intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

443
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. Q uy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  Sè 02/2004/Q§­NHNN ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2005 VÒ viÖc   ban hµnh Quy chÕ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cña  tæ chøc tÝn dông ®Ó huy ®éng vèn trong níc thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12   th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu   cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam ngµy 17 th¸ng 6 n¨m   2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 12 th¸ng 12   n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   C¸c tæ chøc tÝn dông ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2004; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05 th¸ng 11   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy "Quy chÕ  ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cña tæ chøc tÝn dông ®Ó huy ®éng   vèn trong níc". §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh sè  1287/2002/Q§­NHNN ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2002 cña Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ph¸t hµnh giÊy  tê cã gi¸ cña tæ chøc tÝn dông ®Ó huy ®éng vèn trong níc. §i Ò u   3.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc; Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc   thuéc   trung  ¬ng;   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ,   Tæng  Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi   hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy ch Õ   ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ cña tæ chøc tÝn dông  ®Ó huy ®éng vèn trong níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 02/2004/Q§­NHNN  ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc) ch¬ng I Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông Quy  chÕ  nµy  quy  ®Þnh  viÖc  ph¸t  hµnh giÊy  tê  cã   gi¸  cña tæ chøc tÝn dông ®Ó huy ®éng vèn tõ c¸c tæ chøc vµ c¸  nh©n trªn ph¹m vi l∙nh thæ ViÖt Nam.  §i Ò u  2.  Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ 1. Tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ lµ  c¸c  tæ chøc tÝn dông  ®îc thµnh lËp, ho¹t  ®éng theo LuËt C¸c  tæ chøc tÝn dông vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña   LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông, vµ   ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy, bao gåm: ­ C¸c tæ chøc tÝn dông Nhµ níc. ­ C¸c tæ chøc tÝn dông cæ phÇn. ­ Quü TÝn dông nh©n d©n trung ¬ng. ­ C¸c tæ chøc tÝn dông liªn doanh. ­ C¸c tæ chøc tÝn dông 100% vèn níc ngoµi vµ  c¸c chi  nh¸nh   ng©n   hµng   níc   ngoµi   ®îc   phÐp   ho¹t   ®éng   t¹i   ViÖt  Nam. 2. Riªng C«ng ty cho thuª tµi chÝnh chØ ® îc ph¸t hµnh  giÊy tê cã gi¸ cã thêi h¹n trªn mét n¨m. §i Ò u  3.  Ngêi mua giÊy tê cã gi¸ Ngêi mua giÊy tê cã gi¸ gåm: ­ C¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam. ­ C¸c  tæ chøc,  c¸ nh©n  níc ngoµi   ®ang  sinh  sèng vµ  ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam.
 3. 3 § i Ò u  4.  Gi¶i thÝch tõ ng÷    Trong Quy chÕ  nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. GiÊy tê  cã  gi¸ lµ  chøng nhËn cña tæ chøc tÝn dông  ph¸t hµnh  ®Ó  huy  ®éng vèn trong  ®ã  x¸c nhËn nghÜa vô  tr¶  nî mét kho¶n tiÒn trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh, ®iÒu kiÖn   tr¶ l∙i vµ  c¸c  ®iÒu kho¶n cam kÕt kh¸c gi÷a tæ chøc tÝn  dông vµ ngêi mua. 2. GiÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n lµ  giÊy tê  cã  gi¸ cã  thêi  h¹n díi mét n¨m bao gåm kú phiÕu, chøng chØ tiÒn göi ng¾n  h¹n, tÝn phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. 3. GiÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n  lµ  giÊy tê  cã  gi¸ cã  thêi  h¹n tõ  mét n¨m trë  lªn kÓ  tõ  khi ph¸t hµnh  ®Õn khi hÕt  h¹n, bao gåm tr¸i  phiÕu,  chøng  chØ tiÒn göi dµi h¹n vµ  c¸c giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n kh¸c. 4. GiÊy tê cã gi¸ ghi danh lµ giÊy tê cã gi¸ ph¸t hµnh  theo h×nh thøc chøng chØ hoÆc ghi sæ cã  ghi tªn ngêi së  h÷u. 5. GiÊy tê cã gi¸ v« danh lµ giÊy tê cã  gi¸ ph¸t hµnh  theo h×nh thøc chøng chØ kh«ng ghi tªn ngêi së  h÷u. GiÊy  tê   cã   gi¸   v«   danh   thuéc   quyÒn   së   h÷u   cña   ngêi   n¾m   gi÷  giÊy tê cã gi¸. 6. MÖnh gi¸  lµ  sè  tiÒn gèc  ®îc in s½n hoÆc ghi trªn  giÊy tê  cã  gi¸ ph¸t hµnh theo  h×nh  thøc chøng  chØ  hoÆc  ghi trªn giÊy chøng nhËn quyÒn së  h÷u  ®èi víi giÊy tê  cã  gi¸ ph¸t hµnh theo h×nh thøc ghi sæ. 7. Tæng mÖnh gi¸ lµ tæng c¸c mÖnh gi¸ cña c¸c giÊy tê   cã  gi¸ do tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh trong mét n¨m hoÆc  trong mét ®ît ph¸t hµnh. 8. Thêi h¹n giÊy tê cã gi¸ lµ kho¶ng thêi gian tõ ngµy  tæ chøc tÝn dông nhËn nî   ®Õn hÕt ngµy cam kÕt thanh to¸n  toµn bé kho¶n nî. 9. Thêi h¹n ph¸t hµnh  lµ  kho¶ng thêi gian tõ  ngµy tæ  chøc tÝn dông b¾t ®Çu ph¸t hµnh ®Õn hÕt ngµy kÕt thóc cña  mét ®ît ph¸t hµnh. 10. L∙i suÊt cè   ®Þnh  lµ  l∙i suÊt kh«ng thay  ®æi  ®îc  ¸p dông trong suèt thêi h¹n cña giÊy tê cã gi¸.    11. L∙i suÊt cã   ®iÒu chØnh  ®Þnh kú  lµ  l∙i suÊt thay  ®æi ®Þnh kú theo thÞ trêng do tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn  víi ngêi mua khi ph¸t hµnh. 12. Tr¶ l∙i tríc lµ  viÖc b¸n giÊy tê  cã  gi¸ thÊp h¬n  mÖnh gi¸ vµ ngêi mua ®îc thanh to¸n sè tiÒn b»ng mÖnh gi¸  khi ®Õn h¹n. 3
 4. 4 13.   Tr¶   l∙i   mét   lÇn   khi   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n  lµ   viÖc  thanh to¸n tiÒn l∙i mét lÇn khi  ®Õn h¹n thanh to¸n cïng  víi tiÒn gèc (mÖnh gi¸). 14. Tr¶ l∙i theo  ®Þnh kú  lµ  viÖc tr¶ l∙i c¨n cø vµo   phiÕu tr¶ l∙i theo ®Þnh kú 6 th¸ng hoÆc 1 n¨m ®èi víi c¸c   giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n. §i Ò u  5.  H×nh thøc ph¸t hµnh 1.   Tæ   chøc   tÝn   dông   ph¸t   hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   theo  h×nh thøc  chøng  chØ ghi danh,  chøng  chØ v« danh vµ  ghi  sæ.  2. Trêng hîp ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ theo h×nh thøc   ghi sæ, tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh cÊp cho ngêi mua chøng  nhËn quyÒn së h÷u giÊy tê cã gi¸. §i Ò u  6.  H×nh thøc vµ c¸c yÕu tè cña giÊy tê cã gi¸  1. GiÊy tê  cã  gi¸ ph¸t hµnh díi h×nh thøc chøng chØ  ph¶i cã c¸c yÕu tè sau: ­ Tªn tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh. ­ Tªn gäi giÊy tê  cã  gi¸ (kú  phiÕu, tÝn phiÕu, chøng  chØ tiÒn göi ng¾n h¹n, chøng chØ tiÒn göi dµi h¹n, tr¸i  phiÕu...). ­ MÖnh gi¸. ­ Thêi h¹n. ­ Ngµy ph¸t hµnh. ­ Ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n. ­ L∙i suÊt; Ph¬ng thøc tr¶ l∙i; Thêi  ®iÓm,  ®Þa  ®iÓm  tr¶ l∙i. ­ Ph¬ng thøc hoµn tr¶. ­ §Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn gèc giÊy tê cã gi¸. ­ Ghi râ lµ giÊy tê cã gi¸ ghi danh hoÆc v« danh.  Trêng hîp lµ  giÊy tê  cã  gi¸ ghi danh ghi râ: tªn  tæ   chøc, sè  giÊy phÐp thµnh lËp hoÆc giÊy phÐp  ®¨ng ký  kinh  doanh,  ®Þa chØ cña tæ chøc mua giÊy tê  cã  gi¸ (nÕu ngêi  mua lµ  tæ chøc);  tªn,  sè  giÊy  chøng  minh nh©n  d©n,   ®Þa  chØ   cña   ngêi   mua   giÊy   tê   cã   gi¸   (nÕu   ngêi   mua   lµ   c¸  nh©n). ­ Ch÷  ký  cña Tæng Gi¸m  ®èc hay ngêi  ®îc uû  quyÒn vµ  c¸c ch÷ ký kh¸c do tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh ­ Ký hiÖu, sè sª­ri ph¸t hµnh. 4
 5. 5 ­   C¸c   ®iÒu   kiÖn,   ®iÒu   kho¶n   vÒ   chuyÓn   nhîng,   chiÕt  khÊu, cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ t¹i chÝnh tæ chøc tÝn dông  ph¸t hµnh; Xö  lý   ®èi víi c¸c trêng hîp rñi ro, c¸c trêng  hîp kh«ng ®îc thanh to¸n. 2. Ngoµi c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy, tæ  chøc tÝn dông ph¸t hµnh cã thÓ quy ®Þnh thªm c¸c néi dung  ghi chó, chØ dÉn kh¸c liªn quan ®Õn giÊy tê cã gi¸. 3.  §èi víi  giÊy tê   cã  gi¸ ph¸t  hµnh  theo  h×nh thøc  ghi sæ, c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ® îc  ghi   vµo   trong   giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   së   h÷u   giÊy   tê   cã  gi¸.  4. §èi víi trêng hîp giÊy tê cã gi¸ tr¶ l∙i theo ®Þnh  kú, phiÕu tr¶ l∙i kÌm theo giÊy tê cã gi¸ ph¶i cã c¸c chi   tiÕt liªn quan  ®Õn giÊy tê  cã  gi¸ (sè  sª ri, mÖnh gi¸),  l∙i suÊt, sè tiÒn ®îc lÜnh, kú h¹n lÜnh l∙i.  5. GiÊy tê  cã  gi¸ ph¸t hµnh theo h×nh thøc chøng chØ  ph¶i  ®îc thiÕt kÕ  vµ  in  Ên  ®Ó   ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng gi¶   cao. §i Ò u  7.  §ång tiÒn ph¸t hµnh vµ thanh to¸n  1.  GiÊy tê   cã  gi¸  ®îc ph¸t  hµnh  b»ng  ®ång  ViÖt  Nam  hoÆc ngo¹i tÖ. 2. ViÖc ph¸t hµnh, thanh to¸n vµ chuyÓn nhîng giÊy tê  cã  gi¸ b»ng ngo¹i tÖ  ph¶i tu©n theo c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n  lý ngo¹i hèi cña níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §i Ò u  8.  Ph¬ng thøc ph¸t hµnh C¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ theo c¸c ph¬ng thøc:  1. Trùc tiÕp ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. 2. Ph¸t hµnh qua tæ chøc tÝn dông lµm  ®¹i lý  hoÆc uû  th¸c ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. §i Ò u  9.  Thêi h¹n ph¸t hµnh Thêi h¹n ph¸t hµnh cña mét ®ît ph¸t hµnh kh«ng qu¸ 60   ngµy, bao gåm c¶ nh÷ng ngµy nghØ, ngµy nghØ lÔ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ chøc tÝn dông chØ ®îc ph¸t hµnh v­ ît thêi h¹n trªn khi ®îc sù chÊp thuËn cña Thèng ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc. 5
 6. 6 § i Ò u  10.  L∙i suÊt L∙i   suÊt   giÊy   tê   cã   gi¸     do   tæ   chøc   tÝn   dông   ph¸t  hµnh   quy   ®Þnh   phï   hîp   víi   l∙i   suÊt   thÞ   trêng,   ®¶m   b¶o  hiÖu qu¶ kinh doanh vµ  an toµn ho¹t  ®éng cho tæ chøc tÝn  dông. §i Ò u   11.   Thñ  tôc ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n giÊy tê  cã gi¸ Thñ  tôc ph¸t hµnh vµ  thanh to¸n giÊy tê  cã  gi¸ do tæ  chøc tÝn dông quy ®Þnh phï hîp víi ®Æc ®iÓm, m« h×nh qu¶n  lý  cña tæ chøc tÝn dông  ®¶m b¶o viÖc ph¸t hµnh vµ  thanh  to¸n giÊy tê cã gi¸ ®îc chÝnh x¸c vµ an toµn. §i Ò u  12.  Thanh to¸n gèc vµ l∙i  1. Tæ chøc tÝn dông thanh to¸n tiÒn gèc cho ngêi mua  giÊy tê cã gi¸ khi giÊy tê cã gi¸ ®Õn h¹n thanh to¸n.  2. Tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn tr¶ l∙i theo l∙i suÊt  cè ®Þnh, l∙i suÊt cã ®iÒu chØnh ®Þnh kú. 3. Tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn tr¶ l∙i theo ph ¬ng thøc  tr¶   l∙i   tríc,   hoÆc   tr¶   l∙i   mét   lÇn   khi   ®Õn   h¹n   thanh  to¸n, hoÆc tr¶ l∙i theo ®Þnh kú. §i Ò u   13.   ChuyÓn nhîng giÊy tê cã gi¸, xö lý tranh  chÊp vµ xö lý c¸c trêng hîp rñi ro kh¸c 1. GiÊy tê  cã  gi¸  ®îc chuyÓn nhîng quyÒn së  h÷u díi  c¸c h×nh thøc  mua,  b¸n, cho, tÆng,  trao  ®æi vµ  thõa kÕ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2. Thñ  tôc chuyÓn nhîng quyÒn së  h÷u giÊy tê  cã  gi¸,  xö  lý  c¸c trêng hîp  rñi ro (nhµu n¸t, r¸ch, mÊt giÊy tê   cã  gi¸ vµ  c¸c trêng hîp rñi ro kh¸c) do tæ chøc tÝn dông   quy  ®Þnh phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, phï  hîp víi  ®Æc  ®iÓm,  ®iÒu kiÖn kinh doanh cña m×nh vµ   ®¶m b¶o quyÒn  lîi hîp ph¸p cña ngêi mua giÊy tê cã gi¸. 3. ViÖc xö lý c¸c tranh chÊp liªn quan ®Õn giÊy tê cã  gi¸  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh cña  níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. §i Ò u   14.   CÇm cè, chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu giÊy  tê cã gi¸ 1. GiÊy tê  cã  gi¸  ®îc sö  dông lµm tµi s¶n cÇm cè  t¹i  c¸c tæ chøc tÝn dông theo c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o ®¶m tiÒn vay nÕu tæ chøc tÝn dông ®ã chÊp thuËn. 6
 7. 7 2. GiÊy tê cã gi¸ ®îc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu theo  quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh   cña   ph¸p   luËt   vÒ   chiÕt   khÊu   vµ   t¸i  chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸. §i Ò u   15.   B¶o qu¶n, giao nhËn, vËn chuyÓn giÊy tê  cã gi¸  ViÖc b¶o qu¶n, giao nhËn, vËn chuyÓn giÊy tê  cã  gi¸   cña tæ chøc tÝn dông thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  cña ChÝnh phñ vµ cña Ng©n hµng Nhµ níc.  ch¬ng II ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n §i Ò u  16.  MÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n MÖnh gi¸ cña giÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n  ®îc in s½n hoÆc  theo tho¶  thuËn  cña tæ chøc tÝn dông ph¸t  hµnh   ®èi víi  ngêi mua. §i Ò u   17.   §iÒu kiÖn ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ ng¾n  h¹n Tæ  chøc tÝn  dông  ®îc  ph¸t hµnh  giÊy  tê  cã  gi¸  ng¾n  h¹n khi tu©n thñ   ®Çy  ®ñ  c¸c h¹n chÕ   ®Ó   ®¶m b¶o an toµn  trong  ho¹t   ®éng theo quy  ®Þnh  cña  LuËt  C¸c tæ chøc  tÝn  dông, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ  chøc tÝn dông vµ híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u  18.  Tæ chøc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n   1. Tæ chøc tÝn dông chñ   ®éng tæ chøc c¸c  ®ît ph¸t  hµnh giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n trong n¨m. 2.  Tríc  thêi  ®iÓm  ph¸t  hµnh  tõng  ®ît   Ýt nhÊt  lµ  20  ngµy lµm viÖc, tæ chøc tÝn dông ph¶i göi Th«ng b¸o ph¸t  hµnh cña ®ît ph¸t hµnh dù kiÕn vÒ Ng©n hµng Nhµ níc.  Th«ng b¸o ph¸t hµnh bao gåm c¸c néi dung sau: ­ Tªn tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh. ­ Tªn gäi giÊy tê  cã  gi¸ (kú  phiÕu, tÝn phiÕu, chøng  chØ tiÒn göi ng¾n h¹n...). ­ Tæng mÖnh gi¸ cña ®ît ph¸t hµnh. ­ Thêi h¹n giÊy tê cã gi¸; H×nh thøc ph¸t hµnh. ­ Ngµy ph¸t hµnh. 7
