intTypePromotion=1

Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu mặt hàng quặng Barite và Apatit do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 129/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 129/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH M C THU TUY T I THU XU T KH U M T HÀNG QU NG BARITE VÀ APATIT TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành m c thu tuy t i thu xu t khNu m t hàng qu ng Barite và Apatit như sau: 1. i v i m t hàng qu ng Barite (thu c phân nhóm 2511.10.00.00 và 2511.20.00.00): STT Giá xu t kh u (USD/t n) M c thu tuy t i (USD/t n) 1 T 100 USD n dư i 120 USD 35 2 T 120 USD n dư i 140 USD 50 3 T 140 USD n dư i 160 USD 60 4 T 160 USD tr lên 70 2. i v i m t hàng qu ng Apatit (thu c phân nhóm 2510.10.10.00 và 2510.20.10.00): STT Giá xu t kh u (USD/t n) M c thu tuy t i (USD/t n) 1 T 40 USD n dư i 60 USD 6 2 T 60 USD n dư i 80 USD 10 3 T 80 USD n dư i 100 USD 15 4 T 100 USD tr lên 20 i u 2. Căn c tình hình bi n ng c a th trư ng và giá c m t hàng Barite và Apatit trong t ng th i kỳ, giao B Tài chính quy t nh i u ch nh tăng ho c gi m không
  2. quá 20% m c thu tuy t i quy nh t i i u 1 Quy t nh này; trư ng h p c n i u ch nh vư t trên 20% m c thu quy nh t i i u 1 Quy t nh này, B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2