intTypePromotion=1

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
8
download

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố lãi suất tối đa áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 342/QĐ-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M   T N N VI Sè 342 /Q§­N H 1 7  N G µ Y  04 T H¸ N G  12 N¨ M   1995 C « N G  B è  L∙I U Ê T  T è I  S   ®A  ¸P D ô N G   R O N G  H Ö  T H è N G  Q U ü  T Ý N   ô N G  N H © N  D © N T D THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     cø  l Ng h Nh n     ban  µnh  h theo  Önh  l sè 37/LCT­ H§NN8   µy  th¸ng 05  ng 24    n¨m  1990  ña  ñ   Þch  éi ®ång  µ   c Ch t H  Nh níc. ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 390/TTg  µy  th¸ng07  ng 27    n¨m  1993  ña  ñ ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  iÓnkhai®Ò     Ý  iÓ m   µnh  Ëp h Ö   èng  ü   Ýn  ông    ph tr     ¸n th ® th l   th Qu t d Nh ©n  ©n. d ­C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 155/Q§­ NH17  ña  èng  c  ©n  µng  µ   c Th ®è Ng h Nh nícban  µnh    h quy  Õ   chøc  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n. ch tæ  ho   c Qu t d Nh d ­ Theo    Þ   ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V qu¶n  ýc¸c tæ  l     chøc  Ýn  ông  ©n   td nh d©n. QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1: Nay c«ng  è  b møc     Êt cho  l∙ su   i vay cao  Êt  i  íithµnh    ü   Ýn  nh ®è v   viªnQu t dông  ©n  ©n  ¬  ë  µ2,5%  Nh d c s l  /th¸ng. §i Ò u 2: a. Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë    møc    tr     td nh d c s c¨n cø  l∙i suÊt c«ng  è  ¹ ®iÒu  quyÕt  nh  µy      b ti   1  ®Þ n ®Ó quy  nh  ®Þ møc    Êt cho    l∙su   i vay vµ  huy  ng  èn  ô  Ó    ông  ®é v c th ¸p d trong®Þa  µn  ¹t®éng  ña  ×nh.   b ho   cm b. Gi¸m  c        ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Ng h Nh n     ph c tr¸ch   nhiÖ m   chØ  o,kiÓm      ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ùc hiÖn  ng  n   ®¹   trac¸c Qu t d Nh d th   ®ó ®¾ chÝnh  s¸ch l∙suÊttÝn  ông  µ     i  d v møc    Êtcao  Êt. l∙su   i nh §i Ò u    3: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  th¸ng01  ®Þ n c hi l     h k t  01    n¨m  1996.  C¸c  quy  nh  ®Þ kh¸ctr¸víi    i Quy Õt  nh  µy  u   ®Þ n ®Ò kh«ng  ã  Öu  ùc. c hi l §i Ò u    4: Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V qu¶n  ý c¸c    l  Tæ chøc  Ýn  t dông  ©n  ©n,  ñ  ëng    n  Þ   ã  ªnquan    ©n   µng  µ   íc nh d Th tr c¸c ®¬ v c li   ë Ng h Nh n  
  2. 2 Trung  ng, Gi¸m  c    ¬  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è, Chñ  Ng h Nh n     ph   tÞch  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ®è Qu t d nh d Trung ­ ¬ng,Gi¸m  c  ü   Ýn  ông  ©n  ©n    ®è Qu t d nh d khu  ùc  µ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  v v Qu t d nh d cë  ë  ã  s c tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2