 8. 8 ­ Ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n. ­ L∙i suÊt; Ph¬ng thøc tr¶ l∙i; Thêi  ®iÓm,  ®Þa  ®iÓm  tr¶ l∙i. ­ Ph¬ng thøc hoµn tr¶. ­ §Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn gèc giÊy tê cã gi¸. ­ KÕt qu¶ ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n cña c¸c  ®ît ph¸t hµnh tríc trong n¨m tµi chÝnh (nÕu cã) ­ C¸c  néi dung  th«ng  b¸o  kh¸c cña  tæ chøc  tÝn dông  ph¸t hµnh. ch¬ng III ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n §i Ò u  19.  MÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n 1. MÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt  Nam ph¸t hµnh theo h×nh thøc chøng chØ tèi thiÓu lµ  mét  triÖu ®ång vµ tèi ®a lµ mét tû ®ång. C¸c mÖnh gi¸ lín h¬n   mÖnh gi¸ tèi thiÓu ph¶i lµ béi sè cña mÖnh gi¸ tèi thiÓu. 2. MÖnh gi¸ cña giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ  ph¸t hµnh theo h×nh thøc chøng chØ tèi thiÓu lµ  mét tr¨m  ®« la Mü hoÆc ngo¹i tÖ kh¸c t¬ng ®¬ng, tèi ®a lµ mét tr¨m  ngh×n ®« la Mü hoÆc ngo¹i tÖ kh¸c t¬ng ®¬ng. C¸c mÖnh gi¸  lín h¬n mÖnh gi¸ tèi thiÓu ph¶i lµ  béi sè  cña mÖnh gi¸  tèi thiÓu. 3. MÖnh gi¸ cña giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n lµ  tr¸i phiÕu  ph¸t hµnh theo h×nh thøc chøng chØ  ®îc in s½n trªn giÊy  tê cã gi¸. 4. MÖnh gi¸ cña giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n lµ  chøng chØ  tiÒn göi dµi h¹n ph¸t hµnh theo h×nh thøc chøng chØ  ®îc  in   s½n   hoÆc   theo   tho¶   thuËn   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ph¸t  hµnh víi ngêi mua. 5. MÖnh gi¸ cña giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n ph¸t hµnh theo  h×nh thøc ghi sæ do tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh tho¶ thuËn  víi ngêi mua. §i Ò u   20.  Ngµy ph¸t hµnh vµ ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n   cña giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n lµ tr¸i phiÕu GiÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n lµ  tr¸i phiÕu ph¸t hµnh cïng  mét  ®ît  ®îc ghi cïng ngµy ph¸t hµnh vµ  cïng ngµy  ®Õn h¹n  thanh to¸n. 8
 9. 9 § i Ò u   21.   §iÒu   kiÖn   ph¸t   hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   dµi  h¹n Tæ chøc tÝn dông ®îc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n  khi ®¸p øng ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn sau:  1. Tu©n thñ c¸c h¹n chÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t  ®éng theo  quy   ®Þnh  cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông,  LuËt  söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn  dông vµ híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh theo ®¸nh gi¸ cña   Thanh tra Ng©n hµng. §i Ò u   22.    Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸  dµi h¹n Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n cña  n¨m tµi chÝnh gåm: 1. §Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n cña n¨m  tµi chÝnh. 2. Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n cña n¨m  tµi chÝnh, trong  ®ã  nªu râ  môc  ®Ých ph¸t hµnh, ph¬ng ¸n  sö   dông,   sè   lÇn   dù   kiÕn   ph¸t   hµnh,   tæng   mÖnh   gi¸   ph¸t  hµnh, mÖnh gi¸, tªn gäi cña giÊy tê cã gi¸, thêi h¹n, l∙i  suÊt, ph¹m vi ph¸t hµnh, c¸ch thøc,  ®Þa  ®iÓm tr¶ gèc vµ  l∙i; c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña  tæ chøc tÝn dông vµ  ngêi mua. Ph¬ng ¸n ph¸t hµnh giÊy tê  cã gi¸ dµi h¹n ph¶i ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. 3.   C¸c   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   cña   hai   n¨m   liªn   tôc   gÇn  nhÊt vµ tÝnh ®Õn thêi ®iÓm  cã ®¬n ®Ò nghÞ ph¸t hµnh. C¸c   tæ chøc tÝn dông cã  thêi gian ho¹t  ®éng díi 02 n¨m göi  c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõ  khi b¾t  ®Çu ho¹t  ®éng  ®Õn thêi  ®iÓm cã ®¬n ®Ò nghÞ ph¸t hµnh. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i  ®îc kiÓm to¸n bëi mét tæ chøc kiÓm to¸n  ®éc lËp  ®ñ   ®iÒu  kiÖn theo  quy   ®Þnh  cña Ng©n hµng Nhµ  níc.  Néi  dung  cña  c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ chÕ ®é b¸o c¸o ®èi víi  c¸c tæ chøc tÝn dông. 4. KÕ ho¹ch kinh doanh; kÕ ho¹ch nguån vèn vµ sö dông   vèn cña n¨m tµi chÝnh. 5.  §iÒu lÖ   vµ  GiÊy  phÐp ho¹t   ®éng  (®èi  víi tæ chøc  tÝn dông ph¸t hµnh lÇn ®Çu). 6.   C¸c   thay   ®æi   vÒ   bé   m¸y   tæ   chøc   vµ   c¸c   thay   ®æi  kh¸c (nÕu cã). 9
 10. 10 § i Ò u  23.  H×nh thøc vµ thêi h¹n xem xÐt quyÕt ®Þnh 1. Trªn c¬ së xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ ph¸t hµnh vµ ®iÒu   kiÖn ph¸t hµnh, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ra quyÕt ®Þnh  vÒ   viÖc   ph¸t   hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   dµi   h¹n   cña   n¨m   tµi   chÝnh cña tæ chøc tÝn dông. 2.   Thêi   h¹n   xem   xÐt   vµ   ra   quyÕt   ®Þnh   vÒ   viÖc   ph¸t  hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n cña n¨m tµi chÝnh cña tæ chøc   tÝn dông kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  ®Çy ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ ph¸t hµnh cña tæ chøc tÝn dông.  §i Ò u  24.  Tæ chøc ph¸t hµnh  1.   Tæ   chøc   tÝn   dông   chñ   ®éng   tæ   chøc   c¸c   ®ît   ph¸t  hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n trong ph¹m vi kÕ  ho¹ch ph¸t  hµnh cña n¨m tµi chÝnh ®∙ ®îc xÐt duyÖt. Tæ chøc tÝn dông  chØ  ®îc ph¸t hµnh vît qu¸ kÕ  ho¹ch  ®∙  ®îc xÐt duyÖt khi  cã   quyÕt   ®Þnh   bæ   sung   b»ng   v¨n   b¶n   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ níc. Hå s¬ ®Ò nghÞ xem xÐt bæ sung kÕ ho¹ch ph¸t hµnh giÊy  tê  cã  gi¸ dµi h¹n cña n¨m tµi chÝnh bao gåm:  ®¬n  ®Ò  nghÞ   ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n bæ sung, kÕ  ho¹ch ph¸t  hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   dµi   h¹n   ®iÒu   chØnh,   kÕ   ho¹ch   kinh  doanh cña n¨m tµi chÝnh ®iÒu chØnh. 2. Tríc thêi ®iÓm ph¸t hµnh Ýt nhÊt 20 ngµy lµm viÖc,   tæ   chøc   tÝn   dông   ph¶i   göi   Th«ng   b¸o   kÕ   ho¹ch   ®ît   ph¸t  hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   dµi   h¹n   vÒ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ). NÕu tríc ngµy ph¸t hµnh dù  kiÕn 10  ngµy lµm viÖc, Ng©n hµng Nhµ níc kh«ng cã ý kiÕn b»ng v¨n  b¶n th× tæ chøc tÝn dông ®îc tæ chøc ph¸t hµnh giÊy tê cã  gi¸ dµi h¹n. 3. Th«ng b¸o ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n bao gåm  c¸c néi dung sau: ­ Tªn tæ chøc tÝn dông ph¸t hµnh. ­ Tªn gäi giÊy tê  cã  gi¸ (tr¸i phiÕu, chøng chØ tiÒn  göi dµi h¹n...) ­ Tæng mÖnh gi¸ cña ®ît ph¸t hµnh. ­ Thêi h¹n giÊy tê cã gi¸; H×nh thøc ph¸t hµnh. ­ Ngµy ph¸t hµnh. ­ Ngµy ®Õn h¹n thanh to¸n. ­ L∙i suÊt; Ph¬ng thøc tr¶ l∙i; Thêi  ®iÓm,  ®Þa  ®iÓm  tr¶ l∙i. ­ Ph¬ng thøc hoµn tr¶. ­  §Þa ®iÓm thanh to¸n tiÒn gèc giÊy tê cã gi¸. 10
 11. 11 ­  KÕt qu¶ ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n cña c¸c  ®ît ph¸t hµnh tríc trong n¨m tµi chÝnh (nÕu cã). ­ C¸c  néi dung  th«ng  b¸o  kh¸c cña  tæ chøc  tÝn dông  ph¸t hµnh. ch¬ng IV tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc tÝn dông, c¸c ®¬n vÞ  t h u é c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   V i Ö t   N a m   v µ   N g © n   h µ n g   N h µ  níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè §i Ò u  25.  Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc tÝn dông  1. Göi hå s¬ ®Ò nghÞ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi h¹n   cña n¨m tµi chÝnh   ®Õn  Ng©n  hµng Nhµ  níc (Vô  ChÝnh s¸ch  tiÒn tÖ) 2. Göi th«ng b¸o ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n vµ  dµi   h¹n   tõng   ®ît   ®Õn   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   (Vô   ChÝnh   s¸ch  tiÒn tÖ). 3. C«ng bè c«ng khai vÒ viÖc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸  vµ   tæ   chøc   ph¸t   hµnh   giÊy   tê   cã   gi¸   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 18 vµ §iÒu 24 Quy chÕ nµy. 4.  Thanh  to¸n tiÒn  gèc,  l∙i  ®óng  h¹n  vµ   ®Çy  ®ñ   cho  ngêi mua giÊy tê cã gi¸. 5. ChËm nhÊt sau 10 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi kÕt thóc  ®ît ph¸t hµnh, tæ chøc tÝn dông b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ  kÕt qu¶ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ vÒ Ng©n hµng Nhµ n íc (Vô  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ) vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè n¬i tæ chøc tÝn dông ®ãng trô së chÝnh. §i Ò u     26.   Tr¸ch  nhiÖm  cña Ng©n  hµng  Nhµ  níc  chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè   Phèi   hîp   víi   Vô   ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ   (khi   cÇn   thiÕt)  tr×nh Thèng  ®èc xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc ph¸t hµnh giÊy  tê  cã  gi¸ dµi h¹n hµng n¨m cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn   ®Þa bµn. §i Ò u   27.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  a. TiÕp nhËn hå  s¬   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸  dµi h¹n hµng n¨m, th«ng b¸o ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ ng¾n  h¹n vµ  dµi h¹n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸   cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 11
