intTypePromotion=1
ADSENSE

Phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên - Những giải pháp và điều kiện thực hiện: Phần 2

Chia sẻ: ViSasuke2711 ViSasuke2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

33
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên - Những giải pháp và điều kiện thực hiện tiếp tục trình bày một số giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ, khả khi và điều kiện cần thiết trong cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên - Những giải pháp và điều kiện thực hiện: Phần 2

Chuơng IU<br /> <br /> MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM, GlẢl PHÁP PHỒNG,<br /> CHỐNG SUY THOÁi TƯTưửNG CHÍNH TRỊ, ĐẠODÚÚ,<br /> Lôì SỐNGTRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN<br /> TRONG TÌNH HÌNH MỞI<br /> I. Dự BÁO NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YỂU<br /> CỦA TÌNH HÌNH QUỐC TỂ VA TRONG Nước<br /> ĐẾN Tư TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG<br /> CỦA CÁN Bộ. ĐẲNG VIÊN<br /> <br /> 1.<br /> Thế giói đang vận động, biến đổi phức tạp, tác<br /> động cả chiều thuận và chiều nghịch đến tư tưỏng chính<br /> trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên<br /> a) Hòa bình, hỢp tác và p h át triển là xu th ế lớn<br /> Dự báo về tình hình khu vực và quốc tê trong những<br /> năm sắp tới, trong mấy đại hội gần đây Đảng u nhất<br /> quán nhận định: trên thế giới, “Hòa bình, độc lập din tộc,<br /> dân chủ, hỢp tác và phát triển là xu thế lớn...’”.<br /> 1. Đ ả n g C ộ n g s ả n V i ệ t N a m :<br /> <br /> Văn kiện Đại hội đại biỉu toàn<br /> <br /> quốc lần thứ XI, Nxb. C h í n h t r ị q u ô c g i a - Sự t h ậ t , t à N ộ i,<br /> 2011, tr. 67.<br /> <br /> 204<br /> <br /> Toàn cầu hoá ngày càng mở rộng, trở thành một xu<br /> hưóng khách quan lôi cuốn và tác động đến hầu hết các<br /> quốc gia, tạo ra một dây chuyền cung ứng và chuỗi giá trị<br /> Loàn cầu. Sự vận động khách quan đó đã tạo nên trạng<br /> thái tuỳ thuộc lẫn nhau về mặt lợi ích giữa các nước trong<br /> quan hệ song phương, đa phương và điều đó đã trở thành<br /> cơ sở cho sự hình thành, duy trì môi trường hoà bình, hỢp<br /> tác, phát triển trên thế giới. Mâu thuẫn, bất đồng về lợi<br /> ích luôn luôn tồn tại giữa các nưốc, nhưng các chính phủ,<br /> kể cả chính phủ cực đoan, buộc phải tính toán lợi hại<br /> trong việc phát động chiến tranh (ngoại trừ chiến tranh tự<br /> vệ), bởi cái giá phải trả cho chiến tranh sẽ cao hơn nhiều<br /> lần so vối trước đây.<br /> Phấn đấu vì một thế giới hoà bình bền ỉâu; xây đắp,<br /> củng cố quan hệ hỢp tác, cùng phát triển giữa các quốc gia<br /> là trách nhiệm cao cả của nhân dân tất cả các nước, vừa là<br /> mong muốn, vừa là mục tiêu hành động của cán bộ, đảng<br /> viên và nhân dân ta.<br /> b)<br /> Khủng hoảng kinh t ế th ế giới trong hối cảnh toàn<br /> cầu hoá lầm său sắc thêm những mâu thuẫn vốn có và<br /> xuất hiện những nhân t ố mới, những khuynh hướng mới<br /> -<br /> <br /> Khủng hoảng tài chính, kinh tế năm 2008-2009 bắt<br /> đầv, từ nước Mỹ cho thấy vai trò của cường quốc này bị<br /> suv giảm, sự nổi lên của môt số quốc gia đã làm gia tăng<br /> cạnh tranh quốc tế trên các lĩnh vực. Xu hướng hình<br /> thành thế giới đa cực ngày càng rõ, sẽ có tác động và ảnh<br /> hưcng lớn tới tình hình chính trị, kinh tế thế giới trong<br /> những năm tói.<br /> 205<br /> <br /> vế kinh tế, trong bổì cảnh kinh tế thế giới suy giảm,<br /> cùng với tăng cưòng hỢp tác trong việc giải quyết các vấn<br /> đề toàn cầu, như khắc phục khủng hoảng tài chính, đốì<br /> phó với thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, bien đổi<br /> khí hậu..., xu thế cạnh tranh giữa các nước nhằm tìm<br /> kiếm các nguồn nguyên liệu, năng lưỢng, thu hút vốn đầu<br /> tư, thị trường tiêu thụ... tăng lên. Cạnh tranh giữa các<br /> nưốc lớn trên các địa bàn chiến lược, tranh chấp trên biển<br /> Đông cũng sẽ gay gắt, phức tạp hơn.<br /> Về xã hội, hậu quả của cuộc khủng hoảng trưởc hết<br /> đè nặng lên vai những ngưòi lao động có thu nhập thấp ở<br /> các nưốc đang phát triển, làm nảy sinh đồng thòi cả hai<br /> khuynh hưông tư tưởng, đạo đức tích cực và tiêu cực.<br /> Toàn cầu hoá tự nó đã tạo nên sự bất bình đẳng trong<br /> việc phân chia các lợi ích trên phạm vi toàn thế giối.<br /> Cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu<br /> tuy diễn ra chưa lâu nhưng mang lại hậu quả nặng nề<br /> cho nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển.<br /> Theo dự báo của các nhà kinh tế, sau khủng hoảng, hầu<br /> hết các nước sẽ phải tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế để<br /> tạo bước phát triển mới, tất yếu sẽ có những xáo trộn mà<br /> gánh nặng chủ yếu vẫn đè lên vai ngưồi lao động. Trong<br /> những năm tới, đồng thòi vối khả năng phát triển tốt dần<br /> lên của nền kinh tế toàn cầu, nhiều nước vẫn phải vật lộn<br /> với các tác động sau khủng hoảng, như; nđ quốc gia, nợ<br /> chính phủ quá cao, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ của nền kinh<br /> tế (như trường hỢp Hy Lạp gần đây). Một phần đông<br /> nhân loại, đặc biệt là hàng trăm triệu người lao động<br /> trên thê giới, tronẹ đó có một bộ phận cán bộ, đảng viên,<br /> 206<br /> <br /> nhân dân Việt Nam. vẫn phải tiếp tục gánh chịu những<br /> khó khăn do thất nghiệp, thu nhập giảm sút, giá cả biến<br /> động, đòi sông bấp bênh. Thực tế đó sẽ tác động hằng<br /> ngày, hằng giờ đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống<br /> của cán bộ, đảng viên.<br /> - Khủng hoảng kinh tế cũng làm sâu sắc thêm các<br /> mâu thuẫn vốn có của chủ nghĩa tư bản. Trên thế giới,<br /> ngưòi ta thảo luận về “Thế giới mới”, “chủ nghĩa tư bản<br /> mới”; phê phán không thương tiếc lý thuyết kinh tế “Tân<br /> tự do”, chỉ trích những sai lầm của Chính phủ Mỹ; chỉ ra<br /> những khuyết tật của toàn cầu hoá và tật bệnh của chủ<br /> nghĩa tư bản hiện đại. Đối nghịch vối cuộc khủng hoảng<br /> kinh tế, khủng hoảng lý thuyết và mô hình phát triển...<br /> đang diễn ra nặng nể ở các nước tư bản chủ nghĩa, là sự<br /> phát triển mạnh mẽ của phong trào cánh tả ở các nưốc Mỹ<br /> latinh. Đó cũng là thái độ chối bỏ và phủ định con đường<br /> tư bản chủ nghĩa của nhân dân các nước đưỢc coi là sân<br /> sau của Mỹ.<br /> Những thực tế này, trên bình diện nào đó tự nó đã<br /> phản bác hùng hồn những luận điệu lừa mị về “tính ưu<br /> việt”, “sức mạnh và sự trường tồn” của chủ nghĩa tư bản<br /> hiện đại, về “sự cáo chung” của học thuyết Mác - Lênin và<br /> chủ nghĩa xã hội.<br /> - Tuy nhiên, cũng phải thấy hết những tác động không<br /> thuận của cuộc khủng hoảng kinh tế trong bối cảnh toàn<br /> cầu hóa đôì vối tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông của<br /> cán bộ, đảng viên. Sau sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa<br /> xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, nhiều nước, nhiều<br /> dân tộc đang tìm tòi con đường mới đi lên chủ nghĩa xã<br /> 207<br /> <br /> hội. Nhưng cũng cần thừa nhận một thực tê là con đường<br /> đó còn chưa hoàn toàn sáng rõ, chưa có sức lôi cuôVi,<br /> thuyết phục cao. Thực tế khắc nghiệt đó làm cho một bộ<br /> phận cán bộ, đảng viên dao động, hoài nghi, giảm niêm tin<br /> vào chủ nghĩa Mác - Lênin và vai trò lãnh đạo, đưòng lối<br /> của Đảng. Những khó khăn kéo dài về đòi sống cộng với<br /> những sơ hỏ, yếu kém trong quản lý đất nước làm giảm<br /> niềm tin vào năng lực quản lý của Nhà nước; kích thích<br /> chủ nghĩa cá nhân và lối sốhg thực dụng; giảm sút nhiệt<br /> tình, ý thức trách nhiệm đổì với công việc, tập trung lo cho<br /> lợi ích cá nhân và gia đình...<br /> e) Sự thay đổi cục diện th ế giới, cuộc chạy đua quyền<br /> lực và cạnh tranh gay gắt về lợi ích giữa các quốc g ia<br /> Cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm cho vai trò, vị trí và<br /> sức mạnh của Mỹ giảm sút, xu hướng hình thành một trật<br /> tự thế giói mói theo hưống đa cực được kích thích và đang<br /> chuyển động mạnh. Dư luận quốc tế ngày càng quan tâm<br /> đến vị thế của một số quốc gia đang trỗi dậy, như nhóm<br /> BRIC (Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Braxin), G.20... Trong<br /> một, hai thập niên tới, cục diện quyền lực thế giới sẽ có sự<br /> điều chỉnh, chuyển dịch tùy thuộc vào tương quan thê và<br /> lực<br /> của các nưôc lớn.<br /> «<br /> Nhân loại đang và sẽ còn chứng kiến những dích dắc<br /> đầy kịch tính trong quan hệ quốc tế. Một mặt, các quốc gia<br /> ngày càng xích lại gần nhau, thỏa hiệp, nhân nhượng,<br /> tăng cường hỢp tác để cùng giải quyết những vấn nạn toàn<br /> cầu: khủng hoảng kinh tế, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh,<br /> biến đổi khí hậu... Mặt khác, đó là những cuộc chạy đua<br /> 208<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2