intTypePromotion=3

Nghị định 106/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
105
lượt xem
10
download

Nghị định 106/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 106/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 106/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ch Ý nh ph ñ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 106/2004/N§­CP  ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ tÝn dông ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø  LuËt   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc   (söa   ®æi)   ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc ngµy 16 th¸ng 12 n¨m   2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I quy ®Þnh chung §i Ò u   1.  Môc ®Ých cña tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña  Nhµ níc  Môc ®Ých cña tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc lµ  hç trî c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ  thuéc mét sè  ngµnh, lÜnh vùc quan träng, ch¬ng tr×nh  kinh tÕ  lín cã  t¸c  ®éng trùc tiÕp  ®Õn chuyÓn dÞch c¬  cÊu  kinh tÕ, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ bÒn v÷ng.  §i Ò u  2.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh   NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc, bao gåm: 1. Cho vay  ®Çu t vµ  cho c¸c dù  ¸n vay theo hiÖp  ®Þnh   cña ChÝnh phñ. 2. Hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t. 3. B¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t.
 2. 2 § i Ò u   3.   Nguyªn t¾c tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ níc  1. Hç  trî  cho nh÷ng dù  ¸n  ®Çu t  cã  kh¶ n¨ng thu håi  vèn   trùc   tiÕp  thuéc   mét   sè   ngµnh,  lÜnh   vùc   quan   träng,   ch¬ng tr×nh kinh tÕ lín cã hiÖu qu¶ kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o   ®¶m hoµn tr¶ ®îc vèn vay.  2. Mét dù  ¸n cã  thÓ   ®ång thêi  ®îc hç  trî  theo h×nh  thøc cho vay ®Çu t mét phÇn vµ hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t;  hoÆc ®«ng thêi ®îc cho vay ®Çu t mét phÇn vµ b¶o l∙nh tÝn  dông ®Çu t. 3.  Tæng møc  hç  trî   theo c¸c  h×nh  thøc quy   ®Þnh  t¹i  kho¶n 2 cña §iÒu nµy cho mét dù  ¸n kh«ng qu¸ 85% vèn  ®Çu   t cña dù ¸n ®ã.  4. Dù  ¸n vay vèn  ®Çu t  hoÆc b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t  ph¶i   ®îc   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   thÈm   ®Þnh   ph¬ng   ¸n   tµi  chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî vèn vay tríc khi quyÕt ®Þnh ®Çu t. 5. Chñ   ®Çu t ph¶i sö  dông vèn vay  ®óng môc  ®Ých; tr¶  nî gèc vµ l∙i vay  theo hîp ®ång tÝn dông ®∙ ký. §i Ò u   4.   Giao   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   tæ   chøc   thùc  thi chÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. §i Ò u   5.  KÕ ho¹ch tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc  1. KÕ  ho¹ch tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc lµ  mét   bé   phËn   cña   kÕ   ho¹ch   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   cña   Nhµ   níc  nh»m   thùc   hiÖn   nh÷ng   môc   tiªu   chiÕn   lîc   vÒ   ph¸t   triÓn  kinh tÕ ­ x∙ héi trong tõng thêi kú.  KÕ   ho¹ch  tÝn dông   ®Çu t  ph¸t triÓn  cña  Nhµ  níc  ®îc  th«ng b¸o hµng n¨m bao gåm c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau:   a) Tæng møc tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc bao  gåm: møc cho vay  ®Çu t, dù  ¸n vay theo hiÖp  ®Þnh ChÝnh  phñ, hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  vµ  b¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu  t.  b) Nguån vèn ®Ó thùc hiÖn tæng møc tÝn dông ®Çu t cña  Nhµ níc. c) Tæng møc cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt cña ng©n s¸ch  nhµ níc. 2. Quü hç trî ph¸t triÓn cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Bé KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh vÒ dù kiÕn kÕ ho¹ch tÝn dông   ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc n¨m kÕ ho¹ch. Bé KÕ ho¹ch vµ  §Çu   t  phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   c¨n   cø   yªu   cÇu   vÒ   tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ kh¶ n¨ng c©n ®èi cña 
 3. 3 ng©n s¸ch nhµ  níc tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  giao kÕ  ho¹ch   tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc cho Quü hç trî ph¸t  triÓn tríc th¸ng 12 n¨m tríc n¨m kÕ ho¹ch.  3. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thùc hiÖn viÖc cÊp tÝn dông  cho phï  hîp víi tõng lo¹i   ®èi  tîng  theo  quy  ®Þnh trong  ph¹m vi tæng møc ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 4.  Trêng  hîp nhu  cÇu tÝn  dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña  Nhµ  níc trong n¨m vît møc kÕ  ho¹ch  ®∙ th«ng b¸o hoÆc vît  møc kÕ  ho¹ch cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt, Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh ®Ó tr×nh  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  §i Ò u  6.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  sau  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1.  Thêi h¹n  cho vay  lµ  kho¶ng  thêi  gian  tõ  khi  rót  vèn   lÇn   ®Çu   ®Õn   khi   tr¶   hÕt   nî   vay   theo   hîp   ®ång   tÝn   dông. 2. Thêi h¹n  ©n h¹n lµ  kho¶ng thêi gian cha ph¶i tr¶  nî  gèc,  ®îc tÝnh tõ  khi rót vèn lÇn  ®Çu  ®Õn khi b¾t  ®Çu  tr¶ nî gèc, tèi ®a b»ng thêi gian thùc hiÖn dù ¸n.  3. Thêi h¹n tr¶ nî  lµ  kho¶ng thêi gian tõ  khi tr¶ nî  kho¶n vay  ®Çu tiªn cho  ®Õn khi tr¶ hÕt nî  vay theo hîp  ®ång tÝn dông.  4.   Kú   h¹n   tr¶   nî   lµ   kho¶ng   thêi   gian   quy   ®Þnh   cho  tõng lÇn tr¶ nî trong thêi h¹n tr¶ nî. 5. Cho vay  ®Çu t  lµ  viÖc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn cho  c¸c chñ ®Çu t vay vèn ®Ó thùc hiÖn ®Çu t dù ¸n.   6. Hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t lµ  viÖc Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn hç  trî  mét phÇn l∙i suÊt cho chñ   ®Çu t  vay vèn cña  c¸c tæ chøc tÝn dông  ®Ó   ®Çu t  dù  ¸n,  sau  khi  dù  ¸n  ®∙  hoµn thµnh ®a vµo sö dông vµ tr¶ ®îc nî vay. 7. B¶o l∙nh tÝn dông  ®Çu t lµ  cam kÕt cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn víi tæ chøc tÝn dông cho vay vèn vÒ  viÖc tr¶  nî   ®Çy  ®ñ,  ®óng h¹n cña bªn  ®i vay. Trong trêng hîp bªn  ®i vay kh«ng tr¶ ®îc nî hoÆc tr¶ kh«ng ®ñ nî khi ®Õn h¹n,   Quü hç trî ph¸t triÓn sÏ tr¶ nî thay cho bªn ®i vay. 8. Dù  ¸n vay vèn theo HiÖp  ®Þnh ChÝnh phñ  lµ  c¸c dù  ¸n cña níc ngoµi ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam (hoÆc c¬ quan ®îc  ñy quyÒn) cho vay vèn  ®Çu t  theo HiÖp  ®Þnh ký  kÕt gi÷a  ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   víi   ChÝnh   phñ   níc   cã   dù   ¸n   vay   vèn  (hoÆc c¬ quan ®îc ñy quyÒn).  
 4. 4 Ch¬ng II TÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc A. Cho vay ®Çu t ph¸t triÓn §i Ò u   7.  C¸c h×nh thøc cho vay ®Çu t ph¸t triÓn cña  Nhµ níc 1. Cho vay ®Çu t; 2. Cho dù ¸n vay theo HiÖp ®Þnh ChÝnh phñ. Môc I. Cho vay ®Çu t §i Ò u  8.  §èi tîng cho vay ®Çu t  1. §èi tîng cho vay  ®Çu t  lµ  c¸c dù  ¸n cã  kh¶ n¨ng   thu   håi   vèn   trùc   tiÕp   thuéc   danh   môc   c¸c   dù   ¸n,   ch¬ng  tr×nh do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cho tõng thêi kú.  Thêi h¹n u ®∙i ®èi víi c¸c dù ¸n ®îc quy ®Þnh t¹i Môc  I cña Danh môc c¸c dù  ¸n, ch¬ng tr×nh vay vèn  ®Çu t  kÌm  theo NghÞ ®Þnh nµy ®Õn  ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. 2. Danh môc c¸c dù  ¸n, ch¬ng tr×nh  ®îc chi tiÕt theo  tõng  ®èi tîng, thêi h¹n ¸p dông u  ®∙i vµ  do Bé  Tµi chÝnh   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   c¬   quan   liªn   quan   tr×nh  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §i Ò u  9.  §iÒu kiÖn cho vay ®Çu t  1. Thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy; 2. §∙ hoµn thµnh thñ  tôc  ®Çu t theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc;  3. Chñ   ®Çu t  lµ  tæ chøc vµ  c¸ nh©n cã  n¨ng lùc hµnh   vi d©n sù ®Çy ®ñ; 4. §èi víi dù ¸n ®Çu t më réng s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng  nghÖ  thiÕt bÞ, chñ   ®Çu t ph¶i cã  t×nh h×nh tµi chÝnh b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n; 5. Cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh cã l∙i; 6. §îc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thÈm  ®Þnh ph¬ng ¸n tµi  chÝnh,   ph¬ng   ¸n   tr¶   nî   vµ   chÊp   thuËn   cho   vay   tríc   khi  quyÕt ®Þnh ®Çu t.