 12. 12 b. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan xem xÐt  ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n hµng n¨m cña tæ   chøc tÝn dông  ®Ó  tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh. c. Nghiªn cøu t×nh h×nh ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ cña  c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó kiÕn nghÞ Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc söa  ®æi, bæ sung nh÷ng quy  ®Þnh vÒ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã gi¸ cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 2. Vô C¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng  a. Cung cÊp cho Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vÒ t×nh h×nh tæ  chøc,  ho¹t   ®éng cña tæ chøc tÝn dông vµ  nh÷ng  thay   ®æi  cña tæ chøc tÝn dông ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chÊp thuËn.  b. Phèi hîp víi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ xem xÐt vµ cã ý   kiÕn vÒ  viÖc xö  lý   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi  h¹n hµng n¨m cña tæ chøc tÝn dông. 3. Thanh tra ng©n hµng  a.  Cung cÊp  cho Vô   ChÝnh  s¸ch tiÒn  tÖ  vÒ   t×nh h×nh  tu©n thñ  c¸c h¹n chÕ   ®Ó   ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t  ®éng  cña tæ chøc tÝn dông ®Ò nghÞ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ dµi   h¹n theo quy ®Þnh cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông vµ   híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc. b.  Cung cÊp  cho Vô   ChÝnh  s¸ch tiÒn  tÖ  c¸c   ®¸nh  gi¸  cña Thanh  tra  ng©n  hµng vÒ  t×nh h×nh ho¹t   ®éng  vµ  t×nh  h×nh   tµi   chÝnh   cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ®Ò   nghÞ   ph¸t   hµnh  giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n qua qu¸ tr×nh thanh tra t¹i chç,  gi¸m s¸t tõ xa. c. Phèi hîp víi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ xem xÐt vµ cã ý   kiÕn vÒ  viÖc xö  lý   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi  h¹n hµng n¨m cña tæ chøc tÝn dông.  d. Thanh tra, gi¸m s¸t viÖc ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸  cña tæ chøc tÝn dông; Xö  lý  theo thÈm quyÒn vµ  kiÕn nghÞ  Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc xö  lý  c¸c trêng hîp vi ph¹m  c¸c quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. 4. Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi Phèi hîp víi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó xem xÐt vµ cã ý   kiÕn vÒ  viÖc xö  lý   ®Ò  nghÞ  ph¸t hµnh giÊy tê  cã  gi¸ dµi  h¹n b»ng ngo¹i tÖ hµng n¨m cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 5. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh Híng dÉn tµi kho¶n h¹ch to¸n nghiÖp vô ph¸t hµnh giÊy   tê cã gi¸ ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c¸c tæ chøc tÝn dông. 6. Côc Ph¸t hµnh vµ Kho quü  12
 13. 13 T vÊn cho c¸c tæ chøc tÝn dông vÒ  thiÕt kÕ  mÉu vµ  in   giÊy tê cã gi¸ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chèng gi¶ cao khi tæ chøc   tÝn dông ®Ò nghÞ. §i Ò u  28.  Xö lý vi ph¹m C¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i Quy  chÕ   nµy   tuú   theo   tÝnh  chÊt   vµ  møc   ®é   vi   ph¹m   sÏ   bÞ   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc tiÒn tÖ  vµ  ho¹t  ®éng ng©n hµng hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. §i Ò u  29.  Söa ®æi, bæ sung ViÖc söa  ®æi, bæ sung Quy chÕ  nµy do Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh. 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2