intTypePromotion=1
ADSENSE

Những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

26
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

  1. Giới thiệu Văn bản - Tài liệu Những điểm mới của Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện Ngày 25 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng - Chương 4: Tài nguyên thông tin hạn chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban sử dụng trong thư viện: 02 điều quy định về hành Thông tư số 02/2020/TT-BVHTDL tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thư viện quy định tại điểm a khoản 1 Điều thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử 7 của Luật Thư viện (Điều 31) và nguyên dụng trong thư viện. tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện (Điều 32). Thông tư này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn hóa hoạt động chuyên môn, - Chương 5: Điều khoản thi hành: 02 điều: nghiệp vụ của thư viện, qua đó nâng cao tổ chức thực hiện (Điều 33) và Điều khoản chất lượng hoạt động thư viện ở Việt Nam. thi hành (Điều 34). Thông tư quy định chi tiết về hoạt động Thông tư có những điểm mới như sau: bảo quản tài nguyên thông tin; thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông Thứ nhất, quy định về hoạt động bảo tin hạn chế sử dụng trong thư viện nhằm quản tài nguyên thông tin cụ thể hóa các quy định tại khoản 2 Điều Bảo quản tài nguyên thông tin được xây 27, khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 7 của dựng dựa trên việc kế thừa Quy định về Luật Thư viện. bảo quản tài liệu tại Điều 8 Thông tư số Thông tư được áp dụng cho các thư viện 18/2014/TT-BVHTTDL đồng thời bổ sung công lập và được khuyến khích thực hiện nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa các đối với thư viện ngoài công lập với cấu trúc quy định về nguyên tắc, loại hình, hình thức như sau: và quy trình bảo quản tài nguyên thông tin trong thư viện. Các nội dung này được quy Thông tư bao gồm: 05 chương, 34 điều, định từ Điều 4 đến Điều 15 của Thông tư, trong đó: được chia thành 03 mục: Quy định chung - Chương 1: Quy định chung gồm: 03 về bảo quản tài nguyên thông tin, bảo quản điều (từ Điều 1 đến Điều 3): quy định về dự phòng, bảo quản phục chế và chuyển phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và dạng tài nguyên thông tin. giải thích từ ngữ. Các quy định này góp phần chuẩn hóa - Chương 2: Bảo quản tài nguyên thông quy trình bảo quản, bảo đảm an toàn, tin, bao gồm 12 điều (từ Điều 4 đến Điều tăng cường tuổi thọ, giá trị sử dụng cho tài 15), được phân thành 03 mục: quy định nguyên thông tin góp phần bảo đảm sự vẹn chung về bảo quản tài nguyên thông tin, toàn của tài nguyên thông tin, góp phần gìn bảo quản dự phòng, bảo quản phục chế và giữ lâu dài tài nguyên tri thức của quốc gia, chuyển dạng tài nguyên thông tin. dân tộc. - Chương 3: Thanh lọc tài nguyên thông Thứ hai, quy định về hoạt động thanh lọc tin, bao gồm: 15 điều (từ Điều 16 đến Điều tài nguyên thông thông tin 30), được phân thành 03 mục: quy định chung về thanh lọc tài nguyên thông tin, Thanh lọc tài nguyên thông tin được quy tiêu chí lựa chọn tài nguyên thông tin để định tại Chương III từ Điều 16 đến Điều 30 thanh lọc và trình tự, thủ tục thanh lọc tài của Thông tư. Đây là một trong những nội nguyên thông tin. dung quan trọng trong hoạt động xây dựng THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 5/2020 47
  2. Giới thiệu Văn bản - Tài liệu tài nguyên thông tin của thư viện nhằm bảo mục tài nguyên thông tin thanh lọc tại trụ sở đảm chất lượng tài nguyên thông tin và kho thư viện và trang thông tin điện tử của thư tài liệu của thư viện. viện (nếu có) nhằm thông báo cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tài nguyên Trên cơ sở kế thừa các quy định của thông tin thanh lọc có thể liên hệ, sử dụng, Thông tư 21/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 nhằm phát huy tối đa giá trị sử dụng của tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn tài nguyên thông tin của thư viện. Nội dung hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình này được quy định tại khoản 2 Điều 29. tự, thủ tục thanh lọc tài liệu trong thư viện, Thông tư 02/2020/TT-BVHTDL đã bổ sung Thứ ba, quy định về tài nguyên thông tin nhiều quy định mới có tính thực tiễn cao, hạn chế sử dụng trong thư viện tháo gỡ nhiều khó khăn trong quá trình triển Để cụ thể hóa quyền tiếp cận thông tin khai thực thi việc thanh lọc tài nguyên thông của công dân, trong đó có nội dung về tiếp tin của thư viện, cụ thể: cận tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng - Bổ sung quy định về số lượng tài nguyên được quy định tại Điều 7 của Luật Thư viện, thông tin đề nghị trong một lần thanh lọc Thông tư đã dành 01 Chương (Chương IV) không quá 10% tổng số tài nguyên thông quy định cụ thể về tài nguyên thông tin hạn tin trong thư viện quy định tại điểm c khoản chế sử dụng trong thư viện quy định tại 2 Điều 16 nhằm khắc phục tình trạng thanh điểm a khoản 1 Điều 7 của Luật Thư viện lọc tài nguyên thông tin tràn lan gây ảnh (Điều 31) và nguyên tắc sử dụng tài nguyên hưởng đến hoạt động của thư viện. thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện (Điều 32). Đây là nội dung hoàn toàn mới, - Bổ sung quy định