 5. 5 7.   Thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   ®¶m   tiÒn   vay   t¹i  §iÒu 16 NghÞ   ®Þnh nµy. §èi víi tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn  vay thuéc  ®èi tîng mua b¶o hiÓm b¾t buéc, th×  chñ   ®Çu t  ph¶i cam kÕt mua b¶o hiÓm tµi s¶n trong suèt thêi h¹n vay  vèn t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm ho¹t  ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt  Nam.   §i Ò u  10.  Møc vèn cho vay ®Çu t  1. Møc vèn cho vay  ®èi víi tõng dù  ¸n do Quü  hç  trî   ph¸t triÓn quyÕt  ®Þnh, tèi  ®a b»ng 70% tæng sè  vèn  ®Çu t  cña dù  ¸n. Sè  vèn cßn l¹i, chñ   ®Çu t  ph¶i x¸c  ®Þnh  ®îc  nguån vµ c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh cô thÓ, b¶o ®¶m tÝnh kh¶  thi cña dù ¸n. 2. Trong qu¸ tr×nh gi¶i ng©n, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn   thùc hiÖn theo c¬  cÊu nguån vèn  ®∙ x¸c  ®Þnh theo kho¶n 1  cña §iÒu nµy. §i Ò u  11.  Thêi h¹n cho vay ®Çu t 1.  Thêi h¹n  cho vay  x¸c  ®Þnh  theo  kh¶ n¨ng  thu  håi  vèn phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh cña dù  ¸n  vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña chñ ®Çu t nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 12  n¨m. 2. Mét sè  dù  ¸n  ®Æc thï  nh  trång rõng cã  thêi gian  thu håi vèn dµi, thêi h¹n vay tèi ®a kh«ng qu¸ 15 n¨m.   §i Ò u  12.  L∙i suÊt cho vay ®Çu t  1. L∙i suÊt cho vay  ®Çu t  ®îc x¸c  ®Þnh t¬ng  ®¬ng 70%  l∙i suÊt cho vay trung vµ  dµi h¹n b×nh qu©n cña c¸c ng©n  hµng th¬ng m¹i nhµ  níc.  Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh quy  ®Þnh  l∙i suÊt cho vay ®Çu t trong tõng thêi kú. 2. Khi l∙i suÊt thÞ  trêng cã  sù  biÕn  ®éng tõ  15% trë  lªn, Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh l∙i suÊt   cho vay. Sè lÇn ®iÒu chØnh l∙i suÊt mçi n¨m tèi ®a 2 lÇn.  3. §èi víi mét dù  ¸n, l∙i suÊt vay vèn  ®îc x¸c  ®Þnh  t¹i thêi  ®iÓm ký  hîp  ®ång tÝn dông  ®Çu tiªn vµ   ®îc gi÷  nguyªn trong suèt thêi h¹n cho vay.  4.   L∙i   suÊt   nî   qu¸   h¹n   b»ng   150%   l∙i   suÊt   cho   vay  trong h¹n ghi trong hîp ®ång tÝn dông. 5. Trong thêi h¹n  ©n h¹n c¸c chñ   ®Çu t  cha ph¶i tr¶  nî gèc nhng ph¶i tr¶ l∙i.  
 6. 6 Môc II. Cho dù ¸n vay theo hiÖp ®Þnh ChÝnh phñ  §i Ò u   13.   §èi   tîng   cho   dù   ¸n   vay   theo   HiÖp   ®Þnh  ChÝnh phñ C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  b»ng   nguån   viÖn   trî   cña   ChÝnh   phñ  ViÖt Nam cho c¸c níc ®∙ cã HiÖp ®Þnh ®îc ký kÕt.  §i Ò u   14.   §iÒu   kiÖn   cho   vay   dù   ¸n   theo   HiÖp   ®Þnh  ChÝnh phñ 1.  C¸c dù  ¸n  vay vèn  theo HiÖp   ®Þnh  ChÝnh  phñ  ph¶i  mua c¸c s¶n phÈm hoÆc thiÕt bÞ  cña ViÖt Nam s¶n xuÊt, sö  dông c¸c chuyªn  gia hoÆc lao  ®éng  cña  ViÖt  Nam  ®Ó  thùc  hiÖn dù ¸n. 2. C¸c  ®iÒu kiÖn vay kh¸c thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cô  thÓ   t¹i   HiÖp   ®Þnh   ®îc   ký   kÕt   gi÷a   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam  (hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn) víi ChÝnh phñ  (hoÆc ngêi  ®îc uû  quyÒn) níc nhËn vèn vay. §i Ò u  15.  Thùc hiÖn gi¶i ng©n Hµng n¨m, Bé Tµi chÝnh chuyÓn vèn cho Quü hç trî ph¸t   triÓn. C¨n cø HiÖp  ®Þnh ChÝnh phñ  vµ  hå  s¬  cña c¸c dù  ¸n   nhËn   vèn   chuyÓn   tíi,   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   thùc   hiÖn   thanh to¸n cho nhµ  cung cÊp thiÕt bÞ, hµng hãa cña ViÖt  Nam vµ  c¸c chi phÝ  liªn quan  ®Õn thùc hiÖn dù  ¸n  ®∙ ghi  trong HiÖp ®Þnh theo yªu cÇu cña ngêi thô hëng. Môc III. B¶o ®¶m tiÒn vay, tr¶ nî vay vµ xö lý rñi ro §i Ò u   16.   Tµi s¶n b¶o  ®¶m ¸p dông  ®èi víi cho vay  ®Çu t vµ b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t   1. C¸c chñ   ®Çu t khi vay vèn  ®Çu t hoÆc  ®îc b¶o l∙nh  tÝn dông  ®Çu t  ®îc dïng tµi s¶n h×nh thµnh tõ  vèn vay  ®Ó   b¶o ®¶m tiÒn vay.  2. Trong thêi gian cha tr¶ hÕt nî, chñ ®Çu t kh«ng ®­ îc chuyÓn nhîng, b¸n hoÆc thÕ  chÊp, cÇm cè  tµi s¶n  ®ã   ®Ó  vay vèn n¬i kh¸c. Khi chñ ®Çu t, ®¬n vÞ vay vèn kh«ng tr¶  ®îc nî, hoÆc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, Quü hç trî ph¸t triÓn ®îc  xö  lý  tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay nh   ®èi víi tµi s¶n  thÕ  chÊp theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi c¸c tæ chøc  tÝn dông ®Ó thu håi nî.  
 7. 7 § i Ò u  17.  Tr¶ nî vay  1. Chñ   ®Çu t  cã  tr¸ch nhiÖm tr¶ vèn vay cho tæ chøc  cho vay theo ®óng hîp ®ång tÝn dông ®∙ ký. 2. Trong thêi gian  ©n h¹n, chñ   ®Çu t  cha ph¶i tr¶ nî  gèc nhng ph¶i tr¶ l∙i.  3. NÕu sau thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy  ®Õn  h¹n tr¶ nî, chñ   ®Çu t kh«ng tr¶  ®îc nî  vay cña kú  h¹n  ®ã  vµ kh«ng ®îc ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, gia h¹n nî th× Quü   hç  trî  ph¸t triÓn chuyÓn sè  nî  gèc vµ  l∙i chËm tr¶ sang  nî  qu¸ h¹n vµ  chñ   ®Çu t  ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy.    §i Ò u   18.  §iÒu chØnh thêi h¹n  ©n h¹n, thêi h¹n tr¶  nî vµ møc tr¶ nî trong mçi kú h¹n Trêng hîp do nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ   ®Çu t kh«ng  tr¶  ®îc nî  theo  ®óng  tháa  thuËn ghi trong  hîp  ®ång tÝn  dông, ph¶i cã  v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ   göi Quü  hç  trî  ph¸t triÓn   ®Ó  xem xÐt  ®iÒu chØnh thêi h¹n  ©n h¹n; thêi h¹n, kú  h¹n  tr¶ nî vµ møc tr¶ nî trong mçi kú h¹n theo thÈm quyÒn quy   ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy(sau ®©y gäi t¾t lµ gia h¹n  nî). Thêi h¹n gia h¹n nî  tèi  ®a b»ng 1/3 thêi h¹n tr¶ nî   ®∙ ghi trong hîp ®ång tÝn dông.   §i Ò u  19.  Rñi ro vµ xö lý rñi ro 1. Chñ   ®Çu t  ®îc xem xÐt gia h¹n nî, khoanh nî, xo¸  nî  hoÆc miÔn, gi¶m l∙i tiÒn vay, do nguyªn nh©n bÊt kh¶  kh¸ng: thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n bÊt ngê g©y thiÖt h¹i   tµi s¶n; do Nhµ níc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch.   2. C¸c trêng hîp chuyÓn ®æi së h÷u, xö lý khã kh¨n vÒ  tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp cã  sö  dông tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ  níc th×  thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh cña  ChÝnh phñ nh ®èi víi c¸c kho¶n nî ng©n hµng th¬ng m¹i.  §i Ò u  20.  TrÝch, lËp Quü dù phßng rñi ro  Hµng n¨m, Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ® îc lËp Quü  dù  phßng  rñi ro ®Ó xö lý c¸c rñi ro do c¸c chñ ®Çu t kh«ng tr¶ ®îc  nî  theo hîp  ®ång tÝn dông. ViÖc trÝch, lËp Quü  dù  phßng  rñi ro ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Quü dù phßng rñi ro ®îc trÝch hµng n¨m tèi ®a b»ng  0,2% trªn d  nî  b×nh qu©n cho vay  ®Çu t  vµ  nghÜa vô  b¶o  l∙nh tÝn dông ®Çu t. Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc trÝch lËp  Quü dù phßng rñi ro.
 8. 8 2.  ViÖc trÝch  lËp  Quü  dù   phßng  rñi ro hµng  n¨m  ®îc  h¹ch to¸n vµo chi phÝ  ho¹t  ®éng nghiÖp vô  cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn. §i Ò u  21.  ThÈm quyÒn xö lý rñi ro: 1.   Tæng   gi¸m   ®èc   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   quyÕt   ®Þnh  ®iÒu chØnh thêi h¹n  ©n h¹n; thêi h¹n, kú  h¹n tr¶ nî  vµ  møc tr¶ nî trong mçi kú h¹n. 2.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  quyÕt  ®Þnh khoanh nî, xo¸ nî, miÔn vµ  gi¶m l∙i suÊt vay  cho chñ dù ¸n trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc Quü hç  trî ph¸t triÓn. 3. ViÖc xö lý rñi ro cña c¸c dù ¸n vay theo HiÖp ®Þnh   ChÝnh phñ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 4. Trêng hîp Quü  dù  phßng rñi ro cña Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn kh«ng  ®ñ  bï   ®¾p th×  Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. B. Hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t §i Ò u   22.   §èi tîng  ®îc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  bao gåm:  1. C¸c dù  ¸n thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy nhng míi ®îc vay mét phÇn hoÆc cha  ®îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  2. C¸c dù  ¸n theo danh môc ngµnh nghÒ  thuéc lÜnh vùc  vµ   ®Þa bµn  ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña ChÝnh phñ  vÒ  híng dÉn thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu  t  trong níc (söa  ®æi) nhng kh«ng thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t vµ kh«ng ®îc b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t cña Quü hç trî  ph¸t triÓn. §i Ò u   23.  §iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu  t 1. D ¸n thuéc  ®èi tîng hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh nµy.  2. Dù ¸n ®Çu t  ®∙ hoµn thµnh ®a vµo sö dông vµ ®∙ hoµn  tr¶ ®îc vèn vay. 
