intTypePromotion=1

Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 3

Chia sẻ: AJFGASKJHF SJHDB | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
37
download

Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ định tuyến là một thiết bị thông minh hơn hẳn cầu nối vì nó còn có thể thực hiện các giải thuật các đường đi tối ưu ( theo chỉ tiêu nào đó). Nói cách khác, bộ định tuyến tương tự như một cầu nối “ siêu thông minh” cho các mạng thực sự lớn. Cầu nối chứa địa chỉ của tất cả các máy tính gửi hai bên cầu và có thể gửi các thông điệp theo đúng địa chỉ. Nhưng các bộ định tuyến còn biết nhiều hơn phạm vi trong mạng,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những khái niệm cơ sở về mạng máy tính part 3

  1. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương + Boùc goùi khung: theâm vaøo phaàn tieâu ñeà cho moãi goùi khi ñi qua moãi lôùp. + Phöông thöùc ñònh tuyeán : caàu noái loaïi naøy coù khaû naêng töï ñoäâng thay ñoåi baûng ñònh tuyeán coù theå löïa choïn ñöôøng ñi tôùi ñích cuûa döõ lieäu ñöôïc toât nhaát. V.BOÄ ÑÒNH TUYEÁN (ROUTER) : Boä ñònh tuyeán laø moät thieát bò thoâng minh hôn haún caàu noái vì noù coøn coù theå thöïc hieän caùc giaûi thuaät caùc ñöôøng ñi toái öu ( theo chæ tieâu naøo ñoù). Noùi caùch khaùc, boä ñònh tuyeán töông töï nhö moät caàu noái “ sieâu thoâng minh” cho caùc maïng thöïc söï lôùn. Caàu noái chöùa ñòa chæ cuûa taát caû caùc maùy tính göûi hai beân caàu vaø coù theå göûi caùc thoâng ñieäp theo ñuùng ñòa chæ. Nhöng caùc boä ñònh tuyeán coøn bieát nhieàu hôn phaïm vi trong maïng, moät boä ñònh tuyeán khoâng nhöõng chæ bieát caùc ñòa chæ cuûa taát caû caùc maùy tính maø coøn bieát caùc caàu noái vaø caùc boä ñònh tuyeán khaùc ôû treân maïng vaø coù theå quyeát ñònh loä trình coù hieäu quaû nhaát cho moãi thoâng ñieäp. Caùc boä ñònh tuyeán cuõng ñöôïc duøng ñeå noái caùc maïng caùch xa nhau veà maët ñòa lyù qua caùc boä ñieàu cheá modem maø khoâng theå thöïc hieän ñieàu naøy baèng caàu noái. Veà maët kyõ thuaät phaân bieät giöõa caàu noái vaø boä ñònh tuyeán: caáu noái hoaït ñoäng ôû lôùp ñieàu khieån truy caäp moâi tröôøng MAC (Media Access Control) hay lôùp lieân keát döõ lieäu. Trong khi ñoù boä ñònh tuyeán hoaït ñoäng ôù lôùp maïng. Trang 13
  2. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Nhö vaäy, caàu noái coù chöùc naêng töông öùng vôùi hai lôùp thaáp ( lôùp vaät lyù, lôùp lieân keát döõ lieäu) cuûa moâ hình OSI, trong khi caùc boä ñònh tuyeán hoaït ñoäng ôû lôùp maïng cuûa moâ hình OSI. Boä ñònh tuyeán cho pheùp noái caùc kieåu maïng khaùc nhau thaønh lieân maïng. Chöùc naêng cuûa boä ñònh tuyeán ñoøi hoûi phaûi hieåu moät giao thöùc naøo ñoù tröôùc khi thöïc hieän vieäc choïn ñöôønh cho giao thöùc ñoù. caùc boä ñinh tuyeán do vaäy seõ phuï thuoäc vaøo giao thöùc cuûa caùc maïng ñöôïc noái keát. VI. MODEM (GIAÛI ÑIEÀU CHEÁ): Modem ( giaûi ñieàu cheá ) laø thieát bò coù chöùc naêng chuyeån ñoåi tín hieäu soá thaønh tín hieäu töông töï maø ngöôïc laïi. Noù ñöôïc duøng ñeå keát noái thoâng caùc maùy tính thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi, ñaây laø moät loaïi thieát bò khaù phoå duïng. Modem khoâng theå duøng ñeå noái caùc maïng xa vôùi nhau vaø trao ñoåi döõ lieäu tröïc tieáp. Hay noùi caùch khaùc, modem khoâng phaûi laø thieát bò lieân maïng nhö boä ñònh tuyeán. Tuy nhieân modem coù theå döôïc duøng keát hôïp vôùi moät boä ñònh tuyeán ñeå keát noái caùc maïng qua ñieän thoaïi. Coù hai loaïi modem : modem trong vaø modem ngoaøi. Modem trong ñöôïc gaén trong bo maïch chính ( mainboard), coøn modem ngoaøi laø moät thieát bò ñoäc laäp, noù ñöôïc noái vôùi maùy tính thoâng qua coång RS-232. VII. MAÙY PHUÏC VUÏ _ SERVER Trong mét m¹ng cã thÓ cã mét hay nhiÒu m¸y Server, c¸c m¸y nµy cã cÊu h×nh m¹nh th­êng sö dông ®Ó qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña m¹ng nh­ ph©n chia tµi nguyªn m¹ng, trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c tr¹m... Trang 14
  3. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương VIII. PHÖÔNG PHAÙP BAÁM DAÂY NOÁI MAÏNG (Ñoïc theâm) Caùp maïng goàm coù moät lôùp nhöïa traéng bao boïc ôû beân ngoaøi, beân trong goàm coù 8 sôïi: caùp nhoû xoaén ñoâi vôùi nhau thaønh 4 caëp.  Caëp thöù nhaát: Xanh laù + traéng xanh laù.  Caëp thöù hai: Xanh döông + traéng xanh döông.  Caëp thöù ba: Cam + traéng cam.  Caëp thöù tö: Naâu + traéng naâu Ñeå deã thuaän tieän trong vieäc baám caùp, ngöôøi ta chia chuùng thaønh hai chuaån sau :  Chuaån A theo thöù töï sau : Traéng cam, cam, traéng xanh laù, xanh döông, traéng xanh döông,xanh laù, traéng naâu, naâu  Chuaån B theo thöù töï sau : Traéng xanh laù, xanh laù, traéng cam, xanh döông, traéng xanh döông, cam, traéng naâu, naâu Neáu noái giöõa Hub vôùi Hub hoaëc giöõa maùy tính vôùi maùy tính. Moät ñaàu cuûa ñaàu caùp ta söû duïng chuaån A ñeå noái,ñaàu coøn laïi ta duøng chuaån B. Neáu noái giöõa maùy vôùi Hub, ta söû duïng chuaån B cho moãi ñaàu caùp. Trang 15
  4. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương chuaån A chuaån B Hình chuaån bò baám caùp : Hình caùp ñaõ ñöôïc baám : Trang 16
  5. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương IP- GIAO THÖÙC MAÏNG Chöông 2. Moãi maùy tính khi keát noái vaøo Internet ñeàu coù moät ñòa chæ duy nhaát, ñoù chính laø ñòa chæ IP. Ñòa chæ naøy dung ñeå phaân bieät maùy tính ñoù vôùi caùc maùy tính khaùc treân maïng Internet. Vaäy ñòa chæ IP laø gì : ñòa chæ IP laø moät soá nguyeân 32 bit ñöôïc chia thaønh 4 byte ngaên caùch bôûi daáu chaám, moãi byte coù giaù trò töø 0->255. Moãi