về đối tượng thanh lọc mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong tài nguyên thông tin là tài liệu số nhằm nâng việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cao chất lượng công tác lưu giữ tài liệu số công dân, đồng thời tạo hành lang pháp lý trong thư viện. quan trọng trong hoạt động lưu giữ, quản lý, - Điều chỉnh quy định về nội dung tài khai thác sử dụng tài nguyên thông tin hạn nguyên thông tin là các văn bản quy phạm chế sử dụng trong thư viện, góp phần phát pháp luật đã hết hiệu lực phải thanh lọc, huy giá trị sử dụng của tài nguyên thông tin không áp dụng đối với các thư viện chuyên trong thư viện. ngành nghiên cứu pháp luật, lập pháp để Việc ban hành Thông tư 02 có ý nghĩa phục vụ cho hoạt động nghiên cứu pháp quan trọng không chỉ đối với việc triển khai luật của người sử dụng quy định tại điểm b thực thi Luật Thư viện số 46/2019/QH14, mà khoản 1 Điều 19. còn có ý nghĩa trong việc chuẩn hóa hoạt - Quy định cụ thể về tài nguyên thông tin động chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, thúc bị mất trong quá trình phục vụ người sử dụng đẩy các hoạt động đổi mới trong thư viện. Để và luân chuyển, trao đổi là một trong những triển khai thực hiện Thông tư hiệu quả, các tiêu chí về tình trạng tài nguyên thông tin để thư viện cần lưu ý một số điểm như sau: đưa vào diện thanh lọc. Tiêu chí này nhằm 1. Trên cơ sở các quy định về bảo quản giúp cho các thư viện có thể vận dụng khi tài nguyên thông tin được quy định tại tài nguyên thông tin bị thất thoát trong quá Thông tư, các thư viện thiết lập, kiện toàn trình phục vụ lưu động và luân chuyển tài quy trình thực hiện bảo quản áp dụng đối nguyên thông tin, được quy định tại khoản với từng dạng tài nguyên thông tin trong 3 Điều 20. thư viện, xây dựng Kế hoạch định kỳ, hằng - Bổ sung quy định về việc công bố danh năm thực hiện bảo quản tài nguyên thông 48 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 5/2020
  3. Giới thiệu Văn bản - Tài liệu tin, bảo đảm các nguồn lực cho hoạt động nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư bảo quản tài nguyên thông tin của thư viện. viện. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đặc thù để phục vụ cho hoạt động 2. Định kỳ thực hiện việc thanh lọc tài khai thác tài nguyên thông tin của người sử nguyên thông tin theo quy định để bảo dụng; tránh việc lộ, lọt, phát tán thông tin, đảm nguồn lực cho hoạt động thanh lọc tài gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh nguyên thông tin; chú trọng công tác thẩm quốc gia, trật tự an toàn xã hội và những định, xác định tiêu chí thực hiện thanh lọc tài vấn đề xã hội khác. nguyên thông tin; gắn hoạt động phát triển tài nguyên thông tin với hoạt động thanh lọc 4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm tài nguyên thông tin nâng cao chất lượng của người sử dụng trong việc gìn giữ, bảo kho sách. quản tài nguyên thông tin của thư viện và 3. Xây dựng quy chế sử dụng tài nguyên trong quá trình sử dụng tài nguyên thông tin thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện, hạn chế sử dụng của thư viện. trong đó chú trọng đến công tác lưu giữ, Lê Tùng Sơn bảo quản và tổ chức khai thác phục vụ tài Nguồn: “htttp://vuthuvien.bvhttdl.gov.vn” Thông tư Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng viện. Theo đó, 05 biểu mẫu văn bản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành thiết kế ban hành kèm theo Thông tư căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL quy vào tính đặc thù của từng loại thư viện cũng định các mẫu văn bản thông báo thành lập, như tính chất hoạt động cần thông báo, cụ sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, thể: chấm dứt hoạt động thư viện. 1. Thông báo thành lập thư viện (M01A): Luật Thư viện được Quốc hội khoá XIV Dành cho Thư viện cộng đồng, Thư viện tư thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi nhân có phục vụ cộng đồng. hành vào ngày 01/7/2020 được đánh giá có 2. Thông báo thành lập thư viện (M01B): nhiều đổi mới trong công tác quản lý hoạt Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân động thư viện so với pháp luật hiện hành, nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. nổi bật nhất đó là việc cắt giảm thủ tục hành chính đối với việc đăng ký hoạt động của 3. Thông báo thành lập thư viện (M01C): thư viện, thay vào đó, cơ quan, tổ chức, cá Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, nhân khi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, đơn vị, cơ sở giáo dục. chia, tách, giải thể chấm dứt hoạt động các 4. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/ loại thư viện chỉ phải thực hiện việc thông tách thư viện (M02). báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động Nhằm cụ thể hoá điểm a khoản 2 thư viện (M03). Điều 23 Luật Thư viện, Thông tư số 01/2020/ TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản Các biểu mẫu văn bản thông báo đã được thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, thành lập nhằm khuyến khích cơ quan tổ chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư chức, cá nhân thực hiện và thực hiện đồng THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - 5/2020 49
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2