intTypePromotion=3

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p9

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
62
lượt xem
3
download

Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HARMON (địa chỉ 1610): hãm của rơle khi đóng máy biến áp có thể đ−ợc tắt (ON) hoặc bật (OFF). Nó dựa trên sự đánh giá sóng hài bậc 2 do dòng xung kích của MBA gây ra. Tỷ số I2f/I1 = 15% đã đ−ợc đặt khi rơle xuất x−ởng và th−ờng đ−ợc sử dụng mà không cần phải thay đổi. Tuy nhiên độ lớn cần cho hãm cũng phải xác định để đảm bảo chỉnh định ổn định hơn trong các tr−ờng hợp ngoại lệ đóng máy biến áp đăc biệt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình bảo vệ lệch số máy biến áp trong bộ phận truyền chuyển động của bộ khung máy p9

 1. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 - HARMON (®Þa chØ 1610): h·m cña r¬le khi ®ãng m¸y biÕn ¸p cã thÓ ®−îc t¾t (ON) hoÆc bËt (OFF). Nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ sãng hµi bËc 2 do dßng xung kÝch cña MBA g©y ra. Tû sè I2f/I1 = 15% ®· ®−îc ®Æt khi r¬le xuÊt x−ëng vµ th−êng ®−îc sö dông mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æi. Tuy nhiªn ®é lín cÇn cho h·m còng ph¶i x¸c ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o chØnh ®Þnh æn ®Þnh h¬n trong c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ ®ãng m¸y biÕn ¸p ®¨c biÖt. - Do sãng hµi lµm viÖc ®éc lËp tõng pha, nªn b¶o vÖ vÉn lµm viÖc ®Çy ®ñ khi MBA bÞ ®ãng vµo sù cè 1 pha, lóc ®ã dßng tõ hãa cã thÓ suÊt hiÖn ë pha kh«ng bÞ sù cè. Tuy vËy, nã vÉn cã thÓ ®−îc kÝch ho¹t chøc n¨ng khãa chÐo “cross block”. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ kh«ng chØ pha sù cè g©y nªn c¸c thµnh phÇn sãng hµi v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp bÞ h·m mµ c¸c pha kh¸c cña b¶o vÖ so lÖch còng bÞ khãa. Kho¶ng thêi gian cho chøc n¨ng khãa chÐo nµo lµm viÖc sau khi ng−ìng dßng so lÖch bÞ v−ît qu¸, nã ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 1612 nh− trªn. ChØnh ®Þnh lµ hÖ sè cña chu kú AC, gi¸ trÞ 0 tøc lµ chøc n¨ng khãa chÐo kh«ng lµm viÖc, khi ®Æt ®Õn lóc ®ã chøc n¨ng khãa chÐo lu«n cã t¸c dông. - HARMON (®Þa chØ 1613): §Þa chØ nµy ®Ó cµi ®Æt cho c¸c sãng hµi kh¸c: sãng hµi bËc 3, 4, 5 vv…hoÆc t¾t h·m hµi bËc n. Hµi bËc 3, 5 ®Ó ph¸t hiÖn qu¸ kÝch thÝch MBA, v× hµi bËc 3 th−êng bÞ lo¹i trõ bëi cuén tam gi¸c, nªn hµi bËc 5 ®−îc sö dông cho viÖc h·m. - HARMON (®Þa chØ 1614): Dïng ®Ó khãa sãng hµi 1 (ng−ìng thÊp) Idiff> , vÝ dô nh− hµi bËc 5 ®−îc sö dông ®Ó tr¸nh khái c¾t do qu¸ tõ, gi¸ trÞ 30% lµ thÝch hîp. - IDIFFmax n (®Þa chØ 1616): dïng ®Ó khãa nÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ cÊp ®Æt cao Idiff>> sÏ kh«ng h·m hµi bËc n. Trong tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thuËn lîi nÕu lµm trÔ lÖnh c¾t cña b¶o vÖ. Do vËy cã thÓ ®Æt thêi gian bæ sung, khi ®ã bé ®Õm thêi gian ®−îc khëi ®éng nÕu cã mét sù cè néi bé ®−îc ph¸t hiÖn. Mçi cÊp so lÖch cung cÊp mét bé ®Õm thêi gian riªng: ®Þa chØ 1625 cho cÊp Idiff> vµ ®Þa chØ 1626 cho cÊp Idiff>>. - RESET (®Þa chØ 1627): nã sÏ b¶o ®¶m r»ng lÖnh c¾t sÏ ®−îc duy tr× trong kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ngay c¶ khi thêi gian c¾t cña c¸c cuén d©y m¸y c¾t kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng chøa thêi gian lµm viÖc vèn cã cña thiÕt bÞ. 105 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 2. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 1.9/ C¸ch cµi ®Æt cho b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n – khèi ®Þa chØ 19. B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n lµ mét tïy chän cña 7UT513. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt lµ cÊu h×nh cña chóng ®−îc cµi ®Æt cho c¸c cuén d©y hoÆc cho ®èi t−îng ¶o. Ngoµi ra c¸c ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia hoÆc Ib ph¶i ®−îc cÊp ph¸t cho cïng cuén d©y hoÆc cho ®èi t−îng ¶o (®Þa chØ 7806 hoÆc 7807). Chøc n¨ng b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n cã thÓ lµm viÖc (ON) hoÆc kh«ng lµm viÖc (OFF) hay lÖnh c¾t cã thÓ khãa trong khi chøc n¨ng b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). Chó ý: Khi xuÊt x−ëng, b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ t¾t lµ do b¶o vÖ so lÖch chØ ®−îc phÐp lµm viÖc nÕu Ýt nhÊt cùc tÝnh vµ cÊp ph¸t cña c¸c biÕn dßng ®· ®−îc ®Æt ®óng tr−íc ®ã. Kh«ng cã chØnh ®Þnh ®óng r¬le cã thÓ ®−a ra ph¶n øng kh«ng mong ®îi (gåm c¶ lÖnh c¾t). ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n” 1900 REST- EARTH FAULT PROTECTION ⇓ ↑ B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n MBA. 1901 RESTR-EF - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. BLOCK TRIP REL §é nh¹y cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ t¸c ®éng I-REF> (®Þa chØ 1093 ) nh− h×nh vÏ d−íi ®©y. Dßng sù cè ch¶y qua d©y trung tÝnh MBA ®−îc b¶o vÖ sÏ ®−îc quyÕt ®Þnh, mét sù cè ch¹m ®Êt kh¸c cã thÓ ®−îc cÊp tõ hÖ thèng mµ kh«ng ¶nh h−ëng tíi ®é nh¹y cña b¶o vÖ. Gãc giíi h¹n g·y x¸c ®Þnh ®é æn ®Þnh cña b¶o vÖ. Nã chØ ra ë ®ã gãc lÖch pha gi÷a dßng ®iÓm ®Êu sao vµ dßng tæng c¸c dßng pha, ®é æn ®Þnh tiÕn tíi v« cïng khi c¸c dßng ®iÖn kh«ng cã cïng ®é lín vµ ch¶y qua ®èi t−îng b¶o vÖ, 1800 nghÜa lµ c¸c dßng cã cïng pha bëi v× theo ®Þnh nghÜa tÊt c¶ c¸c dßng ®i vµo vïng b¶o vÖ lµ d−¬ng. Gãc giíi h¹n g·y nhá h¬n sÏ mang l¹i ®é æn ®Þnh cao h¬n. Gãc giíi h¹n g·y ®Æt tr−íc t−¬ng øng víi hÖ sè æn ®Þnh k =1 trong ph−¬ng tr×nh æn ®Þnh. 106 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 3. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ Gi¸ trÞ t¸c ®éng cña b¶o vÖ ch¹m 1903 REF ®Êt giíi h¹n quy ®æi theo dßng 0.10 I/In ↓ ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ giíi h¹n - Gi¸ trÞ nhá nhÊt: 0.05. In - Gi¸ trÞ lín nhÊt: 2.00. In ↑ Gãc giíi h¹n g·y cho æn ®Þnh 1904 CREF-ANGLE tuyÖt ®èi khi cã dßng ch¹m ®Êt. 110 0 ↓ - 110 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 2 90 0 - 90 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 100 0 - 100 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 4 120 0 - 120 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1.4 130 0 - 130 0 øng víi hÖ sè æn ®Þnh k = 1 Chøc n¨ng lµm æn ®Þnh cña r¬le khi ®ãng m¸y biÕn ¸p cã thÓ bÞ t¾t hoÆc bËt trong ®Þa chØ 1901. Nã dùa trªn sù ®¸nh gi¸ thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 trong dßng xung kÝch. Th«ng th−êng dßng xung kÝch lµ dßng ch¶y qua (through- flowing current) do ®ã nã ph¶i ®−îc ®Æt tr−íc lµ t¾t. Trong c¸c tr−êng hîp ngo¹i lÖ nã ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 1910 vµ thµnh phÇn sãng hµi bËc 2 cÇn ®Ó khãa b¶o vÖ cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ 1911. NÕu dßng so lÖch v−ît qu¸ giíi h¹n nµo ®ã cña dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ (®Þa chØ 1912) th× sÏ kh«ng cã thªm h·m do sãng hµi bËc 2 nµo diÔn ra. ↑ H·m dßng xung kÝch víi sãng hµi 1910 2nd HARMON bËc 2. OFF ↓ - T¾t hoÆc ON - BËt. ↑ H·m hµi bËc 2 trong dßng so lÖch, 1911 2nd HARMON nã chØ khëi ®éng khãa nÕu % cña 15% ↓ sãng c¬ b¶n cña dßng so lÖch v−ît qu¸: - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 80% 107 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 4. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Trong c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ thuËn lîi nÕu lµm trÔ lÖnh c¾t cña b¶o vÖ. Do ®ã mét thêi gian trÔ bæ xung cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ (1925), th«ng th−êng nã ®−îc ®Æt vÒ 0. Ngoµi ra, thêi gian trë vÒ sau lÖnh c¾t cã thÓ ®Æt trong ®Þa chØ (1927). Nã sÏ b¶o ®¶m r»ng lÖnh c¾t sÏ ®−îc duy tr× trong kho¶ng thêi gian ®ñ dµi ngay c¶ khi thêi gian c¾t cña cuén d©y m¸y c¾t kh¸c nhau. TÊt c¶ ®Òu lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng chøa thêi gian lµm viÖc vèn cã cña thiÕt bÞ. ↑ Thêi gian trÔ bæ xung. 1925 T-DELAY> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s - vµ (kh«ng c¾t víi cÊp Iref>) ↑ Thêi gian trë vÒ sau khi tÝn hiÖu c¾t ®· hÕt. 1927 T-RESET - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.10 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s 1.10/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng – khèi ®Þa chØ 21. B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng lµm viÖc ®éc lËp víi b¶o vÖ so lÖch. Mét ®iÒu kiÖn tr−íc hÕt cho sù ho¹t ®éng cña nã lµ ph¶i ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ (7821) cho mét trong c¸c phÝa cña ®èi t−îng b¶o vÖ hoÆc cho ®èi t−îng ¶o. Chøc n¨ng cña b¶o vÖ qu¸ dù phßng cã thÓ ®−îc t¾t (OFF) hoÆc bËt (ON) hoÆc lÖnh c¾t cã thÓ bÞ khãa trong khi chøc n¨ng b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc thùc hiÖn trong ®Þa chØ 2101. C¸c th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ dù phßng ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 21. TÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ phßng ®Òu ®−îc quy ®æi vÒ dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ, víi c¸c m¸y biÕn ¸p ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc g¸n. Tr−íc hÕt, cÊp qu¸ dßng ®Æt lín I >> ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2103 vµ 2104. CÊp nµy lu«n lµ thêi gian ®éc lËp, kh«ng phô thuéc vµo ®Æc tÝnh ®−îc ®Æt cho cÊp b¶o vÖ qu¸ dßng. §èi víi m¸y biÕn ¸p chóng ®−îc ®Æt xÊp xØ 1.5 lÇn hÖ sè 1/Uk ®Ó chóng lµm viÖc do c¸c sù cè, trong hÖ thèng ®−îc nèi víi c¸c sù cè trong vïng b¶o vÖ. CÊp b¶o vÖ qu¸ dßng cã thÓ lµm viÖc víi thêi gian ®éc lËp hoÆc phô thuéc. ChÕ ®é chøc n¨ng cã thÓ lùa chän trong ®Þa chØ 2111. Víi ®Æc tÝnh phô thuéc, cã thÓ lùa chän 1 trong 3 ®Æc tÝnh c¾t trong IEC255 - 3. Gi¸ trÞ t¸c ®éng I> (®Þa chØ 108 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 5. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 2112 cho thêi gian ®éc lËp) hoÆc IP (®Þa chØ 2114 cho thêi gian phô thuéc) ph¶i ®−îc ®Æt trªn dßng t¶i lín nhÊt cã thÓ (xÊp xØ 1.4 lÇn). §Æt c¸c thêi gian trÔ ph¶i theo cÊp bËc cña hÖ thèng ®−îc nèi víi. NÕu mét cÊp kh«ng ®−îc dïng ®Õn thêi gian trÔ ®−îc ®Æt dÕn . Chó ý: Thêi gian ®Æt cho c¸c cÊp ®éc lËp lµ thêi gian trÔ thuÇn tóy kh«ng bao gåm c¸c thêi gian lµm viÖc vèn cã cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ. ↑ B¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng cã thÓ. 2101 BACKUP O/C - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa BLOCK TRIP REL ↑ Ng−ìng t¸c ®éng ®Æt lín nhÊt I>>, 2103 I>> quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña 4.00 I/In ↓ ®èi t−îng b¶o vÖ hoÆc cuén d©y. - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 30.00 In ↑ Thêi gian trÔ cho cÊp I>>. 2104 T-I>> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.10 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.00 s. vµ (kh«ng c¾t b»ng cÊp I>>) ↑ §Æc tÝnh cña cÊp qu¸ dßng 2111 CHARACT - Thêi gian ®éc lËp DEFINITE TIME ↓ - Thêi gian ®éc lËp - Thêi gian phô thuéc lo¹i th−êng. NORMAL INVERSE - Thêi gian rÊt phô thuéc. VERY INVERSE - Thêi gian cùc phô thuéc. EXTREMERY INVERTIMES ↑ Ng−ìng t¸c ®éngI>, quy ®æi theo dßng 2112 I> ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ. 2.00 I/In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 30.00 In ↑ - 2113 gian trÔ cho cÊp I> . Thêi T-I> Thêi gian trÔ cho cÊp I> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In 0.30 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.0 In - Vµ b»ng (kh«ng c¾t b»ng cÊp I>) 109 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 6. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Khi ®Æt song b¶o vÖ qu¸ dßng thêi gian phô thuéc, cÇn ph¶i c©n nh¾c theo tiªu chuÈn IEC-255-3, b¶o vÖ chØ t¸c ®éng nhiÒu h¬n 1.1 lÇn gi¸ trÞ ®Æt bÞ v−ît qu¸. Thêi gian ®Æt t−¬ng øng víi 10 lÇn hÖ sè thêi gian TM th«ng th−êng, vÝ dô : TP = 10 s nghÜa lµ TM = 1, cho ®Æc tÝnh phô thuéc th−êng. TTrip = 10 s thêi gian c¾t ë 2 lÇn gi¸ trÞ ®Æt IP. Víi ®Æc tÝnh thêi gian ®éc lËp c¸c sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o ®−îc, ®−îc ®¸nh gi¸ cho t¸c ®éng. Khi mét trong c¸c ®Æc tÝnh thêi gian phô thuéc ®−îc chän, ta cã thÓ lùa chän sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o ®−îc kh«ng chøa sãng hµi ®Ó ®¸nh gi¸, hoÆc gi¸ trÞ hiÖu dông cã chøa sãng hµi ®Ó tÝnh to¸n (WITH HARMONINCS). V× r¬le ®−îc sö dông nh− b¶o vÖ ng¾n m¹ch, nªn dïng gi¸ trÞ ®Æt tr−íc. NÕu cÊp thêi gian ®−îc kÕt hîp víi c¸c r¬le truyÒn thèng lµm viÖc víi c¸c gi¸ trÞ hiÖu dông, lóc ®ã WITH HARMONICS cã thÓ sÏ thuËn lîi. ↑ ChØ cho b¶o vÖ víi thêi gian phô thuéc: 2114 I> - Ng−ìng t¸c ®éng Ip. 2.00 I/In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 20.00 In ↑ H»ng sè thêi gian cho c¸c dßng pha. 2115 T-I> - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.50 In 0.50 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 32.00 In - vµ b»ng (kh«ng c¾t cÊp Ip) ↑ ChØ cho b¶o vÖ thêi gian phô thuéc. 2116 RMS-FORMAT - C¸c sãng c¬ b¶n cña c¸c dßng ®o WITHOUT HAMON ↓ ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng läc Fourier - C¸c gi¸ trÞ hiÖu dông thùc cña WITH HAMONICS c¸c dßng ®o ®−îc tÝnh to¸n. ↑ Thêi gian trÔ trë vÒ sau khi tÝn hiÖu 2118 T-RESET c¾t ®· hÕt. 0.10 S ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60.00 s §Þa chØ 2121 x¸c ®Þnh cÊp nµo cã t¸c dông nÕu m¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay. §iÒu kiÖn tr−íc hÕt lµ lÖnh ®ãng m¸y c¾t b»ng tay (manual close) ph¶i ®−îc lÆp l¹i qua 1 ®Çu vµo nhÞ ph©n tíi r¬le ®Ó nã ®−îc th«ng b¸o m¸y c¾t ®−îc ®ãng b»ng tay. 110 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 7. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 INEFFECTIVE nghÜa lµ: c¸c cÊp lµm viÖc theo c¸c chØnh ®Þnh trong ®Þa chØ (2103 ®Õn 2115). ↑ CÊp qu¸ dßng cã t¸c dông khi ®ãng 2121 MAN-CLOSE m¸y c¾t b»ng tay. INEFFECTIVE ↓ - INEFFECTIVE: c¸c cÊp lµm viÖc nh− ®· ®Æt I>>, cÊp I>> I>> UNDELAYED nh−ng kh«ng cã thêi gian trÔ TI>> I>/Ip UNDELAYED - I>/Ip cÊp I> (thêi gian ®éc lËp) hoÆc cÊp Ip (thêi gian phô thuéc nh−ng kh«ng cã thêi gian trÔ) 1.11/ Cµi ®Æt cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é – khèi ®Þa chØ 24 vµ 25. R¬le cã 2 chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é, mçi chøc n¨ng cã thÓ ®−îc g¸n cho bÊt cø phÝa nµo cña ®èi t−îng b¶o vÖ. B¶o vÖ qu¸ t¶i thø nhÊt, lµm viÖc khi ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ 7824, b¶o vÖ qu¸ t¶i thø hai ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 7825. C¸c qu¸ t¶i g©y ra nguy hiÓm cho ®èi t−îng b¶o vÖ, nã kh«ng thÓ vµ sÏ kh«ng bÞ ph¸t hiÖn b»ng b¶o vÖ ng¾n m¹ch. B¶o vÖ qu¸ dßng cã thêi gian còng nh− b¶o vÖ dù phßng, ph¶i ®−îc ®Æt ®ñ lín ®Ó ph¸t hiÖn ng¾n m¹ch. C¸c thêi gian trÔ ®Æt nhá, cho phÐp ®èi víi b¶o vÖ ng¾n m¹ch. Tuy nhiªn, c¸c thêi gian trÔ nhá nµy l¹i kh«ng cho phÐp c¸c gi¶i ph¸p ®Ó gi¶m t¶i ®èi t−îng qu¸ t¶i hay còng kh«ng ®−îc sö dông kh¶ n¨ng qu¸ t¶i (giíi h¹n cña nã). §èi b¶o vÖ qu¸ t¶i MBA, dßng ®Þnh møc cña cuén d©y MBA lu«n ®−îc sö dông nh− dßng c¬ së ®Ó ph¸t hiÖn qu¸ t¶i. NÕu c¸c cuén d©y cã c¸c c«ng suÊt ®Þnh møc kh¸c nhau, lóc nµy c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i lu«n ®−îc quy ®æi theo dßng ®Þnh møc cña cuén d©y ®−îc b¶o vÖ. Do ®−a vµo c¸c th«ng sè MBA, biÕn dßng trong b¶o vÖ so lÖch, nªn r¬le tù ®éng tÝnh to¸n c¸c dßng ®Þnh møc cña c¸c cuén d©y ®−îc quy ®æi theo cuén d©y cã dßng lín nhÊt. Nã cã thÓ tèi −u viÖc ®iÒu chØnh ngay c¶ khi mét MBA 3 cuén d©y víi cuén d©y thø 3 cã c«ng suÊt nhá. Th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cÊp 1 ®−îc ®Æt trong khèi ®Þa chØ 24, c¸c th«ng sè cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cÊp 2 ®−îc ®Æt trong dÞa chØ 25. Mçi chøc n¨ng cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cã thÓ kh«ng lµm viÖc, hoÆc khëi ®éng b¸o tÝn hiÖu hoÆc ®Ó khëi ®éng c¾t (gåm c¶ b¸o tÝn hiÖu). Ngoµi ra lÖnh c¾t cã thÓ bÞ khãa trong khi b¶o vÖ qu¸ t¶i vÉn lµm viÖc (®Þa chØ 2401 hoÆc 2501). 111 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 8. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 HÖ sè ®Æt k ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè cña dßng sinh nhiÖt cho phÐp Imax víi dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ In. Im ax In = (4-3) In Khi c¸c th«ng sè ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ ®· ®Æt ®óng, ta kh«ng cÇn ph¶i tÝnh to¸n g× thªm. Dßng ®iÖn cho phÐp ®−îc nhµ chÕ t¹o x¸c ®Þnh. NÕu kh«ng cã th«ng sè, ta cã thÓ chän 1.1 lÇn dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ (tøc k = 1.1). B¶o vÖ qu¸ t¶i m« pháng ®Æc tÝnh nhiÖt cña ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt, h»ng sè thêi gian quyÕt ®Þnh ®Õn thêi gian ®Ó ®¹t ®Õn ng−ìng t¨ng nhiÖt ®é vµ thêi gian c¾t. V× b¶n sao nhiÖt ®é m« pháng ®Æc tÝnh ®èt nãng cña vËt, h»ng sè thêi gian cho phÐp ®èi t−îng b¶o vÖ lµm viÖc trong thêi gian dµi cho t¶i nhá (®Òu xÊp xØ 1.2 In). Víi c¸c t¶i lín h¬n, nã ®ñ ®Ó ®Æt mét h»ng sè thêi gian h¬i nhá h¬n cã xÐt ®Õn sù ®èt nãng nhanh h¬n cña cuén d©y khi so s¸nh víi lâi thÐp. NÕu dßng mét gi©y (dßng ®iÖn lín nhÊt cho phÐp trong kho¶ng mét gi©y) ®−îc biÕt hoÆc cã thÓ ®−îc lÊy tõ b¶ng, lóc ®ã h»ng sè thêi gian cã thÓ ®−îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau: 2 1 ⎛ dßng 1s cho phÐp ⎞ min) = ⎜ ⎟ Gi¸ trÞ ®Æt (4- 4) 60 ⎜ dßng liª n tôc cho phÐp ⎟ ⎝ ⎠ NÕu kh¶ n¨ng qu¸ t¶i, thêi gian nhá ®−îc x¸c ®Þnh kh¸c víi kho¶ng 1s, lóc ®ã dßng thêi gian ng¾n ®−îc ®−a vµo c«ng thøc (4 - 3) thay cho dßng 1s. Tuy vËy, kÕt qu¶ ph¶i ®−îc nh©n víi kho¶ng thêi gian ®· x¸c ®Þnh. VÝ dô: 0.5 cho tr−êng hîp dßng 0.5s 2 0.5 ⎛ dßng 0.5 cho phÐp ⎞ ⎜ ⎟ Gi¸ trÞ ®Æt min) = (4-5) 60 ⎜ dßng liª n tôc cho phÐp ⎟ ⎝ ⎠ Khi ®ã kÕt qu¶ sÏ trë nªn kÐm chÝnh x¸c h¬n khi dïng dßng cã thêi gian x¸c ®Þnh lín h¬n. B»ng chØnh ®Þnh ®é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu ®Þa chØ 2404 ®Õn 2504, mäi tÝn hiÖu cã thÓ ®−îc ®−a ra tr−íc khi ®¹t tíi ®é t¨ng nhiÖt c¾t, do vËy khi ®ã ng−êi vËn hµnh tr¸nh ®−îc c¾t sa th¶i phô t¶i. SÏ cã thªm mét cÊp c¶nh b¸o dßng (trong ®Þa chØ 2405 ®Õn 2505). Nã cã thÓ ®−îc ®Æt nh− mét hÖ sè cña dßng ®Þnh møc cña ®èi t−îng b¶o vÖ vµ nªn b»ng hoÆc nhá h¬n dßng liªn tôc cho phÐp. Nã cã thÓ ®−îc sö dông cho cÊp c¶nh b¸o nhiÖt. Khi ®Æt θwarm/θtrip ®Õn 100%, c¶nh b¸o nhiÖt sÏ kh«ng t¸c ®éng. 112 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 9. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 Cã thÓ lùa chän ®é t¨ng nhiÖt quyÕt ®Þnh c¸c ng−ìng lµ ®é t¨ng nhiÖt ®é lín nhÊt tÝnh to¸n cña 3 chÊt, gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n cña 3 chÊt dÉn, hay ®é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n cña 3 chÊt dÉn ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2406 ®Õn 2506 C¸c chØnh ®Þnh cña b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1: ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so qu¸ t¶i theo 2400 THERMAL nhiÖt ®é 1 OVERLOAD PROL. 1 ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 1. 2401 THERMAL OL - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. BLOCK TRIP REL - §Æt chØ ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ALARM ONLY ↑ Gi¸ trÞ ®Æt cña hÖ sè k = Imax/In. 2402 R-FACTOR - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 1.10 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 ↑ H»ng sè thêi gian τ. 2403 T-CONSTANT - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 1 phót 100.0 min ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 999.9 phót ↑ §é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu b»ng % θ-WARN 2404 cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t θWarn/θTrip 90 % ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 50% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 100% ↑ CÊp c¶nh b¸o dßng, ®Æt theo dßng 2405 I-WARN ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p. 1.00 I/In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 In ↑ ChÕ ®é tÝnh to¸n cho c¸c ng−ìng 2406 O/L CALCUL nhiÖt. C¸c chÕ ®é t¨ng nhiÖt cña 3 0 MAX ↓ chÊt dÉn - Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng 0 MEAN nhiÖt cña 3 chÊt dÉn. 0 FROM I MAX - §é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n tõ dßng chÊt dÉn lín nhÊt. 113 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 10. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2 ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ so qu¸ t¶i theo 2500 THERMAL nhiÖt ®é 2 OVERLOAD PROL. 2 ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2. 2501 THERMAL OL - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. BLOCK TRIP REL - §Æt chØ ®Ó ®−a ra tÝn hiÖu ALARM ONLY ↑ Gi¸ trÞ ®Æt cña hÖ sè k = Imax/In. 2502 R-FACTOR - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 1.10 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 ↑ H»ng sè thêi gian τ. 2503 T-CONSTANT - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 1 phót 100.0 min ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 999.9 phót ↑ §é t¨ng nhiÖt b¸o tÝn hiÖu b»ng % θ-WARN 2504 cña ®é t¨ng nhiÖt c¾t θWarn/θTrip 90 % ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 50% - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 100% ↑ CÊp c¶nh b¸o dßng, ®Æt theo h»ng sè 2505 I-WARN cña In. 1.00 I/In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 4.00 In ↑ ChÕ ®é tÝnh to¸n cho c¸c ng−ìng 2506 O/L CALCUL nhiÖt. C¸c chÕ ®é t¨ng nhiÖt cña 0 MAX ↓ 3 chÊt dÉn - Gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c ®é t¨ng 0 MEAN nhiÖt cña 3 chÊt dÉn. 0 FROM I MAX - §é t¨ng nhiÖt tÝnh to¸n tõ dßng chÊt dÉn lín nhÊt. 1.12/ C¸c chØnh ®Þnh cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá – khèi dÞa chØ 27 B¶o vÖ dßng ch¹m vá lµ mét tïy chän cña 7UT513, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho sù ho¹t ®éng cña nã lµ ph¶i ®−îc cÊu h×nh trong ®Þa chØ 7827 cho 1 trong 2 ®Çu vµo dßng ®iÖn bæ xung Ia hoÆc Ib. D¶i ®Æt cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá phô 114 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 11. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 thuéc vµo c¸ch ®Êu nèi. NÕu ®Çu vµo bæ xung Ia ®−îc dïng th× d¶i ®Æt cña b¶o vÖ cã thÓ ®Æt tõ 0.1 ®Õn 10 lÇn dßng ®Þnh møc cña r¬le, cßn nÕu muèn t¨ng ®é nh¹y cho b¶o vÖ dßng ch¹m vá th× ®Çu vµo Ib ®−îc sö dông, nã lµm viÖc ®éc lËp víi bÊt cø dßng ®Þnh møc nµo vµ tõ 10 mA ®Õn 1000 mA. B¶o vÖ dßng ch¹m vá cã thÓ ®−îc bËt (ON) hoÆc t¾t (OFF) hay lÖnh c¾t cña nã cã thÓ bÞ khãa trong khi chøc n¨ng cña b¶o vÖ vÉn lµm viÖc (BLOCK TRIP REL). ChØnh ®Þnh nµy ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2701, cßn ®é nh¹y cña b¶o vÖ ®−îc cµi ®Æt trong ®Þa chØ 2703 cho ®Çu vµo Ia hoÆc trong ®Þa chØ 2704 khi ®Çu vµo dßng ®iÖn Ib ®−îc sö dông. Tïy thuéc vµo cÊu h×nh (trong ®Þa chØ 7827) mµ chØ 1 trong 2 ®Çu vµo cã thÓ ®−îc lµm viÖc. Cã thÓ lùa chän gi¸ trÞ hiÖu dông hay sãng c¬ b¶n cña dßng ch¹m vá ®Ó xö lý. I tv Tû sè ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2709. Tû sè nµy nªn tr¸nh v× c¸c sù cè hå I td quang bªn trong vá sinh ra c¸c dao ®éng dßng ®¸ng kÓ. LÖnh c¾t cã thÓ ®−îc lµm trÔ trong ®Þa chØ 2725, th«ng th−êng gi¸ trÞ nµy ®−îc ®Æt b»ng 0. Ngoµi ra thêi gian trë vÒ ®−îc ®Æt trong ®Þa chØ 2727. ⇑ B¾t ®Çu khèi “B¶o vÖ dßng ch¹m vá 2700 TRANSFORM cho MBA” TACK PROTECTION ⇓ ↑ B¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é 2. 2701 TANK - T¾t hoÆc OFF ↓ - BËt hoÆc ON - Lµm viÖc nh−ng r¬le c¾t bÞ khãa. BLOCK TRIP REL ↑ Sö dông cho ®Çu vµo dßng ®iÖn Ia, 2703 I-TANK quy ®æi theo dßng ®Þnh møc r¬le. 0.50 I/In ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.10 In - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 10.0 In ↑ Sö dông cho ®Çu vµo dßng ®iÖn Ib, 2704 I>-TANK cã ®é nh¹y cao (mA). 500 mA ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 10 mA - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 1000 mA ↑ Ph−¬ng ph¸p xö lý dßng ch¹m vá 2705 RMS FORMAT - Sãng c¬ b¶n cña dßng ®o ®−îc WITHOUT HARMON ↓ kh«ng chøa sãng hµi - Gi¸ trÞ ®Æt hiÖu dông thùc cña dßng WITH HARMONICS ®o ®−îc ®¸nh gi¸ theo sãng hµi. 115 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 12. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 ↑ 2709 D. OFF TNK> Tû sè trë vÒ/ t¸c ®éng cho I> TANK 0.50 - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.25 ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 0.95 ↑ Thêi gian trÔ t¸c ®éng trÔ c¾t 2725 T-DELAY - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.00 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60,0 s - vµ (kh«ng c¾t b»ng I> TANK) ↑ TrÔ trë vÒ khi tÝn hiÖu c¾t mÊt 2727 T-RESET - Gi¸ trÞ ®Æt nhá nhÊt: 0.00 s 0.10 s ↓ - Gi¸ trÞ ®Æt lín nhÊt: 60,0 s 1.13/ C¸c tÝn hiÖu Sau mét sù cè hÖ thèng, c¸c tÝn hiÖu vµ th«ng b¸o trî gióp cho viÖc theo dâi c¸c sè liÖu sù cè quan träng còng nh− sù lµm viÖc cña r¬le. H¬n n÷a chóng cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn c¸c sè liÖu ®o vµ b¶n th©n r¬le trong lóc lµm viÖc b×nh th−êng. §Ó ®äc c¸c gi¸ trÞ ®· ®−îc l−u kh«ng ®ßi hái ph¶i ®−a vµ tõ khãa. C¸c tÝn hiÖu ph¸t ra trong r¬le ®−îc thÓ hiÖn b»ng nhiÒu c¸ch nh− qua: - C¸c chØ thÞ LED. - C¸c ®Çu ra nhÞ ph©n qua c¸c hµng kÑp r¬le. - C¸c chØ thÞ trªn mµn h×nh r¬le hay mµn h×nh m¸y tÝnh c¸ nh©n. - TruyÒn th«ng tin qua giao tiÕp hÖ thèng tíi c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÒu khiÓn t¹i chç hay tõ xa (nÕu cã). §Ó gäi ra c¸c tÝn hiÖu trªn b¶ng ®iÒu khiÓn ta cã c¸c c¸ch sau: • ChuyÓn sang c¸c khèi ®Þa chØ b»ng phÝm ⇑ hoÆc ⇓ ®Ó tíi ®Þa chØ 5000 • Chän trùc tiÕp m· ®Þa chØ dïng phÝm DA, sau ®ã ®−a vµo ®Þa chØ 5000, sau ®ã kh¼ng ®Þnh b»ng phÝm E. NhÊn phÝm M/S (M thay cho “massages” – c¸c lêi nh¾c, S thay cho “signals” (c¸c tÝn hiÖu). Khi ®ã ®Þa chØ 5000 sÏ tù ®éng hiÖn ra víi phÇn b¾t ®Çu cña khèi tÝn hiÖu, lóc ®ã mét danh s¸ch ®Çy ®ñ c¸c tÝn hiÖu vµ c¸c chøc n¨ng ®Çu ra cïng víi c¸c con sè liªn quan Fno ®−îc ®−a ra trong (b¶ng 4 - 3). 1.13.1/ C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh – khèi ®Þa chØ 51 C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh vµ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña r¬le ®−îc cung cÊp t¹i ®Þa chØ 5100. C¸c sù kiÖn quan träng vµ c¸c thay ®æi tr¹ng th¸i ®−îc liÖt kª theo tr×nh tù thêi gian. Cã tíi 50 tÝn hiÖu vËn hµnh cã thÓ ®−îc l−u, nÕu nhiÒu h¬n th× c¸c tÝn hiÖu cò nhÊt sÏ bÞ xãa. 116 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi
 13. §å ¸n tèt nghiÖp TrÇn V¨n Quúnh - §iÖn 46 §Ó ®äc c¸c tÝn hiÖu vËn hµnh ta chän ®Þa chØ 5100 khi ®ã c¸c tÝn hiÖu xuÊt hiÖn. C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh cña b¶o vÖ so lÖch B¶o vÖ so lÖch bÞ t¾t (C/G) Diff off B¶o vÖ so lÖch bÞ khãa (C/G) Diff blocked Diff active B¶o vÖ so lÖch ®ang lµm viÖc (C/G) Diff Iflt.L1 B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L1 do háng biÕn dßng Diff Iflt.L2 B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L2 do háng biÕn dßng Diff Iflt.L3 B¶o vÖ SL bÞ khãa pha L1 do háng biÕn dßng k CT 1 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø nhÊt cña ®èi t−îng b¶o vÖ k CT 2 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø hai cña ®èi t−îng b¶o vÖ k CT 3 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng phÝa thø ba cña ®èi t−îng b¶o vÖ Ks CT 1 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 1 cña ®èi t−îng b¶o vÖ ks CT 2 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 2 cña ®èi t−îng b¶o vÖ ks CT 3 = HÖ sè ®iÒu chØnh dßng trung tÝnh phÝa 3 cña ®èi t−îng b¶o vÖ C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh cña b¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n (cho 7UT513) B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n t¾t (C/G) REF off B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n bÞ khãa (C/G) REF blocked REF active B¶o vÖ ch¹m ®Êt giíi h¹n ®ang ho¹t ®éng (C/G) REFK CT HÖ sè ®iÒu chØnh dßng cña biÕn dßng pha cña BV ch¹m ®Êt REFks CT HÖ sè ®iÒu chØnh dßng cña biÕn dßng trung tÝnh C¸c tÝn hiÖu vËn hµnh còng nh− sù cè cña b¶o vÖ dßng ch¹m vá, b¶o vÖ qu¸ dßng dù phßng vµ b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é (cho 7UT513) ®−îc nªu ë (b¶ng 4-3) Chó ý: C/G (C - “coming” nghÜa lµ ®Õn, nã chØ ra liÖu mét sù kiÖn ®−îc th«ng b¸o khi x¶y ra sù cè hoÆc mét tr¹ng th¸i ®−îc th«ng b¸o vµ G - “Going” nghÜa lµ ®i. 1.13.2/ §äc gi¸ trÞ vËn hµnh – c¸c khèi ®Þa chØ 57 vµ 59 C¸c gi¸ trÞ vËn hµnh cã thÓ ®äc bÊt cø khi nµo trong ®Þa chØ 5700. C¸c sè liÖu hiÓn thÞ lµ gi¸ trÞ nhÊt thø, nã tÝnh b»ng phÇn tr¨m cña c¸c gi¸ trÞ ®Þnh møc cña thiÕt bÞ b¶o vÖ, cßn gi¸ trÞ tÝnh to¸n cña c¸c chøc n¨ng b¶o vÖ qu¸ t¶i theo nhiÖt ®é cã thÓ ®äc trong ®Þa chØ 59. 117 Khoa C¬ §iÖn – Tr−êng §HNNI-Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản