intTypePromotion=1

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

1
2.174
lượt xem
228
download

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Căn cứ vào Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nghị định số 68/CP, công văn số 941/LĐTBXH-BLĐ và công văn số 0850/PMT-VPGC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc -------- S : 3733/2002/QĐ-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH 21 TIÊU CHU N V SINH LAO Đ NG, 05 NGUYÊN T C VÀ 07 THÔNG S V SINH LAO Đ NG B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n t ch c b máy c a B Y t ; Sau khi có s nh t trí c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t i công văn s 941/LĐTBXH- BHLĐ ngày 2/4/2002; Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam t i công văn s 0850/PTM- VPGC ngày 17/4/2002. Theo đ ngh c a V trư ng V Y t d phòng - B Y t QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Hai mươi m t (21) tiêu chu n V sinh lao đ ng đ áp d ng cho các cơ s có s d ng lao đ ng. 2. Năm (05) nguyên t c và b y (07) thông s v sinh lao đ ng là nh ng hư ng d n cơ b n cho vi c thi t k h th ng, v trí lao đ ng, máy móc, công c lao đ ng và phân lo i lao đ ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. Bãi b nh ng quy đ nh v sinh lao đ ng t m c 1 đ n m c 8 trong ph n th tư “Nh ng quy đ nh v sinh lao đ ng” t i Quy t đ nh s 505-BYT/QĐ ngày 13 tháng 4 năm 1992 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành M t s tiêu chu n t m th i v v sinh. Đi u 3. Ông V trư ng V Y t d phòng có trách nhi m t ch c, ch đ o vi c tri n khai th c hi n và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Y t d phòng - B Y t , Th trư ng các đơn v tr c thu c B Y t , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Nguy n Văn Thư ng HAI MƯƠI M T (21) TIÊU CHU N, NĂM (05) NGUYÊN T C VÀ B Y (07) THÔNG S V SINH LAO Đ NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 3733/2002/QĐ-BYT c a B trư ng B Y t ngày 10 tháng 10 năm 2002)
 2. Ph n th nh t: Hai mươi m t (21) tiêu chu n v sinh lao đ ng 1. Tiêu chu n cơ s v sinh - phúc l i 2. Tiêu chu n kho ng cách b o v v sinh 3. Lao đ ng th l c - Tiêu chu n phân lo i thao tác theo tiêu hao năng lư ng 4. Lao đ ng th l c - Tiêu chu n phân lo i thao tác theo t n s nh p tim 5. Tiêu chu n mang vác - Gi i h n tr ng lư ng cho phép 6. Tiêu chu n chi u sáng 7. Tiêu chu n vi khí h u 8. Tiêu chu n b i silic 9. Tiêu chu n b i không ch a silic 10. Tiêu chu n b i bông 11. Tiêu chu n b i amiăng 12. Tiêu chu n ti ng n 13. Tiêu chu n rung 14. Tiêu chu n t trư ng tĩnh - M t đ t thông 15. Tiêu chu n t trư ng t n s th p - M t đ t thông 16. Tiêu chu n cư ng đ đi n t trư ng t n s th p và đi n trư ng tĩnh 17. Tiêu chu n cư ng đ đi n t trư ng d i t n s 30kHz - 300GHz 18. B c x t ngo i - Gi i h n cho phép 19. Tiêu chu n phóng x 20. B c x tia X - Gi i h n cho phép 21. Hoá ch t - Gi i h n cho phép trong không khí vùng làm vi c Ph n th hai: Năm (05) nguyên t c và b y (07) thông s v sinh lao đ ng 1. Nguyên t c 1 - Ecgônômi thi t k các h th ng lao đ ng 2. Nguyên t c 2 - Ecgônômi thi t k v trí lao đ ng 3. Nguyên t c 3 - Ecgônômi thi t k máy móc công c 4. Nguyên t c 4 - B trí vùng làm vi c 5. Nguyên t c 5 - V trí lao đ ng v i máy vi tính 6. Thông s 1 - V trí lao đ ng v i máy vi tính 7. Thông s 2 - Chi u cao b m t làm vi c 8. Thông s 3 - Kho ng cách nhìn t m t t i v t 9. Thông s 4 - Góc nhìn 10. Thông s 5 - Không gian đ chân 11. Thông s 6 - Chi u cao nâng nh c v t 12. Thông s 7 - Thông s sinh lý v căng th ng nhi t - Tr s gi i h n Ph n th nh t
