intTypePromotion=1

Quyết định 185-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định 185-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 185-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế dịch vụ cầm cố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 185-QĐ/NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc s è  185­Q §/ N H 5  n g µ y 6 th¸ng 9 N h n¨ m  1994  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h v " Q u y  ch Õ   Þ c h   ô  c Ç m  c è " d v Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µichÝnh  tyt   c«ng  è  ¹ lÖnh  ña  ñ  Þch  b t i c Ch t Héi ®ång  µ   ícsè  LCT/H§NN8  µ  è  LCT/H§NN8  µy  5­   Nh n   37­ v s 38­ ng 24­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    nh  Õ   µi Ýnh,   ®Ò ngh c V tr V c¸c®Þ ch t   ch Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   Ò   Þch  ô  Ç m   ch v d vc cè". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k §i Ò u    3. Ch¸nh    v¨n phßng  èng  c. Vô   ëng  ô     nh  Õ   µi Th ®è   tr V c¸c ®Þ ch t   chÝnh,c¸c Thñ  ëng  ô   ã  ªnquan  ña  ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c       tr V c li   c Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Tæng   Ng h Nh n     ph   Gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    ty vµng  ¹c ®¸  ý, Tæng   b   qu   Gi¸m  c  chøc  Ýn  ông  èc  ®è tæ  td qu doanh, Chñ   Þch    t Héi ®ång    qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  Ýn  ông    Çn, Ng ©n   µng  ªndoanh,Gi¸m  td cæ ph   h li     ®èc  Chi  nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n, Ng h n    ®è Qu t d nh d   Chñ   Ö m   îp      Ýn  ông  Þu  nhi H t¸cx∙t d ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   quy  Õ   ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n  
  2. 2 Q uy   Õ ch v Ò   Þ c h   ô  c Ç m  c è d v (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 185/Q§/NH5  µy  9­ ng 6­ 1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® in h c h u n g §i Ò u    1. Trong  chÕ   µy    ôm  õ® îchiÓu    quy  n c¸cc t    nh sau: 1.1.D Þch  ô  Ç m   è  µm ét  ×nh    vc c l  h thøc cho    vay  b»ng  Ön  bi ph¸p  Ç m   è  c c m µ   nhËn  Ç m   è  éc  êicã  µis¶n  Ç m   è  bªn  c c bu ng   t   c c (hoÆc  êib¶o  ng   l∙nh)ph¶i     giao vËt cÇ m   è  µtµis¶n  ña  × nh     c l    cm cho bªn  Ën  Ç m   è  nh c c qu¶n  ý,®Ó   µm  l  l vËt b¶o  ¶m     î m ét    ® tr¶n   kho¶n  Òn cÇ m   è    êicã  µis¶n  Ç m   è  ti   c khing   t   c c hoÆc   ngêib¶o      l∙nhkh«ng    îcnî. tr¶®   1.2.VËt  Ç m   è  µ®éng    c c l  s¶n  éc quyÒn  ë  ÷u  îp ph¸p  ña  êicã  thu   sh h  c ng   tµis¶n  Ç m   è    c c hoÆc   ña  êib¶o  c ng   l∙nh,cã    Þ vµ    Þ sö  ông,cã  Ó    gi¸tr   gi¸tr   d   th b¸n hoÆc     chuyÓn  îng ® îc. nh   1.3.Møc   Òn  Ç m   è  µ sè  Òn    ti c c l   ti trong m çi  Þch  ô  Ç m   è, bao  å m     d vc c  g tiÒn  èc  µ  Òn    µ   êi cã  µis¶n  Ç m   è  îc nhËn  µ  g v ti l∙ m ng   t   i c c®  v ph¶itr¶cho       bªn nhËn  Ç m   è    n   ¹n theo hîp ®ång  Ç m   è. c c khi®Õ h      c c 1.4.Ng êicã  µi     t  s¶n  Ç m   è: c c 1.4.1. µ    ph¸p nh©n. L   1.4.2.Lµ  Ó  ©n, gå m:    th nh   C«ng  ©n  Öt Nam   õ 18  d Vi   t   tuæi trëlªn,cã          ®ñ n¨ng  ùcph¸p luËt, l     n¨ng  ùchµnh    êinícngoµitõ18  l  vi;ng         tuæitrëlªnc  ót¹ n­       tr     i ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.   ho x∙h   ngh Vi   1.5.Bªn  Ën  Ç m   è: lµ c¸c Ng ©n   µng  èc    nh c c      h qu doanh, Tæng     c«ng    ty vµng b¸c  ¸  ý, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn,  ® qu   h th m cæ ph C«ng    µichÝnh    ty t   cæ phÇn, Ng ©n   µng  ªndoanh,Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµi,Hîp      Ýn    h li      Ng h n    t¸cx∙t dông,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n.   td nh d §i Ò u    êicã  µis¶n  Ç m   è  µ  nhËn  Ç m   è  ã  2. Ng   t   c c v bªn  c c c tr¸chnhiÖ m     thùc hiÖn  ng  Öc  ö  ông  èn  µ    ®ó vi s d v v b¶o  qu¶n  µis¶n  Ç m   è  ∙  t  c c ® cam   Õt  k tronghîp ®ång  Ç m   è.    c c C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó
  3. 3 M ô c  I T µ i s ¶ n ® î c c h Ê p  n h Ë n  c Ç m  c è §i Ò u  3. Bªn  Ën  Ç m   è  nh c c chØ   îc nhËn  ÷ng  Ët  Ç m   è    ®  nh vc c sau ®©y: 3.1.Vµng,b¹c,®¸  ý;®å         qu   trang søc    b»ng  µng,b¹c,®¸  ý. v     qu 3.2.C¸c    chøng  õ cã    ang u  µnh, trong h¹n  t   gi¸® lh     thanh to¸n:tr¸ phiÕu,    i   tÝn  Õu,kú  Õu,thÎtiÕtkiÖm,  ¬ng  Õu  µ  phi   phi       th phi v chøng  chØ  Òn göi(nÕu  ti     cã). 3.3.M¸y  ãc, thiÕtbÞ  á  ã    Þcao.   m     nh c gi¸tr   3.4.Ph¬ng  Ön ®i  ¹  ®¹p,xe    ti   l iXe  :   m¸y,«    t«. 3.5.C¸c  Ëtcã    Þkh¸c.   v   gi¸tr   §i Ò u 4. Bªn  Ën  Ç m   è  nh c c kh«ng  îc nhËn  ÷ng  Ët cÇ m   è    ®  nh v  c quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  t  i 3  Quy  Õ   µy  éc c¸clo¹ sau: ch n thu     i   4.1.LuËt ph¸p cÊ m         mua,    b¸n,chuyÓn  îng; nh 4.2.Tµis¶n  ang     ® cßn  tranh chÊp;   4.3.C¸c  µis¶n  ∙  Þ    ¬    t  ® b c¸cc quan  ã  Èm  Òn  c th quy c«ng  è  Þch    ¹m  bt thu,t gi÷; 4.4.Tµis¶n  ang  Þ     ® b niªm  phong,phong    to¶; 4.5.Tµis¶n  ang  ïng lµm  Õ  Êp,b¶o     ® d  th ch   l∙nh,  cho  thuª; 4.6.Tµis¶n  éc së  ÷u     thu   h c«ng  éng; c 4.7.Kh«ng  ã      iÒu  Ön  Êtgi÷,b¶o    c ®ñ c¸c® ki c     qu¶n,kiÓm  nh.   ®Þ §i Ò u 5. 5.1.Ng êicã  µis¶n  Ç m   è      t  c c ph¶inép    Êy  ê cã    c¸c gi t   chøng  ùc cña  ¬  th   c quan c«ng chøng  µ   íc(nÕu  Nh n   ph¸p luËtcã      quy  nh)  Ò   Òn  ë  ÷u  îp ®Þ v quy sh h  ph¸p,kÓ   hîp ®ång    c¶    b¶o  Ó m   µis¶n  hi t  hoÆc       c¸cv¨n b¶n  kh¸c. 5.2.C¸c    c«ng      Çn, c«ng    ty cæ ph   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,xÝ    h h   nghiÖp  ªn li   doanh  Ó  li   (k c¶  ªndoanh  íiníc ngoµi),   Ç m   è    µis¶n  éc  ë  ÷u  v     c khi c c¸c t   thu s h cña  × nh, ph¶icã    m     v¨n b¶n  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  quy   c H  qu¶n  Þ. tr 5.3.Tµi s¶n  Ç m   è  ña  ñ  ë  ÷u  å m   Òu  Ó  ©n,     c c c ch s h g nhi th nh ph¶i ® îc    nh÷ng  êi®ång  ë  ÷u  ý      îp ®ång  Ç m   è. ng   s h k tªntrªnh   c c §i Ò u 6. Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  ña  êi cã  µis¶n  Ç m   è  c ng   t   c c bÞ     ph¸ s¶n,gi¶ithÓ  ×    Þ tµis¶n  Ç m   è     th gi¸tr     c c kh«ng  îc liÖtkª lµm  µis¶n  ®      t  thanh  ý. l
  4. 4 §i Ò u 7.  7.1.Tuú    theo  Ýnh  Êt cña  õng  ¹  µis¶n  Ç m   è,bªn  Ën  Ç m   è  t ch   t lo i   t c c  nh c c ph¶itæ    chøc  Óm   nh,  ¸nh    Ët cÇ m   è  íckhiký  Õt  îp ®ång  Ç m   ki ®Þ ® gi¸v   c tr     k h   c cè. 7.2.PhÝ   Óm  nh  bªn  ã  µis¶n  Ç m   è  Þu.   ki ®Þ do  c t   c c ch §i Ò u    8. Tr¸chnhiÖm    ®èi víi µis¶n  Ç m   è:   c¸cbªn        t c c 8.1.Bªn  Ën  Ç m   è  ã    nh c c c tr¸chnhiÖ m   Êt gi÷,b¶o    c    qu¶n,gi÷g×n  µis¶n     t  cÇ m   è  µ  Êy têcã  ªnquan,kh«ng  îcsö  ông,cho  c v gi     li     ® d   thuª,  cho  în. m 8.2.Trêng  îp vËt cÇ m   è  ∙    h    c ® giao cho  nhËn  Ç m   è  Þ    áng,bªn    bªn  c c b hh   nhËn  Ç m   è  c c ph¶icïng  íingêi cã  µis¶n  Ç m   è  Óm   nh  ¹     nh     v    t  c c ki ®Þ l ix¸c ®Þ , nguyªn nh©n  µ  èng  Êt biÖn    v th nh   ph¸p xö  ý.  l 8.3.Trêng  îp vËtcÇ m   è  Þ  Êt,bªn  Ën  Ç m   è  ã    h    c b m   nh c c c tr¸chnhiÖ m  åi   b  th ng  ê cho  êi cã  Ët cÇ m   è. N Õ u   ng   v   c  cßn  ã  c tranh chÊp, c¸c bªn  îc quyÒn       ®  khiÕu  ¹ihoÆc   ëikiÖn. n  kh   M ô c  II H î p ® å n g  c Ç m  c è §i Ò u 9. 9.1.D Þch  ô  Ç m   è  îcthÓ  Ön    vc c®  hi b»ng  îp ®ång  Ç m   è  bªn  Ën  h  c c do  nh cÇ m   è  µ  cã  µis¶n  Ç m   è  ïng ký. c v bªn  t   c cc   9.2.Hîp  ng  Ç m   è    ®å c c ph¶icã      Õu  èsau:   ®ñ c¸cy t  9.2.1. ä   µ    ña    (kÓ  hä  µ    êib¶o    Õu  ã),®Þa     v tªnc haibªn  H c¶  v tªnng   l∙nhn c  chØ,  è  iÖn  ¹itelex,   è  s® tho  ,   fax,s chøng minh  ©n  ©n... nh d 9.2.2. è  µikho¶n  ña  êicã  µis¶n  Ç m   è  ë   ¹ Ng ©n  µng.9.2.3.   t  S c ng   t   c c m ti   h     Lo¹itµis¶n  Ç m   è,m¸c, m∙  è  ý  Öu,chÊt l ng,sè îng,gi¸trÞ hiÖn  ¹  µ     c c    s k hi    î   l       tiv c¸clo¹ giÊy têkÌm     i    theo. 9.2.4. è  Òn cÇ m   è  µ  ôc  ch  ö  ông  Òn cÇ m   è.   ti   S cvm ®Ý s d ti   c 9.2.5. êih¹n cÇ m   è,ngµy    î.  Th     c  tr¶n 9.2.6.   ÊtcÇ m   è.   su   L∙i c 9.2.7.X¸c  nh    ®Þ tr¸ch nhiÖ m     trong    êng  îp  µis¶n  Ç m   è  Þ     c¸c tr h t  c cbh háng,hoÆc   Þ  Êt.   bm 9.2.8.   Ën    iÒu  Ön   Ghi nh c¸c® ki thanh    êng  îp chË m   . to¸n(tr h   tr¶) 9.2.9. ¬ng   Ph thøc gi¶i     Õt tranhchÊp. quy     9.2.10.C¸c  iÒu    ® kho¶n  cam   Õt  k kh¸c. §i Ò u 10. 10.1.ViÖc    thay  æi  ® hoÆc   û  á  îp  ng  Ç m   è  hu b h ®å c c ph¶i ® îc c¸c bªn      tham    îp ®ång  giah   tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n.
  5. 5 10.2.M ét    ph¸p  ©n  nh tham    îp  ng  Ç m   è  îp  Êt,t¸ch ra,s¸t gia h ®å c c h nh         nhËp, hoÆc     Ó  ×    gi¶ith th ph¶ix¸c ®Þnh     tr¸chnhiÖm   ña    c ph¸p  ©n  µ  êi nh v ng   cã  tr¸chnhiÖ m  Õp tôcthùc hiÖn  îp ®ång  Ç m   è.   ti       h  c c 10.3.Ng êicã  µis¶n  Ç m   è  Þ   Õt,ngêithõa  Õ   îp ph¸p  µngêicã      t  c c b ch     kh  l    tr¸chnhiÖ m  Õp tôcthùc hiÖn  îp ®ång  Ç m   è.   ti       h  c c §i Ò u 11. 11.1.Khi ngêi cã  µis¶n  Ç m   è  ∙    Õt  î (gåm  èc  µ  ith×         t  c c ® tr¶h n   g v l∙   ) bªn nhËn  Ç m   è  c c ph¶itr¶l¹ tµis¶n  Ç m   è  µ    Êy  ê cã  ªnquan         i c c v c¸c gi t   li   cho  êi ng   cã  µis¶n  Ç m   è. t  c c 11.2.§ Õn  ¹n    î theo  îp ®ång  Ç m   è,n Õu  êicã  µis¶n  Ç m   è    h tr¶n   h  c c  ng   t   c c kh«ng    îcnîm µ   tr¶®     kh«ng      ¹n  × bªn  Ën  Ç m   è  ã  Òn  vËt xingiah th   nh c c c quy b¸n    cÇ m   è    nî.ViÖc    ¹n,chuyÓn  î qu¸  ¹n  cÊp  ã  Èm   Òn  c ®Ó thu    gia h   n  h do  c th quy cña  nhËn  Ç m   è  bªn  c c quy  nh  ô  Ó. ®Þ c th M ô c  III M ø c  ti Ò n c Ç m  c è , th êi ¹ n v µ  l∙i u Ê t  h  s §i Ò u 12. 12.1.C¨n  vµo    Þ vËt cÇ m   è  ∙  îckiÓm   nh,    cø  gi¸tr     c®®  ®Þ bªn  Ën  Ç m   nh c cè  n  nh  Ê ®Þ møc  Òn cÇ m   è,tèi a  ti   c     b»ng  ® 70%     Þcña  ËtcÇ m   è. gi¸tr   v  c  12.2.ViÖc  Ën  Ç m   è  i  íikh¸ch  µng  µ c«ng    nh c c ®è v   h l  chøc  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc,viªnchøc  chøc  Ýn  ông,viªnchøc  ña  Ö   èng  n    tæ  td    c h th Tæng  C«ng    ty vµng  ¹c ®¸  ý  µ    i îng kh¸c nãit¹  iÓ m       §iÒu  Ph¸p  Önh  b   qu v c¸c ®è t      i ® 1, 2, 3  30  l Ng ©n   µng, Hîp      Ýn  ông  µ  h   t¸cx∙t d v C«ng    µichÝnh, ph¶itu©n  ñ c¸c quy  tyt       th     ®Þnh  sau: 12.2.1.Møc    î cÇ m   è    dn  c cho    i t ng trªnkh«ng  îcqu¸ 15%   c¸c ®è  î     ®   tæng  møc    îcÇ m   è. dn  c 12.2.2.Viªn chøc  ña  ét  chøc  ãi t¹      c m tæ  n  i kho¶n    Òu  Quy  Õ   1.5.§i 1  ch nµy  èn  Ç m   è  µis¶n  mu c c t  ph¶icã    Ën  ña  êicã  Èm  Òn  ña      x¸c nh c ng   th quy c tæ chøc  . ®ã §i Ò u    cø  µo  ¹itÝnh  Êt,®iÒu  Ön  13. C¨n  v lo   , ch   ki b¶o  qu¶n  ña  µis¶n  c t  ® îcnhËn  Ç m   ,  nhËn  Ç m   è  n  nh  êih¹n  Ç m   è  ô  Ó,tèi®a     c ®å bªn  c c Ê ®Þ th   c c c th     kh«ng    ngµy. qu¸ 90 
  6. 6 §i Ò u 14. C¨n  vµo    Êt cho    cø  l∙ su   i vay  ¾n   ¹n  ïng  ú  µ  ng hc k v møc     chi phÝ  b¶o qu¶n  Ët cÇ m   è, bªn  Ën  Ç m   è  n  nh  v  c  nh c c Ê ®Þ møc     Êt cÇ m   è  l∙ su   i c phïhîp víi   ÊtthÞ  êng,® îcngêicã  µi      i l∙su   tr      t  s¶n  Ç m   è  Êp  Ën. c c ch nh   M ô c  IV X ö  l ý t µi ¶ n c Ç m  c è  s §i Ò u    nhËn  Ç m   è  îcquyÒn    ËtcÇ m   è      åinî 15. Bªn  c c®  b¸n v   c ®Ó thu h     trongc¸ctr ng  îp sau:    ê h   15.1.H Õt  êih¹n giah¹n nînãit¹ kho¶n    th               i 11.2 §iÒu  Quy  Õ   µy.   11  ch n 15.2.Ng êi cã  µis¶n  Ç m   è  õ chèi tr¶ nî      t  c c t      hoÆc  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  thanh    Òn nî. to¸nti   15.3.Ng êicã  µis¶n  Ç m   è  Þ  Õt  µ       t  c c b ch m kh«ng  ã  êithõa  Õ,  c ng   k hoÆc   ngêi® îcquyÒn  õa kÕ      th   tuyªnbè   kh«ng  Ën  õa kÕ. nh th   15.4.Doanh    nghiÖp  ña  êi cã  µis¶n  Ç m   è  Þ     Ó  c ng   t   c c b gi¶ith hoÆc     ph¸ s¶n. §i Ò u 16.  Öc  tµis¶n  Ç m   è  îc thùc  Ön  Vi b¸n    c c®  hi theo  ¬ng  ph thøc  ®Êu    gi¸c«ng  khaivµ    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 17. TiÒn  tõ viÖc  tµis¶n  Ç m   è  îc xö  ýtheo  tù   thu    b¸n    c c ®   l  thø    sau: 17.1.Bï ®¾ p        c¸ckho¶n    Ý  chøc    µi chiph tæ  b¸n t   s¶n  Ç m   è; c c 17.2.Tr¶  îtiÒn cÇ m   è:gèc  µ    Ó  l∙ph¹t)   n    c  v l∙(k c¶    i i ; 17.3.Ph Çn    cßn  ¹     l itr¶cho  êicã  µis¶n  Ç m   è.Trêng  îp kh«ng  ã  , ng   t   c c  h  c ngêinhËn  è  Òn nµy  × bªn  Ën  Ç m   è    s ti   th   nh c c ph¶ih¹ch to¸ntheo dâiriªng, ê           ch xö  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 18.  Trong  êng  îp  Òn  tr h ti thu  îc tõ viÖc  ®    b¸n  µis¶n  Ç m   è  t  c c kh«ng    ®ñ thanh    Òn nî (gåm  î gèc,l∙vµ    ¹t) th× bªn  Ën  Ç m   è  to¸nti     n      l∙ph ,   i i   nh c c cã quyÒn  yªu  Çu  êi cã  µis¶n  Ç m   è  c ng   t   c c ph¶i hoµn    Çn    tr¶ ph cßn  Õu, thi   hoÆc   ëikiÖn  ícph¸p luËt. kh   tr     C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  c u è i c ï ng §i Ò u    Öc  öa  æi    19. Vi s ® bæ sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2