intTypePromotion=1

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
109
lượt xem
6
download

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 95/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _________ c l p - T do - H nh phúc S : 95/2005/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2005 NGHN NNH V VI C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v m ts gi i pháp phát tri n lành m nh th trư ng b t ng s n; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng, tr m t s nhà , công trình xây d ng sau ây: 1. Nhà t m; nhà , công trình xây d ng thu c s h u toàn dân (tr công trình xây d ng thu c s h u toàn dân c a các doanh nghi p ã ư c nhà nư c giao v n qu n lý); 2. Nhà , công trình xây d ng ã có quy t nh ho c thông báo gi i to , phá d ho c ã có quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; 3. Nhà , công trình xây d ng n m trong khu v c c m xây d ng ho c l n chi m m c gi i b o v các công trình h t ng k thu t, di tích l ch s , văn hoá ã ư c x p h ng; 4. Nhà , công trình xây d ng mà Chính ph Vi t Nam và Chính ph các nư c, các t ch c qu c t có cam k t khác. i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c; ngư i Vi t Nam nư c ngoài; t ch c, cá nhân nư c ngoài có nhà , công trình xây d ng ư c t o l p h p pháp t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t.
 2. i u 3. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng 1. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng ư c c p theo quy nh c a Ngh nh này là cơ s pháp lý nhà nư c b o h quy n s h u c a các ch th và các ch s h u th c hi n các quy n và nghĩa v c a mình theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trư ng h p công trình xây d ng có m c ích s d ng h n h p (dùng và dùng vào các m c ích khác) c a m t ch s h u thì c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng cho ch s h u ó. 3. Trư ng h p công trình xây d ng có m c ích s d ng h n h p (dùng và dùng vào các m c ích khác) c a nhi u ch s h u nhưng không th phân chia m c ích s d ng riêng bi t thì c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng. Cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ph i ghi tên các ch s h u trong gi y ch ng nh n và c p cho m i ch s h u m t b n. Trong trư ng h p công trình xây d ng quy nh t i kho n này có th phân chia m c ích s d ng riêng bi t c a t ng ch s h u thì căn c vào m c ích s d ng c a t ng ch s h u c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng cho t ng ch s h u. 4. M u gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng ư c quy nh kèm theo Ngh nh này. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng ư c c p cho ch s h u b n chính và sao 01 b n lưu t i cơ quan c p gi y ch ng nh n. 5. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng do B Xây d ng phát hành và ư c s d ng th ng nh t trong c nư c. i u 4. Th m quy n c p gi y ch ng nh n 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng cho t ch c (bao g m t ch c trong nư c và t ch c nư c ngoài). y ban nhân dân c p t nh ư c y quy n cho S Xây d ng th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng cho t ch c. 2. y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng cho cá nhân (bao g m cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân nư c ngoài). i u 5. Ghi tên ch s h u trên gi y ch ng nh n 1. Trư ng h p nhà , công trình xây d ng thu c s h u c a m t t ch c thì ghi tên t ch c ó.
