intTypePromotion=1

Quyết định số 90/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
168
lượt xem
10
download

Quyết định số 90/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2004/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi, bổ sung bản "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh" ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 90/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 90/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2004 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A Đ I, B SUNG B N "QUY Đ NH V TRÌNH T , TH T C C P GI Y CH NG NH N QUY N S H U NHÀ VÀ QUY N S D NG Đ T T I THÀNH PH H CHÍ MINH" BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 04/2003/QĐ-UB NGÀY 06 THÁNG 01 NĂM 2003 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 ; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995 ; Căn c Ngh nh s 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 c a Chính ph v quy n s h u nhà và quy n s d ng t ô th ; Căn c Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p, qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Thông tư Liên t ch s 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 c a B Tư pháp và B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v trình t , th t c ăng ký, cung c p thông tin v th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t; Căn c Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 225/2003/Q -UB ngày 15 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung b n "Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh" ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s 493/TT-SXD-CCQN ngày 23 tháng 02 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. S a i, b sung các i u 2, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 c a b n "Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh" ban
 2. hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph như sau : 1. i u 2 ư c b sung t i Kho n 3 i m 3 và Kho n 3 i m 4 như sau: "3.3/ H p ng chuy n quy n s h u nhà l p t i cơ quan công ch ng Nhà nư c ho c y ban nhân dân huy n nơi có căn nhà t a l c, ã n p l phí trư c b và ăng ký t i S a chính - Nhà t, Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà- t (nay thu c S Tài nguyên và Môi trư ng) ho c y ban nhân dân qu n-huy n, Phòng Qu n lý ô th huy n trư c ây. 3.4/ Văn b n bán u giá b t ng s n có ch ng nh n c a Công ch ng viên và b n án, quy t nh, văn b n có liên quan c a Tòa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm d ch v bán u giá tài s n, ã trư c b và ăng ký t i S a chính - Nhà t, Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà- t trong trư ng h p nhà mua qua Trung tâm d ch v bán u giá tài s n ho c mua phát mãi c a cơ quan Thi hành án". 2. i u 3 ư c s a i, b sung như sau : " i u 3 : ThNm quy n c p gi y ch ng nh n 1/ y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng ký c p gi y ch ng nh n i v i trư ng h p nhà có y u t nư c ngoài ho c y u t ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. Trư ng h p có yêu c u ch nh s a i v i gi y ch ng nh n do y ban nhân dân thành ph , S a chính - Nhà t, S Xây d ng ã c p thì S Xây d ng xem xét ký l i gi y ch ng nh n m i thay th gi y ch ng nh n cũ. 2/ y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ký c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p nhà ã có gi y ch ng nh n nay ăng ký s thay i thu c thNm quy n c p thành ph ( ư c quy nh t i kho n 2, i u 29) có liên quan n vi c nh p th a, tách th a ho c gi y ch ng nh n ã h t ch tr ng xác nh n ăng ký s thay i trên trang 3, trang 4 c a gi y ch ng nh n. 3/ y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n i v i t t c các trư ng h p còn l i và xem xét c p l i gi y ch ng nh n m i thay th gi y ch ng nh n cũ i v i các trư ng h p có yêu c u ch nh s a gi y ch ng nh n do y ban nhân dân c p qu n ã c p". 3. i u 5 ư c b sung Kho n 3 như sau : "3/ Trư ng h p nhà, t có vi ph m pháp lu t v t ai, xây d ng thì ph i ư c y ban nhân dân theo phân c p thNm quy n x lý theo các quy nh pháp lu t hi n hành trư c khi xem xét c p gi y ch ng nh n. Trư ng h p nhà, t có vi ph m pháp lu t v t ai, xây d ng nhưng chưa ư c x lý theo quy nh thì chưa ư c xem xét c p gi y ch ng nh n". 4. i u 6 ư c s a i, b sung t i Kho n 4 như sau : "4/ Toàn b nhà, t vi ph m trong các hành lang an toàn i n, hành lang k thu t các ư ng ng c p nư c, thoát nư c, hành lang b o v sông, r ch, ê i u, c u, c ng ;
 3. ph m vi b o v các công trình an ninh, qu c phòng, các công trình k thu t như tr m i n, tr m x lý ch t th i, nhà máy, kho tàng, nhà ga, b n tàu, nghĩa trang, sân bay, ph u bay, hành lang b o v ư ng s t, ư ng b , khu v c b o v di tích văn hóa, l ch s và các công trình xây chen trong khu v c b o t n". 5. i u 7 ư c s a i, b sung như sau : " i u 7 : Th hi n y u t quy ho ch. 1/ Trư ng h p nhà, t có toàn b ho c m t ph n di n tích không phù h p quy ho ch (tr trư ng h p ư c quy nh t i Kho n 4 - i u 6) nhưng ư c t o l p trư c th i i m c p thNm quy n phê duy t và công b quy ho ch, khi th hi n di n tích nhà, t vào gi y ch ng nh n : - Trang 1 th hi n toàn b di n tích nhà, t theo hi n tr ng : - Trang 2 th hi n trên sơ ho c ghi chú các y u t v quy ho ch và n i dung ch tài : "Ch s h u ph i ch p hành các quy nh c a Nhà nư c i v i ph n di n tích nhà, t không phù h p quy ho ch". 2/ Trư ng h p nhà, t có m t ph n di n tích không phù h p quy ho ch quy nh t i Kho n 4 - i u 6, khi th hi n di n tích nhà, t vào gi y ch ng nh n : - Trang 1 th hi n ph n di n tích nhà, t phù h p quy ho ch. - Trang 2 ghi chú không công nh n ph n di n tích nhà, t vi ph m quy chuNn quy nh v qu n lý các công trình h t ng cơ s c a Nhà nư c, ng th i th hi n trên sơ và n i dung ch tài : "Ch s h u ph i ch p hành các quy nh c a Nhà nư c i v i ph n di n tích nhà, t không phù h p quy ho ch". 6. i u 12 ư c b sung t i Kho n 1 như sau : "1/ Căn c k t qu phân lo i h sơ kê khai ăng ký, l p danh sách theo dõi công tác c p gi y ch ng nh n i v i nhà, t chưa có gi y t h p l và danh sách nhà thu c di n Nhà nư c qu n lý l p th t c xác l p s h u Nhà nư c và ký H p ng thuê nhà theo quy nh". 7. i u 14 ư c s a i t i Kho n 2 i m 3 và Kho n 3 như sau : “2.3/ H sơ theo phân c p do y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c S Xây d ng (g i t t là gi y ch ng nh n do c p thành ph c p) c p gi y ch ng nh n : Chuy n h sơ v S Xây d ng. 3/ S Xây d ng th c hi n : Tương t quy nh t i i m 2.1 và 2.2 ký gi y ch ng nh n và chuy n h sơ v y ban nhân dân c p qu n th c hi n các công vi c ti p theo”. 8. i u 15 ư c s a i t i Kho n 2 như sau :
 4. “2/ 02 b n ch p ho c trích l c các gi y t v h khNu, h t ch, ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh khác”. 9. i u 17 ư c s a i t i Kho n 1 i m 4 như sau : “1.4/ Trư ng h p do c p thành ph c p gi y ch ng nh n : L p T trình, d th o gi y ch ng nh n trình Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký và chuy n h sơ lên S Xây d ng”. 10. i u 18 ư c s a i như sau : “ i u 18 : Trình t gi i quy t h sơ t i c p thành ph . 1/ S Xây d ng t ch c ti p nh n h sơ do Phòng Qu n lý ô th chuy n n, th lý h sơ tương t như quy nh t i i u 17, sau khi ký gi y ch ng nh n, th c hi n các công vi c như quy nh t i i u 17 và chuy n tr l i cho Qu n trao gi y ch ng nh n cho ương s . 