 9. 9 § i Ò u  24.  Nguyªn t¾c hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t Chñ   ®Çu t  chØ  ®îc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  ®èi víi  sè  vèn vay cña tæ chøc tÝn dông  ®Ó   ®Çu t tµi s¶n cè   ®Þnh  vµ  trong ph¹m vi tæng sè  vèn  ®Çu t t tµi s¶n cè   ®Þnh cña  dù  ¸n. Thêi gian tÝnh hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  lµ  thêi  gian thùc vay vèn trong h¹n cña dù ¸n.  §i Ò u  25.  Møc hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t 1. §èi víi c¸c kho¶n vay vèn b»ng §ång ViÖt Nam th×  møc hç trî l∙i suÊt sau ®Çu t cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng  nî  gèc thùc tr¶, nh©n (x) víi 50% l∙i suÊt tÝn dông  ®Çu  t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc, nh©n (x) víi thêi h¹n thùc vay  (quy ®æi theo n¨m) cña sè nî gèc thùc tr¶.   2. §èi víi c¸c kho¶n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ th× møc hç  trî l∙i suÊt sau ®Çu t cña dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng nî gèc  nguyªn tÖ  thùc tr¶ trong n¨m, nh©n (x) víi 35% l∙i suÊt  vay vèn ngo¹i tÖ  theo hîp  ®ång vay vèn cña tæ chøc tÝn  dông, nh©n (x) víi thêi h¹n thùc vay (quy  ®æi theo n¨m)  cña sè nî gèc thùc tr¶.  3.   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   thùc   hiÖn   cÊp   hç   trî   l∙i  suÊt sau  ®Çu t  cho c¸c chñ  dù  ¸n 1 hoÆc  2 lÇn trong  1   n¨m. c. B¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t   §i Ò u  26.  §èi tîng ®îc b¶o l∙nh 1. C¸c dù  ¸n thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy nhng míi ®îc vay mét phÇn hoÆc cha  ®îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc.  2. C¸c dù  ¸n theo danh môc ngµnh nghÒ  thuéc lÜnh vùc  vµ   ®Þa bµn  ®îc hëng  u  ®∙i  ®Çu t  theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña ChÝnh phñ  vÒ  híng dÉn thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu  t  trong níc (söa  ®æi) nhng kh«ng thuéc  ®èi tîng vay vèn  ®Çu t  vµ  kh«ng  ®îc hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  cña Quü  hç  trî ph¸t triÓn. §i Ò u  27.  §iÒu kiÖn b¶o l∙nh   1. Thuéc ®èi tîng b¶o l∙nh vay vèn ®Çu t quy ®Þnh t¹i  §iÒu 26 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §iÒu kiÖn dù  ¸n  ®îc b¶o l∙nh nh  quy  ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 2, 3, 4, 5, vµ 7 cña §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy.  3. §îc Quü  hç  trî  ph¸t triÓn thÈm  ®Þnh ph¬ng ¸n tµi  chÝnh, ph¬ng ¸n tr¶ nî. 
 10. 10 § i Ò u  28.  Thêi h¹n b¶o l∙nh  §îc x¸c  ®Þnh phï  hîp víi thêi h¹n vay vèn theo tháa  thuËn gi÷a chñ ®Çu t víi tæ chøc tÝn dông cho vay. §i Ò u  29.  Møc b¶o l∙nh 1. Møc b¶o l∙nh  ®èi víi mét dù  ¸n kh«ng vît qu¸ 70%  tæng sè vèn ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh ®îc duyÖt cña dù ¸n. 2. Tæng møc b¶o l∙nh cho c¸c dù  ¸n trong n¨m cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn kh«ng vît qu¸ tæng sè  vèn cho vay  ®Çu  t trong n¨m ®ã. §i Ò u  30.  PhÝ b¶o l∙nh Chñ   ®Çu t  ®îc b¶o  l∙nh kh«ng  ph¶i  tr¶  phÝ  b¶o  l∙nh  cho Quü hç trî ph¸t triÓn. §i Ò u   31.  Tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh khi chñ ®Çu t kh«ng  tr¶ ®îc nî Trêng hîp  chñ   ®Çu  t  kh«ng  tr¶  ®îc nî  vay  theo  ®óng  hîp ®ång tÝn dông ®∙ ký th×: 1. Quü  hç  trî  ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ nî  cho  tæ chøc tÝn dông thay chñ   ®Çu t phÇn vèn vay  ®∙ nhËn b¶o  l∙nh.  2.   Chñ   ®Çu   t  ph¶i   nhËn   nî   b¾t   buéc   víi   Quü   hç   trî  ph¸t triÓn vÒ  sè  tiÒn Quü  hç  trî  ph¸t triÓn tr¶ nî  thay  víi l∙i suÊt ph¹t b»ng 150% l∙i suÊt ®ang vay cña tæ chøc  tÝn dông.  3. Khi cã  nguån tr¶ nî, chñ   ®Çu t  ph¶i tr¶ nî  phÇn  nhËn   nî   b¾t   buéc   (kÓ   c¶   nî   l∙i)   cho   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn. §i Ò u  32.  Xö lý rñi ro trong b¶o l∙nh Trêng hîp c¸c chñ ®Çu t  ®îc b¶o l∙nh kh«ng tr¶ ®îc sè  nî  b¾t buéc cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn sÏ   ®îc xö  lý  theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 vµ §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy.      
 11. 11 Ch¬ng III nguån vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc §i Ò u   33.   Nguån vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ níc 1. Vèn ng©n s¸ch nhµ níc:  a) Vèn ®iÒu lÖ cña Quü hç trî ph¸t triÓn. b) Vèn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp bæ sung hµng n¨m ®Ó thùc  hiÖn c¸c h×nh thøc tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. c) Vèn c¸c dù  ¸n, ch¬ng tr×nh  ®îc ChÝnh phñ  giao cho  Quü hç trî ph¸t triÓn thùc hiÖn.  d) Vèn cña ChÝnh phñ ViÖt Nam cho c¸c dù ¸n níc ngoµi  vay theo HiÖp ®Þnh cña ChÝnh phñ.   2. Vèn do Quü hç trî ph¸t triÓn huy ®éng: a) Vèn tõ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. b) Vèn vay tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. c) Huy ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Vèn ODA, vèn vay nî  níc ngoµi cña ChÝnh phñ  dïng  ®Ó cho vay l¹i. Ch¬ng IV Quü hç trî ph¸t triÓn §i Ò u  34.   NhiÖm vô cña Quü hç trî ph¸t triÓn  1. Huy  ®éng vèn, tiÕp nhËn vµ  qu¶n lý  c¸c nguån vèn  cña Nhµ níc dµnh cho tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n­ íc theo quy ®Þnh.  2. Thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ níc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. NhËn cÊp ph¸t, cho vay tõ c¸c nguån vèn do c¸c ®Þa  ph¬ng, c¸c tæ chøc trong vµ  ngoµi níc uû  th¸c; thùc hiÖn  c¸c nhiÖm vô kh¸c do Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 4. Tæ chøc thanh to¸n cho kh¸ch hµng cã  quan hÖ  trùc  tiÕp vµ  tham gia hÖ  thèng  thanh  to¸n theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.  5.  Thùc hiÖn  b¸o  c¸o hµng  quÝ  hoÆc   ®ét  xuÊt khi  cã  yªu cÇu cho Thñ tíng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t.
 12. 12 § i Ò u  35.  C¬ chÕ tµi chÝnh Quü hç trî ph¸t triÓn  1. Ho¹t  ®éng cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn kh«ng v×  môc  ®Ých lîi nhuËn,  ®îc Nhµ  níc b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n;  ®îc miÔn thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc. 2. Ng©n s¸ch nhµ  níc thùc hiÖn cÊp bï  chªnh lÖch l∙i  suÊt,   hç   trî   l∙i   suÊt   sau   ®Çu   t  vµ   c¸c   kho¶n   phÝ   ho¹t  ®éng cho Quü hç trî ph¸t triÓn theo thùc tÕ thùc hiÖn tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc hµng n¨m.  Ch¬ng V tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc §i Ò u  36.  Bé Tµi chÝnh 1.   Thùc   hiÖn   qu¶n   lý   nhµ   níc   vÒ   tµi   chÝnh   ®èi   víi  ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ Quü hç  trî ph¸t triÓn;  2. Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh thay mÆt Thñ  t íng ChÝnh phñ  chØ  ®¹o ho¹t  ®éng cña Quü  hç  trî  ph¸t triÓn, quyÕt  ®Þnh  l∙i suÊt huy  ®éng  vèn  cña  Quü  hç  trî  ph¸t  triÓn;  quyÕt  ®Þnh møc l∙i suÊt vµ ®iÒu chØnh l∙i suÊt cho vay theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 §iÒu 12 cña NghÞ   ®Þnh nµy; xö  lý  rñi   ro tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc theo thÈm quyÒn. 3. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé liªn quan tr×nh ChÝnh   phñ quyÕt ®Þnh danh môc c¸c ®èi tîng ®îc vay vèn ®Çu t vµ  thêi h¹n ¸p dông u ®∙i trong tõng thêi kú. 4. Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t bè  trÝ  vèn ng©n  s¸ch nhµ  níc hµng n¨m cho Quü  hç  trî  ph¸t triÓn  ®Ó  thùc  hiÖn c¸c h×nh thøc tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 5.   KiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn   trong   viÖc vay vèn, nhËn nî  vµ  tr¶ nî  c¸c nguån vèn huy  ®éng;  sö  dông vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc  ®Ó  cho  vay   ®Çu   t,   cÊp   tiÒn   hç   trî   l∙i   suÊt   sau   ®Çu   t,   tr¶   nî  thay b¶o l∙nh tÝn dông ®Çu t; thùc hiÖn gi¶i ng©n vèn cho  vay   theo   HiÖp   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   ký   víi   níc  ngoµi. 6. Tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh   theo thÈm quyÒn c¸c chÝnh s¸ch, c¬  chÕ  tµi chÝnh; chÝnh   s¸ch huy  ®éng vµ  sö  dông vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ níc; gi¸m s¸t tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng cña Quü  hç trî ph¸t triÓn.