 3. 2. Trư ng h p nhà , công trình xây d ng thu c s h u c a m t cá nhân thì ghi h , tên ngư i ó. 3. Trư ng h p nhà , công trình xây d ng thu c s h u chung h p nh t thì ghi h , tên các ch s h u. 4. Trư ng h p nhà , công trình xây d ng thu c s h u chung có ph n s h u riêng thì ghi tên t ng ch s h u i v i ph n s h u riêng và c p gi y ch ng nh n cho t ng ch s h u. 5. Trư ng h p nhà , công trình xây d ng thu c s h u chung c a v ch ng thì ghi h , tên c a c v và ch ng. Trong trư ng h p có v ho c ch ng là ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ngư i nư c ngoài mà không thu c di n ư c s h u nhà , s h u công trình xây d ng t i Vi t Nam thì ch ghi h , tên v ho c h , tên ch ng là cá nhân trong nư c. i u 6. Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng không còn giá tr pháp lý Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng ư c c p theo Ngh nh này không còn giá tr pháp lý trong các trư ng h p sau: 1. Nhà , công trình xây d ng b tiêu hu ho c b phá d . 2. Nhà , công trình xây d ng thu c di n b t ch thu ho c trưng mua theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Nhà , công trình xây d ng s d ng trên t ã h t th i h n thuê t mà không ư c gia h n thuê ti p ho c không ư c chuy n sang hình th c giao t s d ng n nh lâu dài, tr trư ng h p nhà , công trình xây d ng ó ư c chuy n quy n s h u cho ngư i khác và ngư i nh n quy n s h u ư c ti p t c thuê t. 4. Nhà , công trình xây d ng ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhưng thu c di n b cơ quan nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh thu h i do cơ quan c p gi y không úng thNm quy n, ngư i ư c c p không úng i tư ng ho c nhà , công trình xây d ng ư c c p không úng hi n tr ng. Chương 2: I U KI N VÀ TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG M C 1: I U KI N Ư C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 7. i u ki n áp d ng i v i cá nhân Cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng ph i có các i u ki n sau ây:
 4. 1. Là công dân Vi t Nam ang sinh s ng trong nư c. i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thì ph i thu c di n ư c s h u nhà theo quy nh t i i u 121 c a Lu t t ai năm 2003 ho c thu c di n ư c t o l p công trình xây d ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. i v i ngư i nư c ngoài thì ph i thu c di n ư c t o l p nhà ho c công trình xây d ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Có nhà , công trình xây d ng ư c t o l p h p pháp t i Vi t Nam thông qua u tư xây d ng, mua bán, nh n t ng cho, nh n th a k , i ho c thông qua các hình th c t o l p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. i u ki n áp d ng i v i t ch c T ch c trong nư c, t ch c nư c ngoài ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng ph i có các i u ki n sau ây: 1. Là t ch c có tư cách pháp nhân, ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Có nhà , công trình xây d ng ư c t o l p h p pháp t i Vi t Nam thông qua u tư xây d ng, mua bán, nh n t ng cho, nh n th a k , i ho c thông qua các hình th c t o l p khác theo quy nh c a pháp lu t. M C 2: H SƠ NGHN C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 9. H sơ áp d ng i v i cá nhân trong nư c H sơ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng c a cá nhân trong nư c bao g m: 1. ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng (theo m u do B Xây d ng hư ng d n). 2. B n sao m t trong các gi y t sau: a) Gi y phép xây d ng i v i nhà thu c di n ph i xin phép xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng; b) Gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a Lu t t ai ho c có tên trong s ăng ký ru ng t, s a chính i v i nhà , công trình xây d ng ư c xây d ng trư c khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2003); c) H p ng mua bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà ho c gi y t v thanh lý, hoá giá nhà thu c s h u nhà nư c t trư c ngày 05 tháng 7 năm 1994; d) Gi y t v giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà i oàn k t;
