intTypePromotion=1

Nghị quyết số 82/2020/NQ-­CP

Chia sẻ: Trần Văn Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
17
lượt xem
0
download

Nghị quyết số 82/2020/NQ-­CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 82/2020/NQ-­CP ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 82/2020/NQ-­CP

 1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 82/NQ­CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020   NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ  30­CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ  CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Chỉ thị số 30­CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa  XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác   bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện  Chỉ thị số 30­CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ  quyền lợi của người tiêu dùng. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá  nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.   TM. CHÍNH PHỦ Nơi nhận: THỦ TƯỚNG ­ Ban Bí thư Trung ương Đảng; ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; ­ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc  trung ương; ­ Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; ­ Văn phòng Tổng Bí thư; ­ Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc ­ Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; ­ Văn phòng Quốc hội; ­ Tòa án nhân dân tối cao; ­ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; ­ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 2. ­ Cơ quan trung ương của các đoàn thể; ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:  TH, KGVX, QHĐP, CN, PL, Cục KSTT, Công báo; ­ Lưu: VT, KTTH(2).    CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30­CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ  TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH  NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA  NGƯỜI TIÊU DÙNG (Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ­CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 30­CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019  của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm  quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (sau đây gọi tắt là  Chỉ thị số 30­CT/TW) b) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, liên tục và lâu  dài từ trung ương tới địa phương và trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. c) Xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, đưa việc đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng  và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thành trách nhiệm, động lực và lợi thế cạnh tranh cho  các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt. d) Kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào  Đảng, Nhà nước và xã hội, góp phần tạo nền tảng cho một xã hội tiêu dùng hạnh phúc và thịnh  vượng. 2. Yêu cầu a) Xác định rõ vai trò của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, người đứng đầu các cấp ủy  đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác bảo vệ quyền lợi  của người tiêu dùng. b) Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng  cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ  bản của Chỉ thị số 30­CT/TW. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực,  hiệu quả, tránh hình thức. c) Các cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến địa phương chủ  động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, cụ thể hóa thành kế hoạch hàng  tháng, quý, năm của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số 30­ CT/TW.
 3. II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 1. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu  dùng Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương xây dựng và ban hành văn bản triển khai việc giám sát và đánh giá tại địa  phương và trong lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ  hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cơ quan nhà nước và Ủy ban nhân dân các  cấp. Cần quy định rõ các các tiêu chí cũng như các biện pháp, cơ chế đánh giá, giám sát một cách  công khai, minh bạch. Nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương theo đúng Quy định số 08­QĐi/TW  ngày 25 tháng 10 năm 2018, trách nhiệm giám sát theo đúng Quy định số 86­QĐ/TW ngày 01  tháng 6 năm 2017 về giám sát trong Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, xác định rõ vai trò, đầu mối, điều  tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực thực thi pháp  luật cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo  đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng a) Bộ Công Thương ­ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực thi Luật Bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng (2010), trên cơ sở đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật và các văn  bản quy phạm pháp luật có liên quan phù hợp với yêu cầu quản lý của đất nước và hội nhập  quốc tế trong tình hình mới. ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn  hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ trung ương đến  địa phương. Khắc phục ngay "khoảng trống" trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết  số 18­NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số  vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động  hiệu lực, hiệu quả. ­ Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ người tiêu  dùng giai đoạn 2021 ­ 2025. ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức  công vụ, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng. b) Bộ Nội vụ Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc thực hiện các nội dung tại điểm a Mục II.2; phối hợp  hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thống nhất từ trung  ương đến địa phương, trong nội bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực trong đó xác định rõ  vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm  vi cả nước.
