intTypePromotion=1

Nhận thức của giáo viên các trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam về tư vần nghề cho học sinh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
32
lượt xem
2
download

Nhận thức của giáo viên các trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam về tư vần nghề cho học sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết là nêu lên nhận thức của giáo viên các trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam về tư vần nghề cho học sinh. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhận thức của giáo viên các trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam về tư vần nghề cho học sinh

T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 2(46) Tập 2/N¨m 2008<br /> <br /> NhËn thøc cña Gi¸o viªn c¸c tr−êng trung häc phæ th«ng<br /> khu vùc miÒn nói ®«ng B¾c ViÖt nam vÒ t− vÊn nghÒ cho häc sinh<br /> NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn (Tr−êng §H S− ph¹m - §H Th¸i Nguyªn)<br /> <br /> 1. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ héi nhËp hiÖn nay, sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn sù<br /> chuyÓn ®æi thang gi¸ trÞ x( héi vµ tÊt yÕu dÉn ®Õn sù lùa chän, ®¸nh gi¸ kh¸c nhau vÒ hÖ thèng<br /> nghÒ nghiÖp trong x( héi. §Ó chän nghÒ phï hîp cho m×nh, ®ã kh«ng ph¶i lµ mét viÖc dÔ dµng,<br /> ®Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh(HS) cuèi cÊp trung häc phæ th«ng(THPT), c¸c em ®ang ®øng tr−íc<br /> ng−ìng cña cuéc ®êi, c¸c em cã rÊt nhiÒu b¨n kho¨n lo l¾ng, bëi “chän nghÒ lµ chän h−íng ®i cho c¶<br /> cuéc ®êi”. V× thÕ c¸c em rÊt cÇn cã sù gióp ®ì cña nh÷ng ng−êi ®i tr−íc, ng−êi cã kinh nghiÖm nh−<br /> «ng bµ, cha mÑ... ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o. Lóc nµy, ng−êi gi¸o viªn ph¶i thÓ hiÖn vai trß, tr¸ch<br /> nhiÖm cña m×nh víi t− c¸ch lµ mét c¸n bé t− vÊn, gióp häc sinh gi¶i to¶ nh÷ng b¨n kho¨n, th¾c m¾c,<br /> lo l¾ng vµ chän cho m×nh mét nghÒ phï hîp, cã c¬ së khoa häc. Muèn lµm ®−îc viÖc nµy ®ßi hái<br /> gi¸o viªn ph¶i cã sù nhËn thøc, hiÓu biÕt ®óng ®¾n vÒ c«ng t¸c t− vÊn nghÒ (TVN) cho häc sinh.<br /> 2. T− vÊn nghÒ lµ mét ho¹t ®éng th«ng tin nh»m cung cÊp cho ®èi t−îng t− vÊn vÒ mét<br /> ho¹t ®éng nghÒ mµ hä ch−a cã ®iÒu kiÖn hiÓu biÕt mét c¸ch cÆn kÏ. Trªn c¬ së ®èi chiÕu víi<br /> n¨ng lùc, høng thó cña c¸ nh©n, nhu cÇu cña x( héi ®Ó tõ ®ã gióp ®èi t−îng t− vÊn cã sù lùa chän<br /> nghÒ mét c¸ch phï hîp. §Ó t×m hiÓu nhËn thøc vÒ t− vÊn nghÒ cña GV trong c¸c tr−êng THPT<br /> chóng t«i ®( tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn 87 GV trùc tiÕp tham gia lµm c«ng t¸c h−íng nghiÖp vµ<br /> t− vÊn nghÒ cho HS cña tÊt c¶ c¸c tr−êng THPT trªn 4 tØnh Hµ Giang, L¹ng S¬n, Cao B»ng, B¾c K¹n<br /> trªn c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n nh−: nhËn thøc vÒ b¶n chÊt, môc ®Ých cña TVN, nhËn thøc vÒ néi dung TVN,<br /> nhËn thøc vÒ ph−¬ng ph¸p sö dông trong TVN, nhËn thøc vÒ yªu cÇu ®èi víi c¸n bé t− vÊn.<br /> Sau ®©y lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu do chóng t«i thu ®−îc:<br /> * NhËn thøc vÒ b¶n chÊt, môc ®Ých cña TVN<br /> B¶ng 1. NhËn thøc cña GV vÒ b¶n chÊt cña TVN<br /> Néi dung<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> L¹ng S¬n<br /> SL<br /> %<br /> 4<br /> 16.64<br /> 7<br /> 29.12<br /> 13<br /> 54.08<br /> <br /> Hµ Giang<br /> SL<br /> %<br /> 4<br /> 22.4<br /> 6<br /> 33.3<br /> 8<br /> 44.4<br /> <br /> Cao B»ng<br /> SL<br /> %<br /> 5<br /> 22.7<br /> 6<br /> 27.24<br /> 11<br /> 49.94<br /> <br /> B¾c K¹n<br /> SL<br /> %<br /> 5<br /> 21.7<br /> 4<br /> 17.36<br /> 14<br /> 60.67<br /> <br /> Trung b×nh<br /> SL<br /> %<br /> 18<br /> 20.52<br /> 23<br /> 26.22<br /> 46<br /> 52.44<br /> <br /> Chó thÝch: (1) TVN lµ khuyªn HS chän nghÒ; (2) Cung cÊp cho HS vÒ hÖ thèng nghÒ<br /> nghiÖp cã trong x( héi; (3) TVN lµ mét ho¹t ®éng th«ng tin nh»m cung cÊp cho ®èi t−îng t− vÊn<br /> vÒ mét ho¹t ®éng nghÒ mµ hä ch−a cã ®iÒu kiÖn hiÓu biÕt mét c¸ch cÆn kÏ. Trªn c¬ së ®èi chiÕu<br /> víi n¨ng lùc, høng thó cña c¸ nh©n, nhu cÇu cña x( héi, ®Ó tõ ®ã gióp ®èi t−îng t− vÊn cã sù lùa<br /> chän nghÒ phï hîp".<br /> B¶ng 2. NhËn thøc cña GV vÒ môc ®Ých cña TVN<br /> Néi dung<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 30<br /> <br /> L¹ng S¬n<br /> SL<br /> %<br /> 5<br /> 20.08<br /> 7<br /> 29.12<br /> 12<br /> 49.92<br /> <br /> Hµ Giang<br /> SL<br /> %<br /> 3<br /> 16.65<br /> 6<br /> 33.3<br /> 9<br /> 49.95<br /> <br /> Cao B»ng<br /> SL<br /> %<br /> 4<br /> 18.16<br /> 7<br /> 31.78<br /> 11<br /> 48.95<br /> <br /> B¾c K¹n<br /> SL<br /> %<br /> 4<br /> 17.36<br /> 7<br /> 30.38<br /> 12<br /> 52.08<br /> <br /> Trung b×nh<br /> SL<br /> %<br /> 16<br /> 18.24<br /> 27<br /> 30.78<br /> 43<br /> 49.02<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 2(46) Tập 2/N¨m 2008<br /> <br /> Chó thÝch(1): Chän cho häc sinh mét nghÒ; (2) Gióp HS chän ®−îc nghÒ ®µo t¹o ë c¸c<br /> tr−êng §H – C§ vµ tr−êng d¹y nghÒ; (3) gióp HS cã nh÷ng th«ng tin vÒ nghÒ, th«ng tin vÒ chÝnh<br /> b¶n th©n, ®Ó tõ ®ã chän nghÒ phï hîp víi n¨ng lùc, høng thó cña b¶n th©n, nhu cÇu x( héi,<br /> Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t chóng t«i cã nhËn xÐt:<br /> Sè l−îng GVcã sù nhËn thøc ®óng vµ ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt TVN chiÕm 52.44%, nhËn thøc<br /> ®óng, ®Çy ®ñ vÒ môc ®Ých cña TVN chiÕm 49.02%. Bªn c¹nh ®ã sè GV hiÓu ch−a ®óng, ch−a<br /> ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt, môc ®Ých TVN chiÕm tØ lÖ cßn nhiÒu, hä cho r»ng TVN b¶n chÊt lµ "khuyªn<br /> häc sinh chän nghÒ" (22.52%), môc ®Ých TVN chØ ®¬n gi¶n lµ "chän cho HS mét nghÒ"(18.24%)<br /> hay b¶n chÊt TVN lµ"cung cÊp cho häc sinh nh÷ng th«ng tin vÒ hÖ thèng nghÒ nghiÖp cã trong<br /> x( héi(26.22%), môc ®Ých chØ lµ chän cho HS mét nghÒ ë tr−êng §H- C§- THCN(30.78%).<br /> Nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ nµy trong nhËn thøc cña mét bé phËn ®¸ng kÓ gi¸o viªn khi<br /> tiÕn nhµnh t− vÊn nghÒ cho häc sinh, bÞ chi phèi bëi mét nguyªn nh©n chñ yÕu lµ: thiÕu mét ®éi<br /> ngò lµm c«ng t¸c h−íng nghiÖp, ®−îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh vÒ h−íng nghÖp. Nh÷ng ng−êi ®−îc<br /> ph©n c«ng tæ chøc thùc hiÖn Gi¸o dôc h−íng nghiÖp, t− vÊn nghÒ cho HS ®a sè ®Òu lµ GV lµm<br /> c«ng t¸c chñ nhiÖm líp, hä ph¶i d¹y chuyªn m«n, thËm chÝ cã GV cïng mét lóc ph¶i d¹y mét sè<br /> m«n nªn thêi gian ®Çu t− cho nh÷ng ho¹t ®éng gi¸o dôc lµ rÊt h¹n chÕ. Hä cã rÊt Ýt kiÕn thøc vÒ<br /> hÖ thèng nghÒ nghiÖp trong x( héi, nhu cÇu thÞ tr−êng lao ®éng, vÒ ®Æc ®iÓm nh©n c¸ch HS. Khi<br /> thùc hiÖn ho¹t ®éng TVN cho HS th«ng th−êng hä chØ dõng l¹i ë h×nh thøc trß chuyÖn, trao ®æi<br /> víi häc sinh vÒ viÖc lùa chän nghÒ, qua ®ã cho hä sinh lêi khuyªn cÇn thiÕt, nªn hä cho r»ng b¶n<br /> chÊt cña TVN chØ lµ khuyªn häc sinh chän nghÒ, hoÆc lµ cung cÊp th«ng tin vÒ nghÒ cho häc<br /> sinh, môc ®Ých lµ gióp HS chän ®−îc mét nghÒ. Sù nhËn thøc nh− vËy lµ ch−a ®Çy ®ñ. §i s©u vµo<br /> t×m hiÓu chóng t«i thÊy r»ng nh÷ng GV nhËn thøc kh«ng ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt TVN th× hä còng<br /> nhËn thøc kh«ng ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vÒ môc ®Ých TVN.<br /> * NhËn thøc vÒ néi dung t− vÊn nghÒ cho häc sinh<br /> B¶ng 3. NhËn thøc cña GV vÒ néi dung TVN<br /> <br /> Néi dung<br /> <br /> L¹ng S¬n<br /> <br /> Hµ Giang<br /> <br /> Cao B»ng<br /> <br /> B¾c K¹n<br /> <br /> Trung b×nh<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> <br /> SL<br /> 10<br /> 7<br /> 1<br /> 6<br /> <br /> SL<br /> 8<br /> 6<br /> 0<br /> 4<br /> <br /> SL<br /> 10<br /> 6<br /> 1<br /> 5<br /> <br /> SL<br /> 9<br /> 6<br /> 2<br /> 6<br /> <br /> SL<br /> 37<br /> 25<br /> 5<br /> 21<br /> <br /> %<br /> 41.6<br /> 29.12<br /> 4.16<br /> 24.96<br /> <br /> %<br /> 44.4<br /> 33.3<br /> 0<br /> 22.2<br /> <br /> %<br /> 45.4<br /> 27.24<br /> 4.54<br /> 22.7<br /> <br /> %<br /> 39.06<br /> 26.04<br /> 8.68<br /> 26.04<br /> <br /> %<br /> 42.18<br /> 28.5<br /> 5.7<br /> 23.94<br /> <br /> Chó thÝch: (1) Giíi thiÖu cho häc sinh vÒ thÕ giíi nghÒ nghiÖp nh− c¸c kiÓu nghÒ, lo¹i<br /> nghÒ, nhãm nghÒ c¸c nghÒ hiÖn cã ë ®Þa ph−¬ng vµ hÖ thèng tr−êng líp ®µo t¹o nghÒ ë trung<br /> −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng; (2) gióp HS thÊy ®−îc sù phï hîp nghÒ vµ c¸ch thøc x¸c ®Þnh nghÒ cña b¶n<br /> th©n theo 3 chØ sè; høng thó víi nghÒ, cã n¨ng lùc lµm viÖc víi nghÒ, ®Æc ®iÓm t©m sinh lý phï<br /> hîp víi yªu cÇu cña; (3) "®o ®¹c c¸c chØ sè t©m sinh lý trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp liªn quan ®Õn<br /> nghÒ ®Þnh chän. (4) c¶ 3 néi dung trªn.<br /> Nh− vËy sè GV nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ néi dung TVN chiÕm tØ lÖ kh«ng nhiÒu (23.94%)<br /> T×m hiÓu vÊn ®Ò nµy chóng t«i thÊy, hÇu hÕt c¸c GV ®Òu cho r»ng trong qu¸ tr×nh t− vÊn<br /> cho HS (c¶ t− vÊn tËp thÓ, t− vÊn nhãm, t− vÊn c¸ nh©n) th× néi dung mµ HS cÇn t− vÊn nhiÒu ®ã<br /> lµ vÒ hÖ thèng c¸c ngµnh nghÒ trong x( héi, hÖ thèng tr−êng líp ®µo t¹o nghÒ ë trung −¬ng vµ<br /> ®Þa ph−¬ng. §Æc biÖt lµ ®èi víi häc sinh cuèi cÊp, khi ®øng tr−íc viÖc ph¶i lùa chän cho m×nh<br /> 31<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 2(46) Tập 2/N¨m 2008<br /> <br /> mét h−íng ®i c¸c em rÊt cÇn ®−îc biÕt nh÷ng th«ng tin nµy nªn nhu cÇu cña c¸c em rÊt lín. §èi<br /> víi HS ë nh÷ng tr−êng n»m trªn ®Þa bµn huyÖn miÒn nói, c¸c em gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong<br /> viÖc t×m kiÕm th«ng tin. Trong sù ph¸t triÓn cña x( héi hiÖn nay, nhiÒu ngµnh nghÒ míi xuÊt<br /> hiÖn, nhiÒu nghÒ bÞ mai mét, mÊt ®i, nhu cÇu cña x( héi ®èi víi ngµnh nghÒ ë ®Þa ph−¬ng kh¸c<br /> nhau lµ kh¸c nhau. Khi chän nghÒ nÕu HS kh«ng biÕt ®−îc nhu cÇu cña x( héi vÒ ngµnh nghÒ cô<br /> thÓ nh− thÕ nµo, hÖ thèng tr−êng nµo ®µo t¹o nghÒ, nghÒ ®ã ra sÏ lµm c«ng viÖc g×..... th× viÖc<br /> chän nghÒ kh«ng mang l¹i nhiÒu hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã rÊt nhiÒu HS, kh«ng tù ®¸nh gi¸ ®−îc<br /> n¨ng lùc cña m×nh, c¸c em thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ chÝnh m×nh nªn kh«ng biÕt m×nh cã thÓ häc<br /> ®−îc nghÒ g×, nghÒ g× phï hîp víi m×nh, m×nh nªn thi vµo tr−êng nµo, c¸c em rÊt cÇn ®−îc sù<br /> gióp ®ì cña GV. ChÝnh v× thùc tÕ ®ã nªn néi dung t− vÊn cña GV trong c¸c tr−êng THPT khu<br /> vùc miÒn nói §«ng B¾c ViÖt Nam phÇn lín ®Òu tËp trung vµo nh÷ng néi dung nµy, nªn GV còng<br /> cho r»ng néi dung t− vÊn nghÒ chØ lµ nh− vËy.<br /> * NhËn thøc vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p sö dông trong qu¸ tr×nh t− vÊn nghÒ<br /> B¶ng 4. NhËn thøc cña GV vÒ ph−¬ng ph¸p TVN<br /> Ph−¬ng ph¸p<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> L¹ng S¬n<br /> SL<br /> %<br /> 5<br /> 20.83<br /> 15<br /> 62.4<br /> 20<br /> 83.2<br /> 6<br /> 24.96<br /> 4<br /> 16.64<br /> 3<br /> 12.48<br /> <br /> Hµ Giang<br /> SL<br /> %<br /> 4<br /> 22.2<br /> 13<br /> 72.15<br /> 15<br /> 83.25<br /> 6<br /> 33.3<br /> 1<br /> 5.55<br /> 2<br /> 11.1<br /> <br /> Cao B»ng<br /> SL<br /> %<br /> 6<br /> 27.24<br /> 16<br /> 72.64<br /> 20<br /> 90.8<br /> 8<br /> 36.32<br /> 2<br /> 9.08<br /> 4<br /> 18.16<br /> <br /> B¾c K¹n<br /> SL<br /> %<br /> 6<br /> 26.04<br /> 17<br /> 73.78<br /> 22<br /> 95.48<br /> 7<br /> 30.38<br /> 3<br /> 13.02<br /> 5<br /> 21.7<br /> <br /> Trung b×nh<br /> SL<br /> %<br /> 21<br /> 23.94<br /> 61<br /> 69.54<br /> 77<br /> 87.78<br /> 27<br /> 30.78<br /> 10<br /> 11.4<br /> 14<br /> 15.96<br /> <br /> Chó thÝch: (1) Ph−¬ng ph¸p Tets(tr¾c nghiÖm):(2) §iÒu tra; (3) M¹n ®µm, trao ®æi; (4)<br /> nghiªn cøu tiÒn sö; (5)Sö dông dông cô, m¸y mãc; (6) c¸c ph−¬ng ph¸p kh¸c.....<br /> Qua kÕt qu¶ trªn cho thÊy, trong sè nh÷ng ph−¬ng ph¸p mµ GV ®−a ra th× ®a sè ®Òu cho<br /> r»ng"m¹n ®µm, trao ®æi" lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt trong qóa tr×nh t− vÊn nghÒ<br /> cho HS(87.78%). TiÕp theo ®ã lµ"ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra"(69.54%), "ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu tiÓu<br /> sö"(30.78%)<br /> Chóng ta biÕt r»ng häc sinh THPT lµ løa tuæi ®Çu thanh niªn, løa tuæi chøa ®Çy nguyÖn väng,<br /> −íc m¬ vÒ hoµi b(o t−¬ng lai, v× thÕ viÖc lùa chän nghÒ nghiÖp cã ý vai trß rÊt quan träng, nã chi phèi<br /> mäi −íc m¬, dù ®Þnh suy nghÜ cña c¸c em. C¸c em lu«n ph¶i ®Æt ra vµ tr¶ lêi nh÷ng c©u hái “m×nh sÏ<br /> lµm g×?”, “chän nghÒ g×?”, “nghÒ nµo lµ hay nhÊt, phï hîp víi m×nh nhÊt?”. Víi vèn tri thøc vµ kinh<br /> nghiÖm sèng cßn h¹n chÕ, tuæi trÎ cßn nhiÒu bång bét trong suy nghÜ nªn c¸c em gÆp rÊt nhiÒu khã<br /> kh¨n, nhiÒu tr¨n trë, lo ©u khi tù t×m cho m×nh nh÷ng c©u tr¶ lêi trªn. Lóc nµy c¸c em rÊt cÇn nh÷ng lêi<br /> khuyªn, sù ®Þnh h−íng cña ng−êi ®i tr−íc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi gÇn gòi, cã uy tÝn vµ ¶nh h−ëng tíi<br /> c¸c em nh− cha mÑ, thÇy c«... Th«ng qua m¹n ®µm, trao ®æi, GV cung cÊp cho HS nh÷ng tri thøc cÇn<br /> thiÕt vÒ thÕ giíi nghÒ nghiÖp, gióp häc sinh thÊy ®−îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña nghÒ, yªu cÇu<br /> cña nghÒ. GV giíi thiÖu vÒ hÖ thèng c¸c tr−êng ®µo t¹o, nh÷ng ngµnh nghÒ ®ang cÇn nh©n lùc ë ®Þa<br /> ph−¬ng, trªn c¬ së ®ã häc sinh ®èi chiÕu víi n¨ng lùc cña m×nh, Còng th«ng qua m¹n ®µm, trao ®æi,<br /> ®iÒu tra, nghiªn cøu tiÒn sö HS, GV t×m hiÓu t©m t−, nguyÖn väng, hoµn c¶nh, kÕ ho¹ch nghÒ nghiÖp,<br /> kÕ ho¹ch cuéc ®êi cña HS ®Ó tõ ®ã cho HS lêi khuyªn vÒ viÖc chän nghÒ. Cã thÓ nãi ph−¬ng ph¸p nµy<br /> cã thuËn lîi vµ thÕ m¹nh nhÊt ®Ó TVN cho HS ®èi víi GV ë c¸c tr−êng THPT KVMN§BVN nªn hä<br /> cho r»ng ®©y lµ nh−ng ph−¬ng ph¸p chñ yÕu sö dông trong TVN.<br /> 32<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 2(46) Tập 2/N¨m 2008<br /> <br /> Thùc tÕ cho thÊy muèn chän nghÒ mét c¸ch khoa häc th× còng víi sù hiÓu biÕt vÒ thÕ<br /> giíi nghÒ nghiÖp, nhu cÇu thÞ tr−êng lao ®éng, HS cßn ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t©m sinh lý cña<br /> chÝnh m×nh. Víi néi dung nµy, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña HS mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc, kh¸ch<br /> quan th× khi t− vÊn ng−êi GV ph¶i sö dông nh÷ng c«ng cô nh− mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó ®o<br /> c¸c chØ sè vÒ sinh lý, mét sè lo¹i tr¾c nghiÖm dïng ®Ó ®o trÝ tuÖ, nh©n c¸ch cña HS. Do ®iÒu kiÖn<br /> khã kh¨n nªn hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c tr−êng THPT khu vùc MNPBVN ®Òu kh«ng cã thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó<br /> ®o c¸c chØ sè vÒ sinh lý cña HS. Sè tr−êng cã mét vµi tr¾c nghiÖm ®o chØ sè n¨ng lùc vµ nh©n c¸ch<br /> cña HS kh«ng nhiÒu, v× vËy GV Ýt sö dông ph−¬ng ph¸p" sö dông dông cô, m¸y mãc" vµ "tr¾c<br /> nghiÖm". ViÖc x¸c ®Þnh n¨ng lùc, høng thó, tÝnh c¸ch cña HS hÇu hÕt GV ®Òu c¨n cø vµo kÕt qu¶ häc<br /> tËp cña häc sinh vµ qua qu¸ tr×nh theo dâi, tiÕp xóc víi HS, ®iÒu nµy ch−a ®¶m b¶o tÝnh khoa häc.<br /> * NhËn thøc cña GV vÒ c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸n bé t− vÊn<br /> Bªn c¹nh viÖc nhËn thøc ®óng vÒ b¶n chÊt, môc ®Ých, néi dung, ph−¬ng ph¸p TVN th×<br /> trong c«ng t¸c t− vÊn nghÒ, GV cßn cÇn nhËn thøc ®óng vÒ c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸n bé t− vÊn.<br /> Bëi nÕu GV nhËn thøc ®−îc ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu ®èi víi nhµ t− vÊn th× trong qu¸ tr×nh thùc<br /> hiÖn TVN cho HS, GV sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng t− vÊn ®¹t hiÖu qu¶ cao.<br /> <br /> ë néi dung nµy nh÷ng ý kiÕn thu ®−îc tõ gi¸o viªn chóng t«i ph©n thµnh 2 nhãm yªu<br /> cÇu. Yªu cÇu vÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc vµ yªu cÇu vÒ n¨ng lùc<br /> - Nhãm yªu cÇu vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc.<br /> C¸c GV cho r»ng nhµ t− vÊn cÇn cã nh÷ng phÈm chÊt nh−: cã t©m huyÕt, tr¸ch nhiÖm víi<br /> c«ng viÖc(92%); cëi më, ch©n thµnh(87%); t«n träng häc sinh( 76%);kKh«ng ¸p ®Æt, kh«ng ®Þnh<br /> kiÕn ®èi víi HS( 71%)......<br /> - Nhãm yªu cÇu vÒ n¨ng lùc gåm cã<br /> + Yªu cÇu vÒ kiÕn thøc..<br /> Trong sè 87 GV ®−îc ®iÒu tra, ®a sè cho r»ng, ®Ó lµm tèt vai trß cña mét nhµ t− vÊn th×<br /> ng−êi GV tr−íc hÕt ph¶i cã:- Sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi nghÒ nghiÖp(85%); HiÓu biÕt vÒ hÖ thèng<br /> c¸c tr−êng ®µo t¹o tõ d¹y nghÒ ®Õn THCN, C§, §H(97%); N¾m ®−îc th«ng tin vÒ thÞ tr−êng lao<br /> ®éng, ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña ®Êt n−íc vµ ®Þa ph−¬ng(76%); th«ng tin vÒ b¶n th©n HS (96%).<br /> + Yªu cÇu vÒ kü n¨ng.<br /> Kü n¨ng ®−îc GV cho lµ cÇn thiÕt nhÊt ®èi víi nhµ t− vÊn ®ã lµ kü n¨ng giao tiÕp víi ®èi<br /> t−îng t− vÊn(HS)(63%); xÕp thø 2 lµ kü n¨ng l¾ng nghe (41%); thø 3 lµ kü n¨ng thu thËp th«ng<br /> tin(34%); kü n¨ng sö dông c¸c c«ng cô trong t− vÊn (15%), ngoµi ra cßn mét sè kü n¨ng kh¸c<br /> nh− kü n¨ng th«ng hiÓu, kü n¨ng diÔn ®¹t, kü n¨ng n¾m b¾t ®Æc ®iÓm ®èi t−îng...Ýt ®−îc GV cho<br /> lµ cÇn thiÕt ®èi víi nhµ t− vÊn.<br /> KÕt qu¶ trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®a sè GV lµm c«ng t¸c GDHN, TVN cho HS ë c¸c<br /> tr−êng THPT KVMN§B ViÖt Nam ®( cã nhËn thøc ®−îc t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu c¬<br /> b¶n vÒ phÈm chÊt vµ kiÕn thøc ®èi víi mét nhµ t− vÊn. Nh−ng víi nhãm yªu cÇu vÒ kü n¨ng, th×<br /> tØ lÖ GV nhËn thøc ®−îc hÕt nh÷ng kü n¨ng c¬ b¶n cÇn cã trong TVN l¹i kh«ng nhiÒu. Thùc tÕ<br /> nµy lµ do hÇu hÕt GV lµm c«ng t¸c TVN ë c¸c tr−êng THPT KVMN§BVN ®Òu kh«ng ®−îc ®µo<br /> t¹o, trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt vÒ c«ng t¸c TVN. chØ trong qu¸ tr×nh, thùc hiÖn ho¹t ®éng<br /> t− vÊn, tiÕp xóc víi häc sinh, hä thÊy ®−îc nh÷ng nhu cÇu mµ häc sinh cÇn t− vÊn lµ g×, tõ ®ã hä<br /> 33<br /> <br /> T¹p chÝ Khoa häc & C«ng nghÖ - Sè 2(46) Tập 2/N¨m 2008<br /> <br /> x¸c ®Þnh ®−îc víi t− c¸ch lµ mét nhµ t− vÊn th× cÇn ph¶i cã kiÕn thøc, phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo,<br /> cßn vÒ kü n¨ng th× hÇu nh− ë hä kh«ng cã sù chuÈn bÞ cÇn thiÕt.<br /> Qua nghiªn cøu thùc tÕ viÖc nhËn thøc cña GV c¸c tr−êng THPT KVNM§BVN vÒ t− vÊn<br /> nghÒ cho HS, chóng t«i rót ra mét sè nhËn xÐt chung:<br /> Sè GV nhËn thøc ®óng, ®Çy ®ñ vÒ b¶n chÊt, môc ®Ých, néi dung, ph−¬ng ph¸p vµ nh÷ng<br /> yªu cÇu ®èi víi c¸n bé t− vÊn lµ kh«ng nhiÒu. §a phÇn GV nhËn thøc ch−a ®Çy ®ñ, cßn phiÕn<br /> diÖn. NhËn thøc cña GV vÒ TVN chñ yÕu dùa trªn nh÷ng ho¹t ®éng mµ GV ®( tiÕn hµnh TV cho<br /> HS, thùc tÕ hiÖu qu¶ TVN cho HS cña c¸c tr−êng THPT khu vùc MN§BVN trong mét sè n¨m<br /> qua kh«ng mang l¹i nhiÒu hiÖu qu¶. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng trªn lµ do;<br /> - HÇu hÕt c¸c tr−êng THPT KVMN§BVN ®Òu kh«ng cã c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng<br /> t¸c TVN cho HS. Sè GV lµm c«ng t¸c TVN ®Òu lµ GV kiªm nhiÖm, kinh nghiÖm, kiÕn thøc vµ<br /> kü n¨ng TVN cho HS cßn h¹n chÕ;<br /> - §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c TVN thiÕu.<br /> - Quü thêi gian thùc hiÖn cho ho¹t ®éng t− vÊn nghÒ Ýt.<br /> - NhËn thøc cña x( héi, c¸c cÊp qu¶n lý vÒ TVN cßn ch−a ®óng, ch−a ®ång bé.<br /> 3. §Ó n©ng cao nhËn thøc vÒ TVN cho GV, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña HS chóng t«i cã<br /> mét sè kiÕn nghÞ sau:<br /> + §èi víi Bé GD-§T;<br /> CÇn cã mét hµnh lang ph¸p lý phï hîp ®èi víi ho¹t ®éng TVN ë nhµ tr−êng PT nh− quy<br /> ®Þnh cô thÓ vÒ thêi gian, biªn chÕ, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé lµm c«ng t¸c TVN.<br /> + §èi víi c¸c tr−êng s− ph¹m<br /> - Trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cö nh©n ë c¸c tr−êng s− ph¹m cÇn trang bÞ cho gi¸o sinh<br /> kiÕn thøc vÒ GDHN, TVN.<br /> - T¨ng c−êng më c¸c líp tËp huÊn, båi d−ìng vÒ GDHN, TVN cho GV.<br /> - Cã thªm nhiÒu tµi liÖu vÒ TVN cung cÊp cho c¸c tr−êng phæ th«ng.<br /> + §èi víi c¸c tr−êng THPT cÇn;<br /> - Trang bÞ ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng TVN.<br /> - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho GV lµm c«ng t¸c TVN n©ng cao tr×nh ®é.<br /> + §èi víi GV<br /> Ph¶i chñ ®éng th©m nhËp vµo thùc tÕ ®Ó tù trang bÞ cho m×nh sù hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi<br /> nghÒ nghiÖp, cã sù cËp nhËt th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ tr−êng lao ®éng, ph¶i n¾m ®−îc hÖ thèng<br /> c¸c tr−êng ®µo t¹o nghÒ ë Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng, cã kü n¨ng nghiªn cøu t×m hiÓu toµn diÖn<br /> nh©n c¸ch häc sinh....<br /> Trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y c¸c m«n khoa häc c¬ b¶n nªn tÝch hîp lång ghÐp néi dung t−<br /> vÊn nghÒ. Tõ nhËn thøc ®óng, gi¸o viªn sÏ cã nh÷ng ®Þnh h−íng ®óng trong ho¹t ®éng t− vÊn,<br /> còng nh− trong viÖc tù trang bÞ cho b¶n th©n nh÷ng kiÕn thøc, phÈm chÊt, kü n¨ng c¬ b¶n ®ã<br /> 34<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2