 5. ) Gi y t v nhà t do cơ quan có thNm quy n c p qua các th i kỳ nhưng nhà t ó không thu c di n nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng theo quy nh c a Ngh quy t s 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i khoá XI “v nhà t do Nhà nư c ã qu n lý, b trí s d ng trong quá trình th c hi n các chính sách v qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01 tháng 7 năm 1991” và ch nhà v n s d ng liên t c t trư c n nay; e) Gi y t v mua bán, nh n t ng cho, i ho c nh n th a k i v i trư ng h p ngư i ngh c p gi y ch ng nh n có m t trong các gi y t quy nh t i các i m a, b, c, d, và kho n này nhưng không ng tên trong các gi y t ó; g) Gi y t xác nh n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã) v nhà , công trình xây d ng không có tranh ch p v s h u và ư c xây d ng trư c khi có quy ho ch xây d ng i v i trư ng h p ngư i ngh c p gi y ch ng nh n không có m t trong các gi y t quy nh t i các i m a, b, c, d, và e kho n này. 3. B n v sơ nhà , công trình xây d ng theo quy nh sau ây: a) i v i nhà , b n v sơ ph i th hi n ư c v trí trên khuôn viên t, hình dáng m t b ng nhà . Trong trư ng h p nhà có nhi u t ng thì v sơ hình dáng m t b ng các t ng và ghi di n tích sàn xây d ng c a t ng t ng. i v i căn h trong nhà chung cư thì ch v sơ m t b ng c a căn h , t ng có căn h ngh c p gi y và ghi rõ v trí, di n tích căn h ó. i v i nhà thu c các d án nhà ho c d án khu ô th m i thì ngư i ngh c p gi y ch ng nh n s d ng b n v do các ch u tư cung c p. N u nhà không thu c các d án quy nh t i i m này thì do cơ quan c p gi y ch ng nh n th c hi n o v , tr trư ng h p nhà t i khu v c nông thôn thì do ch nhà t o v và có xác nh n c a y ban nhân dân xã vào b n v ó; b) i v i công trình xây d ng, b n v sơ ph i th hi n ư c v trí trên th a t, hình dáng và ghi tên c p công trình, di n tích, công su t c a t ng h ng m c công trình. Trong trư ng h p có nh ng h ng m c xây d ng nhi u t ng thì v sơ m t b ng các t ng và ghi di n tích sàn xây d ng c a t ng t ng. B n v sơ công trình xây d ng ph i do các t ch c có tư cách pháp nhân v ho t ng xây d ng th c hi n. Trư ng h p trong các gi y t quy nh t i kho n 2 i u này ã có b n v sơ nhà , công trình xây d ng và trên th c t không có thay i thì không ph i o v l i. i u 10. H sơ áp d ng i v i cá nhân là ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài H sơ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài bao g m: 1. ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng (theo m u do B Xây d ng hư ng d n).
 6. 2. B n sao các gi y t sau ây: a) Gi y t ch ng minh i tư ng thu c di n ư c s h u nhà theo quy nh t i i u 121 c a Lu t t ai năm 2003 ho c thu c di n ư c t o l p h p pháp nhà , công trình xây d ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài thì ph i có h chi u h p l c a Vi t Nam ho c h chi u h p l c a nư c ngoài. Trong trư ng h p s d ng h chi u h p l c a nư c ngoài thì ph i kèm theo gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam ho c gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam ho c gi y xác nh n ăng ký công dân. i v i ngư i nư c ngoài thì ph i có h chi u h p l c a nư c ngoài kèm theo visa lưu trú t i Vi t Nam do cơ quan có thNm quy n c p; c) H p ng mua bán, t ng cho, i, gi y t v th a k nhà , công trình xây d ng ho c các gi y t t o l p h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t kèm theo gi y t ch ng minh quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng và biên lai n p nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. B n v sơ nhà , công trình xây d ng theo quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Ngh nh này. i u 11. H sơ áp d ng i v i t ch c H sơ ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng c a t ch c trong nư c và t ch c nư c ngoài bao g m: 1. ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng (theo m u do B Xây d ng hư ng d n). 2. B n sao các gi y t sau ây: a) Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p t ch c ho c gi y phép u tư i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c cơ quan có thNm quy n c p; b) Quy t nh phê duy t ho c quy t nh u tư d án theo quy nh c a pháp lu t ho c gi y phép xây d ng; trư ng h p ư c mi n gi y phép xây d ng theo quy nh c a pháp lu t thì ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t; trư ng h p mua bán, t ng cho, i, th a k nhà , công trình xây d ng thì ph i có h p ng mua bán, t ng cho, i, gi y t v th a k và gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , công trình xây d ng; c) Biên lai n p nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. B n v sơ nhà , công trình xây d ng theo quy nh t i kho n 3 i u 9 c a Ngh nh này. M c 3: TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG
 7. i u 12. Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n i v i cá nhân 1. Cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nư c ngoài, ngư i nư c ngoài g i ơn ngh c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng (theo m u) t i y ban nhân dân xã nơi có nhà , công trình xây d ng i v i khu v c nông thôn; g i ơn t i y ban nhân dân c p huy n nơi có nhà , công trình xây d ng i v i khu v c ô th . Khi nh n ơn, cơ quan ti p nh n có trách nhi m thông báo c th th i gian th c hi n o v nhà ho c ki m tra k t qu o v công trình xây d ng và hư ng d n hoàn t t h sơ ngh c p gi y ch ng nh n; t o v cùng v i h gia ình ph i i chi u các b n sao trong h sơ v i gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng; vi t gi y biên nh n v vi c ã hoàn t t h sơ ngh c p gi y ch ng nh n và h n th i gian giao gi y ch ng nh n. T o v không ư c yêu c u ngư i ngh c p gi y n p thêm b t kỳ m t lo i gi y t nào khác ngoài các gi y t quy nh t i i u 9 ho c i u 10 c a Ngh nh này. 2. i v i nh ng trư ng h p t i nông thôn khi ti p nh n h sơ ngh c p gi y ch ng nh n, y ban nhân dân xã ph i i chi u các b n sao trong h sơ v i gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng và xác nh n vào b n v sơ nhà ho c công trình xây d ng do ch nhà t o v . Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân c p xã ph i chuy n h sơ cho y ban nhân dân c p huy n. 3. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , y ban nhân dân c p huy n ph i ki m tra h sơ, th hi n các n i dung trên gi y ch ng nh n, ký gi y ch ng nh n và vào s ăng ký quy n s h u nhà , công trình xây d ng. Trong trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì y ban nhân dân c p huy n ph i thông báo b ng văn b n ngư i ngh c p gi y bi t rõ lý do. 4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày ký gi y ch ng nh n, y ban nhân dân c p huy n ph i thông báo cho ch s h u bi t v vi c n p nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i v i khu v c nông thôn thì y ban nhân dân c p huy n chuy n thông báo cho y ban nhân dân xã chuy n cho ch s h u. Ch m nh t là 60 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo v vi c n p nghĩa v tài chính theo quy nh, ch s h u ph i n p nghĩa v tài chính ư c nh n gi y ch ng nh n. 5. i v i khu v c ô th thì vi c giao gi y ch ng nh n, thu các kho n l phí và các gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng ư c th c hi n t i y ban nhân dân c p huy n. i v i khu v c nông thôn, y ban nhân dân c p huy n t ch c vi c giao gi y ch ng nh n, thu các kho n nghĩa v tài chính và các gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng t i y ban nhân dân c p xã nơi có nhà , công trình xây d ng ư c c p gi y. 6. Trư c khi nh n gi y ch ng nh n, ch s h u ph i n p biên lai thu các kho n l phí và các gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng cho y ban nhân dân c p huy n lưu h sơ và ký nh n vào s ăng ký quy n s h u nhà , công trình xây d ng.