2/ Th i h n gi i quy t h sơ t i S Xây d ng là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 11. i u 19 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 19 : C p i gi y ch ng nh n. "Chưa tri n khai c p i gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo k ho ch. Vi c c p i gi y ch ng nh n ch th c hi n khi ch s h u có yêu c u. Trình t , th t c c p i gi y ch ng nh n ư c quy nh như sau : 1/ Ch s h u l p 01 b h sơ ngh c p i gi y ch ng nh n g m : - ơn ngh c p gi y ch ng nh n. - Sơ nhà, t (có ki m tra c a Phòng Qu n lý ô th Qu n). - B n chính gi y t h p l v nhà, t. - B n ch p ch ng minh nhân dân ho c gi y ch ng minh khác. 2/ H sơ c p gi y ch ng nh n ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân c p qu n ho c S Xây d ng theo quy nh v phân c p thNm quy n c p gi y ch ng nh n t i i u 3 (các trư ng h p nhà, t có thay i di n tích thì h sơ n p t i y ban nhân dân c p qu n và ư c y ban nhân dân c p qu n th lý, có ý ki n trư c khi chuy n S Xây d ng). 2.3/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 12. i u 22 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 22 : C p gi y ch ng nh n i v i ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà theo Ngh nh 81/2001/N -CP.
 5. 1/ Trư ng h p nhà ã có gi y t h p l (không ph i gi y ch ng nh n theo m u Ngh nh 60/CP) : Sau khi ã hoàn t t th t c mua bán nhà, ch s h u n p h sơ t i y ban nhân dân c p qu n nơi căn nhà t a l c ư c y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n. Th i h n gi i quy t là 20 ngày k t ngày nh n h sơ. 2/ Trư ng h p nhà ã ư c c p gi y ch ng nh n theo m u Ngh nh 60/CP : Ch s h u n p h sơ mua bán nhà t i y ban nhân dân c p qu n (trư ng h p gi y ch ng nh n do y ban nhân dân c p qu n c p) ho c t i S Tài nguyên và Môi trư ng (trư ng h p gi y ch ng nh n do c p thành ph c p), trình t gi i quy t h sơ : 2.1/ N u mua bán toàn b căn nhà : Cơ quan ăng ký theo phân c p thNm quy n th c hi n ăng ký chuy n d ch s h u t i trang 3 gi y ch ng nh n. Th i h n gi i quy t là 05 ngày k t ngày nh n h sơ. 2.2/ N u mua bán m t ph n căn nhà : Cơ quan ăng ký theo phân c p thNm quy n th c hi n ăng ký gi m di n tích t i trang 4 gi y ch ng nh n cũ và trình y ban nhân dân c p qu n ho c S Tài nguyên và Môi trư ng c p gi y ch ng nh n m i cho bên mua. Th i h n gi i quy t là 20 ngày k t ngày nh n h sơ”. 13. i u 23 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 23 : C p gi y ch ng nh n i v i nhà riêng l thu c d án ư c ăng ký xây d ng, nhà chung cư do các Doanh nghi p có ch c năng kinh doanh xây d ng nhà bán ho c nhà chung cư xây d ng theo d án sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. H sơ ngh c p gi y ch ng nh n ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân c p qu n nơi căn nhà, chung cư t a l c ư c c p gi y ch ng nh n : 1/ Trư ng h p doanh nghi p bán nhà l p th t c ngh c p gi y ch ng nh n cho ngư i mua, thành ph n h sơ g m : 1.1/ Công văn ngh c p gi y ch ng nh n có ính kèm danh sách các căn h . 1.2/ H p ng mua bán căn h có ch ng nh n c a công ch ng, ã n p thu và ăng ký quy n s h u. 1.3/ Sơ nhà, t. 1.4/ B ch ng t v giao t và xây d ng chung cư g m 01 b n chính và 01 b n sao. 1.5/ Trư ng h p c p gi y ch ng nh n cho doanh nghi p thì thêm quy t nh (ho c gi y phép) thành l p doanh nghi p. 2/ Trư ng h p ngư i mua nhà l p th t c ngh c p gi y ch ng nh n, thành ph n h sơ g m : 2.1/ Công văn c a doanh nghi p ngh c p gi y ch ng nh n cho ngư i mua nhà. 2.2/ H p ng mua bán căn h có ch ng nh n c a công ch ng, ã n p thu và ăng ký quy n s h u.