 3. HAI MƯƠI M T (21) TIÊU CHU N V SINH LAO Đ NG I. TIÊU CHU N CƠ S V SINH - PHÚC L I 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy đ nh s cơ s v sinh phúc l i cho ngư i lao đ ng. 2. Đ i tư ng áp d ng: Các cơ s có s d ng lao đ ng (cơ s s n xu t, kinh doanh, văn phòng...). 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Cơ s v sinh - phúc l i là: Các công trình v sinh và các cơ s d ch v chung ph c v ngư i lao đ ng t i các cơ s có s d ng lao đ ng. 4. Tiêu chu n cơ s v sinh - phúc l i Cơ s v sinh phúc l i Tiêu chu n Ph m vi áp d ng H tiêu Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 10 ngư i/h 1- 100 ngư i 11- 20 ngư i/h 101 - 500 ngư i 21 - 30 ngư i/h Trên 500 ngư i H ti u Theo ca s n xu t Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 10 ngư i/h 1- 100 ngư i 11- 20 ngư i/h 101 - 500 ngư i 21 - 30 ngư i/h Trên 500 ngư i Bu ng t m Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1- 20 ngư i/bu ng 1- 300 ngư i 21- 30 ngư i/bu ng 301 - 600 ngư i Trên 30 ngư i/bu ng Trên 600 ngư i Bu ng v sinh Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : kinh nguy t 1- 30 n /bu ng 1 - 300 ngư i Trên 30 n /bu ng Trên 300 ngư i Vòi nư c r a tay Theo ca s n xu t: Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1 - 20 ngư i/vòi 1 - 100 ngư i 21 - 30 ngư i/vòi 101 - 500 ngư i Trên 30 ngư i/vòi Trên 500 ngư i Vòi nư c s ch c p c u Cơ s có s d ng lao đ ng t : 1 - 200 ngư i/vòi 1 - 1000 ngư i Trên 200 ngư i/vòi Trên 1.000 ngư i Nơi đ qu n áo 1 ngư i/ô kéo, ho c móc Các lo i cơ s có s d ng lao treo, ho c t nh . đ ng (cơ s , s n xu t, kinh doanh, văn phòng...).
 4. Nư c u ng 1,5 lít/ngư i/ca s n xu t Các lo i cơ s có thuê lao đ ng (cơ s s n xu t, kinh doanh, văn phòng...). II. TIÊU CHU N KHO NG CÁCH B O V V SINH 1. Ph m vi đi u ch nh: Kho ng cách t i thi u t cơ s s n xu t đ n khu dân cư. 2. Đ i tư ng áp d ng: Tiêu chu n này áp d ng cho các cơ s s n xu t n m đơn l ngoài khu ch xu t ho c khu công nghi p, có phát th i các y u t đ c h i đ i v i môi trư ng và s c kho con ngư i. 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Kho ng cách b o v v sinh: là kho ng cách t i thi u đư c tính m c t ngu n phát th i trong nhà, xư ng s n xu t ho c dây chuy n công ngh t i khu dân cư. 4. Tiêu chu n kho ng cách b o v v sinh: 4.1. Nhiên li u 4.1.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t các khí ga, khí th p sáng, khí hơi nư c v i công su t trên 50.000 m /gi . b. S n xu t khí đ t v i s lư ng trên 5000 t n/năm. c. Công nghi p l c, hoá d u có thành ph n lưu huỳnh trên 0,5%. d. Sàng tuy n và ch bi n than. e. Gia công phi n ch t đ t. f. S n xu t bán thành ph m thu c h naptalen s n lư ng trên 2000 t n/năm. g. S n xu t hydrocacbon b ng Clo hoá và hydroclo hoá. 4.1.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t khí lò ga b ng than đá ho c than bùn v i công su t 5000 - 50.000 m /gi . b. Gia công b t than đá. c. Công nghi p l c, hoá d u có thành ph n lưu huỳnh dư i 0,5%. d. S n xu t axetylen b ng khí thiên nhiên. 3 e. S n xu t khí đ t v i công su t t 1000 đ n 5000 m /gi . f. Gia công khí florua. g. S n xu t axetylen b ng khí hydrocacbua. 4.1.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : 3 a. S n xu t khí lò ga b ng than và than bùn v i s lư ng dư i 5000m /gi . 3 b. S n xu t khí đ t v i s n lư ng dư i 1000m /gi . c. S n xu t diêm. d. S n xu t oxy nén và hydro nén. e. Kho xăng d u. g. Tr m bán xăng. h. Cơ s s n xu t, kinh doanh có nguyên li u d gây cháy, n .
 5. 4.2. Hoá ch t, phân bón và cao su 4.2.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t nitơ và phân đ m. b. S n xu t các thành ph m công nghi p ch t nhu m thu c h benzen và ete công su t trên 1000 t n/năm. c. S n xu t NaOH b ng phương pháp đi n gi i. d. S n xu t d u (benzol, toluen, xilol naphtol, fenol crenol, antraxen, fenatron, acridin, cacbozol). e. S n xu t cao su Clo “nairit” xí nghi p có s n xu t Clo. f. S n xu t ete etylic t ng h p. g. S n xu t ete metil và dung d ch etil. h. S n xu t các lo i hoá ch t t ng h p. i. S n xu t các axit vô cơ và h u cơ - Sunfuric. - Clohydric. - Nitric. - Picric. - Flavic, criolit và mu i flo. - Aminolenan. - Xinhin. j. S n xu t - Thu ngân. - Asen và h p ch t vô cơ v i asen. - Clo. - Phospho. - Corundum. - Beri 4.2.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t amoniac b. S n xu t - Niobi. - Tantali. - Kim lo i hi m b ng phương pháp Clo hoá. - Bariclorua có dùng đ n hydro lưu huỳnh. - M đ c dùng trong công nghi p (hydro hoá b ng phương pháp không dùng đi n phân). c. S n xu t các s n ph m amiăng. d. S n xu t các bán thành ph m c a công nghi p sơn anilin h benzol và ete v i s n lư ng trên 1000 t n/năm. e. S n xu t polyetylen và polypropilen trên cơ s khí d u m .
 6. f. S n xu t axit béo t ng h p. g. S n xu t các lo i cao su t ng h p. h. Xí nghi p tái sinh cao su. i. S n xu t cao su, êbonit và gi y cao su. j. Xí nghi p lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua. k. S n xu t nicotin. l. S n xu t fenolaldehyt và các b t nhân t o khác v i s n lư ng trên 300 t n/năm. m. S n xu t sơn khoáng nhân t o. n. Lưu hoá cao su có dùng hydrosunfua. o. Tái sinh cao su. p. S n xu t sơn l c. q. S n xu t, pha ch , đóng gói, b o qu n các lo i hoá ch t b o v th c v t. r. S n xu t phân lân và supephotphat. s. S n xu t xà phòng trên 2000 t n/năm. 4.2.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t glyxerin. b. S n xu t cao su thiên nhiên. c. S n xu t cao su gi y không dùng ch t hoà tan h u cơ bay b i. d. S n xu t hoá ch t d o polyclovinyl, viniplast, polyuretan b t, ch t d o x p, kính ch t d o, spyropo. e. S n xu t nư c hoa. f. Lưu hoá cao su khi không s d ng sunfuacacbon. g. S n xu t ng c nhân t o. h. S n xu t s n ph m ch t d o ho c gia công t nguyên li u ch t d o bán thành ph m. i. S n xu t xà phòng dư i phòng 2000 t n/năm. j. S n xu t các s n ph m b ng b t t ng h p, v t li u polyme và ch t d o b ng phương pháp khác nhau. 4.3. Luy n kim đen 4.3.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t magie (phương pháp Clo). 3 b. Luy n gang v i t ng kh i c a các lò cao trên 1500m . c. S n xu t nhôm b ng phương pháp đi n phân. d. Luy n thép b ng phương pháp lò mactanh và lò chuy n v i s n lư ng trên 1000.000 t n/năm. e. S n xu t h p kim fero. 4.3.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t magie b ng các phương pháp tr phương pháp Clo. 3 b. Luy n gang v i t ng kh i c a các lò cao t 500 đ n 1500 m . c. S n xu t ng đúc gang v i s n lư ng trên 10.000 t n/năm.
 7. d. Luy n gang b ng phương pháp lò Mactanh, phương pháp lò đi n và phương pháp lò chuy n v i s n lư ng dư i 1000.000 t n/năm. e. S n xu t cáp b c chì ho c b c cao su cách đi n. 4.3.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t cáp đ tr n. b. Gia công gang, thép v i s n lư ng dư i 10.000 t n/năm. c. S n xu t đi n c c kim lo i. 4.4. Luy n kim màu 4.4.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. Gia công l i l n hai kim lo i màu v i s n lư ng trên 3000 t n/năm. b. Luy n kim lo i màu tr c ti p t qu ng và qu ng tinh. c. Thiêu qu ng kim lo i màu và các thiêu ph m pirit. 4.4.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t kim lo i màu v i s n lư ng trên 2000 t n/năm. b. Gia công l i l n hai kim lo i màu v i s n lư ng t 1000 đ n 3000 t n/năm. c. S n xu t k m, đ ng, niken, coban b ng phương pháp đi n phân dung d ch có nư c. 4.4.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t antimon b ng phương pháp đi n phân. b. M k m, crom, niken. 4.5. V t li u xây d ng 4.5.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : a. S n xu t xi măng porland, xi măng x porland, xi măng puzoland v i s n lư ng trên 150.000 t n/năm. b. S n xu t vôi manhêzit, dolomit và samot có dùng lò quay ho c các ki u lò khác tr lò th công. 4.5.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. S n xu t xi măng porland, xi măng x porland, xi măng puzoland v i s n lư ng dư i 150.000 t n/năm. b. S n xu t th ch cao. c. S n xu t v t li u xây d ng (đá, cát, s i). d. S n xu t xi măng đ a phương s n lư ng dư i 5000 t n/năm. e. S n xu t vôi, manhêzit, dolomit dùng các lò th công. f. S n xu t bê tông, atfan. g. S n xu t bông kính và bông x . h. S n xu t gi y d u. 4.5.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t fibroximăng và t m đá l p. b. S n xu t đá nhân t o và các s n ph m bê tông.
