Quyết định số 280-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 280-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 280-TTg về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu kèm theo Nghị định số 54-CP ngày 28-08-1993 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 280-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 280-TTg Hà Nội , ngày 28 tháng 5 năm 1994 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU, BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 54-CP NGÀY 28-08-1993 CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ khung thuế suất quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 537a-NQ/HĐNN8 ngày 22-2-1992 của Hội đồng Nhà nước (nay là Uỷ ban Thường vụ Quốc hội), được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 31-NQ/UBTVQH ngày 9/ 3/ 1993 và Nghị quyết số 174- NQ/ UBTVQH9 ngày 26/3/1994 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Căn cứ Điều 10 Nghị định số 54-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Ban hành Biểu thuế xuất khN Biểu thuế nhập khN kèm theo Nghị định số u, u 54-CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ. Điều 2. Căn cứ Biểu thuế suất này, Ban Vật giá Chính phủ cùng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan điều chỉnh lại hoặc xoá bỏ mức phụ thu đối với những mặt hàng hiện đang phụ thu để đảm bảo hoạt động kinh doanh xuất nhập khN được bình thường và u không xáo trộn giá cả thị trường. Điều 3. Giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì bàn với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào chính sách xuất khN nhập khN từng u, u nhóm, mặt hàng, sự biến động về giá cả thị trường trong từng thời gian để quyết định điều chỉnh các mức thuế suất trong Biểu thuế xuất khN Biểu thuế nhập khN này u, u trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định. Điều 4. Biểu thuế xuất khN Biểu thuế nhập khN quy định tại Quyết định này có u, u hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/1994. Biểu thuế xuất khN Biểu thuế nhập khN cũ còn có hiệu lực thi hành đối với các lô u, u hàng xuất khN nhập khN đã được ký hợp đồng và mở thư tín dụng (L/C) trước ngày u, u 1 tháng 7 năm 1994. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định này.
  2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản