intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 85/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

94
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 85/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 85/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/2003/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 85/2003/N -CP NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Giáo d c và ào t o là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c bao g m: giáo d c m m non, giáo d c ph thông, giáo d c trung h c chuyên nghi p, giáo d c i h c, sau i h c và giáo d c không chính quy; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c các lĩnh v c qu n lý c a B ; th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Giáo d c và ào t o có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v giáo d c, các chương trình, d án quan tr ng c a B Giáo d c và ào t o; 2. Ban hành theo thNm quy n các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ;
  2. 3. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các chương trình qu c gia sau khi ư c phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v giáo d c; 4. V giáo d c m m non: a) Ban hành n i dung chương trình và phương pháp giáo d c m m non; ban hành quy ch t ch c và ho t ng, i u l trư ng m m non; b) Hư ng d n, ki m tra U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c m m non theo phân c p c a Chính ph . 5. V giáo d c ph thông: a) Trình Chính ph v ch trương c i cách n i dung, chương trình giáo d c ph thông; b) Trình Th tư ng Chính ph chương trình m c tiêu qu c gia v ph c p giáo d c ph thông; c) Ch o th c hi n c i cách n i dung, chương trình giáo d c ph thông, ph c p giáo d c ph thông sau khi c p có thNm quy n phê duy t; d) Ban hành quy ch t ch c và ho t ng, i u l trư ng ti u h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông; ) Quy nh v vi c biên so n, xu t b n, in và phát hành sách giáo khoa; th ng nh t qu n lý và t ch c biên so n, xét duy t sách giáo khoa ph thông trên cơ s thNm nh c a H i ng qu c gia thNm nh sách giáo khoa; e) Hư ng d n, ki m tra y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giáo d c ph thông theo phân c p c a Chính ph . 6. V giáo d c trung h c chuyên nghi p: a) Trình Chính ph cơ c u ngành ào t o, cơ c u u tư và các chính sách v b o m ch t lư ng ào t o trung h c chuyên nghi p; ch o và ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Quy t nh danh m c ngành ngh ào t o trung h c chuyên nghi p; ph i h p v i các b chuyên ngành quy nh chương trình khung v giáo d c trung h c chuyên nghi p; c) Ban hành quy ch t ch c và ho t ng, i u l trư ng trung h c chuyên nghi p; d) Hư ng d n, ki m tra các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n ch c năng
  3. qu n lý nhà nư c v giáo d c trung h c chuyên nghi p theo phân công, phân c p c a Chính ph . 7. V giáo d c i h c và sau i h c: a) Trình Chính ph : cơ c u ngành ào t o, cơ c u u tư và các chính sách v b o m ch t lư ng ào t o cao ng, i h c và sau i h c; ch o, ki m tra, t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Trình Th tư ng Chính ph : mô hình t ch c c a các lo i trư ng i h c; ban hành i u l trư ng i h c, quy ch trư ng i h c ngoài công l p; quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng; quy nh th t c thành l p, sáp nh p, chia tách, ình ch ho t ng, gi i th trư ng i h c, cao ng và danh m c ngành ngh ào t o i h c và sau i h c; quy nh c th văn b ng t t nghi p sau i h c m t s ngành chuyên môn c bi t; giao nhi m v ào t o sau i h c cho các cơ s ào t o, nghiên c u; quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th , ình ch ho t ng các trư ng i h c; quy nh nhi m v , quy n h n, tiêu chuNn và th t c b nhi m, mi n nhi m hi u trư ng trư ng i h c, cao ng; c) Ban hành quy ch t ch c và ho t ng, i u l trư ng cao ng; quy t nh thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th và ình ch ho t ng các trư ng cao ng, trư ng d b i h c; d) Quy nh chương trình khung giáo d c i h c, n i dung, phương pháp ào t o sau i h c; ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra các trư ng i h c, cao ng trong vi c xây d ng chương trình ào t o theo chương trình khung do B Giáo d c và ào t o ban hành, ki m tra các cơ s ào t o sau i h c trong vi c th c hi n chương trình, n i dung, phương pháp ào t o; ) T ch c vi c xét duy t và biên so n các giáo trình s d ng chung cho các cơ s ào t o cao ng và i h c. 8. V phương th c giáo d c không chính quy: a) Ban hành chương trình xóa mù ch ; b) Quy nh chương trình giáo d c l y văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân theo hình th c v a h c v a làm, h c t xa, t h c có hư ng d n. 9. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : a) Các ch , chính sách c thù i v i nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c; b) Khung h c phí, cơ ch thu và s d ng h c phí; các chính sách khuy n khích khác i v i ngư i h c; c) Quy nh thành l p và ho t ng c a các cơ s giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam;
  4. d) Quy nh vi c t ng thư ng các danh hi u vinh d cho nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c. 10. Ban hành tiêu chuNn c th c a nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c; các quy nh v chương trình ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v nâng cao trình và chuNn hóa nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c; 11. Ban hành các quy nh v tuy n sinh, qu n lý h c sinh, sinh viên, h c viên, nghiên c u sinh, k c lưu h c sinh nư c ngoài h c t i Vi t Nam và lưu h c sinh Vi t Nam h c t i nư c ngoài; 12. Quy nh tiêu chuNn b o m ch t lư ng giáo d c; th ng nh t qu n lý vi c ki m nh ch t lư ng giáo d c; 13. Quy nh th t c c p phát, thu h i các văn b ng, ch ng ch trong h th ng giáo d c qu c dân; quy nh v tương ương văn b ng ư c c p trong nư c v i nư c ngoài; 14. ThNm nh và ki m tra vi c th c hi n các d án u tư thu c lĩnh v c qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; 15. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c giáo d c theo quy nh c a pháp lu t; 16. T ch c và ch o vi c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong ho t ng giáo d c - ào t o; 17. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong lĩnh v c giáo d c theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B ; 18. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong lĩnh v c giáo d c thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; 19. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c giáo d c theo quy nh c a pháp lu t; 20. Ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t c a các b , ngành, H i ng nhân dân và U ban nhân dân các c p có liên quan n lĩnh v c giáo d c theo quy nh c a pháp lu t; 21. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t v giáo d c thu c thNm quy n c a B ; 22. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 23. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch , ch o th c hi n các ch ti n lương, các ch , chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c
  5. nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v ; xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong lĩnh v c giáo d c; 24. V qu n lý tài chính, tài s n: a) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính phân b ngân sách nhà nư c chi cho giáo d c; i u ch nh chi ti t trong ph m vi tài chính ã ư c duy t cho chương trình m c tiêu giáo d c; c) Ph i h p v i B Tài chính ki m tra các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c s d ng, qu n lý kinh phí giáo d c và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Giáo d c M m non; 2. V Giáo d c Ti u h c; 3. V Giáo d c Trung h c; 4. V Giáo d c Chuyên nghi p; 5. V i h c và Sau i h c; 6. V Giáo d c thư ng xuyên; 7. V Giáo d c Qu c phòng; 8. V Công tác h c sinh, sinh viên; 9. V K ho ch - Tài chính; 10. V H p tác qu c t ; 11. V Khoa h c - Công ngh ; 12. V Pháp ch ; 13. V T ch c cán b ; 14. Văn phòng; 15. Thanh tra;
  6. 16. C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Chi n lư c và Chương trình giáo d c; 2. Trung tâm Tin h c; 3. Báo Giáo d c và Th i i; 4. T p chí Giáo d c. B trư ng B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các ơn v s nghi p khác, các trư ng cao ng, i h c công l p, bán công, dân l p tr c thu c B Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph quy t nh. Trong khi chưa có quy t nh s p x p, i u ch nh l i, các ơn v s nghi p thu c B ti p t c ho t ng theo các quy nh hi n hành. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Giáo d c và ào t o, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2