intTypePromotion=1

Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1010/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 1010/1998/Q§/BT C ën n g µy  10 th¸ng 8 n¨ m  1998 v Ò   viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  tªn vµ thu Õ  s u Êt  cña  ét sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710  m trong  Bi Ó u  thu Õ   h Ë p  kh È u n B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991 C¨n  c¸c khung  cø    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ban hµnh kÌm theo  NghÞ   quyÕt  537a/NQ­H§NN8   sè  ngµy  22/2/1992 cña Héi ®ång  Nhµ    îc söa  níc;®   ®æi,    bæ sung  iNghÞ   t¹  quyÕt  31  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy 9/3/1993, NghÞ     quyÕt sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy  26/3/1994, NghÞ  quyÕt sè  290  NQ/UBTVQH9  ngµy 7/9/1995,  NghÞ  quyÕt sè 293 NQ/UBTVQH9  ngµy  08/11/1995,NghÞ     quyÕt  416  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  5/8/1997 cña    Uû ban  thêng  Quèc    vô  héi kho¸ 9; C¨n  thÈm      cø  quyÒn    qui ®Þnh  i t¹ §iÒu  ­ QuyÕt  3    ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy  28/5/1994  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  ban  hµnh BiÓu  thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  sè  54/CP; Sau    ý  khicã  kiÕn  tham    giacña      c¸cBé, Ngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu 1.­Söa    ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu cña  mét  m Æt   sè  hµng thuéc nhãm   sè  m∙  2710  trong BiÓu    thuÕ nhËp khÈu    qui ®Þnh  i   t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh  590  sè  TC/Q§/TCT  ngµy  15/8/1997;QuyÕt    ®Þnh  sè 786/1998/Q§/BTC  ngµy  22/6/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh    tªn vµ  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu    sau: míinh      M∙  sè   Nhãm   Æt   m hµng ThuÕ   suÊt 1  2  3      2710     ­ X¨ng  dÇu  c¸c lo¹  vµ    i dÇu  chÕ  biÕn    tõ kho¸ng       chÊtbi­   tum, trõd¹ng        th«;C¸c  chÕ phÈm  cha  ­   ® îc chitiÕthoÆc     n¬ikh¸c,cã          ghië      tû träng dÇu    löa hoÆc     i   c¸c lo¹ dÇu  chÕ  biÕn    tõ kho¸ng  chÊt   bi­tum  chiÕm    tõ 70%       trëlªn,nh÷ng  i lo¹ dÇu  nµy  lµthµnh    phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm   ®ã.       ­  ­X¨ng    i  c¸clo¹    :     2710.00.1 ­ ­X¨ng  ­  dïng cho    m¸y  bay      10  
  2. 2 1  2710.00.1  ­     ­ ­Lo¹ikh¸c     9    ­ ­X¨ng  ­­  tr¾ng  (x¨ngdïng ®Ó       s¶n xuÊts¬n)     10           ­­    ­ ­Lo¹ikh¸c  60     2710.00.2 ­  ­Dieselc¸clo¹     i   60     0  2710.00.3 ­  ­Madut      30   0  2710.00.4  ­NhiªnliÖu dïng cho  ­        m¸y  bay  (CT1,ZA1...     )     60   0 2710.00.5 ­  ­DÇu   ho¶  th«ng  dông        60   0  2710.00.6  ­   ­ Naphtha, Reformate  c¸c chÕ     vµ    phÈm  kh¸c     0 ®Ó   pha  x¨ng 60     2710.00.7  ­Condensatevµ    ­    c¸cchÕ  phÈm  ¬ng    t tù 15     0 2710.00.9 ­    ­Lo¹ikh¸c    10     0 §iÒu 2.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông cho  tÊt c¶    khai hµng    c¸c Tê    ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  ký    quan H¶i quan b¾t  ®Çu     tõngµy  20/8/1998.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2