 8. 7. nh kỳ hàng quý, y ban nhân dân c p huy n ph i có thông báo y ban nhân dân c p xã bi t danh sách nh ng trư ng h p ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c không i u ki n c p gi y ch ng nh n, trong ó có ghi rõ danh sách nh ng trư ng h p là ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài (n u có) thu c a bàn do y ban nhân dân c p xã qu n lý. i u 13. Trình t , th t c c p gi y ch ng nh n i v i t ch c 1. T ch c trong nư c, t ch c nư c ngoài n p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n quy nh t i i u 11 c a Ngh nh này t i S Xây d ng. S Xây d ng có trách nhi m ki m tra h sơ, n u có gi y t theo quy nh thì ghi gi y biên nh n h sơ h n th i gian giao gi y ch ng nh n, n u không gi y t thì hư ng d n t ch c ngh c p gi y n p gi y t theo quy nh. Trư ng h p ph i o v nhà ho c ki m tra k t qu o v i v i công trình xây d ng thì trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh c p gi y ch ng nh n, S Xây d ng ph i ti n hành o v nhà ho c ki m tra k t qu o v công trình xây d ng. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l ho c ngày hoàn t t vi c o v ho c hoàn t t vi c ki m tra o v , S Xây d ng có trách nhi m ki m tra h sơ, th hi n các n i dung trên gi y ch ng nh n và trình y ban nhân dân c p t nh ký gi y ch ng nh n ho c th c hi n ký gi y ch ng nh n trong trư ng h p ư c y quy n ký gi y ch ng nh n. Trong trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì y ban nhân dân c p t nh ( i v i trư ng h p y ban nhân dân ký gi y ch ng nh n) ho c S Xây d ng ( i v i trư ng h p S Xây d ng ư c y quy n ký gi y ch ng nh n) tr l i h sơ và thông báo b ng văn b n ngư i ngh c p gi y bi t rõ lý do. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ do S Xây d ng chuy n n, y ban nhân dân c p t nh xem xét, ký gi y ch ng nh n và chuy n l i cho S Xây d ng giao cho ch s h u. 4. Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày ký gi y ch ng nh n ho c ngày nh n ư c gi y ch ng nh n do y ban nhân dân c p t nh ký, S Xây d ng ph i vào s ăng ký quy n s h u nhà , công trình xây d ng và có văn b n thông báo cho t ch c ngh c p gi y ch ng nh n bi t n p nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch m nh t là 60 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo c a S Xây d ng, t ch c ngh c p gi y ch ng nh n ph i n p nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 6. Trư c khi nh n gi y ch ng nh n, ch s h u ph i n p biên lai thu các kho n l phí và các gi y t g c v nhà ho c công trình xây d ng cho S Xây d ng lưu h sơ và ký nh n vào s ăng ký quy n s h u nhà , công trình xây d ng. 7. nh kỳ hàng quý, S Xây d ng ph i có thông báo y ban nhân dân c p xã bi t danh sách nh ng trư ng h p ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c không i u ki n c p gi y ch ng nh n thu c a bàn do y ban nhân dân c p xã qu n lý. Chương 3:
 9. C P L I, C P I VÀ XÁC NH N THAY I SAU KHI C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ , QUY N S H U CÔNG TRÌNH XÂY D NG i u 14. Trư ng h p ư c c p l i, c p i gi y ch ng nh n 1. Trư ng h p gi y ch ng nh n ã ư c c p theo quy nh c a Ngh nh này b m t thì ch s h u ư c c p l i sau khi ã có văn b n thông báo cho y ban nhân dân c p xã nơi có nhà , công trình xây d ng bi t v vi c m t gi y, có xác nh n c a cơ quan công an phư ng, xã, th tr n nơi m t gi y. i v i khu v c ô th thì ph i ăng tin 03 l n liên t c trên phương ti n thông tin i chúng v vi c m t gi y ch ng nh n, i v i khu v c nông thôn thì ph i niêm y t thông báo v vi c m t gi y ch ng nh n t i tr s y ban nhân dân xã trong th i h n 15 ngày. 2. Trư ng h p gi y ch ng nh n ã ư c c p theo quy nh t i Ngh nh này b hư h ng, rách nát ho c gi y ch ng nh n ã h t trang ghi nh ng thay i thì ch s h u ư c c p i gi y ch ng nh n. i u 15. H sơ ngh c p l i, c p i gi y ch ng nh n 1. H sơ ngh c p l i gi y ch ng nh n bao g m: a) ơn ngh c p l i gi y ch ng nh n, trong ó nêu rõ lý do m t gi y và cam oan hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v l i khai c a mình; b) Gi y t xác nh n v vi c m t gi y ch ng nh n và biên lai xác nh n ã ăng tin trên phương ti n thông tin i chúng ho c thông báo v vi c m t gi y theo quy nh t i kho n 1 i u 14 c a Ngh nh này. 2. H sơ ngh c p i gi y ch ng nh n bao g m: a) ơn ngh c p i gi y ch ng nh n, trong ó nêu rõ lý do ngh c p i; b) Gi y ch ng nh n cũ ã ư c c p theo quy nh c a Ngh nh này. i u 16. Trình t , th t c c p l i, c p i gi y ch ng nh n 1. Trình t , th t c c p l i gi y ch ng nh n ư c th c hi n như sau: a) Sau 30 ngày, k t ngày ăng tin cu i cùng trên phương ti n thông tin i chúng ho c sau th i h n niêm y t thông báo m t gi y t i tr s y ban nhân dân xã, ch s h u n p h sơ quy nh t i kho n 1 i u 15 c a Ngh nh này t i cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n. Cơ quan ti p nh n h sơ ph i vi t gi y biên nh n h sơ, trong ó ghi rõ th i gian gi i quy t; b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày n p h sơ theo quy nh, cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n có trách nhi m c p l i gi y ch ng nh n cho ch s h u và óng d u "c p l i l n th ..." vào gi y ch ng nh n c p l i. Gi y ch ng nh n cũ không còn giá tr pháp lý.
 10. 2. Trình t , th t c c p i gi y ch ng nh n ư c th c hi n như sau: a) Ch s h u n p h sơ ngh c p i gi y ch ng nh n theo quy nh t i kho n 2 i u 15 c a Ngh nh này t i cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n. Cơ quan ti p nh n h sơ ph i vi t gi y biên nh n h sơ, trong ó ghi rõ th i gian gi i quy t; b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n c p gi y th c hi n c p i gi y ch ng nh n cho ch s h u. Cơ quan c p gi y ch ng nh n ph i thu h i và c t góc gi y ch ng nh n cũ lưu h sơ. i u 17. Xác nh n thay i sau khi c p gi y ch ng nh n 1. Trư ng h p sau khi ư c c p gi y ch ng nh n mà ch s h u s a ch a, c i t o làm thay i di n tích ho c c p, h ng nhà , công trình xây d ng thì ch s h u ph i có ơn ngh xác nh n vi c thay i kèm theo gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ho c gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng ư c S Xây d ng ho c y ban nhân dân c p huy n xác nh n thay i trong gi y ch ng nh n. 2. Th t c xác nh n vi c thay i ư c th c hi n như sau: a) T ch c n p h sơ ngh xác nh n vi c thay i quy nh t i kho n 1 i u này t i S Xây d ng. Cá nhân t i ô th n p h sơ ngh xác nh n thay i t i y ban nhân dân c p huy n; cá nhân t i nông thôn n p h sơ ngh xác nh n vi c thay i t i y ban nhân dân xã chuy n cho y ban nhân dân c p huy n th c hi n xác nh n vi c thay i ó; b) Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này ph i xác nh n vi c thay i vào gi y ch ng nh n và giao l i cho ch s h u. Cơ quan ti p nh n h sơ ph i có gi y biên nh n. Ngư i nh n gi y ch ng nh n ph i ký nh n vào s ăng ký quy n s h u nhà , công trình xây d ng. Chương 4: GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Các hành vi vi ph m trong lĩnh v c c p và s d ng gi y ch ng nh n 1. Gian l n ho c gi m o gi y t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng. 2. C ý làm sai l ch h sơ c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng. 3. Tiêu c c, sách nhi u; trì hoãn vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng mà không có lý do chính áng. 4. Hu ho i gi y ch ng nh n ho c có hành vi gian l n ư c c p l i gi y ch ng nh n.
