intTypePromotion=1

Nghị định số 81/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
84
lượt xem
4
download

Nghị định số 81/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 81/1998/NĐ-CP về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 81/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/1998/NĐ-CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1998 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 81/1998/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 1998 V IN, ĐÚC, B O QU N, V N CHUY N VÀ TIÊU HU TI N GI Y, TI N KIM LO I; B O QU N, V N CHUY N TÀI S N QUÝ VÀ GI Y T CÓ GIÁ TRONG H TH NG NGÂN HÀNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997-QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, NGHN NNH: Chương 1: QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu h y ti n gi y, ti n kim lo i (g i t t là ti n); b o qu n, v n chuy n tài s n quý và gi y t có giá trong h th ng ngân hàng. i u 2. i tư ng i u ch nh Ngh nh này i u ch nh các i tư ng sau ây : Ti n gi y, ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) in, úc và phát hành; Ti n m u, ti n lưu ni m; Gi y t có giá g m : ngân phi u thanh toán, thương phi u, tín phi u, trái phi u và các lo i gi y t có giá khác theo quy nh c a pháp lu t; Tài s n quý g m : kim khí quý, á quý, ngo i t và các lo i tài s n quý khác. i u 3. Trách nhi m c a Ngân hàng Nhà nư c Ngân hàng Nhà nư c là cơ quan t ch c th c hi n vi c in, úc và tiêu h y ti n; b o qu n, v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá; hư ng d n, ki m tra vi c b o qu n, v n chuy n ti n, tài s n quý, gi y t có giá và công tác ngân qu c a các t ch c tín d ng.
  2. Chương 2: IN, ĐÚC TI N i u 4. In, úc thêm ti n ang lưu hành và in, úc ti n m i chưa công b lưu hành 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c căn c k h ach cung ng ti n tăng thêm ư c Chính ph phê duy t, nhu c u thanh toán c a n n kinh t , nhu c u ti n d tr phát hành và nhu c u thay th ti n không tiêu chuNn lưu thông hàng năm quy t nh cơ c u, s lư ng, giá tr ti n ang lưu hành c n in, úc thêm và giao cho các nhà máy in, úc ti n th c hi n theo h p ng. 2. Ngân hàng Nhà nư c xây d ng d án in, úc các lo i ti n m i chưa công b lưu hành b sung, thay th ti n trong lưu thông trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Kèm theo d án ph i có thi t k m u v m nh giá, kích thư c, tr ng lư ng, hình v , hoa văn và các c i m khác c a các lo i ti n gi y, ti n kim lo i m i này. i u 5. Thi t k m u ti n 1. Vi c thi t k m u ti n do Ngân hàng Nhà nư c th c hi n và b o m các yêu c u : a) V hình th c : có tính thNm m cao, d nh n bi t, phù h p v i b n s c văn hóa dân t c Vi t Nam; b) V k thu t : ph i phù h p v i v t li u, quy trình công ngh ch b n và in, úc ti n c a các nhà máy; thu n ti n cho vi c s d ng và b o qu n ti n. 2. Ngân hàng Nhà nư c t ch c nghiên c u, ng d ng k thu t tiên ti n trong thi t k m u ti n, b o m cho ng ti n b n, p và có kh năng ch ng gi cao; phù h p v i v t li u, công ngh ch b n và in, úc ti n c a các nhà máy. i u 6. Ch b n in, úc ti n Ch b n in, úc (in, úc th và in, úc chính th c) các lo i ti n do các nhà máy in, úc ti n th c hi n ph i tinh x o, th hi n y n i dung thi t k m u và phù h p v i công ngh in, úc ti n c a m i nhà máy trong t ng th i kỳ. i u 7. T ch c và qu n lý vi c in, úc ti n 1. Vi c in, úc ti n do các nhà máy th c hi n theo h p ng v i Ngân hàng Nhà nư c. 2. Các nhà máy in, úc ti n có nhi m v : a) ChuNn b các lo i thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u ph c v cho vi c in, úc ti n theo h p ng; b) B o m ch t lư ng ti n in, úc n nh theo các thông s k thu t c a m i lo i ti n ã ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t;
  3. c) Ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng các lo i ti n ã in, úc. Ti n thành phNm khi giao cho Ngân hàng Nhà nư c ph i ư c óng gói th ng nh t theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; d) L p h sơ theo dõi lý l ch t ng lo i ti n in, úc theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; e) T ch c h ch toán k p th i, chính xác vi c in, úc ti n theo quy nh c a pháp lu t v k toán - th ng kê; g) T ch c b o qu n, theo dõi riêng các lo i s n phNm in, úc h ng, không úng quy cách tiêu h y theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n in, úc ti n hàng năm, ng g i B Tài chính và B Công an. i u 8. Ban hành các quy ch Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành các quy ch v : 1. Thi t k m u; làm ch b n in, úc; quy trình công ngh in, úc ti n; tiêu chuNn k thu t các lo i ti n; 2. B o m t trong vi c in, úc ti n; khóa mã an toàn trên ch b n g c ti n gi y, ti n kim lo i; 3. Mua thi t b , v t tư, nguyên li u, ph li u ph c v vi c in, úc ti n. i u 9. Ki m tra, giám sát B Tài chính có trách nhi m : 1. Ki m tra ch ng t , s sách, vi c h ch toán c a Ngân hàng Nhà nư c v s lư ng và giá tr theo m nh giá các lo i ti n in, úc hàng năm; 2. Ch trì, ph i h p v i B Công an, Ngân hàng Nhà nư c xây d ng quy ch và tr c ti p giám sát quá trình in, úc ti n t i các nhà máy. Chương 3: B O QU N TI N, TÀI S N QUÝ VÀ GI Y T CÓ GIÁ i u 10. Trách nhi m b o qu n ti n, tài s n quý và gi y t có giá 1. Ti n m i in, úc chưa giao cho Ngân hàng Nhà nư c do các nhà máy in, úc ti n ch u trách nhi m b o qu n t i kho c a mình theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 2. Trong ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c, các lo i ti n chưa công b lưu hành, ti n ang lưu hành (k c ti n không tiêu chuNn lưu thông), ti n ã ình ch
  4. lưu hành, ti n m u, ti n lưu ni m, tài s n quý và gi y t có giá do Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m b o qu n. 3. Ti n, tài s n quý và gi y t có giá thu c tài s n c a các t ch c tín d ng do các t ch c tín d ng ch u trách nhi m b o qu n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. i u 11. Xây d ng và qu n lý kho ti n 1. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy nh tiêu chuNn k thu t kho ti n, ch qu n lý kho ti n và d ch v b o qu n tài s n trong h th ng ngân hàng. 2. Ngân hàng Nhà nư c ư c xây d ng các kho ti n trung ương và các kho ti n t t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph b o qu n ti n, tài s n quý và gi y t có giá do mình qu n lý. 3. Các nhà máy in, úc ti n; các t ch c tín d ng ư c xây d ng h th ng kho ti n b o qu n ti n, tài s n quý và gi y t có giá trong ph m vi qu n lý c a ơn v mình. i u 12. B o v kho ti n 1. B Công an có trách nhi m b o v các nhà máy in, úc ti n; các kho ti n trung ương và các kho ti n t t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . 2. U ban nhân dân các c p nơi có kho ti n thu c h th ng Ngân hàng có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho vi c b o v an toàn kho ti n. Chương 4: V N CHUY N TI N, TÀI S N QUÝ VÀ GI Y T CÓ GIÁ i u 13. Ph m vi, trách nhi m t ch c v n chuy n 1. Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m t ch c v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá do mình qu n lý trong ph m vi : a) T các nhà máy in, úc ti n, sân bay, b n c ng, nhà ga v các kho ti n trung ương và ngư c l i; b) Gi a các kho ti n trung ương; c) Gi a các kho ti n trung ương v i các kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ; d) Gi a các kho ti n chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph . 2. T ch c tín d ng ch u trách nhi m t ch c v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá thu c tài s n do mình qu n lý gi a các ơn v trong cùng h th ng và gi a t ch c tín d ng v i Ngân hàng Nhà nư c.
  5. i u 14. Phương ti n v n chuy n Ngân hàng Nhà nư c ư c thành l p các i xe làm nhi m v v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá. Các i xe này ư c trang b xe chuyên dùng cùng các phương ti n k thu t c n thi t. i u 15. Nguyên t c v n chuy n 1. Vi c v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng ph i b o m các nguyên t c : a) Ph i có l nh i u chuy n c a c p có thNm quy n; b) V n chuy n b ng xe chuyên dùng ho c phương ti n v n chuy n chuyên dùng; c) B trí nhân l c áp t i, b o v trong các chuy n v n chuy n; d) Gi bí m t hành trình v n chuy n. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh tiêu chuNn xe, phương ti n v n chuy n và phương ti n k thu t chuyên dùng; quy trình v n chuy n ti n, tài s n quý, gi y t có giá trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng. i u 16. B o v vi c v n chuy n 1. B Công an có trách nhi m t ch c l c lư ng b o v an toàn các chuy n v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c khi ư c yêu c u ph i h p. 2. Nghiêm c m các tr m ki m soát, các i tu n tra cơ ng khám xét d c ư ng i v i xe và các phương ti n v n chuy n chuyên dùng ang làm nhi m v v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng; tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. 3. Các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m c p gi y phép ưu tiên cho các phương ti n làm nhi m v v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c i trong gi cao i m, qua các c u phà và vào các ư ng c m. 4. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng x lý k p th i nh ng s c x y ra trong các chuy n v n chuy n ti n, tài s n quý và gi y t có giá c a Ngân hàng Nhà nư c và t ch c tín d ng x y ra trên a bàn khi ư c thông báo. Chương 5: TIÊU H Y TI N i u 17. Lo i ti n tiêu h y Ti n ư c tiêu h y bao g m :
