Nghị định về phí xăng dầu

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
141
lượt xem
21
download

Nghị định về phí xăng dầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về phí xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về phí xăng dầu

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 78/2000/N§-CP ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ phÝ x¨ng dÇu ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. §èi tîng chÞu phÝ x¨ng dÇu lµ x¨ng, dÇu, mì nhên xuÊt, b¸n t¹i ViÖt Nam. §iÒu 2. §èi tîng nép phÝ x¨ng dÇu lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu (kÓ c¶ nhËp khÈu uû th¸c); s¶n xuÊt, chÕ biÕn c¸c lo¹i x¨ng dÇu quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. PhÝ x¨ng dÇu chØ thu mét lÇn khi xuÊt, b¸n sè lîng x¨ng dÇu nhËp khÈu, s¶n xuÊt, chÕ biÕn theo møc thu quy ®Þnh sau ®©y: 1. X¨ng c¸c lo¹i: 500 ®ång/lit (n¨m tr¨m ®ång/lit). 2. Diezel: 300 ®ång/lit (ba tr¨m ®ång/lit). 3. DÇu ho¶, dÇu ma zót, dÇu mì nhên cha thu. §iÒu 4. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu; s¶n xuÊt, chÕ biÕn x¨ng dÇu (gäi chung lµ kinh doanh x¨ng dÇu) cã nghÜa vô: 1. Kª khai phÝ x¨ng dÇu ph¶i nép hµng th¸ng víi c¬ quan thuÕ trong mêi ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo, theo ®óng mÉu tê khai vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai. 2. Nép ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo. 3. QuyÕt to¸n tiÒn phÝ x¨ng dÇu hµng n¨m víi c¬ quan thuÕ. Trong thêi h¹n 60 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n tiÒn phÝ x¨ng dÇu cho c¬ quan thuÕ vµ nép ®ñ sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu ph¶i nép kú tiÕp theo.
  2. 2 §iÒu 5. C¬ quan thuÕ cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. KiÓm tra, ®«n ®èc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh x¨ng dÇu thùc hiÖn kª khai, nép phÝ x¨ng dÇu theo ®óng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. TÝnh vµ th«ng b¸o cho tæ chøc, c¸ nh©n kinh doanh x¨ng dÇu vÒ sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ®óng quy ®Þnh. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép, quyÕt to¸n tiÒn phÝ x¨ng dÇu; yªu cÇu ®èi tîng nép phÝ x¨ng dÇu cung cÊp sæ kÕ to¸n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh vµ nép phÝ x¨ng dÇu trong trêng hîp c¬ quan thuÕ thùc hiÖn kiÓm tra, thanh tra vµ khi ph¸t hiÖn ®èi tîng nép phÝ cã dÊu hiÖu vi ph¹m NghÞ ®Þnh nµy. 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ phÝ x¨ng dÇu theo thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 6. Sè tiÒn phÝ x¨ng dÇu nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc tËp trung toµn bé cho ng©n s¸ch Trung ¬ng qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc hiÖn hµnh. §iÒu 7. Tæ chøc, c¸ nh©n thuéc ®èi tîng nép phÝ x¨ng dÇu vi ph¹m NghÞ ®Þnh nµy th× bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18, §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 04/1999/N§-CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 8. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001; b·i bá NghÞ ®Þnh sè 186/CP ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thu lÖ phÝ giao th«ng qua gi¸ x¨ng dÇu vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 9. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 10. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản