intTypePromotion=1

Nghị định số 03/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Nghị định số 03/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 03/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 09 năm 2008 NGHN NNH V VI C THÀNH L P THÀNH PH MÓNG CÁI THU C T NH QU NG NINH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, NGHN NNH i u 1. Thành l p thành ph Móng Cái thu c t nh Qu ng Ninh trên cơ s toàn b di n tích t nhiên, dân s và các ơn v hành chính tr c thu c c a th xã Móng Cái. Thành ph Móng Cái có di n tích t nhiên 51.827,8ha và 108.016 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính, g m các phư ng: Hòa L c, Tr n Phú, Ka Long, Ninh Dương, Trà C , H i Yên, H i Hòa và các xã: Qu ng Nghĩa, H i Ti n, H i ông, V n Ninh, H i Xuân, Vĩnh Th c, Vĩnh Trung, B c Sơn, H i Sơn, Bình Ng c. a gi i hành chính thành ph Móng Cái: ông và ông Nam giáp huy n Cô Tô và v nh B c B ; Tây và Tây B c giáp huy n H i Hà, t nh Qu ng Ninh; B c và ông B c giáp th xã ông Hưng t nh Qu ng Tây - Trung Qu c. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Qu ng Ninh; - Ban T ch c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TCCB, TH, KTN, PL,
  2. TCCV, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2