 8. c. Đúc đá. d. S n xu t các s n ph m keramic và các s n ph m ch u l a. e. S n xu t kính. f. S n xu t v t li u xây d ng b ng các ph li u c a nhà máy nhi t đi n. g. S n xu t các s n ph m sành s . h. S n xu t các s n ph m th ch cao. i. S n xu t c s n ph m b ng đ t sét j. S n xu t đá không dùng phương pháp n và gia công đá thiên nhiên. 4.6. Ch bi n g và lâm s n 4.6.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : - S n xu t than g tr phương pháp lò chưng. 4.6.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : a. Ngâm t m g . b. S n xu t than g b ng phương pháp lò chưng. 4.6.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t s i g d t. b. Nhà máy cưa, g dán và đ g . c. Xí nghi p đóng tàu, thuy n b ng g . d. S n xu t các v t li u b ng cói, c , rơm, t m ép. e. S n xu t s n ph m t s i g (t m ép v bào, t m s i g , t m ép xi măng s i g ). f. S n xu t v i chi u gai. g. S n xu t đ g , đóng hòm, g lát sàn. h. Xư ng đóng xu ng và thuy n g . 4.7. D t, may 4.7.1. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : Ngành d t, s i có x lý, t y, nhu m t m b ng hoá ch t. 4.7.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : - Ngành d t, s i không nhu m và ngành may. 4.8. Xenlulô và gi y 4.8.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các cơ s : - S n xu t gi y xenlulô b ng phương pháp axit sunfit, bisunfit và monosunfit trong gia công n u dung d ch có dùng phương pháp đ t lưu huỳnh. 4.8.2. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : - S n xu t các s n ph m ép và s n ph m cu n t gi y và v i có t m b t fenilaldehyt v i s n lư ng trên 100 t n/năm. 4.8.3. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t các s n ph m ép và s n ph m cu n t gi y và v i có t m b t fenilaldehyt v i s n lư ng dư i 100 t n/năm.
 9. b. S n xu t các lo i gi y và cac-tông khác nhau, s n xu t các s n ph m t g , n a, xenlulô không dùng khí sunfua l ng. 4.9. Thu c da và các s n ph m t da, gi da 4.9.1. Kho ng cách 500m đ i v i các cơ s : - S n xu t da nhân t o có dùng các ch t h u cơ hoà tan d bay b i. 4.9.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t da nhân t o trên cơ s polyvinylclorit và các b t khác không dùng các hoá ch t hoà tan h u cơ bay b i. b. Thu c da gia súc. 4.10. Lương th c và th c ph m 4.10.1. Kho ng cách 500m đ i v i các: a. Tr i gia súc trên 1000 con. b. Lò m , nơi ch bi n cá (m , d u, vây cá). c. Xí nghi p l y m t các đ ng v t bi n. d. Xí nghi p n u và r a th c ph m. e. Ga, tr m r a và làm s ch các toa xe sau khi ch súc v t. f. Nhà máy đư ng. g. Xí nghi p đánh cá. 4.10.2. Kho ng cách 100m đ i v i các cơ s : a. S n xu t albumin. b. Nhà máy rư u. c. Nhà máy xay, xí nghi p th c ăn gia súc. d. Nhà máy th t và nhà máy ư p l nh th t. e. Xí nghi p gia công cà phê. f. Xí nghi p ép d u th c v t. g. S n xu t bơ th c v t. h. Nhà máy hoa qu . i. S n xu t dextrin, đư ng, m t. j. Xí nghi p n u phomát. k. Xí nghi p đóng h p cá và xí nghi p cá mi ng có phân xư ng t n d ng ph li u th a, nhà máy cá liên hi p. l. S n xu t b t, c n, các lo i b t gia v . m. Nhà máy thu c lá có men. n. Nhà máy axeton butyl. o. Nhà máy bia (có n u m ch nha và làm men). p. Nhà máy đ h p. q. Kho hoa qu . r. Nhà máy đư ng viên.