  6. 1. Các lo i ti n gi y, ti n kim lo i không tiêu chuNn lưu thông theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c; 2. Các lo i ti n ã ình ch lưu hành. i u 18. Qu n lý tiêu h y ti n. 1. Hàng năm ho c t ng th i kỳ, căn c t n kho các lo i ti n nêu i u 17, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh s lư ng, giá tr c a t ng lo i ti n ph i tiêu hu . 2. Vi c tiêu h y ti n ư c ti n hành thư ng xuyên, th i gian tiêu h y do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh và ch th c hi n t i các kho ti n trung ương c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Ti n tiêu h y ph i tr thành ph li u và không th ph c h i s d ng ư c dư i b t kỳ hình th c nào. 4. Ngân hàng Nhà nư c ph i h ch toán y , chính xác ti n tiêu h y; báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu tiêu h y ti n t ng t và c năm, ng g i B Tài chính và B Công an. i u 19. H ch toán ti n bán ph li u Ti n thu t bán ph li u tiêu h y ti n ư c h ch toán vào kho n thu nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 20. T ch c tiêu h y ti n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy ch tiêu h y ti n; thành l p b máy chuyên trách t ch c tiêu h y ti n. i u 21. Giám sát tiêu h y ti n 1. B Tài chính ch trì, cùng v i B Công an và Ngân hàng Nhà nư c xây d ng quy ch giám sát và c cán b giám sát quá trình tiêu h y ti n; xác nh n k t qu tiêu h y ti n c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. B Tài chính ki m tra ch ng t , s sách h ch toán c a Ngân hàng Nhà nư c v tiêu h y ti n hàng năm. Chương 6: CHI PHÍ IN, ÚC, B O QU N, V N CHUY N VÀ TIÊU H Y TI N i u 22. Chi phí thư ng xuyên Chi phí thư ng xuyên hàng năm cho vi c in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu h y các lo i ti n ư c th c hi n và qu n lý theo ch tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c.
  7. i u 23. Chi phí in, úc ti n m i Chi phí liên quan n vi c in, úc các lo i ti n m i chưa công b lưu hành b sung, thay th cơ c u ti n trong lưu thông ư c h ch toán riêng theo d án ư c Chính ph phê duy t. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c qu n lý, ki m tra theo ch b o m t và báo cáo Th tư ng Chính ph v n i dung và tính ch t các kho n chi, ng g i B Tài chính. i u 24. Ki m tra chi tiêu B Tài chính ki m tra vi c th c hi n chi tiêu cho công tác in, úc, b o qu n, v n chuy n và tiêu h y ti n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 7: TI N M U, TI N LƯU NI M i u 25. Ti n m u 1. Ti n m u là ng ti n chính th c c a Vi t Nam, có thêm ch ''ti n m u'' ho c ch ''Specimen''. Ti n m u ư c dùng làm chuNn i ch ng trong nghi p v phát hành ti n và không có giá tr làm phương ti n thanh toán trong lưu thông. 2. Ngân hàng Nhà nư c có th bán ti n m u cho các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c dùng làm v t i ch ng, sưu t p ho c lưu ni m i u 26. Ti n lưu ni m 1. Ti n lưu ni m là ng ti n tư ng trưng không có giá tr làm phương ti n thanh toán, ư c phát hành cho m c ích sưu t p, lưu ni m ho c m c ích khác. 2. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c phê duy t m u thi t k , quy t nh ch t li u, m nh giá và s lư ng các lo i ti n lưu ni m c n in, úc. 3. Ngân hàng Nhà nư c t t ch c s n xu t ho c h p tác v i các i tác trong và ngoài nư c s n xu t và tiêu th ti n lưu ni m. i u 27. Qu n lý ti n m u, ti n lưu ni m 1.Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành quy ch qu n lý ti n m u, ti n lưu ni m. 2.Các kho n thu - chi v s n xu t, tiêu th ti n m u, ti n lưu ni m ư c h ch toán vào thu - chi nghi p v c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 8: KHEN THƯ NG, K LU T i u 28. Khen thư ng
  8. Hàng năm Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét, khen thư ng ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét, khen thư ng các t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n các quy nh c a Ngh nh này. i u 29. X lý vi ph m Các t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, tùy theo tính ch t, m c s b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 30. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng văn b n trư c ây trái v i Ngh nh này u h t hi u l c. i u 31. Hư ng d n, ki m tra th c hi n Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công an, B trư ng B Giao thông v n t i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. i u 32. Trách nhi m thi hành B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2