intTypePromotion=1

NGHỆ THUẬT CHỮ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
187
lượt xem
69
download

NGHỆ THUẬT CHỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'nghệ thuật chữ', văn hoá - nghệ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NGHỆ THUẬT CHỮ

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MYÕ THUAÄT COÂNG NGHIEÄP ----- ----- MOÂN HOÏC NGHEÄ THUAÄT CHÖÕ GIAÛNG VIEÂN: CN. NGUYEÃN HOAØNG TUAÁN
  2. • Baøi 1: NGUOÀN GOÁC CHÖÕ VIEÁT I .CHÖÕ VIEÁT COÅ XÖA: Khi ngoân ngöõ con ngöôøi can coù nhöõng kyù hieäu öôùc ñònh ñeå dieãn taû taâm tö tình caûm, öôùc muoán. 1/ Chöõ vieát daïng hình hoïa. Khoaûng 4000 - 3.000 naêm (BC : tröôùc coâng nguyeân ): Xuaát hieän taïi Sumer (Löôõng Haø), treân vaùch ñaù taïi Chaâu AÂu ( veõ hình nhöõng con thuù …)
  3. 2/Chöõ töôïng hình (hieùroglyphique) Khoaûng 3.100 naêm (BC ); Chöõ töôïng hình ôû Ai caäp. • Ngöôøi Ai caäp bieát söû duïng kyù hieäu öôùc ñònh ngoân ngöõ daïng töôïng hình . Vôùi nhieàu kyù hieäu khaùc nhau . • Ngöôøi Ai caäp thay ngoân ngöõ dieãn yù (ideographique) baèng kyù hieäu dieãn aâm (phonnetique).
  4. • 3/ Chöõ vieát kyù töï hình neâm UGARIT: • Ugarit laø thaønh phoá lôùn , vôùi chuû yeáu ngöôøi Phenisi . Chòu aûnh höôûng nhieàu vaên hoùa lôùn nhö Ai caäp, Hittile, Babylon, Cretois, Mycemy,,,) , nôi giao thong buoân baùn vôùi ñòa theá thuaän lôïi. • Khu vöïc löôõng haø, vôùi lôïi theá phì nhieâu ñaát seùt. Ngöôøi Pheânisi , taän duïng vieát caùc kyù hieäu ngoân ngöõ quy öôùc treân maûnh data seùt, vôùi buùt laø caây saäy vaø veõ ñöôøng neùt thaúng nhö hình neâm vaø khoâng neùt cong vì khoù veõ treân ñaát seùt. Kyù hieäu naøy coù teân goïi chöõ hình neâm.
  5. Giai ñoaïn naøy ngöôøi Pheânisi cuõng nhaän thaáy chöõ töôïng hình bò haïn cheá . Kyù hieäu hình aûnh thay vì dieãn hình thay theá cho dieãn ) yù ( ideographic
  6. • Khoaûng naêm 1.100(BC): treân caùc vaên bia ngöôøi PHEÂNIXI (Tieåu AÙ) : ñöôïc vieát baèng chöõ caùc chöõ caùi Pheânixi . • Khoaûng 900 naêm (BC): Chöõ caùi phuï naøy lan roäng khaép vuøng Ñòa Trung Haûi • Khoaûng 1000 naên (BC) Xuaát hieän chöõ ARAMAIC ( xuaát phaùt töø chöõ Pheânixi) ,laø toå tieân cuûa chöõ Aûraäp vaø chöõ Phaïn ( Aán Ñoä ) sau naøy.
  7. Khu vực trung cận đông cổ
  8. • 900 naêm (BC) ngöôøi Pheânisi caûi tieán kyù hieäu dieãn yù thaønh 1 aâm , caùc aâm naøy gheùp laïi vôùi nhau thaønh töø. Ví duï ABBA nghóa laø cha ñöôïc gheùp töø kyù hieäu aleph +beth +beth+ aleph . • - 500 naêm (BC) Ngöôøi HYLAÏP , nhaän heä thoáng kyù hieäu phieân aâm cuûa ngöôøi Pheânixi ñöa theâm vaøo caùc nguyeân aâm khaùc
  9. • 2/ Chöõ caùi LATINH : Khoaûng 400 (BC) ngöôøi ROMA möôïn chöõ ngöôøi Hy laïp, theâm vaøo moät vaøi chöõ môùi (chöõ G vaøo boä chöõ – boä chöõ Latinh). . Boä chöõ Latinh cuûa ngöôøi Roma, laø nguoàn goác cuûa nhieàu ngoân ngöõ treân theá giôùi hieän nay.
  10. Chữ cổ tượng hình - khu vực Lưỡng hà và Ai cập
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2