intTypePromotion=3

Phương pháp ứng dụng phần mềm simatic trong hệ thống tưới rau theo dây chuyền sản xuất rau sạch p6

Chia sẻ: Afsa Sdbfhb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
5
download

Phương pháp ứng dụng phần mềm simatic trong hệ thống tưới rau theo dây chuyền sản xuất rau sạch p6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phương pháp ứng dụng phần mềm simatic trong hệ thống tưới rau theo dây chuyền sản xuất rau sạch p6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp ứng dụng phần mềm simatic trong hệ thống tưới rau theo dây chuyền sản xuất rau sạch p6

  1. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn 3. So¹n th¶o ch−¬ng tr×nh Step7 - Micro/Win32 cho phÐp t¹o mét ch−¬ng tr×nh mµ cã thÓ sö dông mét trong 2 cöa sæ lµ: LAD hoÆc STL. - So¹n th¶o ch−¬ng tr×nh trong LAD. Cöa sæ ®Ó so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh LAD cã d¹ng nh− sau: H×nh 7: Cöa sæ so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh LAD §Ó so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh, ta tiÕn hµnh theo nh÷ng b−íc sau: + NhËp tiªu ®Ò cho vïng so¹n th¶o b»ng c¸ch kÝch ®óp vµo dßng ch÷ xanh c¸c Network. + §Ó so¹n th¶o c¸c phÇn tö thang, ta kÝch vµo biÓu t−îng t−¬ng øng trªn thanh chØ dÉn hoÆc lùa chän trªn dang s¸ch chØ dÉn. + NhËp vµo ®Þa chØ hoÆc tham sè trong mçi vïng ch÷ vµ Ên ENTER. Tr−êng dhnni – hµ néi 46 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  2. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn + NhËp tªn, ®Þa chØ vµ gi¶i thÝch cho tõng ®Þa chØ b»ng c¸ch vµo View symbol Table. - So¹n th¶o ch−¬ng tr×nh trong STL. Th«ng th−êng qu¸ tr×nh so¹n th¶o ®−îc viÕt b»ng ch−¬ng tr×nh LAD, sau ®ã chuyÓn sang d¹ng STL, cöa sæ giao diÖn cña STL ®−îc minh häa nh− sau: H×nh 8: Cöa sæ so¹n th¶o ch−¬ng tr×nh STL C¸c b−íc ®Ó so¹n th¶o mét ch−¬ng tr×nh trong STL - Tr−íc hÕt chia c¸c ®o¹n ch−¬ng tr×nh nµy thµnh tõng m¶ng, vµ mçi m¶ng ph¶i cã tõ khãa NETWORK. - Tr−íc mçi lêi chó thÝch ph¶i cã mét ®−êng song ®«i (//). Khi thªm mçi dßng chó thÝch còng ph¶i b¾t ®Çu bëi ®−êng song ®«i. - C¸c lÖnh, to¸n h¹ng ®Þa chØ cña lÖnh vµ lêi chó thÝch ph¶i ®−îc ng¨n c¸ch bëi mét kho¶ng trèng hoÆc mét Tab. Tr−êng dhnni – hµ néi 47 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  3. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn - Gi÷a c¸c to¸n h¹ng vµ ®Þa chØ kh«ng ®−îc cã kho¶ng c¸ch. - Mçi to¸n h¹ng riªng biÖt ®−îc t¸ch rêi bëi mét dÊu phÈy, mét kho¶ng trèng hoÆc mét Tab. - Sö dông c¸c lêi trÝch dÉn ®Ó thay cho viÖc so¹n th¶o tªn ký hiÖu. 4. Ch¹y ch−¬ng tr×nh Sau khi viÕt ch−¬ng tr×nh vµ l−u tr÷ vµo bé nhí ta tiÕn hµnh kÕt nèi vµ ch¹y ch−¬ng tr×nh theo c¸c b−íc nh− sau: - Cµi ®Æt truyÒn th«ng. Qu¸ tr×nh cµi ®Æt truyÒn th«ng ®Ó chän c¸p, cÊu h×nh CPU, c¸c ®Þa chØ truyÒn th«ng. Ta tiÕn hµnh nh− sau: + Tõ thanh thùc ®¬n View Communications nh− h×nh vÏ. Chän c¸p truyÒn th«ng Cµi ®Æt truyÒn th«ng H×nh 9: Cµi ®Æt truyÒn th«ng gi÷a m¸y tÝnh vµ CPU + Sau khi hép tho¹i Communications Setup xuÊt hiÖn nh¸y ®óp vµo biÓu t−îng trªn cïng bªn ph¶i. Hép tho¹i Setting the PG/PC xuÊt hiÖn. Trong hép tho¹i cã nhiÒu øng dông kh¸c nhau nh− lµ STEP 7 vµ Win CC, v× thÕ ta cÇn ph¶i lùa chän øng dông cÇn ®Æt tham sè. Khi ®· lùa chän “Micro/WIN” vµ ®· cµi ®Æt Tr−êng dhnni – hµ néi 48 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  4. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn trong phÇn cøng, ta cÇn ®Æt thuéc tÝnh thùc sù cña viÖc kÕt nèi phÇn cøng. §Çu tiªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh giao thøc ®Þnh sö dông trong m¹ng. Nªn sö dông lo¹i PPI. Sau khi ®· lùa chän giao thøc sö dông ph¶i lùa chän tham sè giao diÖn chÝnh x¸c trong hép tho¹i. Trong ®ã chøa s½n c¸c giao diÖn ®¨ cµi ®Æt cïng víi lo¹i giao thøc trong ngoÆc ®¬n. Ch¼ng h¹n chän “PC/PPI cable(PPI)”. Sau ®ã ta ph¶i lùa chän c¸c tham sè liªn quan víi cÊu h×nh hiÖn cã. KÝch vµo nót “Properties....” trong hép tho¹i ®Ó lùa chän. - N¹p ch−¬ng tr×nh vµo CPU. H×nh10: Hép tho¹i Set PG/PC Interface Sau khi cµi ®Æt truyÒn th«ng ta n¹p ch−¬ng tr×nh vµo CPU b»ng viÖc Download ch−¬ng tr×nh. 5. C¸ch Download mét ch−¬ng tr×nh NÕu ®· thiÕt lËp thµnh c«ng liªn kÕt gi÷a PC vµ PLC ta cã thÓ Download ch−¬ng tr×nh tíi PLC ®ã. * Chó ý: Khi Download ch−¬ng tr×nh tíi PLC néi dung cña nã sÏ ®−îc ghi ®Ì lªn néi dung hiÖn thêi cña PLC .V× vËy ph¶i ch¾c ch¾n lµ muèn ghi ®Ì lªn tr−íc khi b¾t ®Çu Download . Tr−êng dhnni – hµ néi 49 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  5. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn C¸c b−íc tiÕn hµnh: + Tr−íc khi Download ta ph¶i ch¾c ch¾n PLC ë chÕ ®é STOP . KiÓm tra ®Ìn b¸o hiÖu cña PLC, nÕu ch−a ë tr¹ng th¸i ®ã ph¶i kÝch nut “STOP” trªn thanh c«ng cô hoÆc chän PLC STOP . trªn thanh c«ng cô hay chän PLC Download + KÝch nót + Theo mÆc ®Þnh, hép kiÓm “Program Code Block”, “Data Block”, “CPU conguartion” ®· ®−îc ®¸nh dÊu . NÕu kh«ng muèn Download khèi nµo cã thÓ xo¸ bá ®¸nh dÊu. - KÝch vµo “OK” ®Ó b¾t ®Çu. - NÕu Download thµnh c«ng hép tho¹i “Download Successful” xuÊt hiÖn. - ChuyÓn tr¹ng th¸i cña PLC tõ STOP sang RUN tr−íc khi ch¹y ch−¬ng tr×nh trªn PLC. - NÕu Download kh«ng thµnh c«ng ta ph¶i thiÕt lËp l¹i truyÒn th«ng gi÷a PLC vµ PC vµ thùc hiÖn l¹i c¸c b−íc nh− trªn. 3.1.2. PhÇn cøng PLC Simatic S7 - 200 3.1.2.1. Chän hÖ thèng c¶m biÕn Trong m« h×nh cã sö dông hÖ thèng c¶m biÕn møc lµ c¸c phao, hÖ thèng c¸c phao nµy cã t¸c dông b¸o møc dung dÞch trong b×nh vÒ bé ®iÒu khiÓn trung t©m. Do kh«ng cã thiÕt bÞ chuyªn dông nªn hÖ thèng c¶m biÕn møc ®−îc chóng t«i thiÕt kÕ: tõ c¸c c«ng t¾c hµnh tr×nh vµ c¸c phao næi, c¸c phao ®−îc nèi cøng víi c¸c cÇn g¹t cña c«ng t¾c hµnh tr×nh, khi cã dung dÞch phao sÏ næi vµ ®ãng tiÕp ®iÓm l¹i ®−a tÝn hiÖu digital vÒ bé ®iÒu khiÓn PLC S7 – 200, t¹i ®©y PLC sÏ xö lý tÝn hiÖu vµ ®−a ra lÖnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu chÊp hµnh. 3.1.2.2. Kh¸i qu¸t chung vÒ PLC ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh ®−îc (PLC) hiÖn nay cã øng dông rÊt réng r·i. Chøc n¨ng ®iÒu khiÓn cña PLC cã thÓ thay thÕ c¶ mét m¶ng r¬le, h¬n Tr−êng dhnni – hµ néi 50 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  6. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn thÕ n÷a, PLC gièng nh− mét m¸y tÝnh nªn cã thÓ lËp tr×nh ®−îc. Ch−¬ng tr×nh cña PLC cã thÓ thay thÕ rÊt dÔ dµng, c¸c ch−¬ng tr×nh con còng cã thÓ ®−îc söa ®æi nhanh chãng. V× vËy kh«ng chØ cã c¸c chuyªn gia phÇn mÒm mµ ngay c¶ c¸c kü thuËt viªn hay ng−êi vËn hµnh còng cã thÓ lËp tr×nh ®−îc cho PLC. Trong c¹nh tranh c«ng nghiÖp th× hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt nãi chung lµ ch×a kho¸ cña thµnh c«ng. HiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt bao trïm nh÷ng lÜnh vùc nh−: - Tèc ®é s¶n xuÊt ra mét s¶n phÈm cña thiÕt bÞ vµ cña d©y chuyÒn ph¶i nhanh. - Gi¸ nh©n c«ng vµ vËt liÖu lµm ra s¶n phÈm ph¶i h¹. - ChÊt l−îng cao vµ Ýt phÕ phÈm. - Thêi gian chÕt cña m¸y mãc lµ tèi thiÓu. - M¸y s¶n xuÊt cã gi¸ rÎ. C¸c bé ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh ®¸p øng ®−îc hÇu hÕt c¸c yªu cÇu trªn vµ nh− lµ yÕu tè chÝnh trong viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt trong c«ng nghiÖp. Tr−íc ®©y th× viÖc tù ®éng ho¸ chØ ®−îc ¸p dông trong s¶n xuÊt hµng lo¹t n¨ng suÊt cao. HiÖn nay cÇn thiÕt ph¶i tù ®éng ho¸ c¶ trong s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi sè l−îng kh«ng lín, ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng vµ nh»m cùc tiÓu ho¸ vèn ®Çu t− cho xÝ nghiÖp. C¸c thÕ hÖ PLC míi, c¸c hÖ thèng s¶n xuÊt linh ho¹t (FMS) bao gåm c¸c thiÕt bÞ nh− m¸y ®iÒu khiÓn sè, robot c«ng nghiÖp, d©y truyÒn tù ®éng, m¸y tÝnh ho¸ c«ng nghiÖp ®· ®¸p øng rÊt tèt c¸c yªu cÇu nµy. 3.1.2.3. Sù ph¸t triÓn cña PLC. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, tr−íc ®©y ng−êi ta chØ ph©n biÖt hai ph¹m trï kü thuËt ®iÒu khiÓn b»ng c¬ khÝ vµ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö. Tõ cuèi thÕ kû XX ng−êi ta ®· dïng nhiÒu chØ tiªu chi tiÕt ®Ó ph©n biÖt c¸c lo¹i kü thuËt ®iÒu khiÓn, v× trong thùc tÕ s¶n xuÊt cßn ®ßi hái tæng thÓ nh÷ng hÖ thèng m¸y chø kh«ng chØ ®iÒu khiÓn tõng m¸y ®¬n lÎ. Tr−êng dhnni – hµ néi 51 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  7. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn logic kh¶ tr×nh PLC ®−îc s¸ng t¹o tõ nh÷ng ý t−ëng ban ®Çu cña mét nhãm kü s− thuéc h·ng general motors vµo nh÷ng n¨m 1968- 1970. Nã ph¸t triÓn trªn c¬ së m¸y tÝnh vµ ®· tõng b−íc ph¸t triÓn tiÕp cËn theo c¸c nhu cÇu cña c«ng nghÖ. Quy tr×nh lËp tr×nh lóc ban ®Çu ®−îc chuÈn bÞ ®Ó sö dông trong c¸c xÝ nghiÖp ®iÖn tö mµ r¬le ®iÖn tõ ë ®ã kh«ng ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu ®iÒu khiÓn cao. Ngµy nay, do yªu cÇu cña nÒn s¶n xuÊt lµ cÇn ph¶i mét lóc cã thÓ ®iÒu khiÓn ®−îc nhiÒu quy tr×nh c«ng nghÖ. Do ®ã PLC ®· ph¸t triÓn rÊt m¹nh vÒ sè l−îng ®Çu vµo/ra vµ c¸c bé nhí ch−¬ng tr×nh cña nã. Lo¹i PLC cì võa m· hiÖu CQM1H cã tèi ®a 512 ®Çu vµo/ra, bé nhí ch−¬ng tr×nh 15,2 kword, lín h¬n nhiÒu so víi c¸c bé ®iÒu khiÓn PLC tr−íc kia chØ cã vµi chôc ®Çu vµo/ra vµ bé nhí ch−¬ng tr×nh chØ tèi ®a lµ 1kword ®Õn 2 kword. §Ó cho phÐp ng−êi sö dông trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c m«i tr−êng lµm viÖc, ng−êi ta con trang bÞ thªm cho PLC hÖ thèng th«ng tin, c¸c bé ®iÒu khiÓn kh¶ tr×nh lo¹i nhá PLC S7-200 cña siemens hiÖn ®−îc thiÕt lËp c¸c chøc n¨ng c«ng nghÖ th«ng tin. C¸c chøc n¨ng nµy ®−îc cung cÊp bëi bé xö lý truyÒn th«ng c«ng nghiÖp m¹ng ethernet. C¸c chøc n¨ng th«ng tin ®Æc biÖt sÏ rÊt h÷u Ých trong c¸c øng dông nh−: tù ®éng ho¸ trong toµ nhµ, c¸c tr¹m thuû ®iÖn, c¸c tr¹m ph¸t ®iÖn nhê søc giã hay c¸c hÖ thèng giao th«ng vËn t¶i. Ngoµi ra PLC hiÖn ®¹i cßn ®−îc trang bÞ h¹i lo¹i CS1 vµ CJ1 héi tô nh÷ng tiÕn bé cña ngµnh c«ng nghÖ tù ®éng ho¸. CJ1 chØ cã kÝch th−íc rÊt khiªm tèn ch−a cao b»ng chiÕc card visit nh−ng cã thÓ qu¶n lý tíi 2560 ®Çu vµo/ra. Khi sè ®Çu vµo ra t¨ng lªn, ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn còng sÏ dµi ra vµ phøc t¹p h¬n, v× vËy dÉn tíi thêi gian quÐt thùc thi ch−¬ng tr×nh sÏ chËm ®i. CJ1 cã thÓ xö lý nhanh h¬n tíi 30 lÇn so víi thÕ hÖ PLC tr−íc, nã cã thÓ thùc thi 30.000 lÖnh chØ trong thêi gian 1ms. Lo¹i PLC míi nµy mang l¹i nh÷ng lîi Ých ®ã lµ tÝnh n¨ng hç trî nhiÒu Tr−êng dhnni – hµ néi 52 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  8. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn ng−êi lËp tr×nh, thËm trÝ lµ cïng mét lóc. Nh÷ng øng dông ®ßi hái thêi gian ®¸p øng cao còng th−êng lµ nh÷ng øng dông phøc t¹p, yªu cÇu nhiÒu c«ng søc. TÝnh hiÖu qu¶ cña PLC nµy cßn ®−îc thÓ hiÖn kh¶ n¨ng ph©n t¸n c¸c ®Çu vµo ra trªn nhiÒu khu vùc kh¸c nhau nh−ng vÉn ®−îc qu¶n lý tËp trung. Ngoµi kh¶ n¨ng gi¶m ®¸ng kÓ d©y dÉn kÕt nèi, t¨ng ®é tin cËy vµ gi¶m thêi gian söa lçi, PLC cßn cã tÝnh n¨ng vµo ra th«ng minh. VÝ dô: mét ®Çu ra r¬le cã thÓ tù ghi l¹i sè lÇn ®ãng më tiÕp ®iÓm. cpu cña PLC chÝnh cã thÓ ®äc th«ng tin nµy vµ th«ng b¸o cho nh©n viªn b¶o d−ìng cÇn kiÓm tra hay thay thÕ tiÕp ®iÓm khi tuæi thä lµm viÖc ®Õn h¹n. Lo¹i CS1D lµ mét lo¹i PLC míi cã tÝnh n¨ng dù phßng ë nhiÒu cÊp ®é. - Dù phßng nguån: Trªn rack cña CS1d cã thÓ l¾p 2 bé nguån, mçi khi mét trong hai bé bÞ háng , lËp tøc sÏ cã bé dù phßng thay thÕ vµo, ®¶m b¶o hÖ thèng kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. - Dù phßng cpu: CS1D hç trî 2 cpu ch¹y song song víi c¬ chÕ ®ång bé d÷ liÖu vµ tr¹ng th¸i víi nhau. Khi module gi¸m s¸t cã sù cè ë mét trong hai cpu nµy th× cpu cßn l¹i sÏ trë thµnh cpu chÝnh tÝch cùc. - Dù phßng bus: Th«ng tin gi÷a c¸c PLC sÏ ®−îc ®¶m b¶o th«ng suèt c¶ khi mét ®−êng c¸p bÞ háng th«ng qua c¬ chÕ ®−êng vßng. Khi bÊt kú mét thµnh phÇn nµo cña hÖ thèng cã dù phßng bÞ sù cè, ng−êi vËn hµnh cã thÓ thay thÕ nã b»ng mét module míi mµ kh«ng cÇn t¾t nguån. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®· gióp PLC ngµy mét m¹nh h¬n, th«ng minh h¬n, nhá h¬n, trong khi ®ã sù c¹nh tranh cña thÞ tr−êng lai lµm cho gi¸ thµnh cña nã ngay cµng gi¶m ®i dÉn ®Õn kh¶ n¨ng øng dông cña nã ngµy cµng cao vµ mang l¹i mu«n vµn lîi Ých cho nh©n lo¹i. 3.1.2.4 Vai trß cña PLC. Trong mét hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng, bé ®iÒu khiÓn PLC ®−îc coi nh− bé n·o cã kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh toµn bé hÖ thèng. Víi mét ch−¬ng th×nh øng dông ®iÒu khiÓn ( l−u gi÷ trong bé nhí PLC ) trong kh©u chÊp hµnh, Tr−êng dhnni – hµ néi 53 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
  9. ®å ¸n tèt nghiÖp sv. L−¬ng v¨n kiªn PLC gi¸m s¸t chÆt chÏ, æn ®Þnh chÝnh x¸c tr¹ng th¸i cña hÖ thèng th«ng qua tÝn hiÖu cña c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo. Sau ®ã nã sÏ c¨n cø trªn ch−¬ng tr×nh logic ®Ó x¸c ®Þnh tiÕn tr×nh ho¹t ®éng ®ång thêi truyÒn tÝn hiÖu tíi thiÕt bÞ ®Çu ra. PLC cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn nh÷ng thao t¸c øng dông ®¬n gi¶n, lÆp ®i lÆp l¹i hoÆc mét vµi thiÕt bÞ trong sè chóng cã thÓ ®−îc nèi m¹ng cïng víi hÖ thèng ®iÒu khiÓn trung t©m hoÆc nh÷ng m¸y tÝnh trung t©m th«ng qua mét phÇn cña m¹ng truyÒn dÉn, Víi môc ®Ých ®Ó tæ hîp viÖc ®iÒu khiÓn mét qu¸ tr×nh xö lý phøc t¹p. Tr−íc kia bé PLC gi¸ rÊt ®¾t, kh¶ n¨ng ho¹t ®éng bÞ h¹n chÕ vµ quy tr×nh lËp tr×nh rÊt phøc t¹p. V× nh÷ng lý do ®ã mµ nã chØ ®−îc dïng cho nh÷ng m¸y vµ thiÕt bÞ ®Æc biÖt cã sù thay ®æi thiÕt kÕ cÇn ph¶i tiÕn hµnh ngay c¶ trong giai ®o¹n lËp b¶ng nhiÖm vô vµ lËp luËn chøng. Ngµy nay, víi nh÷ng tiÕn bé nhanh chãng trong c«ng nghÖ siªu nhá ®em l¹i hiÖu n¨ng cao vµ tèi thiÓu ho¸ kÝch th−íc, chóng ®· më ra thÞ tr−êng míi cho PLC. C¸c phÇn cøng ®iÒu khiÓn hoÆc c¸c ®iÒu khiÓn dùa trªn m¸y tÝnh PC ( Personal Computer ) ®−îc më réng víi c¸c tÝnh n¨ng thùc, nay ®· cã thÓ ®iÒu khiÓn c¸c qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ phøc t¹p. NhiÒu lo¹i PLC kh¸c nhau bao trïm nhiÒu chøc n¨ng, tõ c¸c m¸y tÝnh m¹ng nhá vµ c¸c khèi ph©n t¸n cho tíi c¸c PLC hiÖu n¨ng cao, Ýt lçi, cã tÝnh modul. Chóng kh¸c nhau vÒ tèc ®é xö lý, kh¶ n¨ng nèi m¹ng hoÆc c¸c modul vµo ra. C¸c PC hiÖn ®¹i ®· cho phÐp ph¸t triÓn c«ng cô lËp tr×nh PLC nhanh chãng trong vßng 10 n¨m qua. C¸c ph−¬ng ph¸p lËp tr×nh PLC truyÒn thèng nh− danh s¸ch lÖnh, logic b−íc hoÆc s¬ ®å hµm hÖ thèng ®iÒu khiÓn, cho tíi nay ®ang ®−îc ¸p dông m¹nh mÏ vµ ®ang trªn con ®−êng ®¹t tíi ®Ønh cao cña nã. 3.1.2.5. ¦u ®iÓm cña PLC. Víi kh¶ n¨ng lËp tr×nh ®¬n gi¶n, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ m¸y tÝnh. §Õn nay bé ®iÒu khiÓn PLC ®¹t ®−îc nh÷ng −u thÕ c¬ b¶n trong viÖc øng dông ®iÒu khiÓn c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ: Tr−êng dhnni – hµ néi 54 45a – khoa c¬ ®iÖn ®iÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản