intTypePromotion=1

Nghị định 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
222
lượt xem
34
download

Nghị định 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 109/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ Sè 109/2005/N§­CP ngµy 24 th¸ng 8 n¨m 2005  VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 89/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy   12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña   LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   sè   20/2004/QH11   ngµy   15   th¸ng 6 n¨m 2004; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu t¹i NghÞ ®Þnh  sè  89/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  vÒ b¶o hiÓm tiÒn göi nh sau: 1. §iÒu 2 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1. C¸c tæ chøc tÝn dông vµ tæ chøc kh«ng ph¶i lµ tæ  chøc tÝn dông   ®îc phÐp thùc hiÖn  mét  sè  ho¹t   ®éng  ng©n  hµng theo quy  ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông cã  nhËn  tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n ph¶i tham gia b¶o hiÓm tiÒn  göi b¾t buéc. 2. C¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi ph¶i niªm  yÕt c«ng khai vÒ  viÖc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi t¹i trô  së vµ c¸c ®Þa ®iÓm giao dÞch.'' 2. §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''TiÒn   göi   ®îc   b¶o   hiÓm   lµ   tiÒn   göi   b»ng   ®ång   ViÖt  Nam   cña   ngêi   göi   tiÒn   lµ   c¸   nh©n,   hé   gia   ®×nh,   tæ   hîp  t¸c, doanh nghiÖp t  nh©n vµ  c«ng ty hîp danh göi t¹i tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi, trõ  nh÷ng tr êng hîp sau  ®©y: a) TiÒn göi cña ngêi göi tiÒn lµ  cæ  ®«ng së  h÷u trªn  10%   vèn   ®iÒu   lÖ   hoÆc   n¾m   gi÷   trªn   10%   vèn   cæ   phÇn   cã   quyÒn bá phiÕu cña tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi ®ã;
  2. 2 b) TiÒn göi cña ngêi göi tiÒn lµ  thµnh viªn Héi  ®ång  qu¶n   trÞ,  Ban  KiÓm   so¸t,   Tæng  gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng   gi¸m   ®èc   (Phã   Gi¸m   ®èc)   cña   tæ   chøc   tham   gia   b¶o  hiÓm tiÒn göi ®ã; c)  TiÒn göi  dïng  ®Ó  b¶o  ®¶m  thùc  hiÖn nghÜa  vô   cña  ngêi göi tiÒn; d) TiÒn mua c¸c giÊy tê cã gi¸, trõ mét sè giÊy tê cã   gi¸ theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 3. §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1.  Sè  tiÒn  b¶o  hiÓm  ®îc tr¶  cho tÊt  c¶ c¸c kho¶n  tiÒn göi bao gåm c¶ gèc vµ l∙i cña mét ng êi göi tiÒn (mét  c¸   nh©n   hoÆc   ngêi   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p   luËt)   t¹i   mét   tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi thuéc  ®èi tîng quy  ®Þnh  t¹i   §iÒu   3   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy,   tèi   ®a   lµ   50   (n¨m   m¬i)  triÖu ®ång. 2. ViÖc thay ®æi sè tiÒn b¶o hiÓm tèi ®a quy ®Þnh t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi vµ   ý  kiÕn cña  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh.'' 4. §iÒu 6 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1. PhÝ  b¶o hiÓm tiÒn göi lµ  kho¶n tiÒn mµ  tæ chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi cã  nghÜa vô  nép cho tæ chøc  b¶o hiÓm tiÒn göi  ®Ó   ®îc b¶o hiÓm cho tiÒn göi cña kh¸ch  hµng.   PhÝ   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   ®îc   h¹ch   to¸n   vµo   chi   phÝ  ho¹t ®éng cña tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi. 2.  Tæ chøc  tham gia  b¶o hiÓm  tiÒn  göi ph¶i  nép  phÝ  b¶o hiÓm tiÒn göi theo møc 0,15%/n¨m tÝnh trªn sè  d  tiÒn  göi b×nh qu©n cña c¸c lo¹i tiÒn göi  ®îc b¶o hiÓm t¹i tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3  cña NghÞ ®Þnh nµy. 3. ViÖc ®iÒu chØnh møc phÝ b¶o hiÓm tiÒn göi quy ®Þnh   t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy theo lo¹i h×nh tæ chøc tham gia b¶o  hiÓm tiÒn göi hoÆc trªn c¬  së   ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  do Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së   ®Ò  nghÞ  cña tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi vµ   ý kiÕn cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh.'' 5. §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1.   Tæ   chøc   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   cã   thÓ   hç   trî   tµi  chÝnh cho tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi díi c¸c h×nh  thøc cho vay, b¶o l∙nh, mua l¹i nî  vµ  c¸c h×nh thøc kh¸c  phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc hç  trî  tµi chÝnh nªu t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy do  Héi ®ång qu¶n trÞ tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi xem xÐt quyÕt  ®Þnh.''
  3. 3 6. §iÒu 15 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1.   Tæ   chøc   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   chØ   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh viÖc hç  trî  tµi chÝnh cho tæ chøc tham gia b¶o hiÓm  tiÒn göi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 14 sau khi Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam x¸c  ®Þnh r»ng viÖc gi¶i thÓ, ph¸ s¶n cña tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi cã  thÓ  g©y ra nh÷ng ¶nh  hëng nghiªm träng, s©u réng  ®Õn sù  an toµn cña hÖ  thèng  tµi chÝnh, ng©n hµng vµ  sù  æn  ®Þnh chÝnh trÞ, kinh tÕ  ­  x∙ héi. 2.  ViÖc thùc  hiÖn  hç  trî   tµi chÝnh  nªu  t¹i kho¶n  1  §iÒu   nµy   ®îc   coi   lµ   viÖc   tæ   chøc   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   ¸p  dông biÖn ph¸p  ®Æc biÖt vÒ  tµi s¶n  ®Ó  phôc håi ho¹t  ®éng  kinh doanh cña tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi. Kho¶n  hç  trî  tµi chÝnh nµy sÏ   ®îc  u tiªn hoµn tr¶ tríc tÊt c¶  c¸c   kho¶n   nî   kh¸c   cña   tæ   chøc   tham   gia   b¶o   hiÓm   tiÒn  göi.'' 7. §iÒu 16 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1. §èi víi c¸c tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi  bÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh lµ kh«ng cã kh¶   n¨ng thanh to¸n  ®îc c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n, trong vßng 60  ngµy kÓ  tõ  ngµy c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cã  v¨n b¶n  yªu cÇu tæ chøc nµy chÊm døt c¸c giao dÞch  ®Ó  tiÕn hµnh  thanh lý  tµi s¶n hoÆc kÓ  tõ  ngµy Tßa ¸n th«ng b¸o quyÕt  ®Þnh më  thñ  tôc thanh lý  tµi s¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ ph¸ s¶n, tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi cã tr¸ch nhiÖm  tiÕn hµnh chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ngêi göi tiÒn t¹i tæ  chøc tham  gia  b¶o  hiÓm  tiÒn göi  ®ã  theo nguyªn  t¾c  ®îc  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 cña NghÞ   ®Þnh nµy  ®ång thêi lµm thñ  tôc ra quyÕt ®Þnh chÊm døt b¶o hiÓm tiÒn göi. 2. Sè tiÒn göi (gåm c¶ gèc vµ l∙i) vît qu¸ møc tèi ®a  ®îc tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi chi tr¶ sÏ ® îc tr¶ cho ngêi  göi   tiÒn   trong   qu¸   tr×nh   thanh   lý   tµi   s¶n   cña   tæ   chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n.'' 8. §iÒu 17 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''ViÖc chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ngêi göi tiÒn do tæ  chøc b¶o hiÓm tiÒn göi trùc tiÕp tiÕn hµnh hoÆc  ñy quyÒn  cho   tæ   chøc   tÝn   dông   thùc   hiÖn   trªn   c¬   së   hîp   ®ång   ñy  quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.'' 9. §iÒu 18 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''1.   ViÖc   chi   tr¶   tiÒn   b¶o   hiÓm   cho   ngêi   göi   tiÒn  hoÆc ngêi  ®¹i diÖn, ngêi thõa kÕ  cña ngêi göi tiÒn theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  ph¶i c¨n cø vµo danh s¸ch nh÷ng  ngêi göi tiÒn do tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi lËp,  ®îc tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi xÐt duyÖt trªn c¬  së  c¸c  chøng tõ hîp lÖ.
  4. 4 2. Sau thêi gian 10 (mêi) n¨m kÓ  tõ  ngµy tæ chøc b¶o  hiÓm tiÒn göi cã  th«ng b¸o  ®Çu tiªn vÒ  viÖc chi tr¶ tiÒn  b¶o hiÓm, nh÷ng kho¶n tiÒn b¶o hiÓm kh«ng cã ng êi nhËn sÏ  ®îc bæ sung vµo nguån vèn ho¹t  ®éng cña tæ chøc b¶o hiÓm  tiÒn göi vµ  ngêi cã  quyÒn së  h÷u kho¶n tiÒn göi  ®îc b¶o  hiÓm sÏ kh«ng cßn quyÒn ®ßi tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi chi  tr¶ sè tiÒn b¶o hiÓm ®ã. 3. Tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi cã  tr¸ch nhiÖm ban hµnh  quy  ®Þnh vÒ  hå  s¬, thñ  tôc vµ  tr×nh tù  chi tr¶ tiÒn b¶o  hiÓm.'' 10. §iÒu 19 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''Trong trêng hîp vèn ho¹t  ®éng cña tæ chøc b¶o hiÓm  tiÒn göi t¹m thêi kh«ng ®ñ ®Ó hç trî c¸c tæ chøc tham gia   b¶o hiÓm tiÒn göi gÆp khã  kh¨n vÒ  kh¶ n¨ng chi tr¶ hoÆc  ®Ó  chi tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ngêi göi tiÒn t¹i tæ chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi bÞ  buéc gi¶i thÓ  do kh«ng cã  kh¶ n¨ng thanh to¸n  ®îc c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n hoÆc bÞ  ph¸  s¶n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 16 cña NghÞ   ®Þnh nµy, tæ chøc  b¶o hiÓm tiÒn göi cã  thÓ  huy  ®éng vèn theo c¸c h×nh thøc  sau: a) Vay hoÆc tiÕp nhËn vèn hç  trî   ®Æc biÖt cña ChÝnh  phñ; b) Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt   vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; c) Vay cña tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c cã  b¶o  l∙nh cña ChÝnh phñ.'' 11. §iÒu 20 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: ''Tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi trë  thµnh chñ  nî  cña tæ  chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi víi sè  tiÒn b¶o hiÓm  ®∙  chi tr¶. Tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi  ®îc ph©n chia gi¸ trÞ  tµi s¶n theo thø tù  thanh to¸n nh  ®èi víi ngêi göi tiÒn  trong   trêng   hîp   tæ   chøc   tham   gia   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   bÞ  buéc   gi¶i   thÓ   do   kh«ng   cã   kh¶   n¨ng   thanh   to¸n   ®îc   c¸c  kho¶n nî   ®Õn h¹n hoÆc bÞ  ph¸ s¶n theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ  gi¶i thÓ, ph¸ s¶n. Tæ chøc b¶o hiÓm tiÒn göi  ®îc  quyÒn  tham  gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n  lý,  thanh  lý  tµi s¶n  cña tæ chøc tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.'' 12. Bæ sung côm tõ ''bÞ buéc gi¶i thÓ do kh«ng cã kh¶  n¨ng thanh to¸n  ®îc c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n hoÆc'' vµo tr íc  côm tõ ''bÞ ph¸ s¶n'' t¹i tªn môc 5 vµ §iÒu 21.
  5. 5 § i Ò u  2.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm híng  dÉn viÖc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   ñy   ban   nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n   trÞ   cña   tæ   chøc   b¶o   hiÓm   tiÒn   göi   vµ   c¸c   tæ   chøc  tham gia b¶o hiÓm tiÒn göi chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ   ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2