intTypePromotion=1

Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
108
lượt xem
21
download

Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. QUYÕT §ÞNH CñA THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC Sè 1002/Q§­NHNN NGµY 08 TH¸NG 7 N¡M 2005 VÒ VIÖC THµNH LËP TRUNG T¢M TH¤NG TIN PHßNG, CHèNG RöA TIÒN TRùC THUéC NG¢N HµNG NHµ N¦íC THèNG §èC NG¢N HµNG NHµ N¦íC ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt Nam ngµy 12/12/1997   vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ n ­ íc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ ®Þnh 74/2005/N§­CP ngµy 07/6/2005 cña ChÝnh   phñ vÒ phßng, chèng röa tiÒn; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tæ chøc c¸n bé, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1.  Thµnh   lËp  Trung   t©m   Th«ng   tin  phßng,  chèng  röa   tiÒn trùc thuéc Ng©n hµng Nhµ níc. Trung t©m Th«ng tin phßng, chèng röa tiÒn lµ   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, cã  con dÊu riªng  ®Ó  giao dÞch, cã  chøc n¨ng lµm  ®Çu   mèi  tiÕp  nhËn vµ   xö  lý  th«ng  tin  vµ  thùc  hiÖn c¸c  nhiÖm  vô   liªn quan ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 74/2005/N§­CP. §iÒu   2.  §iÒu   hµnh   ho¹t   ®éng   cña   Trung   t©m   Th«ng   tin  phßng, chèng röa tiÒn lµ  Gi¸m  ®èc; gióp viÖc Gi¸m  ®èc cã  mét  sè Phã Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Trung t©m di Thèng ®èc  bæ nhiÖm. §iÒu   3.  Tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   cña   Trung   t©m   Th«ng   tin  phßng, chèng röa tiÒn thùc hiÖn theo “Quy chÕ  tæ chøc vµ  ho¹t   ®éng” do Thèng ®èc ban hµnh. §iÒu 4.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy  01/8/2005.
  2. §iÒu 5. Ch¸nh v¨n phßng, Vô  trëng Vô  Tæ chøc c¸n bé, Thñ  trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   thuéc   Ng©n   hµng   nhµ   n íc   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2