 6. 2.3/ Sơ nhà, t. 2.4/ B n sao có th th c b ch ng t v giao t và xây d ng chung cư. 2.5/ Trư ng h p ngư i mua nhà là doanh nghi p thì thêm quy t nh (ho c gi y phép) thành l p doanh nghi p. 3/ Các trư ng h p mua l i nhà chung cư b ng gi y tay, mua c a các doanh nghi p Nhà nư c b ng h p ng mua bán n i b gi a doanh nghi p và ngư i m`ua t trư c ngày 21 tháng 01 năm 2003 ho c mua nhà chung cư nhưng hi n nay doanh nghi p bán nhà chung cư ã b gi i th thì c p gi y ch ng nh n cho ngư i mua ang s d ng nhà. 4/ Th i h n gi i quy t là 30 ngày k t ngày nh n h sơ. 5/ Trư ng h p chung cư có vư ng m c, chưa c p ư c gi y ch ng nh n vì m t trong các lý do như bên bán còn thi u các th t c v giao t, c p gi y phép xây d ng, chưa óng ti n s d ng t,... ho c bên bán hi n nay ã sáp nh p, gi i th , S Xây d ng có trách nhi m nghiên c u, xu t trình y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t i v i t ng chung cư c th , trên nguyên t c m b o n i dung h p ng mua bán ã ư c ký k t gi a hai bên và th c hi n nghĩa v tài chính n âu thì xét c p n ó. 6/ i v i nhà riêng l thu c d án ư c ăng ký xây d ng thì h sơ ngh c p gi y ch ng nh n ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân c p qu n. Thành ph n h sơ g m: 6.1/ Ch ng t v t. 6.2/ H p ng chuy n như ng n n nhà. 6.3/ Gi y xác nh n xây d ng úng n i dung quy ho ch d án c a ch d án (kèm b n v ).” 14. i u 24 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 24 : C p gi y ch ng nh n i v i nhà xư ng và các lo i nhà khác không ph i là nhà (nhà kho, khách s n, c a hàng,… ) thu c s h u tư nhân. 1/ y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t, có ghi chú v công năng s d ng sau khi ã ư c xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ch u tư ã hoàn t t các th t c qu n lý xây d ng theo gi y phép xây d ng và ã ư c x lý vi ph m xây d ng theo quy nh. 2/ Riêng i v i nhà xư ng trên t thuê c a Nhà nư c, t i trang 1 gi y ch ng nh n có ghi chú thêm là quy n s d ng t thuê. 3/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 15. i u 25 ư c s a i như sau :
 7. “ i u 25 : C p gi y ch ng nh n i v i nhà mua tr góp trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, cùng v i các ch ng t mua nhà, ch ng t xác nh n ã tr h t ti n mua nhà c a ơn v qu n lý nhà. H sơ ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân qu n xét c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 16. i u 26 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 26 : Nhà thu c s h u Nhà nư c ư c mua hóa giá theo Quy t nh s 140/Q -UB ngày 15 tháng 7 năm 1985 c a y ban nhân dân thành ph ư c c p ch quy n trư c ngày 27 tháng 8 năm 1990. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân qu n xét c p gi y ch ng nh n. 2/ y ban nhân dân c p qu n xác nh n l i c p h ng nhà t i th i i m hóa giá. 2.1/ Trư ng h p nhà ph c p 3, 4 : y ban nhân dân qu n th lý xét c p i gi y ch ng nh n. 2.2/ Trư ng h p nhà ph c p 1, 2, nhà bi t th , nhà chung cư : y ban nhân dân c p qu n l p th t c h y b ch quy n cũ, chuy n xác l p s h u Nhà nư c, ký h p ng thuê nhà và bán nhà theo Ngh nh s 61/CP theo Quy t nh s 03/2003/Q -UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 3/ Th i h n gi i quy t h sơ c p gi y ch ng nh n cho các trư ng h p i u ki n là 30 ngày k t ngày S Xây d ng nh n ư c Gi y xác nh n c a H i ng bán nhà ". 17. i u 27 ư c s a i như sau : “ i u 27 : Nhà mua qua Trung tâm u giá thành ph , cơ quan Thi hành án, nhà ư c công nh n quy n s h u b ng b n án, quy t nh c a Tòa án ho c quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n khác, k c các trư ng h p không gi y t h p l c a ch cũ. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân qu n xét c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 18. i u 28 ư c s a i như sau : “ i u 28 : Nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
 8. 1/ Ch s h u l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p tr c ti p t i y ban nhân dân qu n, do y ban nhân dân c p qu n c p gi y ch ng nh n. 2/ Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 19. i u 29 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 29 : ăng ký s thay i. Nhà, t ã ư c c p gi y ch ng nh n ho c ã có gi y t h p l , khi có s thay i v ch s h u, thay i hi n tr ng nhà, t ; th ch p, b o lãnh b ng quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t (theo Thông tư Liên t ch s 03/2003/TTLT/BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 c a B Tư pháp và B Tài nguyên và Môi trư ng) ch s h u ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 1/ ThNm quy n ăng ký : 1.1/ y ban nhân dân c p qu n th c hi n ăng ký s thay i i v i gi y ch ng nh n theo m u Ngh nh 60/CP do Ch t ch y ban nhân dân c p qu n ký và gi y t h p l theo i u 2 c a B n quy nh này do y ban nhân dân qu n c p sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. 1.2/ y ban nhân dân c p phư ng th c hi n ăng ký th ch p, b o lãnh quy n s d ng t và tài s n g n li n v i t thu c thNm quy n ăng ký s thay i c a y ban nhân dân c p qu n. 1.3/ S Tài nguyên và Môi trư ng (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà- t) th c hi n ăng ký s thay i i v i : - Gi y ch ng nh n theo m u Ngh nh 60/CP do c p thành ph ký ( y ban nhân dân thành ph , S a chính - Nhà t, S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng). - Gi y t h p l theo i u 2 c a B n quy nh này do c p thành ph c p sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. - Gi y t h p l do các cơ quan có thNm quy n c a ch cũ c p ho c ch ng nh n trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975 ( i v i trư ng h p này, n u ch s h u ã hoàn t t vi c ăng ký và có nhu c u c p i gi y ch ng nh n theo m u Ngh nh 60/CP thì n p h sơ t i y ban nhân dân c p qu n theo quy nh t i i u 19). 2/ Nh p th a, tách th a : Trư ng h p s thay i có liên quan n vi c nh p th a, tách th a, ngư i ăng ký thay i l p h sơ ngh c p gi y ch ng nh n theo quy nh t i Kho n 1 i u 19, h sơ ư c n p t i y ban nhân dân qu n ho c S Tài Nguyên và Môi trư ng xét c p gi y ch ng nh n. Th i h n gi i quy t h sơ là 30 ngày k t ngày nh n h sơ”. 20. i u 30 ư c s a i như sau : “ i u 30 : Lưu tr h sơ
 9. 1/ S Tài Nguyên và Môi trư ng (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà t) lưu tr các lo i h sơ sau 1.1/ H sơ do c p Thành ph c p gi y ch ng nh n. 1.2/ H sơ do S Tài Nguyên và Môi trư ng ăng ký s thay i. 2/ y ban nhân dân c p qu n ch nh ơn v th c hi n lưu tr các lo i h sơ do y ban nhân dân qu n c p gi y ch ng nh n và ăng ký s thay i. Chuy n b n sao gi y ch ng nh n ã c p ho c ã ăng ký v S Tài Nguyên và Môi trư ng. 3/ H sơ lưu tr ph i ư c s p x p theo quy nh và chuy n cho ơn v lưu tr sau 30 ngày k t ngày hoàn t t vi c gi i quy t h sơ”. 21. i u 31 ư c s a i t i Kho n 2 như sau : “2/ Các ơn v ch u trách nhi m qu n lý, s d ng S ăng ký nhà- t g m : 2.1/ S Tài Nguyên và Môi trư ng (Trung tâm Thông tin và ăng ký nhà t). 2.2/ y ban nhân dân c p qu n. 2.3/ y ban nhân dân c p phư ng”. 22. i u 32 ư c s a i t i Kho n 2 như sau : “2/ Ch s h u chưa có kh năng n p thu trư c b , ti n s d ng t, thu chuy n quy n s d ng t (n u có) y ban nhân dân c p qu n theo phân c p thNm quy n ghi chú, xác nh n t i Trang 4 gi y ch ng nh n “Chưa th c hi n nghĩa v tài chính”. 23. i u 34 ư c s a i, b sung như sau : “ i u 34 : Phân công trách nhi m th c hi n. 1/ Giao Giám c S Xây d ng tr c ti p ch o, i u hành vi c th c hi n quy nh này, c th là : 1.1/ Ph i h p v i các s , ban, ngành thành ph tri n khai th c hi n k ho ch c p gi y ch ng nh n trên a bàn thành ph . 1.2/ Th a thu n v i y ban nhân dân các qu n - huy n v k ho ch c p gi y ch ng nh n. 1.3/ T ch c hư ng d n v trình t , th t c, nghi p v cho c p qu n và c p phư ng. 1.4/ Thư ng xuyên theo dõi quá trình th c hi n, k p th i gi i quy t ho c t ng h p, xu t y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t các khó khăn, vư ng m c phát sinh. 1.5/ T ch c ki m tra, phát hi n và xu t x lý các ơn v , cá nhân vi ph m n i dung quy nh này.
 10. 2/ Giám c S Tài chính gi i quy t yêu c u kinh phí và hư ng d n vi c quy t toán c a các qu n-huy n m b o kinh phí th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n. 3/ Giám c S N i v thành ph gi i quy t yêu c u nhân s phù h p v i yêu c u kh i lư ng công vi c c a t ng qu n, huy n m b o nhân s th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n. 4/ C c Trư ng C c Thu thành ph th c hi n các công vi c ư c giao, ti p t c c i ti n ơn gi n hóa th t c, rút ng n th i gian gi i quy t h sơ và t o i u ki n thu n l i cho ch s h u th c hi n các nghĩa v tài chính. 5/ Giám c S Xây d ng và S Quy ho ch-Ki n trúc gi i quy t các vư ng m c trong v n quy ho ch, các th t c khác có liên quan v nhà, t Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n. 6/ Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph v k t qu th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n trên a bàn qu n-huy n và m b o th c hi n úng trình t , th t c, nghi p v th ng nh t theo hư ng d n c a S Xây d ng. 7/ Ch t ch y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n v k t qu th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n trên a bàn phư ng-xã, th tr n. 8/ X lý nghiêm theo quy nh i v i vi c khai man c a cá nhân ho c t ch c xin c p gi y ch ng nh n; tư v n o c sai; cán b th lý sai trình t , th t c, nhũng nhi u, gây khó khăn cho ngư i ho c t ch c xin c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 225/2003/Q -UB ngày 15 tháng 10 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung b n "Quy nh v trình t , th t c c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t t i thành ph H Chí Minh" ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003/Q -UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch- Ki n trúc, Giám c S Tài chính, Giám c S N i v , C c trư ng C c thu thành ph , Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p phư ng-xã, th tr n, các t ch c, h gia ình, cá nhân s h u ch nhà và s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - Th tư ng Chính ph PH - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Xây d ng, B Tài chính - B Tài nguyên và Môi trư ng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y
 11. - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu ( T-Th) Nguy n Văn ua
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2