 11. 5. Các hành vi vi ph m khác gây thi t h i cho nh ng ngư i có quy n l i và nghĩa v liên quan n vi c c p và s d ng gi y ch ng nh n. i u 19. X lý vi ph m 1. Ngư i ngh c p gi y ch ng nh n n u có hành vi gian l n, gi m o gi y t ư c gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng thì b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Th trư ng, công ch c, viên ch c có hành vi c ý làm sai l ch h sơ, tiêu c c, sách nhi u ho c trì hoãn vi c c p gi y ch ng nh n mà không có lý do chính áng thì tuỳ t ng m c vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh c a Pháp l nh Cán b , công ch c, n u có y u t c u thành t i ph m s b truy c u trách nhi m hình s . 3. Ngư i nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này mà gây thi t h i cho ngư i khác thì ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t dân s . 4. Ngư i nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng thông qua mua bán, nh n t ng cho, i, nh n th a k ho c thông qua các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t mà không làm th t c ư c c p gi y ch ng nh n theo quy nh c a Ngh nh này thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Gi i quy t khi u n i v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng Vi c gi i quy t các khi u n i trong quá trình th c hi n Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 21. Trách nhi m c a các B , ngành liên quan 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Hư ng d n, ki m tra, ôn c và gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n Ngh nh này; t ng h p, ngh Chính ph s a i, b sung các quy nh c a Ngh nh này; b) Hư ng d n th ng nh t trong c nư c vi c lưu tr và qu n lý h sơ liên quan n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 22. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh
 12. 1. Ban hành quy trình c th v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng; giao nhi m v c th cho các cơ quan tr c thu c có liên quan và ch o th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n theo nguyên t c ơn gi n th t c hành chính theo quy nh c a Ngh nh này. 2. Xác nh c th danh m c các lo i gi y t quy nh t i kho n 2 i u 9 c a Ngh nh này. 3. Ch o các cơ quan tr c thu c có liên quan tri n khai, ki m tra và ôn c vi c th c hi n Ngh nh này trên a bàn. 4. T ch c h th ng lưu tr h sơ t i S Xây d ng và y ban nhân dân c p huy n theo hư ng d n c a B Xây d ng. 5. T ch c sơ k t nh kỳ hàng năm và báo cáo k t qu th c hi n cũng như các vư ng m c v B Xây d ng gi i quy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph gi i quy t i v i nh ng v n thu c thNm quy n c a Th tư ng Chính ph . 6. Quy nh kinh phí v vi c c p l n u, c p i, c p l i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng phù h p i u ki n th c t c a a phương, theo nguyên t c sau: a) i v i vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà l n u cho cá nhân thì s ti n n p không vư t quá 100.000 ng/gi y. i v i vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà l n u cho t ch c thì s ti n n p không vư t quá 500.000 ng/gi y; b) i v i vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u công trình xây d ng l n u cho cá nhân và t ch c thì s ti n n p không vư t quá 500.000 ng/gi y; c) i v i vi c c p i, c p l i, xác nh n thay i trên gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng và các trư ng h p khác khi ư c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , công trình xây d ng thì s ti n n p không vư t quá 50.000 ng/gi y. i u 23. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân c p xã 1. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m: a) Giao nhi m v c th cho các cơ quan tr c thu c có liên quan, b trí l c lư ng và trang thi t b c n thi t áp ng nhu c u v c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s h u công trình xây d ng theo nhi m v ư c giao cho phù h p v i tình hình th c t c a a phương; b) T ch c tri n khai th c hi n vi c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , công trình xây d ng trên a bàn theo quy nh t i Ngh nh này và k ho ch c th do y ban nhân dân c p t nh giao.
 13. 2. y ban nhân dân c p xã có trách nhi m ti p nh n, xác nh n h sơ và chuy n h sơ ngh c p gi y ch ng nh n c a cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nư c ngoài ho c ngư i nư c ngoài theo quy nh t i i u 12 c a Ngh nh này. i u 24. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i ô th . Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t ã ư c c p theo quy nh c a Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v n có nguyên giá tr pháp lý. Trư ng h p ch s h u có nhu c u c p i sang gi y ch ng nh n theo quy nh c a Ngh nh này thì ph i làm th t c ư c c p i gi y ch ng nh n theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Phan Văn Kh i - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).Hà (310b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2