intTypePromotion=1

Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
97
lượt xem
3
download

Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại vê việc ban hành Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1752/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT §ÞNH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I Sè 1752/2003/Q§­BTM  ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu  Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG M¹I C¨n cø NghÞ ®Þnh 95/CP ngµy 4/12/1993 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng , nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé   m¸y cña Bé Th¬ng m¹i;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   57/1998/N§­CP   ngµy   31/7/1998   cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng m¹i vÒ  ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu,  gia c«ng vµ ®¹i lý mua  b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi;  C¨n cø Quy chÕ qu¶n lý kinh doanh x¨ng dÇu ban hµnh   kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 187/2003/Q§­TTg ngµy 15/9/2003 cña   Thñ tíng ChÝnh phñ; QUYÕT §ÞNH §iÒu   1:   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ  kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu.  §iÒu   2:   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 vµ thay thÕ cho QuyÕt ®Þnh sè  0123/1999/Q§­BTM ngµy 4/2/1999 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i  vÒ   viÖc   ban   hµnh   Quy   chÕ   kinh   doanh   t¹m   nhËp   t¸i   xuÊt  x¨ng dÇu ®Ó bæ sung Quy chÕ kinh doanh  theo ph¬ng  thøc  t¹m   nhËp   ®Ó   t¸i   xuÊt   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  1311/1998/Q§­BTM ngµy31/10/1998 cña Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   3:   C¸c doanh nghiÖp kinh doanh t¹m nhËp t¸i  xuÊt   x¨ng   dÇu,   thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 Quy chÕ Kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1752/2003/Q§­BTM ngµy  15/12/2003 cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i) Ch¬ng I Quy ®Þnh chung §iÒu   1:   X¨ng   dÇu   quy   ®Þnh   trong   Quy   chÕ   nµy   bao  gåm: x¨ng ®éng c¬, diesel, ma zót, dÇu ho¶ vµ nhiªn liÖu  bay (ZA1, TC1). §iÒu   2:   T¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu quy ®Þnh trong  Quy chÕ nµy lµ viÖc doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam  mua  x¨ng  dÇu  cña mét níc ®Ó b¸n l¹i cho mét níc kh¸c, cã lµm thñ tôc  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam vµ lµm thñ tôc xuÊt khÈu ra khái  ViÖt Nam. §iÒu   3:   T¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu ®îc thùc hiÖn  trªn c¬ së hai hîp ®ång riªng biÖt: hîp ®ång mua x¨ng dÇu  do doanh nghiÖp ViÖt Nam ký víi th¬ng nh©n níc xuÊt khÈu  vµ hîp ®ång b¸n x¨ng dÇu do doanh nghiÖp ViÖt Nam ký víi  th¬ng nh©n níc nhËp khÈu. Hîp ®ång mua hµng cã thÓ ký tr­ íc hoÆc sau hîp ®ång b¸n hµng. §iÒu   4:  C¸c trêng hîp mua x¨ng dÇu tõ níc ngoµi ®Ó  b¸n cho c¸c ®èi tîng sau ®©y còng ®îc coi lµ kinh doanh  t¹m nhËp t¸i xuÊt vµ ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Quy  chÕ nµy: 1.   C¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   c¸c   khu   chÕ   xuÊt   vµ   c¸c  doanh nghiÖp chÕ xuÊt n»m trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu  c«ng nghÖ cao. 2. M¸y bay cña c¸c h∙ng hµng kh«ng ViÖt Nam bay trªn  c¸c tuyÕn bay quèc tÕ vµ m¸y bay cña c¸c h∙ng hµng kh«ng  níc ngoµi h¹ c¸nh t¹i ViÖt Nam. 3.   TÇu   biÓn   níc   ngoµi   cËp   c¶ng   ViÖt   Nam,   tÇu   biÓn  ViÖt Nam ch¹y tuyÕn quèc tÕ
  3. 3 §iÒu   5:   X¨ng   dÇu   t¹m   nhËp   ®Ó   t¸i   xuÊt   ph¶i   nép  thuÕ nhËp  khÈu  vµ ®îc hoµn thuÕ sau khi thùc  xuÊt  khÈu  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ViÖc hoµn thuÕ ®èi víi x¨ng dÇu  thùc t¸i xuÊt thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh.
  4. 4 Ch¬ng II §iÒu kiÖn, thñ tôc kinh doanh  t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu §iÒu   6:   ChØ c¸c doanh nghiÖp ®îc Bé Thong m¹i cÊp  GiÊy   phÐp  kinh   doanh   nhËp  khÈu   x¨ng   dÇu   ®îc   kinh  doanh  t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng dÇu.  Trêng hîp cung øng x¨ng dÇu cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh  t¹i   Kho¶n   2   vµ   kho¶n   3   §iÒu   4   cña   Quy   chÕ   nµy,   doanh  nghiÖp ph¶i ®¨ng ký ngµnh nghÒ kinh doanh cung øng x¨ng  dÇu   hµng   kh«ng   vµ  cung   øng   tÇu   biÓn.   Doanh   nghiÖp  kinh  doanh   nhËp   khÈu   x¨ng   dÇu   cã   thÓ   th«ng   qua   c¸c   c«ng   ty  cung øng tÇu biÓn lµ ®¹i lý cña m×nh ®Ó t¸i xuÊt x¨ng dÇu  cho tÇu biÓn níc ngoµi cËp c¶ng ViÖt Nam vµ tÇu biÓn ViÖt  nam ch¹y tuyÕn quèc tÕ. §iÒu   7:  X¨ng dÇu t¸i xuÊt ph¶i ®îc thanh to¸n b»ng  ngo¹i  tÖ tù do chuyÓn  ®æi  theo  ®óng c¸c ph¬ng  thøc  quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. §iÒu   8:   Thñ tôc t¹m nhËp, t¸i xuÊt x¨ng dÇu gi¶i  quyÕt  t¹i  c¬ quan  h¶i  quan,  kh«ng  cÇn  v¨n  b¶n  cho  phÐp  cña Bé Th¬ng m¹i. X¨ng dÇu t¹m nhËp t¸i xuÊt ph¶i lµm thñ tôc h¶i quan  t¹i cöa khÈu quèc tÕ, c¶ng biÓn quèc tÕ vµ chÞu sù gi¸m  s¸t cña h¶i quan cho tíi khi thùc xuÊt ra khái ViÖt Nam. §iÒu   9:  X¨ng dÇu t¹m nhËp t¸i xuÊt ®îc lu l¹i t¹i  ViÖt Nam kh«ng qu¸ 90 ngµy, kÓ tõ ngµy hoµn thµnh thñ tôc  nhËp khÈu. Trêng hîp cÇn gia h¹n, doanh nghiÖp ph¶i cã v¨n b¶n  ®Ò nghÞ gia h¹n göi Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè n¬i lµm  thñ tôc; thêi h¹n gia h¹n mçi lÇn kh«ng qu¸ 30 ngµy vµ  kh«ng qu¸ 3 lÇn gia h¹n cho mçi l« x¨ng dÇu t¹m nhËp t¸i  xuÊt. §iÒu   10:   Doanh nghiÖp ®îc phÐp t¹m nhËp x¨ng dÇu  theo mét l« lín vµ t¸i xuÊt nguyªn l« hoÆc theo tõng l«  nhá tõ c¸c kho chøa trong néi ®Þa theo ®óng sè lîng vµ  chñng lo¹i ®∙ t¹m nhËp.
  5. 5 §iÒu   11:  X¨ng dÇu ®∙ t¹m nhËp nhng kh«ng t¸i xuÊt  hoÆc kh«ng t¸i xuÊt hÕt, ®îc chuyÓn vµo tiªu thô néi ®Þa  sau khi hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô vÒ thuÕ, tµi chÝnh  theo luËt ®Þnh vµ kh«ng ph¶i xin phÐp Bé Th¬ng m¹i. §iÒu  12:  Hå s¬ lµm thñ tôc H¶i quan:  a. XuÊt tr×nh víi c¬ quan h¶i quan: ­ GiÊy phÐp Kinh doanh nhËp khÈu x¨ng dÇu (b¶n sao cã  x¸c nhËn cña doanh nghiÖp). ­ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh (b¶n sao cã x¸c  nhËn cña doanh nghiÖp)trêng hîp b¸n x¨ng dÇu cho m¸y bay  vµ tÇu biÓn.  b. Nép cho c¬ quan h¶i quan ®Ó lµm thñ tôc t¹m nhËp,  t¸i xuÊt x¨ng dÇu bao gåm: 1. Hîp ®ång mua hµng (b¶n sao cã x¸c nhËn cña doanh  nghiÖp). 2. Hîp ®ång b¸n hµng (b¶n sao cã x¸c nhËn cña doanh  nghiÖp) nÕu b¸n cho doanh nghiÖp níc ngoµi hoÆc c¸c ®èi  tîng quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy, ký víi  h∙ng hµng kh«ng, h∙ng tÇu biÓn nÕu b¸n cho ®èi tîng quy  ®Þnh Kho¶n 2, Kho¶n 3 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy. Cho   phÐp   nép   ®¬n   ®Æt   hµng   (order)   cña   c¬   trëng   m¸y  bay, ®¬n ®Æt hµng (order) cña thuyÒn trëng hoÆc cña ®¹i  diÖn   hîp   ph¸p   cña   tÇu   thay   thÕ   cho   hîp   ®ång   b¸n   hµng  trong trêng hîp b¸n x¨ng dÇu cho ®èi tîng quy ®Þnh Kho¶n  2, Kho¶n 3 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy. 3. C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn giao nhËn hµng ho¸  theo quy ®Þnh cña c¬ quan h¶i quan. 4. C¸c chøng tõ bæ sung: a.  Trêng  hîp b¸n  x¨ng  dÇu cho  m¸y bay  ViÖt nam  bay  tuyÕn quèc tÕ nhng cã chÆng bay néi ®Þa ph¶i xuÊt tr×nh  ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu cña H∙ng hµng kh«ng ViÖt nam  x¸c nhËn cho tuyÕn bay néi ®Þa. b. Trêng hîp b¸n x¨ng dÇu cho doanh nghiÖp thuéc c¸c  khu   chÕ   xuÊt,   doanh   nghiÖp   chÕ   xuÊt   n»m   trong   c¸c   khu  c«ng   nghiÖp,   khu   c«ng  nghÖ   cao   ph¶i   xuÊt   tr×nh   v¨n   b¶n  cña c¬ quan cã thÈm quyÒn  phª  duyÖt  kÕ ho¹ch nhËp  khÈu  x¨ng   dÇu   phôc  vô   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh  cña  doanh   nghiÖp  mua x¨ng dÇu. c. Trêng hîp b¸n x¨ng dÇu cho tÇu biÓn níc ngoµi cËp  c¶ng   ViÖt   Nam   vµ   tÇu   biÓn   ViÖt   nam   ch¹y   tuyÕn   quèc   tÕ  th«ng qua c¸c c«ng cung øng tÇu biÓn lµ ®¹i lý cña doanh 
  6. 6 nghiÖp  nhËp khÈu th× ph¶i  nép  thªm  hîp ®ång ®¹i lý víi  c¸c doanh nghiÖp nµy.  Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu   13:  C¸c doanh nghiÖp kinh doanh t¹m nhËp t¸i  xuÊt x¨ng dÇu cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng vµ  hµng n¨m vÒ t×nh h×nh kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt x¨ng  dÇu göi Bé Th¬ng m¹i, Bé Tµi chÝnh. §iÒu   14:  Doanh nghiÖp kinh doanh t¹m nhËp t¸i xuÊt  x¨ng dÇu vi ph¹m c¸c quy dÞnh t¹i Quy chÕ nµy, tuú theo  møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo c¸c quy ®Þnh vÒ xö ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2