 13. 13 § i Ò u  37.  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t 1. Tæng hîp kÕ ho¹ch tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc hµng n¨m trong  kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn  kinh tÕ  ­ x∙ héi   chung vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ó th«ng b¸o kÕ ho¹ch tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc hµng n¨m.  2.   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   lËp   dù   to¸n  ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp bï  chªnh lÖch l∙i suÊt, hç  trî  l∙i  suÊt sau  ®Çu t  cho ho¹t  ®éng tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn  cña Nhµ níc hµng n¨m theo quy ®Þnh. 3. Chñ tr× tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ giao kÕ ho¹ch tÝn  dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc hµng n¨m vµ dù to¸n cÊp  bï l∙i suÊt cho Quü hç trî ph¸t triÓn. 4. Phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh kiÓm tra ho¹t  ®éng cña  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn trong viÖc vay vèn, nhËn nî  vµ  tr¶  nî   c¸c   nguån   vèn   huy   ®éng,   sö   dông   vèn   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc  ®Ó  cho vay, cÊp tiÒn hç  trî  l∙i  suÊt sau ®Çu t, tr¶ nî thay b¶o l∙nh, thùc hiÖn gi¶i ng©n  theo   HiÖp   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   ký   víi   c¸c   níc  ngoµi. 5.   C«ng   bè   réng   r∙i   vµ   cËp   nhËt   th«ng   tin   vÒ   quy  ho¹ch, chiÕn lîc vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn ngµnh, vïng, s¶n  phÈm vµ  c¸c chÝnh  s¸ch  khuyÕn  khÝch   ®Çu t  vµ  xuÊt khÈu  cña Nhµ níc.  §i Ò u  38.  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1.  Thùc hiÖn  chøc  n¨ng  qu¶n lý   nhµ  níc  vÒ  tiÒn  tÖ,  ngo¹i hèi, tÝn dông cã  liªn quan  ®Õn tÝn dông  ®Çu t ph¸t  triÓn cña Nhµ níc; 2. Híng dÉn Quü  hç  trî  ph¸t triÓn tham gia hÖ  thèng  thanh   to¸n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   4   §iÒu   34   cña   NghÞ  ®Þnh nµy; 3. ChØ ®¹o Ng©n hµng chÝnh s¸ch x∙ héi, c¸c ng©n hµng   th¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông phèi hîp víi Quü hç trî   ph¸t triÓn, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô   ñy th¸c cho vay, b¶o  l∙nh vµ  hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy vµ Quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông. §i Ò u   39.   C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ  vµ  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng 1.   C«ng   bè   réng   r∙i   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   ®Þnh   híng  ph¸t   triÓn   vµ  c¸c  quy  tr×nh,   quy   ph¹m  tiªu   chuÈn,   ®Þnh   møc kinh tÕ, kü thuËt cña ngµnh, lÜnh vùc, s¶n phÈm, vïng   l∙nh thæ vµ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c trong tõng thêi 
 14. 14 kú  lµm c¬  së  thÈm  ®Þnh c¸c dù  ¸n  ®îc Nhµ  níc hç  trî   ®Çu  t.  2. Theo chøc n¨ng vµ  nhiÖm vô  chØ  ®¹o, kiÓm tra c¸c  chñ   ®Çu t  triÓn khai thùc hiÖn  ®Çu t  theo  ®óng quy  ®Þnh  cña Nhµ níc vÒ ®Çu t, b¶o ®¶m tiÕn ®é vµ hoµn tr¶ vèn vay  theo ®óng cam kÕt cña hîp ®ång tÝn dông.  3. Phèi hîp víi Quü  hç  trî  ph¸t triÓn gi¶i quyÕt hËu  qu¶  ®èi víi c¸c dù  ¸n bÞ   ®×nh chØ hoÆc kh«ng tr¶  ®îc nî  vay   thuéc   ph¹m   vi   tr¸ch   nhiÖm   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt. Ch¬ng VI b¸o c¸o, Thanh tra, kiÓm tra vµ Xö lý vi ph¹m §i Ò u  40.  Thanh tra, kiÓm tra, b¸o c¸o 1. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña  Nhµ  níc theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®Òu ph¶i chÞu sù  thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong tõng trêng hîp cô  thÓ, viÖc thanh tra, kiÓm  tra cã  thÓ  thùc hiÖn  ë  tõng kh©u hoÆc  ë  tÊt c¶ c¸c kh©u  cña   qu¸   tr×nh   ®Çu   t  x©y   dùng,   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   vµ  hoµn tr¶ vèn vay. 3. Thñ  trëng c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc   Trung  ¬ng   thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm   tra,   gi¸m   s¸t   qu¸  tr×nh triÓn khai thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t  ph¸t  triÓn cña Nhµ níc thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4.  §Þnh kú   hµng quý  hoÆc  ®ét xuÊt,  Quü   hç  trî  ph¸t  triÓn tæng hîp b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  viÖc thùc hiÖn  kÕ  ho¹ch tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn,  ®ång thêi göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc Thèng kª. §i Ò u  41.  Xö lý vi ph¹m 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   ®îc   hëng   tÝn   dông   ®Çu   t  ph¸t  triÓn cña Nhµ  níc nÕu vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh  nµy th×  tuú  theo møc  ®é  vi ph¹m cã  thÓ  bÞ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh, nÕu g©y thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n th× ph¶i båi thêng vµ  xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ngêi quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  sai vÒ  chñ  tr¬ng  ®Çu t, g©y  hËu qu¶ nghiªm träng vÒ  kinh tÕ  ­ x∙ héi, m«i tr êng th×  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt
 15. 15 3.   Quü   hç   trî   ph¸t   triÓn,   tæ   chøc   tÝn   dông   nÕu   vi  ph¹m   hîp   ®ång   tÝn   dông,   hîp   ®ång   hç   trî   l∙i   suÊt,   hîp  ®ång b¶o l∙nh, hîp  ®ång b¶o hiÓm th×  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng VII ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  42.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ   ®Þnh   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy   ®¨ng   C«ng   b¸o.   B∙i   bá   NghÞ   ®Þnh   sè   43/1999/N§­CP  ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t   ph¸t triÓn cña Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan ®Õn  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc tr¸i víi quy  ®Þnh  cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  43.  C¸c dù ¸n ®∙ ký hîp ®ång tÝn dông  §èi víi c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t, b¶o l∙nh  tÝn dông  ®Çu t, hç  trî  l∙i suÊt sau  ®Çu t  ®∙ ký  hîp  ®ång  víi Quü hç trî ph¸t triÓn tríc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu  lùc,  ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy  ®Þnh  ghi trong hîp  ®ång  tÝn dông ®∙ ký. §i Ò u  44.  Tr¸ch nhiÖm híng dÉn thùc hiÖn Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   n íc  ViÖt Nam vµ  Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn chÞu  tr¸ch  nhiÖm   híng   dÉn   thùc   hiÖn  NghÞ   ®Þnh   nµy   theo   chøc   n¨ng vµ thÈm quyÒn. §i Ò u   45.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi  ®ång qu¶n lý  Quü  hç  trî  ph¸t triÓn chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy. danh môc c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh vay vèn ®Çu t (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§­CP ngµy   01/4/2004 cña ChÝnh phñ)
 16. 16 STT C¸c ®èi tîng vay vèn ®Çu t §Þa bµn thùc hiÖn dù  ¸n I. C¸c dù ¸n cho vay ®Çu t theo  quy   ho¹ch   ®îc   cÊp   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt: 01 C¸c   dù   ¸n   trång   rõng   nguyªn   Þa   bµn   cã   ®iÒu   kiÖn  § liÖu   giÊy,   bét   giÊy,   v¸n   nh©n  kinh   tÕ­x∙   héi   khã  t¹o tËp trung g¾n liÒn víi c¸c  kh¨n theo danh môc B,  doanh nghiÖp chÕ biÕn. C   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh  phñ   vÒ   híng   dÉn   thi  hµnh LuËt KhuyÕn khÝch  ®Çu   t  trong   níc   (söa  ®æi),  sau  ®©y gäi t¾t  lµ ®Þa bµn B vµ C. 02 C¸c  dù  ¸n  s¶n  xuÊt  gièng   gèc,  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  gièng   míi   sö   dông   c«ng   nghÖ  µn b cao. 03 C¸c   dù   ¸n   cung   cÊp   níc   s¹ch  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  phôc vô sinh ho¹t. bµn 04 C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt   vµ  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  chÕ biÕn muèi c«ng nghiÖp. bµn 05 C¸c dù  ¸n  ®Çu t  s¶n xuÊt kh¸ng  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  sinh. bµn 06 C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  trêng   d¹y  Khu vùc n«ng th«n nghÒ; 07 C¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  nhµ   m¸y   dÖt, Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  in nhuém hoµn tÊt. bµn 08 ­ C¸c dù  ¸n s¶n xuÊt ph«i thÐp  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  tõ  quÆng, thÐp chuyªn dïng chÊt  µn b lîng cao. ­ C¸c dù ¸n khai th¸c vµ s¶n xuÊt  nh«m. 09 ­   C¸c   dù   ¸n   s¶n   xuÊt   «t«   chë  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  kh¸ch lo¹i 25 chç  ngåi trë  lªn  µn b víi tû lÖ néi ®Þa hãa tèi thiÓu  40%. ­ C¸c dù ¸n ®Çu t ®ãng míi toa xe  ®êng s¾t t¹i c¸c c¬  së  s¶n xuÊt  trong níc. ­ C¸c dù ¸n s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p  ®Çu m¸y xe löa. ­ C¸c dù  ¸n  ®Çu t nhµ  m¸y  ®ãng  tµu biÓn.               10 C¸c   dù   ¸n   s¶n   xuÊt   ®éng   c¬  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  diesel lo¹i tõ 300 CV trë  lªn. bµn 11 ­ C¸c dù  ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  c¬ khÝ nÆng, míi. bµn ­ C¸c dù ¸n ®óc víi quy m« lín. 12 C¸c dù  ¸n x©y dùng c¸c nhµ  m¸y     §Þa bµn B vµ C.
 17. 17 thuû   ®iÖn  lín:  Phôc  vô  cho  di  d©n  vµ  chÕ  t¹o  thiÕt   bÞ  trong  níc. 13 C¸c   dù   ¸n   s¶n   xuÊt   ph©n   ®¹m,  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  DAP. bµn 14 Vèn  ®èi øng c¸c dù  ¸n sö  dông  Kh«ng   ph©n   biÖt   ®Þa  vèn ODA cho vay l¹i. bµn II.   Ch¬ng   tr×nh,   môc   tiªu   ®Æc  biÖt   cña   ChÝnh   phñ   thùc   hiÖn  theo ph¬ng thøc ñy th¸c: ­ Kiªn cè hãa kªnh m¬ng.   Theo   ñy   quyÒn   cña  ­   Cho   vay   phÇn   t«n   nÒn   diÖn  Ýnh phñ. Ch tÝch x©y dùng nhµ   ë  cho c¸c hé  d©n c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu  Long.  ­  C¸c  ch¬ng  tr×nh  kh¸c  (kÓ  c¶  cho vay l¹i vèn ODA).
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản