intTypePromotion=1

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
86
lượt xem
4
download

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 987/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 987/2004/Q§­NHNN  n g µ y   0 5   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   t µ i  c h Ý n h   ® è i   v í i   ® ¬ n   v Þ   s ù   n g h i Ö p   c ã   t h u   t h u é c   N g © n   h µ n g   N h µ  níc   Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   52/2003/N§­CP   ngµy   19/5/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  100/1998/N§­CP ngµy 10/12/1998   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chÕ ®é tµi chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt nam; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy   16/1/2002   cña ChÝnh phñ  ban hµnh chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông cho  ®¬n   vÞ sù nghiÖp cã thu; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc Ng©n hµng  Nhµ  níc. §èi tîng ¸p dông Quy chÕ  bao gåm: Thêi b¸o ng©n  hµng, T¹p chÝ ng©n hµng vµ Trung t©m th«ng tin tÝn dông. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh kÓ  tõ  ngµy 1/1/2005. C¸c quy  ®Þnh tríc  ®©y tr¸i víi QuyÕt  ®Þnh  nµy hÕt hiÖu lùc thi hµnh. §i Ò u   3.  Ch¸nh v¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Vô trëng Vô Tæng kiÓm so¸t vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ  sù   nghiÖp   cã   thu   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q uy ch Õ   Tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu  thuéc Ng©n hµng nhµ níc (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 987/2004/Q§­NHNN ngµy   05/8/2004) Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   C¸c   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c¸c  ®¬n vÞ) thùc hiÖn  c¸c   nhiÖm   vô   sù   nghiÖp   phôc   vô   ho¹t   ®éng   tiÒn   tÖ,   tÝn  dông vµ  ng©n hµng  theo  quy chÕ  ho¹t  ®éng cña Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc. Ngoµi nhiÖm vô  sù  nghiÖp, c¸c  ®¬n vÞ  ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng cung øng dÞch vô   nhng kh«ng  lµm ¶nh hëng  ®Õn viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô  sù  nghiÖp  ®îc  giao vµ ph¶i tu©n thñ theo ®óng ph¸p luËt cña Nhµ níc.  §i Ò u   2.  C¸c  ®¬n vÞ  cã  b¶ng c©n  ®èi tµi kho¶n,  ®îc  sö dông mét sè tµi kho¶n trong HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n  Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  ph¶n ¸nh c¸c mÆt ho¹t  ®éng cña  ®¬n  vÞ, thùc hiÖn  theo  chÕ   ®é  kÕ  to¸n,  tµi chÝnh Ng©n  hµng  Nhµ  níc. C¸c  ®¬n vÞ   ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc giao qu¶n lý  mét   sè   tµi   s¶n   vµ   kinh   phÝ   cÇn   thiÕt   ®Ó   ho¹t   ®éng,   cã  tr¸ch   nhiÖm   sö   dông   tµi   s¶n   vµ   kinh   phÝ   hîp   lý,   tiÕt  kiÖm, hiÖu qu¶ vµ ®óng môc ®Ých.  §i Ò u   3.  C¸c ®¬n vÞ ®îc chñ ®éng s¾p xÕp tæ chøc vµ  biªn chÕ ®îc giao phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n  vÞ, thùc hiÖn ký  kÕt c¸c lo¹i hîp  ®ång lao  ®éng trªn c¬  së   yªu   cÇu   c«ng   viÖc   vµ   kh¶   n¨ng   tµi   chÝnh   cña   ®¬n   vÞ  m×nh. 
