i v yàn n hp b a ig h nauq ,írt v c hn
 16. 4NM ELUDOM | 22 ó s gn hn uq t k óc gn d s àv s n id u ib hcác v gnóhc hnahn àv gnàd d hcác t m u ih gn n hk óc n l oáig u m i ut rT + .hnis c h i ut a l n irt táhp c c t p it s yàn yud t u ik ,)gn t u rt yud t àl i g nòc yah( cigol yud t — t hc v cáhk ,i m yud t u ik t m nêl gn t hnìh yud t u ik t n yuhc áuq ,naig gnurt u ik àl ó .oáig u m rt a c yud t gnort k gná n irt táhp c b t m n ih u ib s — nauq c rt yud t u iK .t v s táuq iáhk hcác t m hná n hp rt púig u y hc t u y gn hn i l ig nòc hc gn t hnìh gn hn gn t hnìh t hc hnít ig n v s — nauq c rt yud T + .t v s a c t hc n b c u ih àm ó t ,táuq iáhk c ht irt i t t gnúhc a c gn hnis hnít c uht gn hn i v l gnêir t v s gn t u ih mìt c iv a c hk nôuhk iàogn ar t v c ht irt gn hn i h hn l t iht n c n ik u i àl nauq hcáhk h nêil i m gn hn hná n hp S . rt nâht n b a c nauq hc n um ý yah gn hnàh oàv c uht hp b gnôhk ,nauq hcáhk i t n t h nêil i m gn hn hná n hp gn n hk t m rt ohc ar o t s — nauq c rt yud t u iK + . s — nauq c rt yud t u ik àl ó ,i m gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik t m mêht n irt táhp nòc rt , hn oáig u m i ut a l n o iaig hn m hn m n v gn t hnìh — nauq c rt yud t n irt táhp c iv hn c nêb ,y v od ,hn m n irt táhp c ht n hn u c uhn i v gn pá ,oáig u m i ut i uc n + :m i c gn hn óc )i ut 6 — 5( n l oáig u m i ut rt a c yud T — ...” s cáb“ àl i g u gn c rt gn rt oá c m ia y ht n iv hn b oàv rt ihK : d í V .hnauq gnux gn t n ih àv t v s a c t hc n b gnôhk àv t hc n b hnít c uht n l n l d t r àv hn hgn gn hcác t m gn t n ih các hcíht i ig rt ihk u ihn ó oD .gnort nêb t hc n b oàv c i a hc àm iàogn nêb gn t n ih các i l gn d hc gnúhc p h gn rt u ihn áhk gnort ,y v ì V .i m n v gn hn ar n ul yus auq i rt ã m ihgn hnik gn hn ,óc ã gn t u ib gn hn oàv a d i m hc rt nên gn t u rt yud t gn n hk óc a hc ìv ,y v yuT .gn s i gnort p g gn ht rt àm n it c ht náot iàb u ihn c i ig hn oáig u m i ut rt péhp ohc hn m n irt táhp gn t hnìh — nauq c rt yud T + .yàn gn n hk óc a hc rt ,gn t u rt yud t gn noc gn b t hc n b hnít c uht gn hn ar mìt ht óc hc yàn p h gn rt gnorT .cáhk u ih ík gn hn c oh t gn b ht u ib c ht óc gnúhC .c gnud hnìh óhk ,gnàt n gn t n ih ,t v s a c t hc
 17. 32 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ ,c ht hnìh àv gnud i n v n ig n nòc p h gn t àv hcít nâhp v , rt a c yud t cát oaht các n irt táhp s ,nêihn yuT . ht yaht t v gnùd t ib rt àv n ih t ux s nauq c rt yud t n ih u ib ,gn t u rt yud t a c n it n ih t ux rt .t v các a c s v hnìh c u ih rt , s nauq c rt yud t n ih t ux n l oáig u m i ut u àv hn oáig u m i ut i uC — . ut írt v m ihn t yuq i ig gn t hnìh i v gn hnàh gn hn àl gnort nêb gn hnàh gn hn gnùd rT .gn hnàh hnìrt áuq gnort v m ihn t yuq i ig páhp gn hp àv v m ihn v hgn yus óc u t b i ut 5 — 4 rT .n ih c ht c gn hnàh ihk uas uq t k ar n hn hc ,m ihgn ht gn hnàh gn hn gn b v m ihn t yuq i ig i ut 4 — 3 rT .oáig u m rt n b c yud t i ol àl gn t hnìh — nauq c rt yud t ,i l móT .n h oac n irt táhp n o iaig t m gnas n d n yuhc rt a c yud t gn t oh péhp ohc ht hn hnít m c u il iàt gn hn a c t hc v i n ib gn hn hníhC .ó n uhc các i v hnauq gnux t v s a c hnít c uht hnás os t ib u t b àv n uhc màl gnùd c hnít c uht các a c n b c gn d gn hn v nôum uàm nôum gn d n ib các s gnort c t ib hcát me rt ó hN .n uhc các c i h hn l rt ,oáig u m i ut i uC + ...yâig ,túhp , ig àl n uhc y l ,naig i ht gnort iàd v ...mk ,tém àl n uhc y l ,naig gnôhk gnort iàd v , hp gnauq gnort uàm 7 àl n uhc ,c s u m v ,)...nòrt hnìh ,gnôuv hnìh( c h hnìh các àl n uhc ,gn d hnìh v , d í V ...naig i ht gn ohk a c iàd ,mâ các a c oac ,naig gnôhk gnort gnúhc a c írt v ,t v các a c n l ,gn d hnìh ,c s u m v hn h nauq àv hnít c uht i ol i m a c n b c gn d gn hn gn d yâx i gn iàol od gn t u ib gn hn àl cáig m c n uhC + .nâht n b a c hnít m c m ihgn hnik gn hn aóh táuq iáhk s a c uq t k àl n ib hp cáig m c n uhc gn hn gn d s gnas ht c t v s gn hn t ib hc rt hc t ,p it n yuhc hnìrt áuq t m ar n id gna oáig u m i ut + .oáig u m i ut a l i v p h ùhp ,t ib c d y d c n ik u i gnort n ig n m in iáhk s t m c i h hn l ht óc gn c n l oáig u m rT + .p l c yud t náot iàb các hcíht i ig i hp ihk cáhk u ih ík các yah gn t gn b ó oàn gn t n ih t m yah t v s t m ht u ib ht óc gn r u ih u t b rt ,yàn naig i ht gnorT .c ht ý a c u ih ík gn n c hc t t n irt táhp ã ihk , ht yaht t v các o ht hnàht áhk gn d s t ib rt ihk ,n ih t ux ht óc ã cígôl yud t u ik a c t u y gn hn ,n l oáig u m i ut + ...ó oàn i n t m n i gn hc c oh ó oàn hc a t m ar mìt s oàv nìhn ht óc rt : d í V .t v s u ih mìt
 18. 4NM ELUDOM | 42 .oáig u m rt ohc c ht n hn n irt táhp páhp n ib àv c ht n hn n irt táhp m i c v ht c d ív t m ar a nêiv c H — .p h ùhp hcác t m rt c d oáig àv cós m hc gn cát ,áig hná ,u ih mìt s c màl oáig u m àv ihn u i ut a l rt a ig c ht n hn n irt táhp m i c v t ib cáhk s t m ar hC — .o t gnás gn t oh c ht hnìh các àv i hc iuv gn t oh gnort i ut 6 — 5 rt a c gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik t ôM — .i hc iuv gn t oh gnort i ut 5 — 4 rt àv i ut 4 — 3 rt a c gn t hnìh — nauq c rt yud t u ik t ôM — .)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt a c yud t m i c hcít nâhP — . rt a c gn t gn t gn t oh gnort ìg m i c nêl ión ó hn hnìh gn hN . rt a c v ,n n m hp n s m t u s , k rt n yuhc uâc auq rt a c gn t gn t hn hnìh i l péhc ihG .)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt a c gn t gn t m i c hcít nâhP — .n yurt , ht c h t it gnort oh hnim d ív t m ohC .)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt a c i l hn àv hn ihg gn n hk n irt táhp m i c n ih u ib iv hnàh gn hn t ôm àv u ih mìT — .ó t ib cáhk s a c nâhn nêyugn hcíht i ig — i ut a l các nêrt gn n hk gn hn t ib cáhk s áig hná àv téx n hN . oh hnim d ív t m ohC .hnauq gnux gn rt iôm u ih mìt àv o t gnás gn t oh các ,t v i v gn t oH :c d oáig gn t oh gnort n l àv gn d hnìh ,c s u m v hnít c uht các m c n hn àv nìhn gn n hk n ih u ib i ut 6 — 3 rt a c )u l oaig àv gn t i i v gn t oh( iv hnàh gn hn i l t ôm àv tás nauQ — Á IG H N ÁĐ .4.3 .ó m i c các õr u ih gnôhk u n rt c d oáig àv cós m hc cát gnôc gnort i hp p g nêiv oáig àm n hk óhk gn hn àv )i ut 6 — 3 t( oáig u m i ut a l rt a c c ht n hn n irt táhp m i c gn hn ar túr ,hcít nâhp ,móhn i oarT — .p l t c ht nêrt rt tás nauq T — .u il iàt àv n b n v u c nêihgN — H N ÀH N ẾIT H CÁC .3.3 .y ht gnôrt p it c rt iác oàv a d ,hnít m c ,p it c rt hcác t m aóh gn t u rt gn n hk óc ,uahn gn ig s n h t t uahn cáhk s hnás os