ñòa chæ IP goàm hai phaàn laø ñòa chæ maïng (Network) vaø ñòa chæ maùy (Host). Ví duï 1: 45.10.0.1 ( ñòa chæ maïng laø 45,ñòa chæ maùy laø 10.0.1) Ví duï 2: 168.10.45.12 (ñòa chæ maïng laø 168.10, ñòa chæ maùy laø 45.12) I. CAÙC LÔÙP ÑÒA CHÆ IP: Toaøn boä ñòa chæ IP ñöôïc chi thaønh saùu lôùp khaùc nhau : A,B,C,D,E vaø loopback. Moãi lôùp seõ coù caùch xaùc ñònh ñòa chæ Network vaø ñòa ñòa chæ Host khaùc nhau. Lôùp A: coù bit ñaàu tieân baèng 0, 7 bit coøn laïi N daønh cho ñòa chæ network neân coù toái ña laø 2^7-2=126 treân lôùp A. 24 bit coøn laïi daønh cho ñòa chæ Host neân moãi maïng thuoäc lôùp A coù toái ña laø 2^24-2=17.777.214 maùy. Nguyeân nhaân phaûi tröø ñi 2 vì coù hai ñòa chæ ñöôïc daønh rieâng laø ñòa chæ maïng (x.x.x.0) vaø ñòa chæ broadcast (x.x.x.255). Lôùp A chæ daønh rieâng cho caùc ñòa chæ cuûa caùc toå chöùc lôùn treân theá giôùi. Vuøng ñòa chæ IP cuûa lôùp A laø 1.0.0.1 ñeán 126.0.0.0 Lôùp B: coù hai bit ñaàu tieân laø 10, 14 bit tieáp theo daønh cho ñòa chæ network, 16 bit coøn laïi daønh cho ñòa chæ host. Toång soá maïng treân lôùp B baèng 2^14-2=16382, moãi maïng chöùa toái ña laø 2^16-2=65.643 maùy. Lôùp daønh cho caùc toå chöùc haïng trung treân theá giôùi. Vuøng ñòa chæ duøng chæ lôùp B laø 128.1.0.0 ñeán 191.254.0.0 Lôùp C: coù ba bit ñaàu tieân laø 110, 22 bit tieáp theo daønh cho ñòa chæ lôùp maïng, 8 bit coøn laïi daønh rieâng cho ñòa chæ host. Soá maïng toái ña treân lôùp Trang 17
  6. Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương C laø 4194302, soá host ( maùy) toái ña treân moãi maïng laø254. Lôùp C ñöôïc söû duïng trong caùc toå chöùc nhoû , trong ñoù coù caû maùy tính cuûa chuùng ta. Vuøng ñòa chæ cuûa lôùp C töø 192.0.1.0 ñeán 223.255.254.0 Lôùp D: coù 4 bit ñaàu tieân luoân laø 1110, lôùp D ñöôïc daønh cho phaùt caùc thoâng tin (multicast/broadcast), coù ñòa chæ töø 224.0.0.0 ñeán 239.255.255.255 Lôùp E: coù 4 bit ñaàu tieân luoân laø 1111, lôùp E ñöôïc daønh rieâng cho vieäc nhieân cöùu, lôùp naøy coù ñòa chæ töø 240.0.0.0 ñeán 254.255.255.255 Loopback : ñòa chæ 127.x.x.x ñöôïc duøng rieâng ñeå kieåm tra voøng laëp quy hoài (loopback) vaø truyeàn thoâng lieân quy trình treân maùy tính cuïc boä, ñaây khoâng phaûi laø ñòa chæ maïng hôïp leä.  Chuùng ta coù theå döïa vaøo caùc bit hoaëc caùc byte ñaàu tieân ñeå xaùc ñònh lôùp cuûa IP moät caùch nhanh choùng. Ví duï IP laø : 128.7.15.1 Ta coù baûng sau: Heä nhò phaân 1 0000000 00000111 00001111 00000001 Heä thaäp phaân 128 7 15 1 Ta thaáy hai bit cuûa byte ñaàu tieân laø 10 => IP thuoäc lôùp B Hoaëc ta coù theå nhaän ñöôïc qua byte ñaàu tieân cuûa ñòa chæ IP Ta coù baûng sau : Byte ñaàu tieân cuûa ñòa Lôùp chæ IP A 1-126 B 128-191 C 192-223 D 224-239 Trang 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2