 10. s. S n xu t mì ng. t. Nhà máy cá hun khói. u. Nhà máy s a và bơ (đ ng v t). v. S n xu t th t xúc xích s n lư ng trên 3 t n/1 ca. w. S n xu t bánh k o t 20.000 t n/năm tr lên. x. Nhà máy bánh mỳ. y. Nhà máy gia công th c ăn. z. S n xu t d m ăn. aa. Nhà máy ư p l nh th c ph m dung tích trên 600 t n. bb. Nhà máy rư u trái cây. cc. Nhà máy ép nư c trái cây. dd. Nhà máy rư u cô nh c. ee. Nhà máy cu n thu c lá, lá thu c đã gia công s y. 4.11. Công trình k thu t v sinh và các b ph n thi t b công c ng 4.11.1. Kho ng cách 1000m đ i v i các: a. Bãi ch a và ki m lo i rác (ch t r n và ch t l ng) các ph li u th i h ng. b. Đ ng tro bay mùi các ch t th i và đ ng phân hu các ch t b n. 4.11.2. Kho ng cách 500m đ i v i các: a. Nhà máy trung tâm t n d ng l i rác và đ t rác. b. Bãi chôn l p ch t th i h p v sinh. c. Đ ng và bãi phân rác. d. Bãi chôn l p ch t th i công nghi p. e. Bãi đ các phương ti n chuyên ch rác và ch t b n. f. B thu các lo i nư c th i, nư c c ng thành ph , th tr n, khu x lý nư c th i. g. Nghĩa đ a. h. Kho ch a các nguyên li u h ng và đưa vào t n d ng. 4.11.3. Kho ng cách 100m đ i v i các: - Kho ch a t m các nguyên li u rác không có x lý. III. LAO Đ NG TH L C - TIÊU CHU N PHÂN LO I THAO TÁC THEO TIÊU HAO NĂNG LƯ NG 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này áp d ng cho các thao tác lao đ ng đ ng (có sinh công bi u ki n). Các thao tác lao đ ng tĩnh (không sinh công bi u ki n) không áp d ng tiêu chu n này. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Khái ni m Các khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Tiêu hao năng lư ng: Năng lư ng đư c s d ng trong quá trình ho t đ ng hay ngh . Thư ng đư c bi u th b ng oát (W), kilocalo trong m t phút hay trong m t gi (Kcal/phút hay Kcal/gi ) ho c Kcal/kg th tr ng/phút, ho c Kcal/phút/m2 di n tích cơ th .
 11. - Tiêu hao năng lư ng theo netto: Tiêu hao năng lư ng ch do quá trình lao đ ng hay ngh ngơi, không bao g m chuy n hoá cơ b n. - Tiêu hao năng lư ng brutto: Tiêu hao năng lư ng do quá trình lao đ ng hay ngh ngơi c ng v i chuy n hoá cơ b n. 4. Tiêu chu n phân lo i B ng 1. Phân lo i thao tác lao đ ng theo tiêu hao năng lư ng Phân lo i Tiêu hao năng lư ng brutto (Kcal/Kg/phút) Nam N Nh < 0,062 < 0,050 V a 0,062 - 0,080 0,050 - 0,065 N ng 0,080 - 0,127 0,065 - 0,095 R t n ng 0,127 - 0,160 0,095 - 0,125 C c n ng 0,160 - 0,200 0,125 - 0,155 T i đa > 0,20 > 0,155 IV. LAO Đ NG TH L C - TIÊU CHU N PHÂN LO I THAO TÁC THEO T N S NH P TIM 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này áp d ng cho các thao tác lao đ ng (có sinh công bi u 0 ki n) trong đi u ki n nhi t đ môi trư ng lao đ ng không quá 32 C. Các thao tác lao đ ng tĩnh (không sinh công bi u ki n) không áp d ng tiêu chu n này. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Khái ni m Khái ni m trong tiêu chu n này đư c hi u như sau: - Nh p tim trong lao đ ng là nh p tim theo dõi đư c trong th i gian đ i tư ng đang thao tác và đã làm vi c đư c ít nh t là 3 phút. 4. Tiêu chu n phân lo i Lo i T n s nh p tim (nh p/phút) Nh < 90 V a 90 - 100 N ng 100 - 120 R t n ng 120 - 140 C c n ng 140 - 160 T i đa >160 Ghi chú: Có th ngo i suy t n s nh p tim trong lao đ ng b ng cách l y nh p tim c a phút h i ph c th nh t nhân v i 1,14. V. TIÊU CHU N MANG VÁC - GI I H N TR NG LƯ NG CHO PHÉP 1. Ph m vi đi u ch nh: Tiêu chu n này quy đ nh tr ng lư ng mang vác t i đa cho m i l n mang vác c a m t ngư i đã thích nghi v i lao đ ng th l c n ng khi lao đ ng v i công vi c mang vác thư ng xuyên và không thư ng xuyên. 2. Đ i tư ng áp d ng: Ngư i lao đ ng t t c các cơ s có s d ng lao đ ng.
 12. 3. Tr s gi i h n: Lo i ch tiêu Gi i h n (kg) Nam N Công vi c mang vác thư ng xuyên 40 30 Công vi c mang vác không thư ng xuyên 20 15 VI. TIÊU CHU N CHI U SÁNG 1. Ph m vi đi u ch nh: Quy đ nh yêu c u v sinh chi u sáng t i các nơi làm vi c trong phòng, trong nhà xư ng. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. Không áp d ng cho nh ng nơi làm vi c ngoài tr i. 3. Tiêu chu n trích d n Các m c quy đ nh trong tiêu chu n này theo khuy n d c a ISO 8995-1998 và tương đương v i TCVN 3743 - 83. 4. M c cho phép Cư ng đ chi u sáng t i thi u đ i v i các lo i hình công vi c đư c quy đ nh b ng 1. M c c c đ i không quá 5.000 lux khi dùng đèn dây tóc và 10.000 lux khi dùng đèn huỳnh quang. B ng 1: Cư ng đ chi u sáng Cư ng đ chi u sáng (lux) Lo i công Ki u n i th t, công vi c Đèn huỳnh Đèn nung vi c * quang sáng Các vùng chung trong nhà Vùng thông gió, hành lang D-E 50 30 C u thang, thang máy C-D 100 50 Nơi g i áo khoác ngoài, nhà v sinh C-D 100 50 Nhà kho D-E 100 50 Nhà xư ng l p ráp Công vi c thô, l p máy to n ng C-D 200 100 Công vi c n ng v a, l p ráp ô tô B-C 300 150 Công vi c chính xác, l p ráp đi n t A-B 500 250 Công vi c chính xác, l p ráp d ng c A-B 1000 500 Hoá ch t Các quá trình t đ ng D-E 50 30 Nơi s n xu t ít có ngư i ra vào C-D 100 50 Vùng n i th t chung C-D 200 100 Phòng ki m nghi m, phòng thí nghi m C-D 300 200 Bào ch dư c ph m C-D 300 200
 13. OTK A-B 500 250 So màu A-B 750 400 Ch t o ph n đ m b ng cao su A-B 300 150 Công nghi p may m c May A-B 500 250 OTK A-B 750 375 Là A-B 300 150 Công nghi p đi n Ch t o cáp B-C 200 100 L p ráp m ng đi n tho i A-B 300 200 L p đư ng dây A-B 500 250 L p ráp radio, vô tuy n A-B 750 400 L p ráp các b ph n c c kỳ chính xác, đi n t A-B 1000 500 Công nghi p th c ph m Vùng làm vi c chung C-D 200 100 Các quá trình t đ ng D-E 150 75 Trang đi m b ng tay, OTK A-B 300 200 Công nghi p đúc Nhà xư ng đúc D-E 150 75 Đúc thô, đúc ph n lõi C-D 200 100 Đúc chính xác, làm lõi, OTK A-B 300 200 Công nghi p kính và g m s Xư ng lò D-E 100 50 Phòng tr n, khuôn, đúc C-D 200 100 Hoàn thi n, tráng men, đánh bóng B-C 300 150 V màu, trang trí A-B 500 250 Mài kính, công vi c chính xác A-B 750 400 Công nghi p s t thép Nơi s n xu t không đòi h i thao tác b ng tay D-E 50 30 Nơi s n xu t th nh tho ng ph i làm b ng tay D-E 100 50 Nơi làm c đ nh trong nhà s n xu t D-E 300 150 Nơi giám sát và OTK A-B 300 200 Công nghi p da Vùng làm vi c chung B-C 200 100 D p, c t may, s n xu t gi y A-B 500 250
 14. Phân lo i, so sánh, ki m tra ch t lư ng A-B 750 400 Máy và th máy Công vi c không c đ nh D-E 150 75 Làm vi c thô, b ng máy, hàn C-D 200 100 Làm b ng máy, có máy t đ ng B-C 300 150 Công vi c chính xác, b ng máy, máy chính A-B 500 250 xác, th nghi m máy Công vi c r t chính xác, đo kích c , OTK, các A-B 1000 500 chi ti t ph c t p Sơn và phun màu Nhúng và phun sơn thô D-E 200 100 Sơn thông thư ng, phun và hoàn thi n A-B 500 250 S a và so màu A-B 750 400 Công nghi p gi y Làm gi y và bìa C-D 200 100 Làm t đ ng D-E 150 75 OTK, phân lo i A-B 300 150 In n và đóng sách Phòng máy in C-D 300 150 Phòng biên so n, đ c th A-B 500 250 Th chính xác, s a l i, kh c axit A-B 750 375 Ch b n màu và in A-B 1000 500 Kh c thép và đ ng A-B 1500 750 Đóng sách A-B 300 150 S p x p, in n i A-B 500 250 Công nghi p d t V hoa D-E 200 100 Xe s i, cu n, đánh ng, nhu m C-D 300 150 Xe s i nh , d t A-B 500 250 May, OTK A-B 750 375 Phân xư ng m c và đ g B ph n cưa D-E 150 75 Công vi c ng i, l p ráp C-D 200 100 So ch n g B-C 300 150 Hoàn thi n, OTK A -B 500 250