 4. c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư ­ Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế,  chính sách xã hội hóa trong đầu tư, để thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia công tác bảo  vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Bố trí và đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư theo quy định cho việc triển khai thực hiện các nhiệm  vụ nêu trong Nghị quyết này. d) Bộ Tài chính ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp kinh phí để thực  hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. ­ Phối hợp với Bộ Công Thương trong việc xây dựng, quản lý, chia sẻ các thông tin có liên quan  thuộc thẩm quyền (đặc biệt là trong các lĩnh vực hải quan, thuế...) để thực hiện các nhiệm vụ  quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. đ) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất cơ quan có  thẩm quyền ban hành các giải pháp, chính sách để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ người tiêu  dùng trong các lĩnh vực được phân công, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến chất lượng sản  phẩm và an toàn thực phẩm. e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ­ Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách có liên quan để tăng cường hiệu  quả quản lý nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. ­ Hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp  ngành địa phương phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18­NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017  của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ  chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục khoảng  trống trong quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở cấp ngành địa phương; quy  định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành trong quá trình triển khai thực hiện.  Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ở địa phương trong việc triển khai công  tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Hàng năm, ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và  bố trí kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết này và các  nhiệm vụ được giao khác. ­ Huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội nhằm nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan  quản lý nhà nước và Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các tỉnh, thành phố. Xây dựng  kế hoạch phát triển nguồn nhân lực làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng  chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, đảm bảo theo vị trí việc làm. ­ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao  năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công 
 5. chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng  dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực này. ­ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở, ban ngành và các cơ quan trực thuộc chủ động xây  dựng kế hoạch, có giải pháp đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng tại địa phương. ­ Xây dựng các bộ phận, công cụ tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề nghị, phản ánh, yêu cầu  của người tiêu dùng tại Ủy ban nhân dân các cấp. 3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật; thông tin về chất  lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng trên nguyên  tắc công khai, minh bạch và đa dạng hóa phương thức truyền thông a) Bộ Công Thương ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói  Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành  phố trực thuộc trung ương, các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến  chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cho người tiêu dùng  “yếu thế” (trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người tiêu dùng ở khu vực nông thôn, miền  núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa...). ­ Chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo vệ người tiêu dùng. b) Bộ Thông tin và Truyền thông ­ Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở đẩy mạnh công  tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ  quyền lợi của người tiêu dùng; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể  nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình: mở các chuyên trang, chuyên mục và  tăng thời lượng đưa tin về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các tài liệu, tin  bài, phóng sự chuyên đề về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; biểu dương gương  người tốt, việc tốt trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; phê phán công khai các  hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu  dùng của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa  chung; đăng tin, bài về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn  cho người tiêu dùng. c) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền,  phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. d) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan  có liên quan thực hiện việc giáo dục, tuyên truyền về pháp luật, chính sách, kỹ năng, kiến thức  về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho học sinh, sinh viên các cấp tại các cơ sở giáo dục và 
 6. đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đưa các nội dung này vào chương trình đào tạo hoặc lồng  ghép với các nội dung có liên quan. đ) Bộ Công an Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. e) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ­ Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết,  nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự ổn định,  phát triển của địa phương cũng như ý nghĩa thiết thực với từng người dân và từng doanh nghiệp  trên địa bàn; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp  hành pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực hiện lồng ghép phổ biến các tiêu chí  đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với công tác tuyên truyền phổ biến  liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của địa phương đa dạng hóa công tác truyền thông tăng thời  lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  Công khai minh bạch và thông tin rộng rãi, đầy đủ bằng nhiều hình thức phù hợp đến người tiêu  dùng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. ­ Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào sinh hoạt  định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp  luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là một trong những tiêu chí bình xét thi đua. ­ Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Ngày Quyền của  người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15 tháng 3) trên địa bàn tỉnh và bố trí nguồn lực để đảm bảo  thực hiện hoạt động này. 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng a) Bộ Công Thương Tăng cường kiểm soát, hạn chế không để lưu thông trên thị trường hàng hoá, dịch vụ không bảo  đảm chất lượng hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng. b) Bộ Công an ­ Chỉ đạo lực lượng công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với lực lượng  quản lý thị trường và thanh tra các sở, ngành tại địa phương trong việc thanh kiểm tra, giám sát  các lĩnh vực, địa điểm kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh, tiêu dùng; xác định, triệt phá  các đường dây, tổ chức cá nhân sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi  phạm sở hữu trí tuệ. ­ Tăng cường đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng. Xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự liên quan đến các hành vi vi phạm quyền lợi  người tiêu dùng.
 7. c) Bộ Quốc phòng Chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân (đặc biệt là các đơn vị đóng quân trên địa bàn vùng biên giới,  hải đảo và vùng xung yếu về quốc phòng, an ninh) phối hợp với chính quyền địa phương và lực  lượng quản lý thị trường, hải quan đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngăn chặn tận gốc các hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng  giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm quyền lợi người tiêu dùng qua biên giới, trên  không, trên các vùng biển, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. d) Bộ Khoa học và Công nghệ ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  các bộ ngành liên quan xây dựng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện khung khổ pháp lý  và cơ chế để đẩy mạnh việc thành lập và hoạt động của các tổ chức kiểm định, nhất là các tổ  chức tư, thực hiện hoạt động phân tích, kiểm định, đánh giá về chất lượng hàng hóa, dịch vụ. ­ Tăng cường việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm soát chặt chẽ các hàng hóa, dịch  vụ trên thị trường nhất là các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu. đ) Bộ Tư pháp Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm hành  chính đối với các hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng. e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. ­ Hàng năm, ban hành chương trình, kế hoạch tổng thể về thanh tra, kiểm gia, giám sát và ngăn  chặn các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Tăng cường kiểm soát,  hạn chế không để lưu thông trên thị trường những hàng hoá, dịch vụ không bảo đảm chất  lượng, không an toàn, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. ­ Xây dựng cơ chế khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá  nhân trong và ngoài địa phương tích cực phản ánh, thông tin kịp thời đến cơ quan nhà nước, tổ  chức, cá nhân có liên quan khi phát hiện những hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng  hoặc có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đang lưu thông trên thị trường 5. Đẩy mạnh xã hội hoá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh  doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng a) Bộ Công Thương ­ Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”. ­ Tiếp tục vận hành, xây dựng và phát triển Hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng  1800.6838. ­ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đẩy mạnh triển khai thực thi Luật Cạnh tranh  để góp phần tạo dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng.
