intTypePromotion=1

Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
213
lượt xem
10
download

Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương và Chỉ thị số 36/2005/CT-CP 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT của bộ tài nguyên và môi trường

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1286/2009/QĐ-BTNMT --------------------- Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ --------------------------- Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Căn cứ Chỉ thị số 36/2005/CT-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-TM ngày 05 tháng 01 năm 2009 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ cức tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ gắn với Chỉ thị số 36/2005/CT-CP của Thủ tướng Chính phủ: Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm các đồng chí có tên sau: 1. Đ/c Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Thường trực, Chỉ huy trưởng Ban CHQS – Trưởng Ban; 2. Đ/c Trần Quý Kiên, Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Bộ - Phó trưởng Ban; 3. Đ/c Nguyễn Thành Minh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Bộ - Phó trưởng Ban; 4. Đ/c Nguyễn Văn Quyến, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chính trị viên Ban CHQS Bộ - Phó trưởng Ban; 5. Đ/c Hồ Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ủy viên; 6. Đ/c Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng - Ủy viên; 7. Đ/c Trần Văn Dũng – Phó trưởng phòng Quản trị Văn phòng Bộ, Ủy viên Thường trực Ban CHQS Bộ - Ủy viên; Điều 2: Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ gắn với sơ kết Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chri đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổng kết, tổng hợp kết quả, tổ chức hội nghị tổng kết của Bộ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm đúng thời gian quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và hết hiệu lực khi Ban Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ tổng kết Nghị định số 119/NĐ-CP và Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg.
  2. Ban Chỉ huy quân sự Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Bộ Quốc phòng; (Đã ký) - Các Thứ trưởng; - Như Điều 3; - Lưu: VT, VP (BCHQS) Phạm Khôi Nguyên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2