intTypePromotion=1

Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
2
download

Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  u   Ö n  sè 74/2001/Q§­T C B §   g µy  12  ë B ®i n th¸ng 02 n¨ m  2001  Ò  ba n   µ n h  cíc k Õt nèi Internet trùc tiÕp ¸p  ô n g  v h   d ch o  kh u   n g   g hi Ö p   c« n p h Ç n  m Ò m  tËp trung T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  tr bu ®i Ön C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh 12/CP ngµy 11/03/1996 cña ChÝnh  phñ    vÒ chøc  n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  m¸y  tæ  bé  cña Tæng  côc Bu  ®iÖn; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 109/1997/N§­   CP ngµy 12/11/1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  chÝnh  ViÔn  Bu  vµ  Th«ng; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  21/CP  ngµy  5/03/1997  cña  ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh Quy chÕ  t¹m      thêivÒ qu¶n    lý,thiÕtlËp,sö      dông  m¹ng Internetë    ViÖt  Nam; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­TTg ngµy 26/05/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  128/2000/Q§­ sè  TTg ngµy 20/11/2000 cña Thñ  ­ t íng ChÝnh  phñ    vÒ mét  chÝnh  sè  s¸ch  biÖn  vµ  ph¸p khuyÕn khÝch  ®Çu     t ph¸ttr     iÓnc«ng  nghiÖp  phÇn  m; mÒ C¨n  Th«ng   cø  t03/1999/TT­TCB§  ngµy 11/05/1999 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc Buu  ®iÖn  híng dÉn  thi hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 109/CP  ngµy  12/11/1997 cña ChÝnh  phñ    chÝnh, ViÔn  vÒ Bu    th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  sè  99/1998/Q§­TTg ngµy  26/5/1998 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  qu¶n      vÒ  lýgi¸vµ  cícBu    chÝnh  viÔn th«ng; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  Kinh  kÕ  Vô  tÕ  ho¹ch: Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Ban  hµnh  t¹m    thêicuéc kÕt      nèi truy nhËp lnternetcña      c¸c Khu c«ng nghiÖp phÇn  Ò m   trungkÕt      m tËp    nèivíiNhµ  cung cÊp  dÞch  kÕt  vô  nèitruynhËp      lnternet(IAP)nh      sau: 1.C íccµi® Æt:        2.275.500 ®/cæng    (Thu  mét  lÇn). 2.C ícthuªcæng:       ­64    Kbps:13.050.000 ®ång/th¸ng     ­128    Kbps:20.358.000 ®ång/th¸ng     ­192    Kbps:27.013.000 ®ång/th¸ng     ­256    Kbps:33.669.000 ®ång/th¸ng     ­384    Kbps:44.892.000 ®ång/th¸ng    
  2. 2 ­512    Kbps:56.506.000 ®ång/th¸ng     ­768    Kbps   :79.213.000 ®ång/th¸ng   ­1.024    Kbps:96.048.000 ®ång/th¸ng     ­2.048    Kbps  (2M):156.600.000 ®ång/th¸ng     C¸c  møc    trªncha  bao  gåm   thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. §iÒu    cø  2: C¨n  møc    ®Þnh  i cícquy  t¹ §iÒu      1,Khu  c«ng nghiÖp  phÇn  mÒ m  tËp trung quy    ®Þnh  møc      cíctruynhËp  lnternet¸p dông      cho    c¸c doanh  nghiÖp  (®èi t    îng)phÇn  Ò m   m trong khu c«ng nghiÖp  dông    së    sö  trªnc¬  bï ®¾p   chiphÝ  ®ñ    (kh«ng  lînhuËn). cã   i §iÒu 3:    Chi phÝ  l¾p  Æt   êng  ® ® truyÒn dÉn    tõ Nhµ cung cÊp dÞch  vô kÕt      nèi truy nhËp  lnternet(IAP) ®Õn       Khu c«ng nghiÖp phÇn  m   mÒ tËp  trungdo    tháa thuËn    së      haibªn    trªnc¬  gi¸thµnh. §iÒu 4:  íc thuªkªnh  C     truyÒn dÉn        néih¹ttõ Nhµ cung cÊp dÞch vô  kÕt      nèitruynhËp  lnternet(IAP)®Õn       Khu  c«ng nghiÖp phÇn  m   mÒ tËp  trung  do    hai bªn tháa thuËn    së    trªnc¬  gi¸thµnh nhng kh«ng    vîtqu¸ 50%  møc     cíc thuªkªnh    truyÒn dÉn      néih¹thiÖn hµnh. §iÒu 5: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn  hÕt  30/6/2001. §iÒu    6: C¸c «ng  (bµ)Ch¸nh    V¨n phßng, Thñ  ëng      tr c¸c ®¬n  chøc  vÞ  n¨ng  c¸c ®¬n   trùc thuéc  vµ    vÞ    Tæng  côc  ®iÖn,  Bu  Tæng  Gi¸m  ®èc Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn  th«ng ViÖt Nam,  Gi¸m ®èc  c¸c Khu  c«ng nghiÖp  phÇn  Ò m   m tËp trung vµ      c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2