 15. Văn phòng Các phòng chung A-B 300 150 Phòng k ho ch chuyên sâu A-B 500 250 Phòng đ ho A-B 500 250 Phòng h p A-B 300 150 Các c a hàng Chi u sáng chung các c a hàng các trung tâm buôn bán l n B-C 500 250 các c a hàng nh B-C 300 150 Siêu th B-C 500 250 Trư ng h c Chi u sáng chung A-B 300 150 Văn phòng A-B 300 150 Phòng phác th o A-B 300 150 Phòng trưng bày A-B 500 250 Phòng thí nghi m A-B 300 150 Phòng trưng bày ngh thu t A-B 300 150 Đ i s nh C-D 150 75 B nh vi n Các khu v c Chi u sáng chung A-B 50 30 Phòng khám A-B 200 100 Phòng đ c A-B 150 100 Tr c đêm A-B 3 Các phòng khám: Chi u sáng chung A-B 300 150 Khám khu trú A-B 750 375 Đi u tr tăng cư ng: Đ u giư ng A-B 30 20 Nơi quan sát A-B 200 100 Nơi làm, tr c c a y tá A-B 200 100 Phòng ph u thu t Chi u sáng chung A-B 500 250 Chi u sáng t i ch A-B 10.000 5.000 Phòng ki m tra t đ ng
 16. Chi u sáng chung A-B 500 250 Chi u sáng t i ch A-B 5.000 2.500 Phòng xét nghi m và dư c Chi u sáng chung A-B 300 150 Chi u sáng t i ch A-B 500 250 Phòng tư v n Chi u sáng chung A-B 300 150 Chi u sáng t i ch A-B 500 250 Ghi chú: - A: Công vi c đòi h i r t chính xác - B: Công vi c đòi h i chính xác cao - C: Công vi c đòi h i chính xác - D: Công vi c đòi h i chính xác v a - E: Công vi c ít đòi h i chính xác * V trí nào s d ng c đèn huỳnh quang và đèn nung sáng thì l y theo m c c a đèn nung sáng VII. TIÊU CHU N VI KHÍ H U 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh nhi t đ , đ m, t c đ chuy n đ ng c a không khí, cư ng đ b c x nhi t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Các giá tr cho phép trong tiêu chu n này tương đương v i TCVN 5508 - 1991 4. Giá tr cho phép B ng 1: Yêu c u v nhi t đ , đ m, t c đ chuy n đ ng c a không khí, cư ng đ b c x nhi t v trí làm vi c 0 Nhi t đ kk ( C) T cđ Th i Lo i lao Đ m kk chuy n Cư ng đ b c x nhi t gian T i T i 2 đ ng (%) đ ng kk (W/m ) (mùa) đa thi u (m/s) Mùa Nh 20 dư i 0,2 35 khi ti p xúc trên 50% l nh ho c di n tích cơ th con Trung bình 18 0,4 b ng 80 ngư i N ng 16 0,5 70 khi ti p xúc trên 25% di n tích cơ th con ngư i Mùa Nh 34 dư i 1,5 100 khi ti p xúc dư i nóng ho c 25% di n tích cơ th con Trung bình 32 b ng 80 ngư i N ng 30
 17. Cho t ng y u t : 0 0 Nhi t đ không vư t quá 32 C. Nơi s n xu t nóng không quá 37 C. 0 Nhi t đ chênh l ch trong nơi s n xu t và ngoài tr i t 3 - 5 C. Đ m tương đ i 75 - 85%. V n t c gió không quá 2m/s. 2 Cư ng đ b c x nhi t 1 cal/cm /phút. B ng 2: Gi i h n cho phép theo ch s nhi t tam c u Lo i lao đ ng Nh Trung bình N ng Lao đ ng liên t c 30,0 26,7 25,0 50% lao đ ng, 50% ngh 31,4 29,4 27,9 25% lao đ ng, 75% ngh 33,2 31,4 30,0 VIII. TIÊU CHU N B I SILIC 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i có ch a silic t do (SiO2). 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Tiêu chu n này áp d ng cùng v i tiêu chu n TCVN 5509 - 1991 4. Giá tr gi i h n 4.1. Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i h t: B ng 1: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i h t N ng đ b i toàn ph n N ng đ b i hô h p 3 (h t/cm ) 3 (h t/cm ) Nhóm Hàm lư ng Silic b i L y theo L y theo L y theo ca L y theo ca th i đi m th i đi m 1 L n hơn 50 đ n 100 200 600 100 300 2 L n hơn 20 đ n 50 500 1000 250 500 3 L n hơn 5 đ n 20 1000 2000 500 1000 4 Nh hơn ho c b ng 5 1500 3000 800 1500 4.2. Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i tr ng lư ng B ng 2: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i tr ng lư ng 3 3 N ng đ b i toàn ph n (mg/m ) N ng đ b i hô h p (mg/m ) Nhóm Hàm lư ng Silic (%) L y theo th i L y theo th i b i L y theo ca L y theo ca đi m đi m 1 100 0,3 0,5 0,1 0,3
 18. 2 L n hơn 50 đ n dư i 1,0 2,0 0,5 1,0 100 3 L n hơn 20 đ n 50 2,0 4,0 1,0 2,0 4 Nh hơn ho c b ng 20 3,0 6,0 2,0 4,0 IX. TIÊU CHU N B I KHÔNG CH A SILIC 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i không ch a silic t do (SiO2). 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n B ng 1: Giá tr n ng đ t i đa cho phép b i không ch a silic N ng đ b i toàn N ng đ b i hô h p Lo i Tên ch t 3 3 ph n (mg/m ) (mg/m ) 1 Than ho t tính, nhôm, bentonit, 2 1 diatomit, graphit, cao lanh, pyrit, talc 2 Bakelit, than, oxyt s t, oxyt k m, dioxyt titan, silicát, apatit, baril, photphatit, đá 4 2 vôi, đá trân châu, đá c m th ch, ximăng portland 3 B i th o m c, đ ng v t: chè, thu c lá, 6 3 b i g , b i ngũ c c 4 B i h u cơ và vô cơ không thu c lo i 8 4 1, 2, 3 X. TIÊU CHU N B I BÔNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh n ng đ gi i h n đ i v i các lo i b i bông và bông nhân t o. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n 3 N ng đ t i đa cho phép b i bông (trung bình l y m u 8 gi ): 1mg/m . XI. TIÊU CHU N B I AMIĂNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh giá tr gi i h n ti p xúc ngh nghi p cho phép v i t t c các lo i b i amiăng thu c nhóm Serpentine (Chrysotile) trong không khí khu v c s n xu t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s có s d ng lao đ ng. 3. Giá tr gi i h n B ng 1: Giá tr gi i h n ti p xúc ngh nghi p cho phép v i b i amiăng Trung bình 1 gi STT Tên ch t Trung bình 8 gi (s i/ml) (s i/ml)
 19. 1 Serpentine (Chrysotile) 0,1 0,5 2 Amphibole 0 0 XII. TIÊU CHU N TI NG N 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh m c ti ng n cho phép t i các v trí làm vi c trong môi trư ng lao đ ng c a các xí nghi p, cơ s s n xu t, cơ quan ch u nh hư ng c a ti ng n. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Các m c cho phép trong tiêu chu n này tương đương v i TCVN 3985 - 1999. 4. M c cho phép 4.1. M c âm liên t c ho c m c tương đương Leq dBA t i nơi làm vi c không quá 85 dBA trong 8 gi . 4.2. N u th i gian ti p xúc v i ti ng n gi m 1/2, m c n cho phép tăng thêm 5 dB. Ti p xúc 4 gi tăng thêm 5 dB m c cho phép là 90 dBA 2 gi 95dBA 1 gi 100 dBA 30 phút 105 dBA 15 phút 110 dBA < 15 phút 115 dBA M c c c đ i không quá 115 dBA. Th i gian lao đ ng còn l i trong ngày làm vi c ch đư c ti p xúc v i ti ng n dư i 80 dBA. 4.3. M c áp su t âm cho phép đ i v i ti ng n xung th p hơn 5 dB so v i các giá tr nêu trong m c 4.1, 4.2. 4.4. Đ đ t đư c năng su t làm vi c t i các v trí lao đ ng khác nhau c n đ m b o m c áp âm t i đó không vư t quá giá tr trong b ng dư i đây. B ng 1: M c áp su t âm t i các v trí lao đ ng M c âm M c âm dB các d i c ta v i t n s trung bình nhân (Hz) ho c không vư t quá (dB) m c âm V trí lao đ ng tương đương 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 không quá dBA 1. Ch làm vi c c a công nhân, vùng có công nhân 85 99 92 86 83 80 78 76 74 làm vi c trong các phân xư ng và trong nhà máy 2. Bu ng theo dõi 80 94 87 82 78 75 73 71 70 và đi u khi n t xa
 20. không có thông tin b ng đi n tho i, các phòng thí nghi m, th c nghi m các phòng thi t b máy tính có ngu n n. 3. Bu ng theo dõi và đi u khi n t xa có thông tin b ng đi n tho i, phòng 70 87 79 72 68 65 63 61 59 đi u ph i, phòng l p máy chính xác, đánh máy ch . 4. Các phòng ch c năng, hành chính, 65 83 74 68 63 60 57 55 54 k toán, k ho ch, th ng kê. 5. Các phòng lao đ ng trí óc, nghiên c u thi t k , th ng kê, l p chương trình máy tính, 55 75 66 59 54 50 47 45 43 phòng thí nghi m lý thuy t và x lý s li u th c nghi m XIII. TIÊU CHU N RUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Tiêu chu n này quy đ nh m c rung cho phép gh ng i, sàn làm vi c, b ph n đi u khi n, nơi tay c m c a các phương ti n và thi t b phát ra rung tác đ ng lên ngư i lao đ ng trong s n xu t. 2. Đ i tư ng áp d ng: T t c các cơ s s d ng lao đ ng. 3. Tiêu chu n trích d n Tiêu chu n này tương đương v i TCVN 5127 - 90. 4. M c cho phép M c rung t i đa các v trí làm vi c không vư t quá các giá tr quy đ nh trong các b ng 1, 2, 3. B ng 1: Rung gh ng i, sàn làm vi c V n t c rung cho phép (cm/s) D i t n s (Hz) Rung đ ng Rung ngang 1 (0,88 - 1,4) 12,6 5,0 2 (1,4 - 2,8) 7,1 3,5 4 (2,8 - 5,6) 2,5 3,2 8 (5,6 - 11,2) 1,3 3,2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2