 8. ­ Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng tại địa phương. b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ­ Xây dựng và triển khai các đề án, chính sách, biện pháp cần thiết để gắn trách nhiệm của  doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao lợi  thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của địa phương; tạo động lực nâng cao năng lực  cạnh tranh của doanh nghiệp và cạnh tranh của tỉnh. ­ Hỗ trợ cho việc hình thành và hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng tại địa phương. ­ Tổng kết, đánh giá thực hiện Quyết định số 1997/QĐ­TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu  dùng giai đoạn 2016 ­ 2020. ­ Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng  góp tích cực cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. c) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ­ Phát động các phong trào nhằm khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia vào công tác bảo  vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Hỗ trợ các hiệp hội và doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, để thực hiện  các trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và người tiêu dùng. 6. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng  trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế a) Bộ Công Thương ­ Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện có trách nhiệm các cam kết  quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng mà Việt Nam đã tham gia. ­ Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tiếp tục đàm phán các hiệp định FTA để mở rộng  thị trường; đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương với các nước và các tổ chức quốc tế  nhằm tăng cường trao đổi thông tin, bảo đảm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiệu  quả, chặt chẽ. ­ Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài trợ nước ngoài để xây dựng và thực  hiện các chính sách ưu tiên cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ­ Tăng cường hoạt động hợp tác giải quyết tranh chấp tiêu dùng, thu hồi hàng hóa có khuyết tật  xuyên biên giới. b) Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan
 9. Phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng. c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có các  hoạt động giao thương, du lịch có yếu tố nước ngoài hoặc có đường biên giới cần chủ động  tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc trung ương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động này, xây dựng kế  hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện; thường xuyên sơ kết, tổng kết các hoạt động;  định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo Bộ Công Thương để  tổng hợp báo cáo Chính phủ. Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn để các địa phương, đơn vị  báo cáo bằng phương thức điện tử, hạn chế sử dụng văn bản giấy. 2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Nông dân Việt  Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Bảo vệ người tiêu  dùng Việt Nam và các tổ chức đoàn thể có chương trình, kế hoạch cụ thể đẩy mạnh công tác  bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp  hành các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phối hợp với cơ quan chức  năng giám sát việc thực hiện. 3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội  dung cụ thể thuộc Chương trình hành động, các bộ, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất, gửi  Bộ Công Thương để tổng hợp và báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.   PHỤ LỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN  CHỈ THỊ SỐ 30­CT/TW NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG  ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (Kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 82/NQ­CP ngày 26 tháng 5   năm 2020 của Chính phủ) Thời gian  thực  Cơ quan  Cơ quan phối  TT Nội dung công việc Sản phẩm hiện,  chủ trì hợp hoàn  thành 1 Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của    Xây dựng và ban hành văn  Các bộ ngành  Các bộ ngành  Quyết định  2020
 10. người tiêu dùng bản triển khai việc giám  của Bộ  sát và đánh giá tại địa  và  Ủ y ban   tr ưởng/  và Ủy ban nhân  phương và trong lĩnh vực  nhân dân các  dân các tỉnh,  Quyết định  được phân công quản lý  tỉnh, thành  của Chủ tịch  thành phố theo quy định của pháp luật  phố Ủy ban nhân  về bảo vệ quyền lợi người  dân tiêu dùng 2 Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực  thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác  Tổng kết thi hành và đề  Các bộ ngành  Báo cáo tổng  xuất sửa đổi, bổ sung Luật  Bộ Công  và Ủy ban nhân  kết, đề xuất  a 2020 Bảo vệ quyền lợi người  Thương dân các tỉnh,  và sửa đổi,  tiêu dùng thành phố bổ sung Nghiên cứu, báo cáo Thủ  tướng Chính phủ về việc  kiện toàn hệ thống các cơ  Bộ Nội vụ và  Bộ Công  Các Báo cáo  b quan quản lý nhà nước về  các cơ quan có  2020­2021 Thương và Đề án bảo vệ quyền lợi người  liên quan tiêu dùng từ trung ương  đến địa phương Trình Thủ tướng Chính  Các bộ ngành  Quyết định  phủ ban hành Chương trình  Bộ Công  và Ủy ban nhân  của Thủ  c phát triển các hoạt động  2020 Thương dân các tỉnh,  tướng Chính  bảo vệ người tiêu dùng giai  thành phố phủ đoạn 2021 ­ 2025 Tổ chức đào tạo, bồi  Các hoạt  dưỡng, nâng cao năng lực,  Bộ Công  động đào  trình độ chuyên môn, đạo  Các bộ ngành  Thương (03  tạo,tập huấn,  đức công vụ, ý thức, trách  và Ủy ban nhân  d đợt/năm tại  bồi dưỡng  Hàng năm nhiệm cho đội ngũ cán bộ,  dân các tỉnh,  miền Bắc ­  nghiệp vụ  công chức tham gia công  thành phố Trung ­ Nam) trong và  tác bảo vệ quyền lợi người  ngoài nước tiêu dùng Nghiên cứu, đề xuất Chính  phủ ban hành các cơ chế,  Các bộ ngành  chính sách xã hội hóa trong  Các văn bản  Bộ Kế hoạch  và Ủy ban nhân  đ đầu tư để thu hút các thành  chính sách,  Hàng năm và Đầu tư dân các tỉnh,  phần kinh tế cùng tham gia  pháp luật thành phố công tác bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng e Bố trí nguồn vốn, hướng  Bộ Kế hoạch  Các bộ ngành  Các văn bản  Hàng năm dẫn đầu tư đối với các cơ  và Đầu tư và Ủy ban nhân  chính sách,  chế, chính sách đã ban  dân các tỉnh,  pháp luật hành, đồng thời, đảm bảo  thành phố đủ nguồn vốn cho việc  triển khai thực hiện các 
 11. nhiệm vụ nêu trong Nghị  quyết này Tổng hợp kinh phí để thực  Các bộ ngành  hiện các nhiệm vụ trong kế  và Ủy ban nhân  g hoạch này theo quy định  Bộ Tài chính Ngân sách Hàng năm dân các tỉnh,  của pháp luật về ngân sách  thành phố nhà nước Phối hợp với Bộ Công  Thương trong việc xây  dựng, quản lý, chia sẻ các  thông tin có liên quan thuộc  Các cơ chế  thẩm quyền (đặc biệt là  Bộ Công  phối hợp,  h Bộ Tài chính Hàng năm trong các lĩnh vực hải quan,  Thương chia sẻ thông  thuế...) để thực hiện các  tin nhiệm vụ quản lý nhà  nước về bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng Ban hành hoặc đề xuất cơ  quan có thẩm quyền ban  Bộ Khoa học  hành các giải pháp, chính  và Công  sách để nâng cao hiệu quả  Các bộ ngành  Sửa đổi, bổ  nghệ, Bộ Y  công tác bảo vệ người tiêu  và Ủy ban nhân  sung chính  i tế, Bộ Nông  Hằng năm dùng trong các lĩnh vực  dân các tỉnh,  sách, pháp  nghiệp và  được phân công, đặc biệt là  thành phố luật Phát triển  trong vấn đề liên quan đến  nông thôn chất lượng sản phẩm và an  toàn thực phẩm Rà soát, ban hành, sửa đổi,  bổ sung các quy định, chính  sách có liên quan để tăng  Ủy ban nhân  Các văn bản  k cường hiệu quả quản lý  dân các tỉnh,  Các bộ, ngành chính sách,  Hàng năm nhà nước về bảo vệ quyền  thành phố pháp luật lợi người tiêu dùng tại địa  phương l Hoàn thiện hệ thống cơ  Ủy ban nhân  Các bộ, ngành Các văn bản  Hàng năm quan quản lý nhà nước về  dân các tỉnh,  chính sách,  bảo vệ quyền lợi người  thành phố pháp luật tiêu dùng ở cấp ngành địa  phương phù hợp với tinh  thần Nghị quyết số 18­  NQ/TW ngày 25 tháng 10  năm 2017 của Ban Chấp  hành Trung ương khoá XII  về một số vấn đề về tiếp  tục đổi mới, sắp xếp tổ  chức bộ máy của hệ thống  chính trị tinh gọn hoạt động 
 12. hiệu lực, hiệu quả, khắc  phục khoảng trống trong  quản lý nhà nước về bảo  vệ quyền lợi người tiêu  dùng ở cấp ngành địa  phương; quy định rõ chức  năng, nhiệm vụ của từng  cơ quan, ban ngành trong  quá trình triển khai thực  hiện. Xây dựng cơ chế  phối hợp giữa các cơ quan  ban ngành ở địa phương  trong việc triển khai công  tác bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng Xây dựng các bộ phận,  công cụ tiếp nhận và giải  Ủy ban nhân  Các văn bản  quyết các phản ánh, yêu  m dân các tỉnh,  Các bộ, ngành chính sách,  Hàng năm cầu, khiếu nại của người  thành phố pháp luật tiêu dùng tại Ủy ban nhân  dân các cấp Kế hoạch về tổ chức các  hoạt động bảo vệ quyền  Quyết định  lợi người tiêu dùng và bố  của Chủ tịch  Ủy ban nhân  trí kinh phí ngân sách địa  Ủy ban nhân  n dân các tỉnh,  Các bộ, ngành Hàng năm phương để thực hiện các  dân tỉnh và  thành phố nhiệm vụ nêu trong Nghị  các văn bản  quyết này và các nhiệm vụ  có liên quan được giao khác Huy động có hiệu quả các  nguồn lực xã hội nhằm  nâng cao năng lực thực thi  của các cơ quan quản lý  nhà nước và Hội bảo vệ  Quyết định  quyền lợi người tiêu dùng  của Chủ tịch  Ủy ban nhân  của các tỉnh, thành phố.  Ủy ban nhân  o dân các tỉnh,  Các bộ, ngành Hàng năm Xây dựng kế hoạch phát  dân tỉnh và  thành phố triển nguồn nhân lực làm  các văn bản  công tác bảo vệ quyền lợi  có liên quan người tiêu dùng theo hướng  chuyên nghiệp, chuyên môn  hóa, đảm bảo theo vị trí  việc làm p Đẩy mạnh công tác đào  Ủy ban nhân  Các bộ, ngành Quyết định  Hàng năm tạo, bồi dưỡng, nâng cao  dân các tỉnh,  của Chủ tịch  năng lực, trình độ chuyên  thành phố Ủy ban nhân  môn, đạo đức công vụ, ý  dân tỉnh và 
 13. thức trách nhiệm cho đội  ngũ cán bộ, công chức tham  gia công tác bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng. Đẩy  các văn bản  mạnh cải cách hành chính,  có liên quan ứng dụng công nghệ thông  tin, khoa học kỹ thuật mới  trong lĩnh vực này Chỉ đạo Ủy ban nhân dân  cấp huyện, các sở, ban  Quyết định  ngành và các cơ quan trực  của Chủ tịch  thuộc chủ động xây dựng  Ủy ban nhân  Các cơ quan, tổ  Ủy ban nhân  q kế hoạch, có giải pháp đẩy  dân các tỉnh,  chức tại địa  Hàng năm dân tỉnh và  mạnh hiệu quả công tác  thành phố phương các văn bản  quản lý nhà nước về bảo  có liên quan vệ quyền lợi người tiêu  dùng tại địa phương 3 Bộ Thông tin và  Xây dựng Đề án tăng  Truyền thông,  cường tuyên truyền, giáo  Bộ Lao động ­  dục, phổ biến chính sách,  Thương binh và  pháp luật liên quan đến bảo  Xã hội, Đài  vệ quyền lợi của người  Truyền hình  Quyết định  tiêu dùng cho đối tượng  Việt Nam, Đài  Bộ Công  của Bộ  a người tiêu dùng yếu thế  Tiếng nói Việt  2020­2021 Thương trưởng phê  (trẻ em, người cao tuổi,  Nam, Thông tấn  duyệt Đề án người khuyết tật, người  xã Việt Nam,  tiêu dùng ở khu vực nông  Báo Nhân dân,  thôn, miền núi, biên giới,  các bộ ngành,  hải đảo, vùng sâu, vùng  Ủy ban nhân  xa...). dân các tỉnh,  thành phố Cơ sở dữ  Các bộ ngành,  Xây dựng Cơ sở dữ liệu  liệu quốc gia  Bộ Công  Ủy ban nhân  b quốc gia về bảo vệ người  về bảo vệ  2021 Thương dân các tỉnh,  tiêu dùng người tiêu  thành phố dùng c Chỉ đạo các đơn vị truyền  Bộ Thông tin Các cơ quan báo  Các tin, bài  Hàng năm thông, báo chí: Mở các  và Truyền  chí, đài phát  và các hoạt  chuyên trang, chuyên mục  thông thanh, truyền  động tuyên  và tăng thời lượng đưa tin  hình truyền khác về công tác bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng; xây  dựng các tài liệu, tin bài,  phóng sự chuyên đề về  công tác bảo vệ quyền lợi 
 14. người tiêu dùng; biểu  dương gương người tốt,  việc tốt trong công tác bảo  vệ quyền lợi của người  tiêu dùng; phê phán công  khai các hành vi thiếu trách  nhiệm, các vi phạm nghiêm  trọng trong bảo vệ quyền  lợi của người tiêu dùng của  các tổ chức, cá nhân trên  các phương tiện thông tin  đại chúng để giáo dục  phòng ngừa chung; đăng  tin, bài về chất lượng hàng  hóa, dịch vụ và cảnh báo  những nguy cơ gây mất an  toàn cho người tiêu dùng Giáo dục, tuyên truyền về  pháp luật, chính sách, kỹ  năng, kiến thức về bảo vệ  Bộ Công  Bộ Giáo dục  Quyết định  quyền lợi người tiêu dùng  Thương, các bộ  và Đào tạo;  của Bộ  cho học sinh, sinh viên các  ngành, Ủy ban  Bộ Lao động  trưởng, các  d cấp tại các cơ sở giáo dục  nhân dân các  Hàng năm ­ Thương  đề án,  và đào tạo, cơ sở giáo dục  tỉnh, thành phố  binh và Xã  chương trình,  nghề nghiệp; đưa các nội  và các cơ quan  hội kế hoạch... dung này vào chương trình  có liên quan đào tạo hoặc lồng ghép với  các nội dung có liên quan Lồng ghép nội dung tuyên  truyền, giáo dục, phổ biến  Các bộ ngành,  pháp luật có liên quan đến  Các hoạt  Ủy ban nhân  đ bảo vệ quyền lợi người  Bộ Công an động tuyên  Hàng năm dân các tỉnh,  tiêu dùng trong phát động  truyền thành phố phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh tổ quốc e Đẩy mạnh công tác tuyên  Ủy ban nhân  Các cơ quan, tổ  Văn bản chỉ  Hàng năm truyền, nâng cao hiểu biết,  dân các tỉnh,  chức trong tỉnh đạo; kế  nhận thức về vai trò, ý  thành phố hoạch thực  nghĩa của công tác bảo vệ  hiện; các  quyền lợi người tiêu dùng  hoạt động  đối với sự ổn định, phát  tuyên truyền triển của địa phương cũng  như ý nghĩa thiết thực với  từng người dân và từng  doanh nghiệp trên địa bàn;  đổi mới nội dung, hình  thức, biện pháp tuyên  truyền nhằm nâng cao ý 
 15. thức chấp hành pháp luật  bảo vệ quyền lợi của  người tiêu dùng; thực hiện  lồng ghép phổ biến các tiêu  chí đánh giá kết quả thực  hiện bảo vệ quyền lợi  người tiêu dùng với công  tác tuyên truyền phổ biến  liên quan đến bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng Đa dạng hóa công tác  truyền thông tăng thời  lượng đưa tin, tuyên  truyền, phổ biến kiến thức,  Văn bản chỉ  pháp luật về bảo vệ quyền  đạo; kế  Ủy ban nhân  lợi người tiêu dùng. Công  Các cơ quan, tổ  hoạch thực  g dân các tỉnh,  Hàng năm khai minh bạch và thông tin  chức trong tỉnh hiện; các  thành phố rộng rãi, đầy đủ bằng  hoạt động  nhiều hình thức phù hợp  tuyên truyền đến người tiêu dùng về  chất lượng hàng hóa, dịch  vụ; Đưa công tác phổ biến,  giáo dục pháp luật về bảo  vệ quyền lợi người tiêu  Văn bản chỉ  dùng vào sinh hoạt định kỳ;  đạo; kế  coi đây là nhiệm vụ thường  Ủy ban nhân  Các cơ quan, tổ  hoạch thực  h xuyên của các tổ chức,  dân các tỉnh,  Hàng năm chức trong tỉnh hiện; các  đoàn thể và coi việc chấp  thành phố hoạt động  hành pháp luật về bảo vệ  tuyên truyền quyền lợi của người tiêu  dùng là một trong những  tiêu chí bình xét thi đua Kế hoạch, triển khai thực  hiện Ngày Quyền của  người tiêu dùng Việt Nam  Ủy ban nhân  Quyết định  Các cơ quan, tổ  i (ngày 15/3) tại địa phương  dân các tỉnh,  ban hành Kế  Hàng năm chức trong tỉnh và bố trí nguồn lực để đảm  thành phố hoạch bảo thực hiện hoạt động  này 4 Tăng cườ a Tăng c ường ki ểm soát, hạn  Bộể Công ng công tác thanh tra, ki   Các bộ ngành, m tra, giám sát, x   Quy ử lý vi ph ết định ạm và h   ợ ỗ tr Hàng năm  người  ch ế không để lưu thông  tiêu dùng Thương Ủy ban nhân  Bộ trưởng;  trên thị trường những hàng  dân các tỉnh,  kế hoạch hoá, dịch vụ không bảo  thành phố
 16. đảm chất lượng hoặc có  nguy cơ gây mất an toàn  cho người tiêu dùng Nghiên cứu, đề xuất tăng  Đề xuất sửa  mức xử phạt vi phạm hành  đổi, bổ sung  Bộ Công  b chính đối với các hành vi vi  Bộ Tư pháp đối với văn  2020 Thương phạm quyền lợi người tiêu  bản pháp luật  dùng có liên quan Tăng cường đấu tranh  phòng, chống các hành vi vi  phạm pháp luật về bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng;  xử lý nghiêm minh các vụ  án hình sự đối với các hành  vi vi phạm quyền lợi người  tiêu dùng. Chỉ đạo lực  lượng công an các tỉnh,  Quyết định,  thành phố trực thuộc trung  Kế hoạch,  Các bộ ngành  ương phối hợp với lực  các hoạt  và Ủy ban nhân  c lượng quản lý thị trường và  Bộ Công an động thanh,  Hàng năm dân các tỉnh,  thanh tra các sở, ngành tại  kiểm tra,  thành phố địa phương trong việc  giám sát, xử  thanh kiểm tra, giám sát các  lý lĩnh vực, địa điểm kinh  doanh có nhiều hoạt động  kinh doanh, tiêu dùng; xác  định, triệt phá các đường  dây, tổ chức, cá nhân sản  xuất, buôn bán hàng giả,  hàng kém chất lượng, hàng  vi phạm sở hữu trí tuệ d Chỉ đạo các đơn vị trong  Bộ Quốc  Các bộ ngành  Quyết định,  Hàng năm toàn quân (đặc biệt là các  phòng và Ủy ban nhân  Kế hoạch,  đơn vị đóng quân trên địa  dân các tỉnh,  các hoạt  bàn vùng biên giới, hải đảo  thành phố động thanh,  và vùng xung yếu về quốc  kiểm tra,  phòng, an ninh) phối hợp  giám sát, xử  với chính quyền địa  lý phương và lực lượng quản  lý thị trường, hải quan,  tham gia đấu tranh phòng,  chống các hành vi vi phạm  pháp luật về bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng, ngăn  chặn tận gốc các hoạt  động buôn lậu, buôn bán  hàng giả, hàng cấm, gian  lận thương mại, vi phạm 
 17. quyền lợi người tiêu dùng  qua biên giới, trên không,  trên các vùng biển, lãnh  hải, vùng đặc quyền kinh  tế của Việt Nam Xây dựng hoặc đề xuất  cấp có thẩm quyền ban  hành khung khổ pháp lý và  Bộ Công  cơ chế đẩy mạnh việc  Thương, Bộ Y  Sửa đổi, bổ  thành lập và hoạt động của  tế, Bộ Nông  Bộ Khoa học  sung văn bản  2020 ­  đ các tổ chức kiểm định,  nghiệp và Phát  và Công nghệ pháp luật có  2021 nhất là các tổ chức tư, thực  triển nông thôn  liên quan. hiện hoạt động phân tích,  và các bộ ngành  kiểm định, đánh giá về  liên quan chất lượng hàng hóa, dịch  vụ Tăng cường việc ban hành  các tiêu chuẩn, quy chuẩn  để kiểm soát chặt chẽ các  Các quy  Bộ Khoa học  Các bộ ngành  e hàng hóa, dịch vụ trên thị  chuẩn, tiêu  Hàng năm và Công nghệ có liên quan trường nhất là các hàng  chuẩn hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết  yếu Chương trình, kế hoạch  tổng thể về thanh tra, kiểm  gia, giám sát và ngăn chặn  các hành vi xâm phạm  Quyết định  quyền lợi người tiêu dùng  của Chủ tịch  tại địa phương. Tăng  Ủy ban nhân  Ủy ban nhân  cường kiểm soát, hạn chế  g dân các tỉnh,  Các bộ ngành dân tỉnh; kế  Hàng năm không để lưu thông trên thị  thành phố hoạch và các  trường những hàng hóa,  hoạt động  dịch vụ không bảo đảm  triển khai chất lượng, không an toàn,  ảnh hưởng tới quyền và lợi  ích hợp pháp của người  tiêu dùng h Xây dựng cơ chế khuyến  Ủy ban nhân  Các bộ ngành Quyết định  Hàng năm khích cộng đồng doanh  dân các tỉnh,  của Chủ tịch  nghiệp, người tiêu dùng và  thành phố Ủy ban nhân  các tổ chức, cá nhân trong  dân tỉnh; kế  và ngoài địa phương tích  hoạch và các  cực phản ánh, thông tin kịp  hoạt động  thời đến cơ quan nhà nước,  triển khai tổ chức, cá nhân có liên  quan khi phát hiện những  hàng hóa, dịch vụ không 
 18. đảm bảo chất lượng hoặc  có nguy cơ gây mất an toàn  cho người tiêu dùng đang  lưu thông trên thị trường 5 Các bộ ngành,  Tiếp tục xây dựng và triển  Quyết định  Bộ Công  Ủy ban nhân  2021 ­  a khai Đề án “Doanh nghiệp  của Bộ  Thương dân các tỉnh,  2025 vì người tiêu dùng” trưởng thành phố Các bộ ngành,  Tiếp tục vận hành, xây  Ủy ban nhân  dựng và phát triển Hệ  Quyết định  Bộ Công  dân các tỉnh,  2021  b thống Tổng đài tư vấn, hỗ  của Bộ  Thương thành phố; cộng  ­2025 trợ người tiêu dùng  trưởng đồng doanh  1800.6838 nghiệp Các bộ ngành,  Đẩy mạnh triển khai thực  Ủy ban nhân  thi Luật Cạnh tranh để góp  Tăng cường  Bộ Công  dân các tỉnh,  c phần tạo dựng môi trường  xử lý vụ việc Hàng năm Thương thành phố; cộng  cạnh tranh lành mạnh và  cạnh tranh đồng doanh  bình đẳng nghiệp Hội Bảo vệ  Đề xuất cơ chế hỗ trợ  người tiêu  Báo cáo trình  hoạt động tổ chức xã hội  Bộ Công  2020 ­  d dùng, các hiệp  cấp có thẩm  tham gia bảo vệ quyền lợi  Thương 2021 hội ngành, các  quyền người tiêu dùng lĩnh vực Xây dựng các đề án, chính  sách, biện pháp cần thiết  để gắn trách nhiệm của  doanh nghiệp trong thực thi  pháp luật về bảo vệ quyền  lợi người tiêu dùng nhằm  Ủy ban nhân  Đề án, chính  đ nâng cao lợi thế cạnh tranh  dân các tỉnh,  Các bộ ngành sách, biện  Hàng năm sản phẩm, hàng hoá, dịch  thành phố pháp vụ của địa phương; tạo  động lực nâng cao năng lực  cạnh tranh của doanh  nghiệp và cạnh tranh của  tỉnh Hỗ trợ cho việc hình thành  và hoạt động của các tổ  Ủy ban nhân  Đề án, chính  e chức xã hội tham gia bảo  dân các tỉnh,  Các bộ, ngành sách, biện  Hàng năm vệ quyền lợi người tiêu  thành phố pháp dùng tại địa phương g Tổng kết, đánh giá thực  Các bộ,  Các cơ quan có  Báo cáo tổng  2020
 19. hiện Quyết định số  1997/QĐ­TTg ngày 18  tháng 10 năm 2016 của Thủ  ngành và Ủy  tướng Chính phủ phê duyệt  ban nhân dân  liên quan kết, đánh giá Chương trình phát triển các  các tỉnh,  hoạt động bảo vệ quyền  thành phố lợi người tiêu dùng giai  đoạn 2016­2020 Có chính sách khen thưởng  kịp thời đối với các tổ  chức, cá nhân, doanh  Ủy ban nhân  Các hoạt  h nghiệp có nhiều đóng góp  dân các tỉnh,  Các bộ ngành động thi đua,  Hàng năm tích cực cho công tác bảo  thành phố khen thưởng vệ quyền lợi người tiêu  dùng tại địa phương Phát động các phong trào  Mặt trận tổ  Bộ ngành và Ủy  nhằm khuyến khích, động  quốc Việt  ban nhân dân  Các phong  i viên toàn xã hội tham gia  Hàng năm Nam và các  các tỉnh, thành  trào vào công tác bảo vệ quyền  đoàn thể phố lợi người tiêu dùng Hỗ trợ các hiệp hội và các  doanh nghiệp xây dựng và  Mặt trận Tổ  Bộ ngành và Ủy  thực hiện các quy tắc ứng  quốc Việt  ban nhân dân  Các bộ quy  k xử để thực hiện các trách  Hàng năm Nam và các  các tỉnh, thành  tắc nhiệm của doanh nghiệp  đoàn thể phố đối với xã hội và người  tiêu dùng 6 Thực hiện các cam kết  Bộ Ngoại giao,  quốc tế trong lĩnh vực bảo  các bộ ngành và  Các hoạt  Bộ Công  a vệ quyền lợi của người  Ủy ban nhân  động theo  Hàng năm Thương tiêu dùng mà Việt Nam đã  dân các tỉnh,  cam kết tham gia thành phố Tăng cường công tác quảng  bá thương hiệu, tiếp tục  đàm phán các hiệp định  FTA để mở rộng thị  Các bộ, ngành  trường; đẩy mạnh hợp tác  có liên quan và  song phương, đa phương  Bộ Công  Các hoạt  b Ủy ban nhân  Hàng năm với các nước và các tổ  Thương động hợp tác dân các tỉnh,  chức quốc tế nhằm tăng  thành phố cường trao đổi thông tin,  bảo đảm công tác bảo vệ  quyền lợi người tiêu dùng  hiệu quả, chặt chẽ c Tranh thủ tối đa và sử dụng  Bộ Công  Bộ Kế hoạch  Các hoạt  Hàng năm
 20. hiệu quả các nguồn lực  trong và ngoài nước để xây  và Đầu tư, các  dựng và thực hiện các  động hợp tác  Thương bộ, ngành có  chính sách ưu tiên cho công  và triển khai liên quan tác bảo vệ quyền lợi người  tiêu dùng Tăng cường hoạt động hợp  Các bộ, ngành  tác giải quyết tranh chấp  có liên quan và  Các hoạt  Bộ Công  d tiêu dùng, thu hồi sản  Ủy ban nhân  động hợp tác  Hàng năm Thương phẩm có khuyết tật xuyên  dân các tỉnh,  và triển khai biên giới thành phố Ủy ban nhân  Tăng cường quan hệ hợp  dân các tỉnh,  Các hoạt  tác quốc tế trong lĩnh vực  Các bộ ngành  đ thành phố  động hợp tác  Hàng năm bảo vệ quyền lợi người  có liên quan trực thuộc  và triển khai tiêu dùng trung ương  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2