Phần mềm biên tập Video

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
226
lượt xem
66
download

Phần mềm biên tập Video

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm miễn phí dĩ nhiên là không đủ tính năng hay hỗ trợ tốt cho người dùng như các phiên bản đã mua bản quyền. Tuy nhiên, nếu chưa muốn “móc ví” cho các loại phần mềm biên tập video, bạn có thể tin tưởng các phần mềm sau: Trong danh sách phần mềm biên tập video, Avid là một tên tuổi quen thuộc. Phiên bản Avid Free DV là bản dùng miễn phí dành cho người dùng yêu thích “làm hậu kỳ” cho các clip. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm biên tập Video

  1. Ph n m m biên t p Video mi n phí
  2. Ph n m m mi n phí dĩ nhiên là không tính năng hay h tr t t cho ngư i dùng như các phiên b n ã mua b n quy n. Tuy nhiên, n u chưa mu n “móc ví” cho các lo i ph n m m biên t p video, b n có th tin tư ng các ph n m m sau: 1. Avid FreeDV Trong danh sách ph n m m biên t p video, Avid là m t tên tu i quen thu c. Phiên b n Avid Free DV là b n dùng mi n phí dành cho ngư i dùng yêu thích “làm h u kỳ” cho các clip. Avid FreeDV cho phép thao tác trên 2 ph n (track) riêng g m ti ng (audio) và hình (video) v i 16 hi u ng th i gian th c bên c nh công c biên t pt a . Ph n m m khá khó s d ng cho ngư i m i làm quen nhưng trên trang web c a Avid có s n các sách hư ng d n mi n phí giúp ngư i dùng vư t qua tr ng i ban u này. 2. Video Edit Magic v4.26 Video Edit Magic là chương trình biên t p cho phép ngư i dùng k t h p các file nh d ng khác nhau như JPEG, WMV, ASF, MPEG, AVI…
  3. trên cùng m t m ch th i gian c a phim. Video Edit Magic cho phép xu t phim nh d ng NTSE và PAL. Tuy nhiên, chương trình tương thích v i máy tính cơ s h Windows. B n mi n phí c a Video Edit Magic ch ư c dùng th 30 ngày. Sau th i gian này, ngư i dùng bu c ph i mua b n y kho ng 70USD ho c chuy n sang dùng chương trình biên t p khác. Màn hình Movie Maker 3. Windows Movie Maker Phiên b n y c a Windows Movie Maker ư c cài trên h u h t các máy tính cơ s h Windows m i.
  4. s d ng ư c chương tình, máy tính ph i cài t h i u hành Windows XP tr lên. N u ang xài Windows XP mà chưa cài t Movie maker, b n có th vào trang web c a Microsoft t i gói chương trình này v máy. Windows Movie Maker có m i công c biên t p cơ b n c n thi t cho vi c biên t p video gia ình cũng như các công c t i phim lên m ng internet ho c ghi ra ĩa CD/DVD. 4. Apple iMovie 6 iMovie ư c cài s n trong các máy tính Apple th h m i ho c có th mua chung v i b ph n m m Apples iLife software. Màn hình iMovie
  5. iMovie cung c p nhi u hình ch , các hi u ng âm thanh, hình nh phong phú cũng như h tr podcast. M t trong nh ng i m + c a iMovie là tính năng k t n i v i iTunes và iDVD giúp ngư i dùng d dàng sáng t o ra các DVD gia ình c c kỳ chuyên nghi p. Và không c n ph i nói thêm m t i u ơn gi n v iMovie: chương trình này ch dành cho máy tính Apple.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản