intTypePromotion=1

Quyết định 199/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
115
lượt xem
8
download

Quyết định 199/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 199/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính đối với Đài truyền hình Việt Nam trong năm ngân sách 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 199/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 199/2004/Q§­TTg  ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004 VÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi  §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam trong n¨m ng©n s¸ch 2004 Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ   ngµy 26 th¸ng 02 n¨m 1998 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  38/1998/N§­CP   ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt   thi hµnh Ph¸p lÖnh Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16   th¸ng   01   n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho   ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/2003/N§­CP ngµy 20 th¸ng 8 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Tæng gi¸m ®èc   §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Quy   ®Þnh   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi   ho¹t  ®éng   cña   §µi   TruyÒn   h×nh   ViÖt   Nam   trong   n¨m   ng©n   s¸ch  2004. §i Ò u   2.   ViÖc   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   tµi   chÝnh   ®èi   víi  §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam ph¶i b¶o  ®¶m c¸c môc  ®Ých, yªu  cÇu sau ®©y: 1.   Hoµn   thµnh   nhiÖm   vô   chÝnh   trÞ   cña   §µi   theo   quy  ®Þnh cña Nhµ níc. 2. §æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng, c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng,  qu¶n lý  vµ  sö  dông kinh phÝ  ho¹t  ®éng cña §µi nh»m n©ng  cao   hiÖu   qu¶,   chÊt   lîng   c«ng   t¸c;   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm  chèng l∙ng phÝ   ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Çu t  ph¸t triÓn ngµnh,  t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn  ®êi sèng cña c¸n bé, viªn chøc  vµ  g¾n tr¸ch nhiÖm víi lîi  Ých cña c¸n bé, viªn chøc cña  §µi trong ho¹t ®éng nghiÖp vô.
  2. 2 3. Thóc ®Èy viÖc tæ chøc, s¾p xÕp c«ng viÖc khoa häc,   tæ   chøc   bé   m¸y   tinh   gän,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   trong   viÖc  thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn giao. 4.  Thùc hiÖn   ®óng  c¸c quy   ®Þnh  cña LuËt  B¸o chÝ  vµ  LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt B¸o chÝ. 5.   Thùc   hiÖn   c«ng   khai   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. §i Ò u  3.  VÒ sö dông biªn chÕ, lao ®éng 1. §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc chñ   ®éng sö  dông sè  biªn chÕ   ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao; s¾p xÕp vµ  qu¶n lý  lao   ®éng   phï   hîp   víi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   §µi   theo  Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc vµ Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung  mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  C¸n  bé,  c«ng  chøc; chñ  tr¬ng  tinh gi¶n biªn chÕ cña Nhµ níc. 2. §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc thùc hiÖn viÖc tuyÓn  dông,   thuª   mín   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   Bé   luËt   Lao  ®éng vµ  phï  hîp víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña §µi, b¶o  ®¶m  hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao. §i Ò u  4.  VÒ chÕ ®é tµi chÝnh  1. Nguån tµi chÝnh: a)   Ng©n   s¸ch   nhµ   níc   cÊp   kinh   phÝ   ho¹t   ®éng   thêng  xuyªn sù  nghiÖp truyÒn h×nh cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  n¨m 2004 lµ 126.373 triÖu ®ång.  b)  C¸c kho¶n  thu  tõ  ho¹t  ®éng qu¶ng  c¸o  vµ  dÞch  vô  kh¸c cña §µi, sau khi nép thuÕ  theo quy  ®Þnh,  ®îc  ®Ó  l¹i  chi ho¹t  ®éng  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña  ChÝnh  phñ  vÒ  chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. c) Tµi trî cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­ íc cho §µi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Néi dung chi: a)   Chi   b¶o   ®¶m   ho¹t   ®éng   thêng   xuyªn   theo   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh  cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu,   trong   ®ã   quü   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng  ®îc x¸c  ®Þnh tèi  ®a kh«ng qu¸ 3,5 lÇn tiÒn l¬ng tèi  thiÓu chung cña Nhµ níc. Quü nhuËn bót ®îc trÝch theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  61/2002/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m  2002 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é nhuËn bót. b) Chi t¨ng cêng c¬  së  vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt   bÞ phôc vô c«ng t¸c.
  3. 3 c) Chi  ®Çu t ph¸t triÓn §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam sau  khi   b¶o   ®¶m   chi   ho¹t   ®éng  thêng  xuyªn   sù   nghiÖp  truyÒn  h×nh. d) §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam  ®îc trÝch lËp vµ  sö  dông  c¸c   quü   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   17   NghÞ   ®Þnh   sè  10/2002/N§­CP  ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. C¸c  néi dung  chi  nªu trªn  kh«ng  bao gåm  chi:  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n tËp trung  cña  Nhµ  níc;  ch¬ng tr×nh  môc  tiªu quèc gia; nghiªn cøu khoa häc ch¬ng tr×nh cÊp nhµ n­ íc; chi  ®µo t¹o theo ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch cña Nhµ  níc.  C¸c kho¶n chi nµy  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp theo dù  to¸n  ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Nguån   tµi   chÝnh   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   §iÒu   nµy,   nÕu  kh«ng sö  dông hÕt trong n¨m  ®îc chuyÓn sang n¨m sau tiÕp  tôc sö dông. §i Ò u   5.   §µi   TruyÒn   h×nh   ViÖt   Nam   cã   tr¸ch   nhiÖm  x©y dùng vµ  tæ chøc thùc hiÖn hÖ  thèng  ®Þnh møc, quy chÕ  chi tiªu néi bé  phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm ho¹t  ®éng vµ  trong  ph¹m vi nguån tµi chÝnh cña §µi, kÓ  c¶ viÖc x¸c  ®Þnh thu  nhËp cña ngêi lao ®éng trªn c¬ së c¸c quü tiÒn l¬ng, tiÒn  c«ng vµ  quü  nhuËn bót quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 4   QuyÕt ®Þnh nµy.  §i Ò u   6.  Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi §µi  TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ  c¸c c¬  quan liªn quan tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh chÕ ®é tù chñ tµi chÝnh  ®èi víi §µi TruyÒn  h×nh ViÖt nam giai   ®o¹n  tõ  n¨m  2005  ®Õn n¨m 2007 theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   7.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi víi  §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy  ®îc  ¸p dông trong n¨m ng©n s¸ch 2004.  §i Ò u   8.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè  87/2001/Q§­TTg                   ngµy 05 th¸ng 6 n¨m 2001  vÒ  thùc hiÖn thÝ   ®iÓm kho¸n thu, kho¸n chi tµi chÝnh  ®èi  víi ho¹t  ®éng cña §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ  QuyÕt  ®Þnh  sè  84/2003/Q§­TTg ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung QuyÕt ®Þnh sè 87/2001/ Q§­TTg. C¸c v¨n b¶n tríc  ®©y tr¸i víi QuyÕt  ®Þnh nµy  ®Òu  b∙i bá.   
  4. 4 § i Ò u   9.   Bé   trëng   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   trëng   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, Tæng gi¸m ®èc §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam vµ  Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2