  3. 3 Ch¬ng II  quy ®Þnh cô thÓ I. Nguån tµi chÝnh cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu  §i Ò u   4.   Nguån   tµi   chÝnh   cña   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã  thu gåm: 1. Nguån kinh phÝ do Ng©n hµng Nhµ níc cÊp: a.  Vèn mua  s¾m trang  thiÕt  bÞ  phôc  vô  ho¹t   ®éng  sù  nghiÖp thùc hiÖn theo kÕ  ho¹ch hµng n¨m do Thèng  ®èc phª  duyÖt. ViÖc mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh hay söa ch÷a lín tµi  s¶n cè ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc  vµ cña Ng©n hµng Nhµ níc.  b. Kinh phÝ   ®Ó  bæ sung chi ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ  trªn  c¬ së kho¸n sè chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu vµ c¸c kho¶n  chi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 4 vµ  kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu   5   cña   Quy   chÕ   nµy.   PhÇn   kinh   phÝ   nµy   ®îc   cÊp   æn   ®Þnh  trong 3 n¨m, trêng hîp khi ®¬n vÞ cã biÕn ®éng trong ho¹t  ®éng hoÆc cã  thay  ®æi vÒ  c¬  chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ  níc  th×    hµng n¨m cã  thÓ   ®îc t¨ng hoÆc gi¶m theo mét tû  lÖ  nhÊt ®Þnh. Tû lÖ nµy do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së  chÕ   ®é  vµ  kÕ  ho¹ch thu chi tµi chÝnh cña   Ng©n hµng Nhµ níc hµng n¨m. c.   Kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   ®ét   xuÊt   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc giao. 2. Nguån thu cña ®¬n vÞ: a. Thu vÒ tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp: Trªn c¬ së nhiÖm vô  sù nghiÖp ®îc giao,  c¸c ®¬n vÞ quy ®Þnh cô thÓ, chi tiÕt   tõng kho¶n thu trong Quy chÕ tµi chÝnh cña ®¬n vÞ m×nh. b. C¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c: Thu vÒ  thanh lý  c«ng  cô  lao  ®éng, vËt rÎ  tiÒn mau háng sau khi  ®∙ trõ  chi phÝ   thanh  lý  (nÕu  cã),  thu tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp  ®ång,  thu  thõa quü, quµ tÆng, biÕu (nÕu cã)... c.  Thu tõ  ho¹t   ®éng  cung  øng dÞch  vô  kh¸c.  Møc  thu  cho c¸c ho¹t ®éng nµy do thñ trëng ®¬n vÞ quyÕt ®Þnh theo  nguyªn t¾c b¶o ®¶m bï ®¾p chi phÝ vµ cã tÝch luü.  II. Néi dung chi cña ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu: §i Ò u  5.  Néi dung chi cña c¸c ®¬n vÞ gåm: 1. C¸c kho¶n chi kh«ng thêng xuyªn:
  4. 4 a. Chi  ®Çu t  ph¸t triÓn: Lµ  kho¶n chi mua s¾m trang  thiÕt bÞ  phôc vô  ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ. §©y lµ  kho¶n chi  kh«ng thêng xuyªn ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña  ®¬n vÞ. Hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  lËp kÕ  ho¹ch vÒ  nhu cÇu mua   s¾m tµi s¶n cè ®Þnh tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc xem  xÐt, quyÕt ®Þnh.  b. Chi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®ét xuÊt do Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc giao. 2. Chi ho¹t ®éng thêng xuyªn theo chøc n¨ng, nhiÖm vô  ®îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc giao. a. Chi ho¹t  ®éng nghiÖp vô  chuyªn m«n: Lµ  c¸c kho¶n   chi trùc tiÕp  ®Ó  phôc vô  ho¹t  ®éng sù  nghiÖp cña  ®¬n vÞ.  Thñ trëng ®¬n vÞ quy ®Þnh chi tiÕt néi dung c¸c kho¶n chi  nµy trªn c¬  së  yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô  chuyªn m«n cña  ®¬n vÞ ®îc Thèng ®èc giao. b.   Chi   cho   ngêi   lao   ®éng,   gåm:   Chi   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  c«ng, phô  cÊp l¬ng, chi ¨n tra, chi trang phôc giao dÞch  vµ  b¶o hé  lao  ®éng, chi phô  cÊp  ®éc h¹i, c¸c kho¶n chi  ®ãng gãp theo l¬ng, chi c«ng t¸c x∙ héi, chi hç  trî  ho¹t  ®éng cña c¸c  ®oµn  thÓ,  chi trî  cÊp khã  kh¨n, th«i  viÖc  theo chÕ ®é. c. Chi cho ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô: Lµ c¸c kho¶n  chi cho c«ng t¸c qu¶n lý  hµnh chÝnh vµ  c«ng vô  ph¸t sinh  thêng xuyªn phôc vô  ho¹t  ®éng cña  ®¬n vÞ. Kho¶n chi nµy  ®îc   tÝnh   theo   ®Þnh   møc   chi   qu¶n   lý   vµ   c«ng   vô   ®îc   ®îc  Thèng  ®èc phª duyÖt trªn c¬  së  sè  lao  ®éng  ®Þnh biªn cña  ®¬n vÞ. Néi  dung  chi ho¹t   ®éng  qu¶n lý   vµ  c«ng  vô  gåm:  Chi  vËt liÖu vµ  giÊy tê  in, chi bu phÝ,  ®iÖn tho¹i, chi vÒ  ®iÖn,   níc,   vÖ   sinh   c¬   quan,   chi   c«ng   t¸c   phÝ,   chi   ®µo  t¹o,   huÊn  luyÖn   nghiÖp   vô,   chi   phÝ   cho   thanh   tra,  kiÓm   tra, kiÓm to¸n, chi xuÊt b¶n tµi liÖu, tuyªn truyÒn qu¶ng   c¸o, chi héi nghÞ, tËp huÊn ng¾n ngµy, chi lÔ  t©n, kh¸nh  tiÕt vµ c¸c kho¶n chi ho¹t ®éng qu¶n lý vµ c«ng vô kh¸c. d.   Chi   vÒ   tµi   s¶n:   Gåm:   TrÝch   khÊu   hao   tµi   s¶n   cè  ®Þnh, chi B¶o dìng vµ  söa ch÷a tµi s¶n cè   ®Þnh, c«ng cô  lao ®éng, chi mua s¾m c«ng cô lao ®éng, chi thuª tµi s¶n.  ViÖc thuª tµi s¶n cña c¸c  ®¬n vÞ  ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. e.   C¸c   kho¶n   chi   kh¸c   (ngoµi   c¸c   néi   dung   chi   nãi  trªn). 3. Chi ho¹t ®éng cung øng dÞch vô:
  5. 5 Lµ  c¸c kho¶n chi phôc vô  cho ho¹t  ®éng cung øng dÞch  vô  ngoµi nhiÖm  vô  chuyªn  m«n cña  ®¬n vÞ. C¸c kho¶n  chi  nµy dùa trªn c¬  së  chøng tõ  hîp ph¸p, hîp lÖ  vµ  tu©n thñ   nguyªn t¾c thu cung øng dÞch vô  ph¶i bï   ®¾p  ®îc chi cung  øng dÞch vô vµ cã tÝch luü. III. Nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu §i Ò u   6.   Nguyªn t¾c giao kho¸n kinh phÝ: Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc giao kho¸n chØ tiªu chªnh lÖch thu chi   hµng n¨m cho tõng  ®¬n vÞ  theo nguyªn t¾c t¨ng thu, tiÕt  kiÖm chi, qu¶n lý chªnh lÖch thu chi.  1. ViÖc giao kho¸n cho n¨m ®Çu tiªn ph¶i ®¶m b¶o: a.   Chªnh   lÖch   thu   chi   cña   ®¬n   vÞ   bao   gåm   thu   ho¹t  ®éng sù  nghiÖp (®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 4) trõ  chi ho¹t  ®éng  nghiÖp vô  chuyªn m«n (®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 5) kh«ng thÊp  h¬n so víi n¨m liÒn kÒ  (®èi víi  ®¬n vÞ  cã  sè  chªnh lÖch  d¬ng), kh«ng cao h¬n so víi n¨m liÒn kÒ  (®èi víi  ®¬n vÞ  cã  sè  chªnh lÖch  ©m) vµ  phÊn  ®Êu t¨ng (gi¶m) dÇn qua c¸c  n¨m (trõ c¸c yÕu tè bÊt thêng do thay ®æi chÝnh s¸ch, chÕ  ®é cña Nhµ níc vµ cña Ng©n hµng Nhµ níc).  b. TiÒn l¬ng, thu nhËp cña ngêi lao  ®éng kh«ng thÊp  h¬n n¨m tríc khi thùc hiÖn kho¸n. 2.   ViÖc   giao   kho¸n   cho   c¸c   n¨m   sau   trªn   c¬   së   kÕ  ho¹ch do ®¬n vÞ lËp vµ ®îc Ng©n hµng Nhµ níc duyÖt. C¨n cø kÕ  ho¹ch  ®îc duyÖt, viÖc cÊp ph¸t kinh phÝ  sÏ  ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú vµo ®Çu mçi quý trong n¨m. §i Ò u   7.   Nguyªn t¾c qu¶n lý  vµ  h¹ch to¸n c¸c kho¶n   thu, chi: 1.   TÊt   c¶   c¸c   kho¶n   thu,   chi   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   ho¹t   ®éng   cña   ®¬n   vÞ   ph¶i   ®îc   h¹ch   to¸n   ®Çy   ®ñ,  chÝnh x¸c vµ kÞp thêi vµo sæ s¸ch kÕ to¸n theo chÕ ®é quy   ®Þnh. 2.   C¸c   ®¬n   vÞ   ph¶i   thùc   hiÖn   thu   ®ñ,   ®óng   chÕ   ®é,  kh«ng   ®Ó  thÊt  thu,  kh«ng tù   ý  miÔn  gi¶m c¸c kho¶n  thu.  Nghiªm cÊm viÖc  ®Ó  c¸c kho¶n thu ngoµi sæ s¸ch kÕ  to¸n,  gi÷  l¹i c¸c kho¶n thu  ®Ó  lËp quü  tr¸i phÐp díi mäi h×nh  thøc.
  6. 6 3. C¸c  ®¬n vÞ  ph¶i thùc hiÖn chi tiªu  ®óng chÕ   ®é  do  Nhµ níc vµ Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh. Mäi kho¶n chi ph¸t  sinh ph¶i c¨n cø trªn chøng tõ  hîp ph¸p, hîp lÖ. Nghiªm  cÊm viÖc ghi chi c¸c kho¶n cha thùc chi, ghi chi  ®Ó  lËp  quü  tr¸i phÐp. Kh«ng  ®îc phÐp ghi vµo chi phÝ  c¸c kho¶n  nªu   t¹i   kho¶n   8   §iÒu   8   QuyÕt   ®Þnh   sè   657/2003/Q§­NHNN  ngµy 25/6/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 4. C¸c  ®¬n vÞ   ®îc thùc hiÖn t¹m øng t¹i Së  giao dÞch  Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó t¹m thêi gi¶i quyÕt nhu cÇu chi tríc  m¾t trong khi c¸c kho¶n thu vµ kinh phÝ Ng©n hµng Nhµ níc  cÊp cha  ®ñ  bï  d¾p. C¸c kho¶n t¹m øng ph¶i  ®îc tÊt to¸n  ngay trong n¨m. 5.   Khi   ph¸t   sinh   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   ngoµi   nhiÖm   vô  chuyªn m«n  ®îc giao, thñ  trëng  ®¬n vÞ  ph¶i lËp kÕ  ho¹ch  vµ  dù  to¸n thu chi cô  thÓ  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc, sau khi  ®îc Thèng  ®èc phª duyÖt míi triÓn khai thùc   hiÖn.  §i Ò u   8.   Nguyªn   t¾c   qu¶n   lý,   h¹ch   to¸n   vµ   quyÕt   to¸n c¸c kho¶n chi mua s¾m, söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh. 1.  ViÖc thùc  hiÖn  mua s¾m,  söa  ch÷a lín  tµi s¶n  cè  ®Þnh trong  c¸c  ®¬n vÞ  ph¶i  thùc hiÖn theo  c¸c  quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ  níc vµ  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ   ®Çu t  vµ x©y dùng. 2. C¸c  ®¬n vÞ  cã  tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  vµ  sö  dông tèt  mäi lo¹i tµi s¶n  ®îc giao, më  sæ s¸ch theo dâi, ghi chÐp  chÝnh x¸c toµn bé  tµi s¶n vµ  t×nh h×nh biÕn  ®éng tµi s¶n  theo chÕ   ®é  kÕ  to¸n hiÖn hµnh, x©y dùng néi quy qu¶n lý  chÆt chÏ,  ®¶m b¶o viÖc sö  dông tµi s¶n ph¸t huy t¸c dông  vµ hiÖu qu¶. 3.   Khi   cã   nhu   cÇu   nhîng   b¸n,   thanh   lý   tµi   s¶n   cè  ®Þnh,  ®¬n vÞ  lËp hå  s¬  vµ  thùc hiÖn c¸c thñ  tôc theo quy   ®Þnh göi Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh)  ®Ó  xÐt duyÖt vµ thùc hiÖn sau khi cã th«ng b¸o ®îc duyÖt. Sè  tiÒn thu vÒ  nhîng b¸n, thanh lý  tµi s¶n cè   ®Þnh sau khi  trõ   c¸c   kho¶n   chi   phÝ   vÒ   thanh   lý,   nhîng   b¸n   (nÕu   cã)  ph¶i nép vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh)  theo chÕ ®é quy ®Þnh. §i Ò u  9.  TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng: 1. C¨n cø vµo kÕt qu¶ tµi chÝnh trong n¨m ®Ó x¸c ®Þnh  quü  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña  ®¬n vÞ  trong thêi gian tríc  m¾t nh sau:
