intTypePromotion=1

Phương pháp nghiên cứu tụ biến dung C1 trong IC là tần số cộng hưởng và có dao động riêng biệt p9

Chia sẻ: Fasf Autyu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
3
download

Phương pháp nghiên cứu tụ biến dung C1 trong IC là tần số cộng hưởng và có dao động riêng biệt p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tối giảng các biểu thức logic IPLDS II sử dụng thuật giải đơn giản ESPRESSO II – MV. Đó là thuật giải được phát triển bởi đại học California, nó được dùng để thực hiện việc rút gọn các tích số trong các hàm logic của các vi mạch do công ty Intel sản xuất. Tương tự như các phần mềm trước, IPLDS II cài đặt được trong các máy tính của công ty IBM và các máy tính khác có cấu hình thích hợp, được sử dụng kèm với công cụ lập trình cho vi mạch. 8....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp nghiên cứu tụ biến dung C1 trong IC là tần số cộng hưởng và có dao động riêng biệt p9

  1. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Phaàn meàm IPLDS II ñöôïc coâng ty Intel giôùi thieäu ñeå hoã trôï cho caùc vi maïch hoï EPLD. Ñieàu cô baûn cuûa phaàn meàm naøy laø cho pheùp thieát keá theo 2 phöông phaùp laø phöông phaùp duøng phöông trình ñaïi soá Boolean vaø phöông phaùp lieät keâ caùc leänh. Ñeå toái giaûng caùc bieåu thöùc logic IPLDS II söû duïng thuaät giaûi ñôn giaûn ESPRESSO II – MV. Ñoù laø thuaät giaûi ñöôïc phaùt trieån bôûi ñaïi hoïc California, noù ñöôïc duøng ñeå thöïc hie än vieäc ruùt goïn caùc tích soá trong caùc haøm logic cuûa caùc vi maïch do coâng ty Intel saûn xuaát. Töông töï nhö caùc phaàn meàm tröôùc, IPLDS II caøi ñaët ñöôïc trong caùc maùy tính cuûa coâng ty IBM vaø caùc maùy tính khaùc coù caáu hình thích hôïp, ñöôïc söû duïng keøm vôùi coâng cuï laäp trình cho vi maïch. 8. Phaàn meàm CUPL ( Universal Compiler for Programmable Logic ). CUPL ñöôïc coâng tyAssited Technology giôùi thieäu vaøo naêm 1983. Ñaây laø boä bieân dòch vaïn naêng ñöôïc hoã trôï cho 29 loaïi vi maïch caùc loaïi keå caû PROM vaø caùc coâng ty cheá taïo vi maïch laäp trình khaùc. CUPL laø moät ngoân ngöõ maïnh hoã trôï cho caùc phöông trình cuûa ñaïi soá Boolean , baûng söï thaät vaø thieát keá sô ñoà traïng thaùi, CUPL ñöôïc söû duïng haàu heát caùc maùy vi tính caù nhaân treân caùc heä ñieàu haønh khaùc nhau nhö treân maùy vi tính cuûa coâng ty IBM hay CP/M, VAX/ UNIX vaø VAX/ VMS. 9. Phaàn meàm ABEL (Advanced Boolean Expression Language). ABEL laø phaàn meàm cuûa coâng ty Data I/0, noù ñöôïc söû duïng haàu heát caùc loaïi vi maïch laäp trình khaùc nhau keå caû EPROM. Ñaây laø boä bieân dòch vaïn naêng coù nhieàu chöùc naêng hoã trôï töông töï nhö CUPL. Treân ñaây laø giôùi thieäu sô löôïc caùc phaàn meàm hoã trôï ch o vi maïch laäp trình ñeå soaïn thaûo laø laäp trình cho caùc vi maïch. Ngoaøi ra coøn nhieàu phaàn meàm cuûa caùc coâng ty khaùc ñöôïc saûn xuaát ñeå hoã trôï cho caùc vi maïch laäp trình cuûa hoï. Sau ñaây laø baûng toùm taét caùc ngoân ngöõ thieát keá cho caùc vi maïch laäp trình Phaàn meàm Hoã trôï cho Phöông trình Baûng söï Sô ñoà Daïng Ruùt goïn caùc vi maïch ñaïi soá thaät nguyeân soùng bieåu thöùc Boolean lyù logic PALASM 2 X * (MMI) AMAZE X * * (Signetics) PLAN X " (National) HELP X * (Harris) ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 50
  2. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG PLPL X * * (AMD) APEEL X * (ICT) A+PLUS X * * * * (Altera) iPLDS II X * * * * (Intel) ERASIC X * * * * (Exel) CUPL XX * * * * (Logical Dev) ABEL (Data I/O) XX * * * * * ELDS (Pistohl) XX * * LOG/IC (Elan) XX * * * * * PLDesigner (Minc) XX * * * * Giaûi thích: X : Chæ hoã trôï cho vi maïch do chính coâng ty saûn xuaát. XX : Hoã trôï cho nhieàu loaïi vi maïch laäp trình. ANY ANY FUNCTI FUNCTI ON ON OF 3 OF 3 VARIABLE VARIABLE ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 51
  3. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG IV/ GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM SYNARIO. Phaàn meàm Synario cuûa coâng ty Lattice cho pheùp laäp trình caùc vi maïch PLD ñeán 14.000 coång, chöông trình coù theå ñöôïc soaïn thaûo döôùi daïng sô ñoà maïch logic hoaëc baèng ngoân ngöõ AHDL. Goïi chöông trình baúng caùch kích ñuùp vaøo bieåu töôïng ISP Synario, maøn hình chính cuûa Synario xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 52
  4. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Baét ñaàu soaïn thaûo baèng caùch choïn source - new nhö maøn hình döôùi ñaây. Choïn caùch soaïn thaûo baèng sô ñoà baèng caùch choïn Schematic hay laäp trình ngoân ngöõ AHDL choïn ABEL-HDL Module. ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 53
  5. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Maøn hình soaïn thaûo ngoân ngöõ AHDL. Choïn teân module, teân file, title. ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 54
  6. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Maøn hình soaïn thaûo sô ñoà maïch logic Treân maøn hình chính coù chöùa sô ñoà teân ”donghoso”.Beân phaûi maøn hình coù 3 ñeà muïc leänh nhaèm muïc ñích kieåm tra, ñôn giaûn vaø thieát laäp sô ñoà logic trong vi maïch. ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 55
  7. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG PHAÀN II THI COÂNG ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 56
  8. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG I/ PHAÀN CÖÙNG ÖÙng duïng cuûa vi maïch soá laäp trình hieän nay raát phoå bieán t rong caùc saûn phaåm coâng nghieäp cuõng nhö caùc saûn phaåm trong sinh hoaït gia ñình nhö: maùy giaët, beáp ñieän töï ñoäng,… do trình ñoä coøn haïn cheá neân em chæ aùp duïng moät öùng duïng nhoû cuûa vi maïch soá laäp trình laø thi coâng maïch ñoàng hoà hieån thò soá ñeå thaáy roõ nhöõng öu ñieåm cuûa PLD. Sau ñaây em xin trình baøy sô ñoà nguyeân lyù, sô ñoà maïch in vaø sô ñoà boá trí linh kieän cuûa maïch doàng hoà soá. Sô ñoà nguyeân lyù ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 57
  9. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Sô ñoà boá trí linh kieän ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 58
  10. LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP GVHD : TRAÀN VAÊN TROÏNG Sô ñoà maïch in ÖÙng duïng vi maïch soá laäp trình Trang 59
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2