intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

110
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung giá mua tối thiểu tại cửa khẩu để tính thuế nhập khẩu tại Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định 590A/1998/QĐ-BTC ngày 29/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1334/1998/QĐ-BTC Hà N i, ngày 05 tháng 10 năm 1998 QUY T Đ NH C A B TÀI CHÍNH S 1334/1998/QĐ/BTC NGÀY 5 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C S A Đ I VÀ B SUNG GIÁ MUA T I THI U T I C A KH U Đ TÍNH THU NH P KH U T I B NG GIÁ BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 590A/1998/QĐ-BTC NGÀY 29-04-1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c th m quy n và nguyên t c đ nh giá tính thu xu t kh u, thu nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh s 54/CP ngày 28-8-1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c ph n II, Thông tư s 72A TC/TCT ngày 30-08-1993 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28-08-1993 c a Chính ph ; và công văn s 3696 TC/TCT ngày 23-09-1998 c a B Tài chính; Theo đ ngh c a T ng c c H i quan t i công văn s 3330/TCHQ-KTTT ngày 24-09- 1998; QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung giá mua t i thi u t i c a kh u c a m t s m t hàng quy đ nh dư i đây, đ các cơ quan thu thu làm căn c xác đ nh giá tính thu nh p kh u c a các m t hàng cùng lo i t i B ng giá mua t i thi u t i c a kh u đ tính thu nh p kh u ban hành kèm theo Quy t đ nh s 590A/1998/QĐ/BTC ngày 29-4-1998 c a B trư ng B Tài chính: S Tên hàng Đơn v Giá tính TT tính thu (USD) 1 - Rư u Green Soju lít 1,50 2 - Rư uWindsor Pemier Whisky lít 5,00 3 - Rư u Jinro Gold Soju lít 1,50 4 - Rư u Jinro Mild Soju lít 1,50 5 - Rư u Jinro Korean Ginseng lít 2,50 6 - Rư u Napoleon Brandy VSOP lít 5,00
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 - Rư u Cluny Seotch Blended Whisky lít 4,00 8 - Rư u Glen Lyon Scotch Blended Whisky lít 4,00 9 - Rư u Otard VSOP lít 15,00 10 - Rư u Otard Jade lít 15,00 11 - Rư u Whisky Scotch Grants lít 5,00 12 - Rư u Clan McGregor lít 4,50 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c và áp d ng đ i v i t t c các lô hàng nh p kh u có t khai hàng hoá nh p kh u đăng ký v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 15-10- 1998.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2