 19. 52 | NON MxM …RT ¬ C¥HT N|HN N‹IRT TsHP M‹I´ C‚´ :móhn các hnàht nâhp s nêiv oáig ,i l rt rt ihk uaS ?t hn hc i hk àv gnôuv i hk hcíht oàn noC — ? rt i hk àv u c i hk hcíht oàn noC — ?i h uâc t ht óc nêiv oáig ,t hn hc i hk ,gnôuv i hk , rt i hk ,u c i hk v c ht n ik uâs c hk :2 d íV nêyux gn ht c h iàb c gn c ,p t nô rt ohC + .)iàb oàv rt àv ôC( ”!éhn u ih mìt áhp máhk gnùc s noc các àv ôc yan môh ó i hk gn t a c gnêir m i c v n h k u ih “ :u c uêy hn m n hn àv i l c hn ôC .” i r c h ã i hk gn hn àl ó ...,gnôuv i hk gn b p x oàr gnàh ,t hn hc i hk gn b p x c cáB gn L“ àl c uên rT .”?gnôhk t ib c ìg óc cáB gn l hnìh ôM ? hn y v oàn i n m ht n c gna hnìm gnúhC“ : rt i h ôC hnìh ôm c rt n i ihK .”i N àH ô hT p t r i n t m m ht i s noc các gnùc ôc yan môH“ ión nêiv oáig ,m i hc oàv rt ohc m i g ihK + . rt i hk gn b p x cáB gn L oàv gn c rt t C + .gnôuv i hk gn b p x cáB gn l hnauq gnux oàr gnàH + .t hn hc i hk gn b p x cáB gn L + .uas c ht hnìh oeht p x c cáB gn L hnìh ôm gnùd ht óc nêiv oáiG . H cáB — ô hT — gn h êuQ m i hc n hc ht óC .t hn hc i hk ,gnôuv i hk , rt i hk t ib nâhp t ib n hn i ut 6 — 5 rt púiG :1 d íV ...hnìh ôm gn d s ,”c h t it“ ,i hc òrt các ,hnìh n yurt mihp , ht iàb ,táh iàb ,hnart c b các auq , k n yuhc uâc các auq ,o d i ,i hc i i ub gn hn auq hnauq gnux i ig ht v gn t u ib các n d aóh cáx hníhc àv aóh gn ht h :gn d a àv úhp gnohp hcác t m rt ohc gn t u ib p c gnuc c iv àl ó ,t h c rT .n h gnú n ul yus gn hn c óc t iht n c t ib u ih gn hn rt ohc p c gnuc n c ,gn t hnìh — yud t t t n irt táhp púig . rt ohc gn t i i v i iàogn nêb gn h hn gn hnàh các t t c hc T + . rt i v i t oh hnis hc cút mêihgn n ih c hT + :)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt ohc c ht n hn gn t oh n irt táhp páhp n iB — .)i ut 6 n 3 t( oáig u m rt a c c ht n hn gn t oh n irt táhp m i c v nit gnôht n hp hníhc gnud i n gn hn gn v m N — IỒ H N Ả HP .5.3
 20. 4NM ELUDOM | 62 i hc rt ohc ht óc ôc ,i hc rt ohc hnìrt áuq gnorT .ó hnìh oàv i i hp rt ìht oàn hnìh nêt n ión ôc ihK .i hc t l n hc ìt ùt n o c oh m ht c b rt ohc àv móhn oeht rt aihc nêiv oáig ,i hc ihk c rT :i hc hcáC — .c uc gn ht i àl c rt i gn t h i oàn i .n b i ohc i hc t l gn hn àv i l rt yauq i hp ias i iA .ôc a c hn l u ih oeht hnìh oeht ô gnú oàv i rt u c uêY :i hc t uL — :hnìh các àhn nàs nêrt v nêiv oáiG : b n uhC — .náot i v neuq màl )t hn hc hnìh ,cáig mat hnìh ,gnôuv hnìh ,nòrt hnìh( n b c c h hnìh i ol các nêt c hn ihg )i ut 4 — 3( rt púig m hn ”nâhc c b hn ihG“ i hc òrT :4 d íV . hn ihg c iv gnort rt a c c c hcít hnít hnàht hnìh uahn cáhk gn t oh aig maht rt ohc n ik u i o T + .m n yul ht óc rt i hc áig p x hnì aig gnùd + . rt c d oáig àv i gn gn l s m rt ,uahn cáhk nêiv hnàht gn l s óc hnì aig v hnart oerT + hnì aig m i hc i v m n yul rt púiG :3 d íV . t c ht h nêil hn gn c p t n yul rt íl p h ohc gn t oert hnart ,i hc áig :p l hnauq gnux nauq c rt írt B . rt ohc úht gn h yâg m hn nauq c rt yàb hnìrt páhp gn hp oél oéhk gn d S + .c l hc m gn nôgn gn b c tás nauq u i t n id rt u c uêy àv iàogn nêb gn h hn gn hnàh n c gnôhk gn t i a c hnít c uht các tás o hk rt ohc n ik u i o t )...aúm ,táh ,hnìh o t gn t oh ,i hc òrt àl t ib c ( gn t oh các c hc T + .gn t oh các oàv aig maht uahn gnùc ihk ,au iht gn h oàh t r rt yàn u i .i hk t m các nád gn gn t uàm y ig gn b hnìh mìt móhn v ,t hn hc i hk ,gnôuv i hk hcíht móhN — . rt i hk ,u c i hk hnìh n n móhn v , rt i hk ,u c i hk hcíht móhN —
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2