  7. 7 ­  §èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp tù   ®¶m b¶o chi phÝ: HÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸ 2 lÇn  so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. ­ §èi víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp b¶o  ®¶m mét phÇn chi phÝ:  HÖ  sè   ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l¬ng tèi thiÓu kh«ng qu¸  1,5 lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ  níc quy  ®Þnh. Trong ph¹m vi tæng quü  tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng  ®îc x¸c  ®Þnh theo møc trªn, sau khi thèng nhÊt víi tæ chøc c«ng  ®oµn   vµ   ®îc   c«ng   khai   trong   ®¬n   vÞ,   Thñ   trëng   ®¬n   vÞ  quyÕt ®Þnh viÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho ngêi lao  ®éng theo chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. 2.  Trêng  hîp  ®¬n  vÞ  sù  nghiÖp   cã  thu hoµn  thµnh  vµ  hoµn thµnh vît møc kÕ  ho¹ch giao kho¸n  ®Ò  ra, Thèng  ®èc  Ng©n hµng Nhµ  níc sÏ  xem xÐt  ®Ó  bæ sung hÖ  sè   ®iÒu chØnh   t¨ng thªm b»ng møc tèi ®a quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 10/2002/ N§­CP  ngµy   16/1/2002   cña   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   ChÕ   ®é   tµi   chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. 3. Khi Nhµ  níc  ®iÒu chØnh c¸c quy  ®Þnh vÒ  tiÒn l¬ng,  n©ng   møc   l¬ng   tèi   thiÓu,   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   tù   c©n   ®èi  trang tr¶i c¸c kho¶n chi t¨ng thªm theo chÝnh s¸ch, chÕ  ®é  míi. Cuèi n¨m tµi chÝnh, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  sÏ ®iÒu chØnh l¹i quü tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ®¬n vÞ cho  phï hîp. §i Ò u  10.  TrÝch lËp c¸c quü: Hµng   n¨m,   sau   khi   trang   tr¶i   toµn   bé   chi   phÝ   ho¹t  ®éng vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  nghÜa vô  víi Ng©n s¸ch Nhµ  níc,  nÕu cã sè chªnh lÖch phÇn thu lín h¬n phÇn chi th× ®¬n vÞ   ®îc trÝch lËp c¸c quü: Quü dù phßng æn ®Þnh thu nhËp, Quü  khen   thëng,   phóc   lîi   vµ   Quü   ph¸t   triÓn   ho¹t   ®éng   sù  nghiÖp. Møc trÝch lËp c¸c quü  do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh. ViÖc sö  dông c¸c quü  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   NghÞ   ®Þnh   sè   10/2002/N§­CP   ngµy  16/1/2002 cña ChÝnh phñ ban hµnh ChÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi   ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. IV. Tæ chøc h¹ch to¸n vµ LËp b¸o c¸o tµi chÝnh §i Ò u   11.  C¸c  ®¬n vÞ  sö  dông tµi kho¶n 3639 ­ “C¸c  kho¶n   kh¸c   ph¶i   thu”   vµ   tµi   kho¶n   468   “C¸c   kho¶n   chê   thanh   to¸n   kh¸c”   trong   B¶ng   c©n   ®èi   tµi   kho¶n   kÕ   to¸n  Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®Ó   theo   dâi   vµ   ph¶n   ¸nh   toµn   bé   c¸c  kho¶n thu, chi hîp ph¸p, hîp lÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   ho¹t ®éng. 
  8. 8 C¸c   kho¶n   thu   h¹ch   to¸n   vµo   bªn   cã   tµi   kho¶n   3639,  c¸c kho¶n  chi  h¹ch  to¸n vµo bªn nî  tµi kho¶n 468.  Cuèi  n¨m, tuú  theo  tÝnh  chÊt cña tõng tµi kho¶n,  c¸c  ®¬n vÞ  kÕt chuyÓn c¸c kho¶n thu hoÆc c¸c kho¶n chi vµo mét trong   2 tµi kho¶n ®Ó chØ cßn sè d trªn mét tµi kho¶n. C¸c   ®¬n   vÞ   më   tiÓu   kho¶n   chi   tiÕt   ®Ó   theo   dâi   c¸c  kho¶n   thu,   chi   theo   néi   dung,   tÝnh   chÊt   cña   mçi   kho¶n  thu, chi. §èi víi  ®¬n vÞ  cã  sè  chªnh lÖch thu lín h¬n chi, sau  khi  ®îc duyÖt quyÕt to¸n vµo quý  I n¨m sau,  ®¬n vÞ  kÕt  chuyÓn phÇn chªnh lÖch cßn l¹i vµo thu nhËp cña Ng©n hµng   Nhµ  níc (tµi kho¶n 796 ­ Thu vÒ  ho¹t  ®éng cña c¸c  ®¬n vÞ   sù nghiÖp).   §i Ò u   12.   C¸c  ®¬n vÞ   ®îc sö  dông tµi kho¶n  467 ­  Kinh phÝ  sù  nghiÖp trong HÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n Ng©n  hµng Nhµ  níc  ®Ó  ph¶n ¸nh nguån kinh phÝ  do Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp  ®Ó  chi ho¹t  ®éng  thêng  xuyªn.  KÕt thóc  n¨m  tµi  chÝnh,   c¸c   kho¶n   kinh   phÝ   cha   sö   dông   hÕt   ®¬n   vÞ   ®îc  chuyÓn sang n¨m sau ®Ó ho¹t ®éng §i Ò u   13.   C¸c  ®¬n vÞ   ®îc më  tµi kho¶n 591 ­ Thanh  to¸n kh¸c gi÷a c¸c  ®¬n vÞ  Ng©n hµng Nhµ  níc t¹i Së  giao  dÞch ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n giao dÞch trong thanh to¸n vµ   t¹i Vô  KÕ  to¸n – Tµi chÝnh  ®Ó  tiÕp nhËn kinh phÝ  mua s¾m   tµi s¶n cè ®Þnh. §i Ò u   14.  Vµo th¸ng 9 hµng n¨m, c¸c  ®¬n vÞ  lËp c¸c  kÕ  ho¹ch tµi chÝnh n¨m sau cña  ®¬n vÞ  m×nh göi Ng©n hµng  Nhµ  níc (Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh) tríc 10/9  ®Ó  cã  c¬  së  xÐt duyÖt vµ th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. KÕ ho¹ch  tµi chÝnh n¨m cña c¸c ®¬n vÞ gåm: ­   KÕ   ho¹ch   thu   nhËp,   chi   phÝ   (kÌm   thuyÕt   minh   chi  tiÕt); ­ KÕ  ho¹ch mua s¾m tµi s¶n cè   ®Þnh vµ  ph¬ng tiÖn tin  häc; ­ KÕ ho¹ch söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh; Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  KÕ ho¹ch thu nhËp chi phÝ,   c¸c ®¬n vÞ ®îc ®iÒu chØnh dù to¸n gi÷a néi dung c¸c kho¶n  chi ho¹t ®éng thêng xuyªn nhng ph¶i ®¶m b¶o sè chªnh lÖch  thu chi tèi ®a kh«ng cao (thÊp) h¬n sè ®∙ ®îc giao.   §i Ò u   15.  C¸c b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ  ho¹ch tµi chÝnh  vµ thêi h¹n göi b¸o c¸o cña c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn theo quy   ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc.
  9. 9 Ch¬ng III §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   16.  C¨n cø Quy chÕ  nµy, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm ban hµnh quy chÕ  thu chi néi bé  cña  ®¬n vÞ  m×nh  ®Ó  lµm c¬  së  cho viÖc tæ chøc triÓn khai   thùc hiÖn.  §i Ò u   17.   Vô   trëng   Vô   KÕ   to¸n   ­   Tµi   chÝnh   chÞu  tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Quy   chÕ  nµy  ®èi víi Thêi b¸o ng©n hµng, T¹p chÝ  ng©n hµng vµ  Trung t©m th«ng tin tÝn dông. §i Ò u   18.  Vô trëng Vô Tæng kiÓm so¸t cã tr¸ch nhiÖm  tæ chøc thùc hiÖn kiÓm to¸n néi bé   ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  sù   nghiÖp  theo Quy chÕ  kiÓm so¸t  néi  bé,  kiÓm  to¸n néi bé  Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   19.   ViÖc   bæ   sung,   söa   ®æi   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2