intTypePromotion=1

Quyết định số 431/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 431/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 431/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài (phần phía Bắc) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 431/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 431/TTg Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ C I T O M R NG C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI (PH N PHÍA B C) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam (T trình s 183/CAAV ngày 27 tháng 01 năm 1996) và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư (T trình s 2420/BKH-VPT ngày 29 tháng 5 năm 1996) v vi c phê duy t D án c i t o, m r ng c ng Hàng không qu c t N i Bài (ph n phía B c), QUY T NNH: i u 1.- Phê duy t D án u tư c i t o, m r ng c ng Hàng không qu c t N i Bài (ph n phía B c) như n i dung t trình c a B trư ng B K ho ch và u tư, g m nh ng n i dung chính sau ây: 1. Tên D án: D án u tư c i t i m r ng c ng Hàng không qu c t N i Bài (ph n phía B c). 2. Ch u tư: C m c ng Hàng không sân bay mi n B c. 3. M c tiêu u tư: C i t o, nâng c p sân bay hi n t i thành c ng Hàng không qu c t c a Th ô t c p 4E, tiêu chuNn c a ICAO. 4. Quy mô và năng l c thi t k (theo Quy t nh 152/TTg ngày 04 tháng 4 năm 1994) cho toàn c ng Hàng không qu c t N i Bài, c th : - n năm 2000: t 4 tri u hành khách/năm và 40.000 t n hàng hoá/năm. - n năm 2010: t 9 tri u hành khách/năm và 100.000 t n hàng hoá/năm. 5. a i m, di n tích chi m t: a i m: C ng hàng không qu c t N i Bài, huy n Sóc Sơn, thành ph Hà N i.
  2. + Di n tích chi m t: + n năm 2000: 408,9 ha + n năm 2010: 815,5 ha 6. V n u tư: B ng ngu n v n ngân sách c p và v n vay nư c ngoài. * T ng m c u tư giai o n 1996-2002 cho ph n phía B c c a c ng Hàng không d ki n kho ng 800 t ng, trong ó giai o n 1996-1997: kho ng 120 t ng. - T ng m c u tư trên không bao g m v n u tư nhà ga T1 theo d án riêng ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 275/TTg ngày 5 tháng 5 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph . - T ng m c u tư s ư c xác nh chính th c sau khi có k t qu u th u và k t qu thNm nh t ng d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t. 7. N i dung u tư và ti n xây d ng: * G m các h ng m c công trình chính dư i ây: - H th ng sân, ư ng lăn máy bay, - Nhà ga hàng hoá, - Nhà i u hành c ng Hàng không, - H th ng công trình qu n lý bay, - Tr m xe c ch ng ngo i trư ng, - Các h ng m c ph tr khác như: h th ng cung c p nhiên li u, i n, nư c, giao thông, tr m c u ho , thoát nư c, khu x lý ch t th i... * Ti n xây d ng các h ng m c công trình ph i phù h p v i quy mô, công su t c a các giai o n 1996-2000 và sau 2000-2010. * M t s h ng m c thu c D án này ang thi công d dang, C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam, B Giao thông v n t i, B Qu c phòng ch o các T ng công ty xây d ng ti p t c và khNn trương hoàn thành các h ng m c: ư ng lăn song song u tây; Sân A1 và sân máy bay ti p giáp nhà ga T1; Ph n còn l i thu c giai o n 2 h th ng thoát nư c phía B c sân bay; 1,2 km ư ng tr c vào c ng n i v i ư ng B c Thăng Long - N i Bài. B K ho ch và u tư, B Tài chính c p v n ngay t năm 1996 b o m ti n xây d ng v i nhà ga T1, ph c v vi c ón các oàn i bi u qu c t d H i ngh các nư c s d ng ti ng Pháp t ch c t i Hà N i vào cu i năm 1997. 8. T ch c qu n lý, th c hi n D án: - Thành l p Ban qu n lý D án tr c thu c ch u tư.
  3. - Th c hi n D án theo i u l qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph . - Cho phép thuê tư v n trong ho c ngoài nư c tư v n i v i nh ng h ng m c công trình ph c t p, òi h i k thu t cao. - Giao C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam phê duy t thi t k k thu t, thi t k thi công i v i các h ng m c công trình, sau khi tho thu n th ng nh t v i B Xây d ng. i u 2.- C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam ti p t c ch o vi c nghiên c u l p d án phát tri n ph n còn l i c a c ng Hàng không qu c t N i Bài cho n năm 2010, m b o t m c tiêu, quy mô D án theo Quy t nh 152/TTg ngày 4 tháng 4 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph . i u 3.- 1. B Giao thông v n t i kh o sát, l p và trình D án c i t o, nâng c p h th ng giao thông ngo i vi c ng Hàng không qu c t N i Bài. 2. C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam, U ban nhân dân thành ph Hà N i, T ng c c a chính và B Xây d ng ch u trách nhi m qu n lý m t b ng t ng th c ng Hàng không qu c t N i Bài (theo Quy t nh 152/TTg ngày 04 tháng 04 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ), ng th i ti n hành ngay các th t c trình Th tư ng Chính ph quy t nh c p quy n s d ng t cho ch u tư theo các giai o n u tư ư c phê duy t t i Quy t nh này. 3. B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c căn c Quy t nh này cân i k ho ch, c p v n theo ti n xây d ng, ch o ch u tư àm phán vay v n nư c ngoài mua các thi t b ch y u. Ngân hàng Nhà nư c b o lãnh kho n v n vay nư c ngoài này. i u 4.- B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Giao thông v n t i; Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, T ng c c trư ng T ng c c a chính; Th ng c Ngân hàng Nhà nư c; C c trư ng C c Hàng không Dân d ng Vi t Nam; Giám c C m c ng Hàng không sân bay mi n B c (ch u tư) các B , ngành, a phương có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2