intTypePromotion=1

Quyết định 14/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
286
lượt xem
38
download

Quyết định 14/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. NGANT TTAruc NHANUoC cQNcuoA xA uOrcu0 Ncuiav$r NAM VICTNAM Ddclnp - Tu do - Hanh phric Hd NOi,ngAy thdng ndm2007 of e t il ,.,;.,l,:il I tl.i!: quyfr DINH rudxc odc NGAN HAxcNHANUoC ...1. Can crl Ludt Ngdn hdng Nhi nudc Vi€t Nam ndm 1997;LuAr Siraddi, bd sungmot sd didu ciraLu0t Ngdn hdngNhi nu6c vi€t Nam nam 2003; Can crl Ludt $c td chrlc tin dung n6m 1997;Luflt Straddi, bd sungmdt sd didu cria LuAt G{c td chrlc tin dung ndm 2004; Can cr?Nghi dinh sd 52120031ND-CP ngiy I9l5l20O3 ctra Chinh phir quy dinh chrlc ndng, nhi€m vu, quydn han vd co cau td chrlc cfia Ngan hlng Nhd nudc Vi€t Nam; Can crl Nghi dinh sd 482001/I{D-CP ngiy WB\}U cira Chinh phir vd t6 chrlc vd hoat dQngcria Qu! tin dung nhdn dAn vd Nghi dinh sd 69/2005/NrD-CP ngey 261512005 Ch(nh phri vd vi€c straddi, bd sung mot sd didu ctra Nghi cria dinh sd 482001/NrD-CP ngdy 131812001 Chinh phir vd td chrlc vd hoat dQng cira cria Qu! tin dung nhandan; Theo dd nghi cria ChdnhThanh tra NgAnhdng Nhd nudc, QUYfr DfNH: Di6u 1. Ban henh kdm theo Quyet dinh ndy Quy chd xdp loai Qu! tin d,lng nhAndAn. Didu 2. Quydtdinh niy c6 hiOuiuc thi hdnh sau 15 ngey,kd tt ngeydang Cdngbriovl thay the cdc Quyetdinh: - Quyet dinh sd 46712000/QD-NHNN3 ngdy 0711112000 Thdng doc cria NgAnhAngNhd nudc banh)nh Quy che xip loai Quy tin dqngnhAndAn. - Quyei dinh so l60l/2001/QD-iVHNN ngey 2811212001 cria Th,5ng doc Ngan hing Nh) nrrtic vd vi€c siia ddi, bd sung mOt so didu khorin cria
 2. auy 9!d xip loai_Qu! tin dgng nhan dan ban hhnh rheo euyei dinh sd 46712000/QD-NHNN3 aTlrL/2000 ThongdocNganrran[rvrra ngdy cia nu6c. Didu s. cra{. vin phdng,chrinh rhanh rra Nganh}rngNhi nu6c, Thri tru&ng dcrn c6li0n quanrhuQc.Ngdn Nhi nu6c,Gi6; doc c6c vi hdng Nganhing Nhi nu6c chi nhrinh f$, $anh phd tru" trruol rung udrg, ctrri tich H6i ddng quin tr-i,TdngGir{md6c (Gir{maggl Q.uf-tfn drlngnlan danrung udng,eu! rfn dgngnhandanco s&chiurriichnhiemiti uann eriydt dinhnhv./. i )/-- Noinhdn: fur;-;";; - Nhu Didu3 (ddrhuchien); pi-tc rrJO'nlc O6b - Ban lf,.nh NHNN; dao - Van phdngChinhphir (2 ban); - B0 Tu phr{p(dd kidm tral; - Luu: VP, PC,TTR. rRAN MINH TUAN
 3. NcANHANGr\HA ryriOc conc;Ho,i xA HOlcHrj NGHIA vrriTNAr\{ VMTNAM D{c Inp - Tu do _Hanh phfic QUY CHf, Xep lo4i Quf tin dqrngnhAndAn (Banlrc)nh rheoQuy€iclinhs6'I4lz007lTD-NIJNA/ kim ngdy0914/2007ciraTlw'ng Ngdnrdng Nhdttu'ctc) do'c ChuongI QUY DINH CHUNG Didu1.Ddi tuErgxeptoai Quy chd nAy r{p dqng ddi v6i vi€c d6nh gi6, xdploqi Qui rin dgngnhan d.ancg s&, Quf tfn dung nh6n clAnrrung uong (iau dey goi tit li eul trn dgng nhAnd0n). Didu 2. Muc dich xdp lo4i 1. G6p phdnddnhgid thuc rrangrd chrlcvi hoardQngcira eu! tfn dung nhAndAn. 2. Ph6thi€n nhfrngkhd khan,ydu k6m crtac6ceug trn dgngnhandandd c6 bi6nphdpquin l!, xir lf phDhgp vi chfn chinhkip thli. Didu 3. Cdc chi ti€u dr{nhgi6, xep loai 1. Vdn tUc6. 2. A*ft luAngfii sin "C6". 3. Qu6nlf. 4. Kdt qui kinh doanh. 5. Khe nangchi tr6. Didu 4. Phuongphdpddnhgiri,xep loai 1. can crlQuy chdndy, hing nd.m Qu! rfndungnhandantu di{nh cdc gi6, xdploai.
 4. NgAn hirng Nhd ntt,lc cldnhgi6, thdm dinh kct qui xe1', i,.r;.iJOi vdi cdc Qu! tin dgng nhAn dAn. 2.YiAc drlnhgid. xep loai ciin cf r'io so di0in.Jat drrcrc tung chi ti0u. cfra tdng so didm cria5 der'quy clinhtai Didu 3 Quy chen)1'. "tri 3. C6ccrn crl dd tinh todn, ddnh gi6 cho didrnxep loai Quy tin dung nhdn dAn: a) So liOu trOnbing cAnddi tdi khoin (cdp III, cdp IV, cdp V) vh c6c b6o c5o thdngk€ ctraQu! tfn dqng nhAndAn. b) Kdt qui c6ng t6c gi6m s6t,thanh tra cfia NgAnhdngNhi nudc. c) Cic tli 1i6ukh6c c6 1i0nquannhu kir qui kidm todn.kidm tra, b6o c6o thi chfnh ctraQu! tin dung nhan dAn (neu c5). Diiu 5. Giei thich til ngfr Trong Quy che niy, mOt sd tt ngfr dudi d6y duoc hidu nhu sau: 1. Vdn tV c6 ctraQu! tin dung nhan ddn ducrcxdc dinh theo quy dinh cria Ngan hdng Nhi nudc. ^ 2. Tdng du no bao gdm: nq dt ti0u chufu, trg cdn chri y, ng du6i tiOu chudn,no nghi ngd, ng c6 kh6 n6ng mdt vdn, theo quy dinh criaNgdn hing Nhl nudc. 3. Ng xau baogdm c6ckhoin.nd:nd du6i tiOuchudn, nghi ngd vh no no c6 khandngmatvdn theoquy dinh vd phanloai no criaNganhnng-Nhd nudc. 4- Iril nhuOn Qu! tfn dungnhandan le khodnchenhl€ch duocx6c cira dinh gifratdngdoanhthu rril di tdngchi phf. Tdng doanhthu vd tdng chi phi duoc xdc dinh rheoquy dinh cira BOTei chinh. s.fqt nhuAn rdngli loi nhudncdn lai criaQu! rfn dungnh6nddnsaukhi !t dip 16namtrudcvi n6pthuethu nh?pdoanh ngliiqptheo"quy dinh cfrapir6p luAt. ChuongII QUYDINHCUTHf MucI
 5. 'rHANcpdvr c,,(ccHi rnru xfp rou Di€u6. Tha'g diim sf.r dungvi phan uri aitimcho cdcchi rieu roai xep viec tfnh didm cho ciic chi ti€u x€p loai s&dung thang didm 100 dit{m vi phan bd cho ciic chi tidu nhu sau: 1. Vdn tu c6: 15didm. luongtii sdn..C6": 2. CJtft 25 didm. 3. Quin li: 25 didm. 4.Kdt qu6kinh doanh: 15didm. 5. Khe ndngchi trd: 20 didrn. Didu 7. Tinh didm chi tieu Vdrr ru c6 Didm toi da cho chi ri€u vdn r.u h 15didm;rdi thidu0 didm,g6m c6 2 chi s6: Tf l€ an todnvdn tdi thidu vi Vdn didu le ro uoi mfc vdn prief oi"tr. Cu thd nhusau: , l'-Tf le an todn vdn tdi thidu Gi l9 an roin vdn r6i thidu duoc x6c dinh theoquy dinh c&aNgdnhn tg Nhd nu6i): a) Tt 8Totrc^ duoc 8 didm. I€n b) TU77oddndudr8Voduoc5 didm. c) Tt 67od€ndu6iTVo c 2 didm. duo, d) Dudi 6Voduoc0 didm. 2. Ydn didul€ sov6i mrlc vOnphripdinh: a) Til 300va l€n so v6i mrlc vdn ph6pdinh dugcz didm. tr& b) Til 2007o dudi 300vo v6i mr?c ph6pdinh du-o. didm. den so vdn c6 c) Til t€n 1007o dudi 2A07o vdi mfc vdn ph6pdinh duoc5 clidm. ddn so d) Bang1007aso vdi mr?c phripclinhduoc4 didm. vdn
 6. so mrlcvonphdp d) Dudi 100% vcri dinhduoc0 dicm. 'Didu 8. Tinh didmchi ticu Chdt luongtiri sin "C(]" Didm tfii da chochi ti6u Chdtluongtdi sin "C6" le 25 didm;toi thidu0 didm,gdm 3 chi sd:Ncrxdulfdng du nq; Ng c6 khAnlng mdt von/Tdng no; du No cdnchrif/Tdng du no. Cu thdnhu sau: 1. Chi sdNo xdufldngdu no: a) Bang07oduoc10 didm. b) Tt tEn\Va ddndudi 77oduoc didm. 9 c) Tt tVoddndudi2% dugc7 didm. d) Tt ZVo ducrr duo. 5 didm. d€n 3o/o c d) Tt 3Vod€ndudi49odugc3 didm. e) Tt 4Vod€ndu6iSVo dugc 1 didm. e) Tt SVo l€n duoc0 didm. trb 2. fti sdNo c6 khi nangmat vdn/Tr5ng no: du a) Bang07oduoc10didm. b) TU tr)n}Vodendudi A,SVo duoc9 didm. c) Tt 0,5Vo dudi 1o/o ddn duoc7 didm. d) Tir l7o ddndudi 1,SVo duoc5 didrn. d) Tt 1,5Vo dudiZTaduoc3 didm. ddn e) 11) 27oddndu6i2,5V0 dugc1 didm. g) Til 2,5Vo len dugc0 didm. trd 3. Chi sdNrrcdnchriffldng du no: a) Bang07odurtc clidm. 5
 7. b) T& tr€n }Vo deh drrdi 3Vo cjxoc3 didm. c) Tt 3Voddn da
 8. Didm t6i
 9. l. Ddi vdi eu! rin clung nhandAnccr s&: a) chi sdTi l€ gifratbi sin "c6" c6 thd thanh toi{nnga},so r,6jciic loai t}j san"Ncr" phii thanoj6ll nga),cua ng)v d;;i;. '' deprheo(Tjrre n)1,6yo" ciinhtheoquy dinh cuaNgai t angNrianuJ.j, *," - chi so ru6ndatldrn hodc hon bangI dugc10didm. - Ndu c6 1 lA'n sd dat nh6 horn chi 1 duoc5 didm. - Ne-u 2 la:nr& rdnchi sd darnh6 ru hon 1 duoc0 didm. b) chi seiTi l€ gifratdng tii sdn "c6" c6 thd rhanh tii sin "Nd" phai thanhtoi{n irong.khoang to6nngay so vdi tdng (Ty le ndy duo. xiic dinhtheoquy-dinh lhdt *d;;;;'iu,rf '*. tiep theo c ctra'Ngan ha"g Nhenudc): - chi sd lu6ndarr6nhonhodcbang1 duoc10didm. - Ndu c6 I la'nchi sd datnh6 hon 1 duo. c 5 didm. - Ndu ril 2 ra'ntr&r6nchi sd darnh6 hcnr I duoc0 didm. 2. Ddi vdi Qu!' tfn dungnhAnddnTiung uong: a) Chi td IilQ gifragi6 tr1cdc thi sin "c6" c6 thd thanhroi{nngayvd c6c tii sin "No" sEddnhan thinh to6a rrongthdi gian.J $6''9 tidp rt "o (rf lc nly dugctinh ddi vdi trrngloai ddng tidn, viig va iac dinh the? hdngNhi nudc): oJ, I*n cfia Ngan - chi sdludndatlon honhodcbing 25Toduoc r0 didm. - N€u c6 1 ldn chi sddatnh6hon25To c duo. 5 didm. - Ndu tt 2 ldn tro len chi s6 darnh6 honz5vodugc 0 didm, b) fti rd lQ.gif.a_tdng sin "cd" c6 thd thanhro6n ngay rong tli ry $o*ng tlgi gi.o ] nqay tiep theo y3-tdngtdi san"Ng" phai thanhroi{nrrong khoing thdi gian ] ryar tidp theo (Ti t9 oay duo. tinh d:div6i rrrngloai ddng c "' tidn,vdngvi x6cdinhtheoquy dinh cfiaNganhhngNhenuoc), - Chi sdludndarlcrnhonhoacbing 1 duocl0 didm. - Ndu cd 1 ldn chi sddarnh6hon 1 duo. 5 didm. c - Ndutt 2 ldn tr&l€n chi so darnh6hcn 1 dugc0 clidm.
 10. Muc2 xfp ronr Di6u 12. Xep loai chung vi xep loai tirng chi ti0u 1. Qu! tfn dungnhAndAnsEduo. xdp thbnhm6t rrong5 loai sau: c a) Loai 1: dat rU85 didm ddn 100didm. b) Loai 2: darrU 70 didm ddn 84 didm. c) Loai 3: dat til 60 didm den 69 didm. d) Loai 4: dattu 50 didm ddn 59 didm. d) Loai 5: dat dudi 50 didm. , 2. Xep lo4i-trrng ti6u: cdng sd didm tinh duoc cia ciic chi sd & rtnrgchi chi ti€u, saud6 chuydnddi sangthangdidm 100 theo c6ng rhric: So didm dat duoc cirachi tiOu x 100 &i didmtdi da ctrachi ti€u Sirdungthangdidmn€u& khoin 1 Diduniy cldxdploai cricchi ti€u. . 3. Xdp loai chung:tdngsd didm dat duoccfia5 chi ri€uli sd didm ding 9d_ltl lo4i chungcho Qu! tfn dqngnhanclan.St dqngrhangdidmn€u& kho6n 1 Didu niy dd xdploai chungchocic eul ttn d\rngnhandan 4-Hq bdc trong xdp loai: Qug tin dungnhandan cluocxep vio 1 trong nhfrngloai 1, 2,3, 4 f bi ha xuongI bactrongxdploai chungn3ofr nhdrmor trong5 chi tiOutrOndat dudi 50 didm (didmrtruydnddi sang"thang -ndy. Oig* iOOj khi xdploai cho$ng chi ti€uduo" quy dinhtai kho6n2 Didu c Didu 13. Thdi didm xep loai 1. Theodinh k!': Sd li€u d6nh gid, xdp loai duoc xiic dinh vlo rhdi didm ngey 3i thr{ng 12 hing nim. 2. Dbt xuAr:
 11. Vho bat cf thdi didm nho trongndn, khi x6r rhaycdnthier, Thfingcloc Nganhing Nhi nudcquyit
 12. 1. Huongddn,d6n ddc ciic Qu! tin dgngnhandanco s&trendia bln tu xdploai vi g&i biioc6okdt qui xdploai rheoquy rtinh. ^ 2,Ddnh gii{,thdmdinh,biio c6oket qurixeploai;i{pclung bienph6p ciic cfing cd, chdnchinhpht hgp ddi vdi cdc Quy tin dungnhandai co se iren Oia bin. Diiu 17.Trr{chnhi€mcriac6cvu thuQc l{gdn hing Nhi nudc 1. Thanhtra Nganhlng c6 trdchnhi€mrd chfc tridnkhai thuchi€n euy $c nny; thdmdinh vi bdocdoftg"t ddc Nganhing Nhi nu6ckdt qui ^dp Lul Qu! tfn dqng nhdndan; grri Vu Ci{c td chr?itfn rluig hop tdc kdt qun xdp loai Qu!^tfndqngnhandanvd thOng kdt qui xdploai 6ricQu! tin dt,ngnhand6n b6o co s&tr€n dia be.l cho Nganleng Nhh nudc nt attnti"tr, tnannplO saukhi duo. Thdngddc NgAnhing Nhd nudcph€duy€t. c "tti 2. Vq e{c t{ chrlctfn dunghgp tdc c6 trdchnhi€mphdi hqp vdi Thanhtra Ngq h*g dd xuatvi trinh Tld"g.ddc Ngan hing Nhi niOc biQn phripxtr tf ddi vdi Qu! tfn dungnhAn xdploai 4 vi loai 5 I ddn J_J irfandncneic PTIOTHC'NGDOC ] / Lunt;' b IrAn Vlinh Tudn
 13. . ln t\ J Fts T! w t\) u.) w a 'P> i IF. N) tJ -i - rd la -l >(r ls lF -i tst w F(H tG\ IX C I aDr E( .a r z Iz 'Ot 2 z -L z t\ Or K " J z [rJr. !!l lF. o (1 CD\ U tn o X .O! e. F9r, o G, l.!] lr. .F)> .p> ' lD) @: n F o>, (!r z FD/ F I Fi fD,. u) .Or * aa, Fl oi Fi INJ oa C') Ot z FF to0 oq ja 0a I oa oq - >' C) + tcl p, F Iq FD) a z A o ah oc x (!t -. c) N I l* w >' .O) o .f pr o> tr .tD Fi a;. Q Or. O'. o A v 7 F X O). v I la Qr, o n e A v .Fe c X (-. trj"
 14. o (1 i, t9 (,,1 F o Fl a'J (JJ tJ UJ N) tJ li trt\ '.t 2 FI v .F X o" r z o .o .z .o> z z z z -l ' IA V) (h o o X .o> I r, o\ 9tr, o. p, lz 'te (!) - - @r .D F (D' o>, (D> I+r F:I , lD> .9> .Fo? oc oc oc o Fl -. H tx o F F a Y ID, r-t tD,, (, NJ o;. 'o, 7 s)r bl o>" "l ' z : '8 ET v >, 'ls -, oo z v-.s, 4Y FF Fl F tt l tg' o d 8* ' F'$ (, itr€ r5vsl lSr a 3C (D,o a 5Or o'. fn llv,. x k t- Fr! vr Hrz --s ' 3g oa (Dt t
 15. ls az ta H t.l l- lS' HD' >, Ff{ ts. zz ri FLi tl (!' >'F ,-1 FI,, o .o, f-a az o r*'. . (,) E,E 5-r iz H o- 9. F( tl !e, !l { hl z e oa o o X o FrJr. FD. v7 t'l o>. E) o>, e o |!r o tsl X FE'. z rF ti -( Fl r- Er H O>" z z>1 |.T - F9/ X Or E'O 5e F)l -l :(r '^) i 'at Fl o z fq\ (, - o' .(-r z |ir oa z Fl( Fr{ O>" >' z E j v o >, oa Fr C) z R v o l{l : F' a >\ F+ : z.s F$ tst s A: I Sr S : l$, ls
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2