Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phong vân đệ nhất đao - tập 42

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

52
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phong vân đệ nhất đao - tập 42', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phong vân đệ nhất đao - tập 42

  1. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n CHÖÔNG THÖÙ BOÂN MÖÔI HAI ÑÖÔØNG CUØNG hoâng ai muoán ñi treân con ñöôøng cuøng neáu coù moät con ñöôøng naøo khac. K Tröø tröôøng hôïp baét buoäc. Khoâng ai baét buoäc mình tröø chính mình töï baét buoäc mình. Töï baét buoäc ñeå tìm moät nhieäm maøu ñöa ñeán moät loái thoaùt neáu khoâng laø lieàu! Con ñöôøng nuùi nhoû heïp quaù, hieåm trôû, goà gheà quaù, möôøng töôïng moät con ñöôøng choâng. Nhöng qua khoûi con ñöôøng naøy, phía tröôùc coù ñöôøng ñeå ñi. Thôøi gian vaøo chaùnh ngoï. Laõo döøng laïi ôû moät khu röøng, naáp döôùi boùng caây raäm, traùnh aùnh naéng nhö thieâu ñoát. Laõo nghe meät. Tröôùc kia, gieát ngöôøi nhieàu hôn theá, laõo vaãn khoûe nhö thöôøng. Vaø laõo nhaän thaáy mình giaø, quaù giaø. Bao nhieâu naêm tranh ñaáu taïo döïng ñöôïc caùi gì! Giôø ñaây caùi gì coøn laïi vôùi laõc ngoaøi soá tuoåi cao vôùi xaùc thaân nhoïc meät? Traàm Tam Nöông ngoài treân chieác bao haønh lyù ñoái dieän vôùi laõo. Baø voán laø tay aên maëc kyõ, song hieän nay y phuïc beâ beát nhöõng maùu, nhöõng buïi caùt, chaân mang giaøy raùch, baøn chaân cuõng rôùm maùu. Baø meät nhoïc hôn laõo vì phaûi möûa nhieàu. Vöøa roài, phaûi khoù khaên laém baø môùi gôõ ñöôïc nöûa maûng ñaàu coù moät phaàn maù baén vaøo môù toùc roái cuûa baø, dính nôi ñoù nhuûng nhaúng! Chæ chaïm tay vaøo ñoù ñeå laáy ra khoûi toùc, baø ñaõ möûa roài, qua xuùc giaùc nhaày nhuïa, noùi chi ñeán hôi tanh! Duø giöõa tröa noùng böùc, moät côn gioù phaát qua baø cuõng run ngöôøi. Baø laïnh? Khoâng, laøm gì laïnh vaøo giôø naøy? Baø sôï! Sôï tieáng ñoäng. Ngöïc aùo baø teùt roäng, thanh ñao cuûa Ñoäc Nhaõn Long suyùt saû ngöïc baø laøm hai. Baø khoâng oaùn haän. Noùi oaùn haän, töùc nhieân laø aùm chæ Vaïn Maõ Ñöôøng. Chính baø ñi tìm caùi khoå maø! Baø ñaâu coù oaùn haän ai? Maõ Khoâng Quaàn ñang nhìn baø. Tröôùc kia, moãi laàn laõo nhìn nhö vaäy laø baø cöôøi , cöôøi raát töôi, duyeân daùng. Baây giôø, baø cuùi ñaàu nhìn xuoáng boä ngöïc hôû hang. -730- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  2. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn thôû daøi: - Trong bao coøn coù y phuïc, sao ngöôi khoâng laáy ra thay ñoåi? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Toâi khoâng thay. Moät luùc laâu, Maõ Khoâng Quaàn laïi hoûi: - Ngöôi töôûng gì? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Toâi khoâng töôûng chi heát. Maõ Khoâng Quaàn tieáp: - Möôøng töôïng ngöôi coù taâm söï. Traàm Tam Nöông thoát: - Duø coù, toâi cuõng khoâng caùo toá vôùi ñöôøng chuû1 Maõ Khoâng Quaàn nhö coù caûm töôûng bò ai taùt vaøo maët. Con ngöôøi ñoù, löøa doái laõo, phaûn boäi laõo, nhöng chöa bao giôø laøm moät ñieàu gì nghòch yù laõo tröôùc maët laõo. Baây giôø, baø ñaõ laøm nghòch yù laõo. Laàn thöù nhaát, baø khoâng tuaân theo yù laõo. Nhöng, laõo laøm gì baø ñaây? Giaø roài, laõo khoâng theå laøm nhö thanh thieáu nieân, nhaøo tôùi, tuùm laáy toùc baø maø ñaám, maø ñaù! Laõo chæ cöôøi. Nhaém maét laïi döôõng thaàn. Traàm Tam Nöông boãng thoát: - OÂng vöøa hoûi toâi töôûng gì. Toâi voán khoâng muoán noùi. Nhöng baây giôø, toâi laïi nhaän thaáy caàn noùi. Ñaõ ñeán luùc toâi phaûi noùi. Maõ Khoâng Quaàn gaät ñaàu: - Ngöôi cöù noùi. Traàm Tam Nöông tieáp: - Ñaùng leõ oâng khoâng neân gieát hoï. Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Khoâng neân? Traàm Tam Nöông laéc ñaàu: - Khoâng neân. Maõ Khoâng Quaàn khoâng môû maét, moät luùc laâu, laõo thoát: - Ta gieát hoï vì hoï baùn reû ta. Voâ luaän laø ai baùn reû ta cuõng phaûi cheát. -731- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  3. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Traàm Tam Nöông caén moâi. Möôøng töôïng baø coá ngaên chaën ngoïn traøo loøng, song baø khoâng ngaên chaën noåi, phaûi caát tieáng: - Chaúng leõ taát caû nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu baùn reû oâng? Chaúng leõ nöõ nhaân vaø treû nít cuõng baùn reû oâng? Taïi sao oâng gieát taát caû, khoâng chöøa moät maïng? Maõ Khoâng Quaàn laïnh luøng: - Taïi vì ta coøn muoán soáng! Traàm Tam Nöông cöôøi laïnh: - OÂng muoán soáng, ngöôøi khaùc deã thöôøng khoâng muoán soáng sao? Neáu chuùng ta muoán ñi, boïn ñoù tuyeät nhiien khoâng laøm sao ngaên trôû noåi! Taïi sao oâng haï ñoäc thuû? Maõ Khoâng Quaàn naém chaéc ñoâi tay, gaân xanh noåi voàng. Laâu laém laõo môùi buoâng lôi naém tay roài töø töø ñöùùng leân ñi ra khoûi khu röøng, ñeán moät ngoïn suoái voác nöôùc röûa maët. Nöôùc maùt mang laïi söï bình tónh nôi taâm hoàn. Ai ai cuõng cho raèng laõo laø con ngöôøi traàm tònh phi thöôøng. Chæ coù laõo töï bieát mình, khi côn giaän boác leân laø laõo khoù ñeø neùn. Traàm Tam Nöông ñi theo sau, ñöùng laëng nhìn laõo. Löng chöa coøng, hoâng coøn thon, caùi thon cuûa con nhaø voõ, töø phía sau löng nhìn tôùi, voâ luaän laø ai cuõng khoâng phaùt hieän ra caùi giaø cuûa laõo. Vì yù ñoà baùo cöøu, baø hieán thaân cho laõo, song duø muoán duø khoâng, baø cuõng thaáy haøi loøng ñöôïc tieáp caän laõo, haøi loøng söï thöïc trong moäng öôùc cuûa moät nöõ nhaân. Baø cuõng coù tieáp xuùc vôùi moät soá nam nhaân khaùc, song ôû hoï baø khoâng tìm thaáy nhöõng ñieåm laøm cho baø haøi loøng nhö ôû laõo. Baø töï hoûi: - Coù phaûi vì theá maø ta ñi theo laõo? Baát giaùc, baø nghe nhieät ñoä trong ngöôøi taêng gia. Maõ Khoâng Quaàn bieát laø coù Traàm Tam Nöông ñi theo sau song khoâng quay ñaàu laïi. Qua khoûi con suoái ñoù laø ñoaïn ñöôøng nuùi taän cuøng, töø ñoù ñi tôùi laø vaøo ñoàng baèng. Tuy laø ñoàng baèng, baát quaù laø moät baõi ñaát troáng coù troàng luùa coøn thuoäc vuøng nuùi non naøy. Maõ Khoâng Quaàn thoát: - Qua khoûi baõi ñaát naøy, chuùng ta ñeán chaân nuùi, xuoáng ñeán ñoù roài, chuùng ta tìm nhaø noâng daân taù tuùc qua ñeâm. Traàm Tam Nöông hoûi: - Roài sau ñoù? OÂng chuaån bò theá naøo? -732- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  4. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Maõ Khoâng Quaàn traàm ngaâm moät luùc, ñoaïn töø töø caát tieáng: - Ngöôi hoûi ta phaûi laøm sao? Ngöôi coøn hoûi ta phaûi laøm sao? Coøn ngöôi? Traàm Tam Nöông naém chaéc ñoâi tay ñaùp: - Toâi hoûi oâng? Toâi khoâng coù yù kieán gì! Maõ Khoâng Quaàn im laëng. Traàm Tam Nöông cöôøi laïnh tieáp: - Coù phaûi laø oâng cuõng seõ gieát heát caû nhaø noâng daân ñoù ñeå dieät khaåu? Maõ Khoâng Quaàn chôït quay mình nhìn baø, gaèn gioïng: - Moät con ngöôøi, khi ñaõ ñaøo vong, baét buoäc coù luùc phaûi laøm nhöõng vieäc maø chính mình thaáy gheâ tôûm. Ta khoâng heà goïi ngöôi ñi theo, khoâng bao giôø ta coù goïi ngöôi ñi theo. Traàm Tam Nöông cuùi ñaàu: - Chính toâi muoán ñi theo oâng, toâi voán quyeát taâm laøm nhö vaäy. Voâ luaän oâng ñeán ñaâu, toâi cuõng ñi theo. OÂng soáng, toâi soáng, oâng cheát, toâi cheát. Baø ñoå leä, tieáp qua nöùc nôû: - Toâi ñaõ quyeát taâm hieán mình troïn veïn cho oâng, vónh vieãn cho oâng, chæ vì … toâi nhaän thaáy mình coù loãi vôùi oâng. Toâi coâng nhaän oâng laø moät nam töû haùn, duø tröôùc kia oâng coù laøm gì cuõng khoâng quan heä chi ñeán toâi. Nhöng baây giôø… baây giôø… Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Baây giôø thì sao? Traàm Tam Nöông khoùc moät luùc, lau leä roài ñaùp: - Baây giôø thì toâi thay ñoåi roài. Baø buoâng xong caâu noùi, nghe con tim nhoùi leân. Bôûi, baø cuõng chöa thöùc ngoä roõ reät, chính baø thay ñoåi, hay Maõ Khoâng Quaàn thay ñoåi. Maõ Khoâng Quaàn bình tónh nhìn baø, thaàn saéc laïnh luøng. Laõo hieåu, bieán ñoåi laø leõ haèng vaø bieán ñoåi thöôøng hieån hieän ôû ñòa haït caûm tình ôû nöõ nhaân. Huoáng chi, con ngöôøi trong caûnh ñaøo vong luoân luoân soáng vôùi söï lo sôï? Laõo gaät ñaàu, ñaùp: - Ñöôïc! Ñeán do ngöôi töï nguyeän ñeán, chöù ta khoâng yeâu caàu. Hieän taïi, ngöôi muoán ñi thì cöù ñi. Ta khoâng bao giôø cöôõng eùp trôû ngaên. Traàm Tam Nöông cuùi ñaàu. - Toâi suy nghó kyõ laém roài. Toâi ñi laø coù lôïi cho oâng nhieàu. Maõ Khoâng Quaàn cöôøi nhaït: -733- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  5. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Ña taï ngöôi! Haûo yù cuûa ngöôi ta hieåu. Traàm Tam Nöông khoâng theå chòu ñöïng noåi ba tieáng “ña taï ngöôi” cuûa laõo. Trong giaây phuùt aáy, baø caûm thaáy theïn. Baø suyùt caûi bieán chuû y.ù Hoài öùc laïi moïi vieäc ñaõ qua, baø phaûi nhìn nhaän luoân luoân laõo ñoái xöû ñeïp vôùi baø. Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Ngöôi chuaån bò ñi veà ñaâu? Laøm gì? Traàm Tam Nöông caén moâi cöôøi ñaùp: - Hieän taïi, toâi chöa coù chuû yù gì caû. Coù leõ, tröôùc heát toâi seõ kieám moät soá tieàn, roài sinh nhai vôùi ngheà buoân baùn nhoû. Maø cuõng coù theå toâi taäu ñaát, laäp vöôøn, caáy luùa… Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Qua ngaøy thaùng noåi chaêng? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Neáu laø tröôùc kia thì toâi khoâng theå chòu ñöïng noåi. Song baây giôø, toâi chæ mong caàu ñöôïc an tònh thoâi. Toâi hy voïng ñöôïc töï do, töï taïi, soáng vaøi naêm , luùc ñoù cheát ñi cuõng chaúng coøn luyeán tieác gì nöõa. Maõ Khoâng Quaàn hoûi: - Neáu chöa cheát gaáp? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Vaøo am. Thí phaùt laøm ni coâ! Maõ Khoâng Quaàn mæm cöôøi: - Ñöøng noùi vôùi ta nhöõng lôøi ñoù, ta khoâng caàn nghe laøm chi. Ta bieát, chaüng bao giôø ngöôi laøm ni coâ ñaâu. Thöïc söï thì ngöôi coøn thanh xuaân, toát hôn neân tìm moät nam nhaân naøo ñoù maø gaù nghóa, moät nam nhaân nhoû tuoåi oân nhu, chöù coøn ta thì… giaø roài. Quaù giaø… Laõo cöôøi, nuï cöôøi khoâng che daáu ñöôïc yù nieäm taät ñoá, phaãn noä. Traàm Tam Nöông khoâng nhìn laõo, thôû daøi ñaùp: - Toâi khoâng bao giôø ñi tìm nam nhaân! Toâi… Maõ Khoâng Quaàn chaën lôøi: - Ngöôi khoâng tìm nam nhaân, thì nam nhaân tìm ngöôi! Traàm Tam Nöông traàm laëng moät luùc: - Vieäc trong töông lai, khoâng ai döï lieäu ñöôïc! Maõ Khoâng Quaàn laïnh luøng: -734- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  6. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Thöïc ra, ta hieåu roõ ngöôøi laém roài. Nöõ nhaân nhö ngöôi ñoù, neáu vaéng nam nhaân trong ba hoâm thoâi, ngöôi seõ khoâng bao giôø aên ñöôïc, nguû ñöôïc. Ngöôi seõ caûm thaáy cuoäc soáng maát heát thuù vò… Traàm Tam Nöông kinh haõi, khoâng töôõng Maõ Khoâng Quaàn laïi coù theå noùi nhöõng lôøi thoâ tuïc nhö theá? Maõ Khoâng Quaàn phaãn noä ñeán ñoû maét. Laõo buoâng luoân: - Nhu caàu nam nhaân cuûa ngöôi coøn caàn thieát hôn nhu caàu aãm thöïc. Ta ñeà nghò ngöôi neân trôû veà vôùi ngheà ñieám laø hay hôn heát! Laøm ñieám thì khoâng sôï thieáu nam nhaân, vaû laïi ngöôi coøn coù theå ñoåi moùn haøng ngaøy! Traàm Tam Nöông laïnh luøng. Vöøa roài baø caûm thaáy theïn. Baây giôø thì nieàm theïn ñoåi thaønh nieàm giaän, baø cao gioïng ñaùp: - Ñeà nghò ñoù toát laém, toâi coù theå thöïc hieän. Baát quaù, toâi coøn lo nam nhaân ít quaù. Moãi ngaøy, moät vaøi ngöôøi thì khoâng ñuû, phaûi coù töø naêm baûy ngöôøi trôû leân môùi ñöôïc! Maõ Khoâng Quaàn vung maïnh tay taùt maïnh vaøo maët baø, thuaän theá chuïp luoân môù toùc cuûa baø ngoaùy chaët, quaùt: - Ngöôi noùi theâm moät tieáng nöõa, ta gieát ngöôi ngay. Traàm Tam Nöông cöôøi laïnh: - OÂng gieát toâi thì caøng toât chöù coù sao! Ñaùng leõ oâng ñaõ gieát toâi töø laâu kia maø! Neáu toâi cheát sôùm thì toâi ñaâu coù phaûi aên nguû vôùi oâng theâm bao nhieâu ñeâm ngaøy keå töø ñoù! OÂng neân bieát, trong nhöõng hoâm sau naøy, toâi tôûm oâng khoâng töôûng noåi! Baø chæ coøn coù caùch laø noùi nhöõng lôøi nhö vaäy môùi gaây thöông toån cho laõo. Maõ Khoâng Quaàn naém chaët baøn tay ñöa leân cao, maét trôïn tröøng nhìn baø. Tay quyeàn lô löûng ñoù, chöa giaùng xuoáng ñaàu baø. Moät luùc sau, laõo thôû daøi buoâng xuoâi tay xuoáng, lôi naém tay. Trong caùi thoaùng ñoù, laõo chôït bieán giaø hôn, suy nhöôïc, meät moûi… Laõo khoaùt tay: - Ngöôi ñi ñi! Ñi gaáp ñi! Toái hôn, vónh vieãn ngöôi ñöøng ñeå ta gaëp laïi. Toát hôn… Boãng, laõo nín laëng. Laõo vöøa thaáy moät aùnh ñao chôùp, töø phía sau löng Traàm Tam Nöông xeït tôùi. Traàm Tam Nöông nhaên maët , ñoâi maét tröøng leân nhö loài ra, ñoâi maét ngôøi veû kinh ngaïc, sôï haõi , ñau ñôùn. Baø ñöa tay veà phía Maõ Khoâng Quaàn nhö ñeå vô vaøo laõo. Song, laõo ñaõ luøi laïi moät böôùc. -735- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  7. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n Baø maáp maùy moâi , nhö ñeå noùi gì, lôøi chöa thoaùt ra, baø ngaõ xuoáng. Moät thanh ñoaûn ñao caém phaäp nôi löng baø. Thoaït ñaàu vöøa troâng thaáy thanh ñoaûn ñao, Maõ Khoâng Quaàn vöøa phaãn noä vöøa kinh ngaïc. Nhöng lieân sau ñoù, laõo khieáp sôï roõ reät, sôï ñeân ñoä khoâng böôùc tôùi naâng Traàm Tam Nöông leân. Moà hoâi laïnh ñaãm öôùt ñaàu laõo. Phi ñao töø khu röøng baén ra, song khoâng moät boùng ngöôøi thaáp thoaùng taïi khu röøng. Maõ Khoâng Quaàn luøi , töøng böôùc moät, böôùc moät, nieàm khieáp sôï gia taêng theo böôùc luøi. Traàm Tam Nöông naèm taïi choã, oaèn oaïi reân ræ. Laõo khoâng coøn nhìn baø ta nöõa, laõo chæ coá ñeán xaùc thaân laõo. Laõo chaïy nhanh xuoáng nuùi. Nghe tieáng chaân laõo xa daàn, xa daàn, Traàm Tam Nöông nghe con tim mình traàm xuoáng, daàn daàn. Baø khoâng töôûng con ngöôøi ñoù coù theå ly khai baø moät caùch taøn nhaãn nhö vaäy. Ít nhaát laõo cuõng phaûi hoûi qua baø moät vaøi tieáng chöù! Sau ñoù, baø laïi nghe tieáng chaân, roài moät ngöôøi thôû daøi thoát: - Khoâng ngôø Vaïn Maõ Ñöôøng chuû laø moät nam nhaân nhö theá! Duø cho laõo khoâng theå baùo cöøu cho baø, ít nhaát laõo cuõng phaûi chieáu coá ñeán baø! Vaäy maø laõo vaãn boû chaïy ñöôïc, chaïy nhanh hôn choù bò ñuoåi! Aâm thinh moät nam nhaân! AÂm thinh laï! Coù phaûi laø ngöôøi aùm toaùn baø? Ngöôøi ñoù tieáp: - Tuy baø cheát nôi tay taïi haï, song laõo môùi laø ngöôøi ñaùng cho baø haän. Chæ vì so vôùi taïi haï, laõo coù loãi nhieàu hôn! Quaû nhieân laø ngöôøi ñoù haï ñoäc thuû! Traàm Tam Nöông ñònh xoay trôû mình xem ngöôøi ñoù laø ai. Nhöng ngöôøi ñoù ñaïp chaân leân löng baø cöôøi laïnh maáy tieáng tieáp noùi: - Baø muoán thaáy taïi haï? Thaáy laøm chi! Baø khoâng nhaän ra taïi haï ñaâu. Bôûi vì khoâng bao giôø baø gaëp toâi, duø chæ moät laàn. Traàm Tam Nöông run gioïng: - Ñaõ laø xa laï vôùi nhau, sao caùc haï saùt haïi toâi? Ngöôøi ñoù ñaùp: -736- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  8. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Taïi vì taïi haï nhaän ra, baø cheát coøn söôùng hôn laø soáng maø phaûi chòu khoå ñau daøi daøi. Traàm Tam Nöông caén raêng. Chính baø cuõng nghó nhö vaäy maø! Ngöôøi ñoù tieáp: - Neáu taïi haï laø nöõ nhaân, gaëp moät nam nhaân haïng Maõ Khoâng Quaàn, taïi haï cuõng khoâng töôûng soáng! Baát quaù cheát, coù nhieàu caùch cheát … Traàm Tam Nöông khoâng noùi gì. Ngöôøi ñoù tieáp: - Hieän taïi, baø chöa cheát, taïi haï coù theå cho baø bieát, coù luùc, caùi cheát coøn söôùng hôn caùi soáng ñoù baø. Song phaûi cheát gaáp, cheát nhanh, cheát khoâng kòp hay bieát gì. Chöù coøn cheát töø töø, cheát vôùi vaøy voø, day döùt thì taïi haï nghó caùi cheát ñoù khoâng thuù vò laém. Traàm Tam Nöông coá gaéng hoûi moät caâu: - Chaúng leõ caùc haï muoán haønh haï toâi? Ngöôøi ñoù ñaùp: - Vaán ñeà coøn tuy nôi baø, xem baø coù chòu noùi hay khoâng vaø baø coù noùi thaät hay khoâng. Traàm Tam Nöông hoûi: - Caùc haï muoán toâi noùi gì? Ngöôøi ñoù cuùi xuoáng, nhaët chieác bao caàm tay, tieáp: - Chieác bao naøy cuõng ñaùng giaù laém, song taøi saûn cuûa Vaïn Maõ Ñöôøng khoâng chæ coù bao nhieâu ñaây maø thoâi. Luùc laõo chaïy ñi, laõo daáu taøi saûn cuûa laõo ôû nôi naøo? Traàm Tam Nöông ñaùp: - Toâi khoâng bieát! Söï thaät laø vaäy! Ngöôøi ñoù tieáp: - Neáu baø noùi laïi moät laàn nöõa laø khoâng bieát thì taïi haï seõ loät traàn truoàng baø, tröôùc heát höôõng thuï baø, sau ñoù seõ caét ñöùt gaân chaân baø, mang baø xuoáng chaân nuùi, boû vaøo kyõ vieän. Y cöôøi nheï, tieáp luoân: - Baø neân bieát, cuõng coù nam nhaân khoâng cheâ gaùi ñieám taøn taät! Huoáng chi, dung nhan cuûa baø haáp daãn laém maø! Traàm Tam Nöông laïnh ngöôøi. Baø ñoaùn qua gioïng noùi, con ngöôøi ñoù noùi ñöôïc laø laøm ñöôïc. Ngöôøi ñoù tieáp: -737- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
  9. PhongVaâ n Ñeäï Nhaát Ñao Nguyeân Taùc Coå Long Dòch giaû: Haøn Giang Nhaï n - Baây giôø, taïi haï hoûi baø, baø bieát hay khoâng bieát? Traàm Tam Nöông aáp uùng: - Toâi… toâi… Boãng vöøa luùc ñoù, töø döôùi chaân nuùi, tieáng luïc laïc vang leân voïng ñeán cuïc tröôøng raát eâm tai. Aâm thinh dòu daøng cuûa moät thieáu nöõ vang tieáp: - Ta bieát, nhaát ñònh laø laõo thoaùt theo con ñöôøng naøy! Ta linh caûm nhö vaäy! Coù tieáng cöôøi cuûa nam nhaân. Thieáu nöõ söøng soä: - Ngöôi cöôøi caùi gì? Cho ngöôi bieát, ñöøng khinh thöôøng linh caûm cuûa nöõ nhaân? Coù luùc raát chuaån xaùc ñaáy! Traàm Tam Nöông khoâng nhaän ra aâm thinh cuûa nöõ nhaân, song gioïng cöôøi cuûa nam nhaân thì baø raát quen thuoäc. Dó nhieân, baø bieát nam nhaân laø ai roài. Tim baø ñaäp roän leân. Baø nghe löng nheï ñi. Ngöôøi naøo ñoù ñaõ ruùt chaân, phoùng chaïy maát daïng. Viiettkiiem..com V e k em com -738- Typed by Vitbaway Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2